Katekismesanger

av Petter Dass

Den Tiende Sang


Sangen om ungdommens embete mot de eldre (HT 10) innprenter over fire strofer katekismetekstens tre formaninger: for det første at de unge skal innordne seg de eldre (str. 1), for det annet at alle skal innordne seg hverandre (str. 2), og for det tredje at alle skal underordne seg Herren (str. 4). Tilhørende straff eller belønning følger i det hinsidige (str. 3). I den første strofen rettes formaningen til den enkelte unge mann, men fra og med str. 2 gis formaningene indirekte.Hustavlen står på dette punkt i nær forbindelse med det fjerde bud. I motsetning til de ni første sangene, som alle innebærer resiprositet, står denne ikke som motstykke til noen annen sang; den tematiserer heller ikke de gamles embedte overfor de unge internt. Likevel kan man si at sangen utgjør en generell formaning til alle mennesker, ikke bare den «unge Mand», om å underkaste seg alle former for guddommelig autoritet.

Om
Unge Folkis EmbedeEmbede] gjerning, et varig arbeid som noen har påtatt seg å utføre mod de Gamle.tit.] Luther 1616: 118: «Unge Folck. I unge Folck værer de gamle underdanige, Værer alle huer andre underdanige, oc sammenknytter Ydmyghed, Thi Gud staar de hoffærdige imod, men giffuer de ydmyge Naade. Saa ydmyger eder vnder Guds veldige Haand, at hand kand ophøye eder i besøgelsens tid, 1. Pet. 5.» / 1 Pet 5.5–7: «Disligeste I, som ere Unge, værer dem, som Eldre ere, underdanige. Værer allesammen hver andre underdanige, og holder fast ved Ydmyghed: thi GUD staar de Hofferdige imod; men de Ydmyge gifver Hand Naade. Saa ydmyger eder nu under GUds veldige Haand, at hand skal ophøye eder i sin Tiid. Kaster all eders Sorg paa Hannem, thi Hand sørger for eder.»

Siungis under sin egen Melodie.mel.] Manuskriptene har «Ach! Amaryllis har du nu etc.», en hyrdesang oversatt fra Johann Rists Galathee (1642), i dansk versjon hos Søren Terkelsen (1648), jf. HT 8. Dass bruker det samme forelegget til evangeliesangen helligtrekongersdag («I Betlehem, der Jesus blid», SV 3.219). Henvisningen finnes brukt til andre åndelige sanger i samtiden (Schiørring 1.203, 268, 270, 291).


1.
Hør, unge Mand, hvad dig anstaar,hva dig anstaar] hva som passer seg for deg
          Du dig saaledis føyer,føyer] innretter
At du for de graahærdet Haarde graahærdet Haar] de grå hår; metonymisk om gamle mennesker. Sammenstillingen av adjektiv og substantiv er pleonastisk; Dass synes ikke å mistenke at –hærdet er avledet av Haar/hárr. Jf. 3 Mos 19.32: «Du skalt opstaa for den Graahærdede, og ære den Gamle: Og du skalt frycte dig for djn Gud, thi Jeg er HErren.»
          Dig smugtsmugt] uten videre, som seg hør og bør ærbødig bøyer,
5En gammel Mand, der med Forstand
          Kand hvide Lokker bære,
          Fortienner vell den Ære.

2.
Det sømmer vores Ungdom og,
          Mens de paa Jorden vandre,
At de, somsom] i egenskap av GUds udvalde Flok
          Sig bøyer for hver andre,
5Og sædeligsædelig] på ærbart vis imellem sig
          Ydmyghed sammenknytter,
          Og den indbyrdis bytter.

3.
GUd staar hofferdig Folkhofferdig Folk] hovmodige mennesker; jf. Jak 4.6: «[…] derfor siger den [Skriften]: Gud imodstaar de Hofmodige, men gifver de Ydmyge Naade.» imod,
          Og deris Flagg nedstryger,nedstryger] firer
Men dennem er hand Hierte-God,
          Som selverselver] selv; eldre form brukt i høystil, her også motivert av versemålet. sig ydmyger.
5En stolterstolter] hovmodig; eldre form; jf. komm. til 3.4 ovf. Aand skal for hans Haand
          Som Træ for Øxen bukke,bukke] falle; jf. Matt 3.10: «Øxen ligger allerede hos Roeden af Træene; derfore hvilcket Træ, som icke bær god Frugt, skal ophugges, og kastes i Ilden.»
          Men hinehine] Dvs. de ydmyke voxer smukke.

4.
Mit Raad er derfor, at enhver
          For HErrens HandHand] hånd (i bet. «makt»); skrivemåten er ikke helt uvanlig på 1600-tallet. sig bøyer,
At hand, naar Tiden kommen er
          Med Glæde dem ophøyer.ophøyer] Dvs. til saligheten (evig liv i himmelen)
5Hand selv vel veed hvadhvad] hvilken Stund og StædStæd] sted; hankjønn er kurant.
          At LykkenLykken] den skjebnebestemmende makt, personifisert. findis Hiemme;findis Hiemme] er rede
          Lad hannem det betemme.betemme] avgjøre

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Katekismesanger

Petter Dass' Katekismesanger var en av Danmark-Norges aller mest utbredte bøker på 1700-tallet. Nå foreligger katekismesangene for første gang i en tekstkritisk utgave med fyldig innledning, over 6000 kommentarer og tre registre. Bak utgaven står Jon Haarberg, professor i allmenn litteraturvitenskap ved Universitetet i Oslo.

BRUKSANVISNING

Utgaven er basert på førstetrykket fra 1715.

Se faksimiler (Dass 1999, NB Digital)

Les mer..

Om Petter Dass

Dikterpresten Petter Dass har en sentral plass i vår kulturhistorie. Han blir ofte omtalt som den mest betydelige dansk-norske dikteren ved siden av Thomas Kingo i siste del av 1600-tallet.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.