Katekismesanger

av Petter Dass

Kritisk apparat
Tittelsiden

Petter] Peder 1736Ber 1736God 1749Hol


Tilegnelse til Petter Jesperson

4 opagte] optage 1736God 1749Hol
7 frastantz] Haa, fradantz 1715Lyn og flg. utg.
28 opagtes] optages 1736God 1749Hol
82 Embed’] 1721Bru og flg. utg., Embede 1715Lyn 1720Boc 1722Nør
107 forløste sin] Haa, forløstes in 1715Lyn, forlystis sin 1720Boc 1722Nør, forløses i 1721Bru, forløstes i 1734ano 1736God 1749Hol 1875Eri
124 hen] bort D
125-26] Jeg gaar med det første til Fædrene bort,/ Og seer Eder aldrig paa Jorderigs Ort,/ Før Herren os Himmelen giver D


Tilegnelse til familien

6 Kjære] Kjæreste D
8 Pettersdatter] Peders Daatter 1736Ber 1736God 1749Hol
9 Edle] mgl. i D
10 Petter] Peder 1736Ber 1736God 1749Hol
11-12 velbeskikked Vice-Lagmand i Nordland og Findmarken, samt] mgl. i D
13 Kiære] Kiæreste D
14 Ædle, Dydziirede] Dend Dyd-Zired D
15 Anne] Anna 1722Nør
20 Kjære] Kjæreste D
24 Pettersøn] Pedersøn 1736Ber 1736God 1749Hol
25-26] mgl. i D
27 Sr. Melchior Pettersøn Falk] Segnr Melchior Pettersøn Falck/ Med sin kiære Hustrue/ Dend ÆrDyderige og Gud-elskende/ Matrone/ Birgitte Henriksdatter D
29 Pettersdatter] Peders Daatter 1736Ber 1736God 1749Hol
29-30 Pernille […] Gregers] Erlig, Agt og Kunst-erfarne/ Segnr Nils Jonssøn Greger/ Med sin K. Hustroe/ Dend Dyd-æred og Gudelskende/ Matrone/ Pernille Petersdatter Dass D
30 Jonssøn] Jenssøn 1734ano 1736Ber 1736God 1749Hol
32 Sr. Rasmus Angel] Segnr Benjamin Dass D
35 Castens Datter] Castensdatter Angel D
Seculo, at I] Seculo, Jeg meener, ere blevne meere end halvhundrede Aar gamle, at I D
den] der 1875Eri
ere og] ere 1734Bru 1736Ber 1736God 1749Hol
Konger og Præster] Præster og Konger D
Præster] D 1720Boc og flg., Pæster 1715Lyn
aandelige Mad […] naturlige] aandelige, som med Brødet og dend naturlige Mad D
skulde] skulle D
Hest bliver […] ofte] Hest, hvor liden der er, bliver ofte D
haver og] haver 1727Bru 1736Ber 1736God 1749Hol
indgik] indgik i 1736Ber 1736God 1749Hol
fortplante] transportere D


Til Bogen en Erindring

32 Lave] Rætte O
51 sit] hans O
94 vil forklare] Persvaderer D O
95 At skrive dig] Og skriver dig D O
96 kand fare] passerer D O
103 siunge] D O 1720Boc og flg. utg., sinuge 1715Lyn
104 kurr’] kurr 1875Eri
121 fostred] D O, 1720 Boc og flg. utg., Fosterd 1715Lyn


[DE TI BUD]

Det Første Bud
tit. Guds Bud-Ord] D O T 1720Boc og flg. utg., Buds Bud-Ord 1715Lyn
mel.] Frisk op naar Dievelen gjør sig vræd etc. D O T
1.4 ved] med D O T
1.4 udsiige] D O T 1720Boc og flg. utg., udstige 1715Lyn
2.2 Fingre] D O T 1720 Boc og flg. utg., Fngre 1715Lyn
3.1 Fingre] D O T 1720Boc og flg. utg., Fngre 1715Lyn
4.1 GUD selv for Mosen] Gud bøed at Mossis T
4.2 Har tegnet] Lod hugge D O, skulle hugge T
5.3 slaa] D O T, 1720 Boc og flg. utg., sla 1715Lyn
6.3-4] Det siger: du skalt dyrke Gud/ for alle andre Guder D O T
11.3 Himmerig,] D O T 1734ano 1736Ber 1736God 1749Hol, Himmerig. 1715Lyn 1720Boc 1721Bru 1722Nør, Himmerig (uten skilletegn) 1875Eri
13.4 til rætte] at mætte O
14.1 sanker] snakker 1749Hol
14.2 det] dem D O T
19.4 heldst] Navn D O T
22.3 Tænk] Thi D O T
24] mgl. i 1721Bru 1734ano 1736Ber 1736God 1749Hol
24.3 hæslig] fandens D O T
25.1 Sanct Poul og Peer] 1722Nør, 1715Lyn har Sanct oc Peer Poul, rettet i strid med rimet av Lynov selv på utgavens s. 424 til Sanct Peer oc Poul
25.2 dem] D O T A 1720Boc og flg. utg., den 1715Lyn
25.3-4] Menst du, at de vort Skrig og Skraal/ skal sig til Hiertet tage? D O T A 1727Bru 1734Bru 1734ano 1736Ber 1736God 1749Hol; A har D og Vedst du istf. Menst du; strofe innskutt i D O T A etter str. 25] Ney, alt det under Solen skeer/ Er skeldt ifra dend døde,/ Hvorfor vi dend Papist beleer,/ sig der med vill bemøde. 1727Bru 1734Bru 1734ano 1736Ber 1736God 1749Hol har Denne strofen istf. str. 25.
26.4 Den sande Gud] dit hellig Navn D O T, Hans Hellig Navn 1734ano 1736Ber 1736God 1749Hol

Det Andet Bud
tit. Andet] D O T 1720Boc og flg. utg., Anden 1715Lyn
2.1 Bud] gud O
3.1] Du skalt og dig forvare vell D O T
5.4] Og lad det asen staa D O T A
7.2 Død] Alt D O
7.4 vold] haand O
9.3] Hui skal hand blifue saa betalt T
10.4 Spaadoms] Spaa Mands O
11.4 Troldoms] Trældoms 1722Nør
14.2 Cuur] D O T 1720Boc og flg. utg., Luur 1715Lyn
14.4 vantroe] Djevels D O T
15.2] Did hen hvor Væjret blæs D O T A
15.4 daglig Spill] fri prosess O A
16] Jeg nægter ey, hand Jordens Vext/ Og urter vell forstaar;/ Men viid, hand under dend prætext/ Indgang indtill dig faaer D O T A
17-18 mgl. i D O T, som i stedet har flg. strofe] Giør hand din krop ved kundst tilpas/ Da laver hand det saa/ At hand der med har aventas/ din Sjæl till Løn at faae
19.1 slet] kleen D O T
19.4 Du da] da, du 1875Eri
20.2 vogte skall] vogter vell D O T
22.1 dog] saa T
26.2 Sang] lof O
28.3 det] den O
28.4 Og hand har det] Ti hand det har D O

Det Tredie Bud
tit.] Helliggiøre] du helliggiør 1736Ber 1736God 1749Hol
1.2] dend Tredde Guds mandat D O A
1.4] ti det er nu Sabbath D O A
3.2] Ald Verdens tractament D O
3.4 giører glad] med er tjent D O
5.1 vær’ æret] skee ære D O
5.3] Og lod beskiære D O
7.8 Middags] medgangs O
8.2-4] Er ey at gaae grassat/ Med Spill og Tærning/ At findes i Parat D O T A
9.1 andet] mere D O T
9.3] skall sligt passere D O T
9.8 dem] os O
10.6 Bag] Paa D O T
11.2 til] vor T
12.3 Trældom] Troldom T
14.2-3] At du med Tøes og Dreng/ Er ey saa saare D O T
14.5 Søg] Og D O T
14.6 U-skonsom] Uskønsom 1736God 1749Hol
17.10 Tienniste] tiennere O
21.9 mon] maa T
21.10 for] af T
22.6 taler] Laller T
22.8 omvrie] om drifve O

Det Fierde Bud
7] Betænk, hvor det gik Absolon,/ Som Fader sin fortrængte/ Tænk hvor hand som et Sceliton/ I Eege toppen hengte D O T
8.4] hans Sæd] hand strax T
9.1 Skalke-] falsche O
10.1 dyr] dyrt D O
12.4 Før] D O; For 1715Lyn og flg. utg.
14.3 din] en O
23.2 Fortræd] affront D O T
25] Det de forfulte Guds Profhet,/ Det blef betalt af Hunde,/ Og saa blev deres dignitet/ Med Spot nedkast til grunde D O T
25.4 Før] 1720Boc og flg. utg., For 1715Lyn
26.2 Mænd] mand T
27.1 Det skeer og at] Men om een klein D O T
27.2 er] var D O T
27.3 Men] Da D O T
28.3 skiuler for] skiule lod D O T
31.3 Øvrigheden] Magistraten D O T
33.3 Oprørske] Rebeller D O T
33.3 tit] D O T 1720Boc og flg. utg., til 1715Lyn
34.2 Dommen] dennem T
35.4 udrettes] anrettis T
37.4 færdig] for dig T
38.1 times] tienne O
39] Een villig mund, een villig Haand,/ Og villigheds affecter/ Du pligtig est dend verdslig Mand,/ Saa Vit din Vilkaar mægter D O T
40.3 andres] andens O
43.2 ey forhales] Expederis D O T
43.4 der I befales] hvort I begjæres D O T
44.1 Og] At D O T
47.3 værst] Mest O
48.4 Hiemme] Gjemme 1875Eri
49.3 Finger] D O T 1875Eri, Fingre 1715Lyn og flg. utg.
50.1 GUds Fierde Bud] Mit Sangeverch T

Det Femte Bud
mel.] Bedrøvelig er at beklage etc. D O T
1.5 Grunden] Munden O
2.2 ô Vee! ô Vee!] o Vee! og Vee! 1727Bru
3.3 Ja] Du D O T
3.6 Med mindre verge] Hvad Aarsag der end D O T
3.7 Bylde] Byrde 1749Hol
4.2 Nederlag] Vederlag O T
4.7 alt] det O
4.8 haardnakked] haardhierter T
4.8 Mordermænd] Modermænd 1727Bru
5.1 alvorlig] perforce D O T
5.6 Forskel] Pardon D O T
5.8] u-akted ald Condition D O T
6.1-2] Din straf skal dermed ey ophøre,/ Men see, dit eget hjerte skall D O T
6.6 ond] god T
7.3 u-tryg din Livstid] din lifs tid utryg O
8.2 Fædre] fader O
9.4 Fingre] finger D
9.6 Siæle-Fare] Sjæls pericell D O T
9.7 mon] maa T
10.2 Øvrighedes] Magistrates D O T
10.8 Straff] pligt D O T
11-12 mgl. i D O T
11.4 til] et 1736God
11.8 Til] For 1736God 1875Eri
12.8 for] fra 1749Hol 1875Eri
13.6 skendsaktig] Slemagtig O
14.5] Da skalt du straxen indciteris D O T
14.7-8] Og derfra siden henleveris/ Til Pølens ild saa heed og grom D O T
15.5-8] Da skall det, sandt som Herren lever,/ dig skrives op et Theta sort,/ Naar jorden Kroppen af dig kræver,/ skal Sjælen gaa dend mørke Port. D O T
18.2 Vreden] D O T 1721Bru og flg. utg., Verden 1715Lyn 1720Boc 1722Nør
18.3 op skal skrivis] skal oppskrivis 1721Bru 1734ano 1736Ber 1736God
19.6 hun] hand O
22.1-5] Derfor I Burser, I Geseller,/ I som braverer med een pynt,/ Forbandet være Jers Dueller,/ Og Satan som det har begynt/ I skal her efter ingen mane O
24.1 Brøde] føde O
25.1 Ja] Men D O T
27.5 selv til] selver 1721Bru 1734ano 1736Ber 1736God

Det Siette Bud
mel. den bekandte Søren Tvillings Vise] mgl. i D O T, som nøyer seg med Hør till Fattig og Rige, etc.
1.5 øves] bluis T
2.3 Koner] Koene O
3.4 Tâer] tør T
4.4 En ret forbandet] de Puseroners D O, de Tusseroners T
6.5 rønned] lønned 1721Bru 1734ano 1736Ber 1736God 1749Hol
6.8 Synd] skyld O
7.5 rosed] roser 1720Boc 1722Nør
8.2 klipper] klapper T
8.6 Forgift] venin O
8.8] Forgived af dend Viin! D O T
9.1-4] Hvi blev Benjamins stamme/ I grunden ødelagt?/ Det voldte den Madame,/ der de Voldtog med magt, D O T
11.4 røde Rosens] Amors Røde D O T
11.7 Føde] fløde O
12.4 Vraae] traa O
12.8 brede] brende O, brendende T
14.5-8] Du skulle da vell bjude/ Ald Verden till rantzon,/ Kund du forløsning njude/ Nei, Monsieur, kein Pardon D O T. Monsieur, kein er i D markert med stiplet linje over og under og rettet med annen hånd til synder ey; slik også i O; T har synder klein
14.8 Du det] Det du 1736God
15] Dernest du kiønne Pige,/ Jeg snoor mig til dig om,/ Din skabning yndelige/ samt og din Jomfrudom/ Er skabt af Gud at være/ En have vell tillukt,/ dend aarlig bør at bære/ Sin Gud ald Kiydskheds frukt D O T
16-18 mgl. i D O T, som i stedet har flg. str.] Men see, hvi staar din have/ Saa tit med aaben dør?/ Hvor ved din blomster brave/ Nedtrædes tit af Slør?/ Hvi skall en skjelm afplukke/ din frukt u-timelig,/ Giør saa vor Piger smukke?/ Da maa de skamme sig. D O T
20.8 Som fører] Du Tøes med D O T
21.1-5] Saa bør mand og annamme,/ Alt efter samme Sprog,/ Hver Loge-Løse Dame/ For et u-reenligt Drog,/ Ureen for gud vor Herre, D O T
22.3 Taarer] taare T
22.7 det] vel 1736God
25.3 begierlig] med Musen D O T
25.4 Suul] Smul O
25.5-8] Men det skall dig bekomme/ Som hunden æder græs,/ Saa fremt Guds sande Domme/ skal stande ved sin Æs D O T
27.1 dit Skib end] Din Skude D O T
27.3 Det] Hun D O T
28.6 Fortræd] despect D O T
28.8 Sæd] Slægt D O
31.1 Finte] fiende T
33.5 ret] vell D O
33.6 Sool og Dag] Solens Ljus D O T
33.7-8] Men hen med saadan Fugle,/ hen hen till Mal’-partûs D O T
34.7-8] Du maatte det annamme/ Saa som for hiemme-gieldt D O T
35.8] Da gjør hand vist corell D O T
36.3 Den] Hun D O T
36.5 den] hun D O T
37.5 snedig] Satans D O T
38.1 For Resten og] In Summa, her D O T
38.4 næmt og giemt] nefnt og glemt O, Nefnt og giemt T, nævnt og giemt 1736God 1749Hol
42.5-8] I Fældt-slag med Frantzoser,/ det bliver dem saavist/ Som ugler er i Moser,/ og steg er satt paa Rist. D O T

Det Siuvende Bud
1.5 des] det D O T 1736Ber 1736God 1749Hol
3.2 leede] lade T
4.3 maa] mon 1721Bru 1734ano 1736Ber 1736God 1749Hol
4.6 Hvi seer du] At du seer D O T
6.3 en] dend D O T
12.1 Saa skeer det og] Stundom skeer det D O T
14.1] Thi, hvad man med Synd mon samle 1721Bru
14.6 bortsvinger] bort suinder T
16.1 vil ham] skal og O T
16.2 Som] Dend D O T
18.6 tage] D O T, 1721Bru 1734ano 1736Ber 1736God 1749Hol; tager 1715Lyn 1720Boc
19.2 som gives] mand gifver O
19.5 for Gavn] profit D O T
21.2 forlægen] forliggend T, forliggen 1720Boc 1722Nør, forligget 1749Hol
21.4 udprangis med een] udprange wden T
23.3 da] dig T
23.4 Ægyptens] Ægypters D O T
23.5 fik] lod D O T
24.5 prøve] flere D O T
24.6] Samme konst og vell probere? D O T
25.5-6] Men for Guds folch var ey bleven/ dend tid noget Bud-ord skreven D O T
26.3 Tyranner] tyranne O
28.2 dit] det T
30.2 har] hos T
33.2 for] om 1736Ber 1736God 1749Hol
34.6 Forleening] foræring T
35.1 Arbeyd ey] ey arbeid D O T
35.6 Leggis] Ligge 1721Bru 1734ano 1736Ber 1736God 1749Hol
35.6 hos] paa 1722Nør
36.3 skulle] vilde O T
37.3 intet] ikke 1875Eri
37.5 disslige] Phlegmater D O T
37.6] Skall ham dræbe som Crabater D O T
42.2 har spilledt] dit Gods er D O T
42.3 Naar] At D O T
42.4 faaer] har T
44.3 Folk] Flock 1722Nør
45.5-6] Gud forbande alle gromme! Gud velsigne alle fromme! D O T, i O er forbande overstrøket og rettet til omvende med annen hånd

Det Ottende Bud
1.2 mon’] lod D O T
2.3 visselig] vist for sig D O T
3.5 Guderne] gud eene O
3.6 etter verset anmerkes i O her fattis noget, deretter tilføyes som v. 7 og 8 med annen hånd] Og disse Over-schiændere/ Ræt-færdelig forhøris
4.8 først omvælted] stedse velted O
5.1 Dend Steen, som mand] Hvo som een Steen D O T
5.5 elsker] øfver O
7.7 om] nu O
8.3 ifra] og fra D O T
8.5 Ja] I 1734Bru
11.3 etlig] nogle 1749Hol
11.6 gang] gand T
12.2 Ond Tungis Ild] Dend onde Tung’ D O T
12.5 Hun] Han 1736God
13.5 rørligt] farligt O
15.2 Guds Ord kaldis] Loven agtes D O T
15.3 faae] faar 1722Nør
15.4 snige] sige O
15.6 torde] lenge O
15.7 gromme] vilde O T
19.8 end] med T 1749Hol
21.2 Art] agt O
22.2 At] D O T 1720Boc og flg. utg., Alt 175Lyn
22.7 staa] D O T 1722Nør og flg. utg., staar 1715Lyn
23.4 Ved it hand tre] og tre tillig’ D O T
23.6 hører] hørdte O
23.8 befører] beførdt O
24.4 mon’] lod D O T
24.5 ind] ham O
24.6 hand] Mand D O T
26.4 det] huad O
26.6 intet] ingen 1722Nør 1736Ber 1736God 1875Eri
27.1 Men] Min O
28.1-5] Saa gjør din Broder intet ondt/ med ord og vrange domme/ Du vedst ey, hvo dig gjør afront,/ og hvad dig paa kand komme,/ Lad anden intet af dig skee D O T
28.5 ingen] intet 1722Nør
29.1 Hvo] Huor T
29.4 bagvasket] bagvasker O
29.5 hvo] huor T
30.1-4] Dit Smør og Brød paa Punder-vægt/ du lader rigtig veye,/ Paa det du vide kandst correct/ Hvad du har i dit eye; D, smør og kiød O T
30.2 Punderen] Bismeren 1749Hol
30.7 du] de O
31.7 din søde] dend gode O
31.8 regiære] begiære O

Det Niende Bud
1.4 knude] Kunde O T, kunde 1720Boc 1722Nør
5.2 Kong Achab] Jesabel D O T
5.4 hand] hun D O
5.5 Fick Hustru ham] det bragte hun D O T
5.5 Skalke-] falske O
6.1 heede] hedes D O T
9.1 forskylt er] forskyltis T
9.2 du] mand T
9.6 mon’] skall D O T
10.2 Der] De O
11.2 blodig] blod og O
12.2 modig] mad og O
13.5 Guld-smykket] guldsmycher O T
14.4-6] Du hâr hands Skrift og obligatz/ Hvor hand sin grund og Gaarde-platz/ Till Pant dig lader sætte D O T, for hands Skrift har O haandskrift
15.3 Renten] Retten T
15.5 baade vist og sandt] som een vild vagant D O T
15.6 Af] ad T 1722Nør
16.3 Bør ald sin Skyld] sin debit bør D O T
17.6 Saa hand] og ey D O T
17.6 udskiender] udskyeder T
18.1 Ræt] Nat T
18.2 sæt] sat T
19.1 Synd] Synds T
20.5 Opsløg de] og slugde T
22.2 den] dem 1736Ber 1736God
22.3 klinge] D O, klinger 1715Lyn og flg. utg.
24.6 Peng’ u-reene] farfved Steene D O T
25.3 mon] lod D O T
26.6 du roelig] din Lykke D O T
27.1 skiende] skinde D O, skynde T
28.6 dempet] Lempet T

Det Tiende Bud
2.4 Lysten er af] Tage hannem D O T
2.5 Hvo, som lokker] som forlaakker D O T
2.6] Uden Mandens minde D O T
3.1] I dend gamle Lov er sagt D O T, T har gandske istf. gamle
5.1 ved] med O
9.5 skull’] skall O
11.4 Riv] D O T 1720Boc og flg. utg.; Ria 1715Lyn
11.6 det reent] dig Reen T
12.4 var] er 1722Nør
13.4 Mands] mand O T
13.6 nogen] egen D O T
14.1 U-Død] udyd 1749Hol
15.2 i stor] uden D O T, i stort 1749Hol
15.3 rette] Egte T
15.4] Hand blev paa det sidste Plat D O T
15.5 Blev] Selv D O T
19.1 Slig] D O T, Slig, 1715Lyn og flg. utg.
19.4 Og] Men D O T
21.1 paa] i O
21.3 neye] meye D O T 1720Boc 1722Nør 1734Bru 1875Eri
21.4 intet] iche O
22.4 Leybool] leye O, Leye Sal T
23.2 monn] man T
23.3 Ager] agre O T
23.6 mager] magre O T
24.4 een] din T
25.4 et] og T
26.6 entfanger] undtfanger O T


[TROSARTIKLENE]

Den Første Sang
tit. Almægtigste] almægtige O, aldsommegtigste T
1.8] /: Og ey fremmed Guder lære!:/ D, gjentakelsestegnene brukt slik i alle åttendeversene.
2.7 Før] for O
5.6 Løndom] Lerdom T
5.10 Dig] dend D O T, din 1734ano 1736Ber 1736God 1749Hol
6.1 end] vel O
6.1 viss] good 1721Bru 1734ano 1736Ber 1736God 1749Hol
6.3 Med] Mod 1736God 1749Hol
7.5 til] ved T
7.6 ved] med 1736Ber 1736God 1749Hol
7.10 mægtig] ævig O
8-11] i 1715Lyn er sidene 118 og 119 montert i omvendt rekkefølge, slik at str. 10 og 11 kommer før str. 8 og 9. Faksimileutgaven (1999) retter stilltiende.
8.5 Udaf] men af O
9.10 Naade] maade D O
11.3 fød er] D O 1720Boc og flg. utg., føder 1715Lyn
11.8 er talde] udvalde D O T
13.2 de Barbarers] dend Barbarisk D O T
13.3 de Christnes Klode] den Christne grentze D O T
13.6] det gjør din providentze D O T
14.3 O] jo O
15.3 gîer] gif T
15.6 hannem fange] ham endtfange D O T
15.10 hves] hvad 1736Ber 1736God 1749Hol
16.6 Naadens] naadsens O T
17.2-3] Vi hâr det af dit Rygtes ljud,/ Og af vor Troes-artikell D O T
17.5 dit] et D O T
17.6] du demper ald perikell D O T
18.5 Vand] Røg D O T
20.3 store] større T
20.5 vorde] blifve O
21.7-8] Correct, perfect/ Hvert i orden sat er Worden D O T
22.2 hand] dend T 1875Eri
23.1 den Hvelving blaa] dit firmament D O T
23.2 der at gaa] vell-bekjendt D O T
23.6] sin omgang absolvere D O T
24.2 -Tegn] -tegne D, tegen T 1721Bru 1736Ber 1736God 1749Hol 1875Eri
24.4-5] og det foruden ald confuus/ Een hver forbliver i sit huus D O T
24.8 Staar] naar O
24.10 Som] D, Saa 1715Lyn og flg. utg.
25.3 Fingres] fingers O
25.4 Maanen] Maane O T
25.6 meget] megtig T
25.7 Saa] Ti D O T
26.10 Middel-Kloden] deres Centrum D O T
27.2 u-rørlig] u-rolig O
27.7-10 thi dend, driffuer/ Som om Kierrer, alle Sparer/ det forwolder/ At hun Middel porten holder T
27.10 Middel-rommet] middelpuncten O
28.4 de] dem D T, dend O
28.5 gaa] staa T
29.4 Fior og Elv] fiør og fæ D O T
30.2 Dalen] daler T
30.4 sortest] sorten T
30.5 Jorden] verden T
30.8] Kaaber, Bierge-Draaber,] D O T 1720Boc 1722Nør, Kaaber Bierge Draaber Lyn1715 1721Bru, kaaber, Bierge Draaber 1734ano 1736Ber 1736God 1749Hol
31.7 Svinger] Siunger T
31.8 Somme] Sammen T (begge steder)
31.8 kurrer] knurrer 1736Ber 1736God 1749Hol
31.9 Gîr] Giør 1749Hol
32.2 Bølgen] bølger T
32.8] Lyre, Seje, Torske, Skreje O
33.1 give] giffuis T
33.4 fâer] for T
34.10 Hvo] huor O T
35.1 Luften] Jorden 1736Ber 1736God 1749Hol
35.5 med] til 1736Ber 1736God 1749Hol
35.7 siit] D O T 1720Boc og flg. utg., stit 1715Lyn
36.4 blev klar] paastod D O T
36.5 beskicket har] beskikke lod D O T
37.8 af] og T
38.6 Amagt] Afmagt 1722Nør 1734ano 1736Ber 1736God 1749Hol 1875Eri
38.8 Noget] Aldrig T
39.2 Søvn] Søm T
41.4 hand] ham 1736God 1749Hol
41.5 Tak] Lov 1736Ber 1736God 1749Hol
41.7 Naar] Og D O T
41.8 Stæd] Statt D O T
41.9 Daglig] skulle D O T

Den Anden Sang
1.1 bekiender] begynder T
1.2 at være] vor herre O
1.5 Guddoms Pragt] dignitet D O T
1.6 Kraft og Magt] Majestet O
1.8] Troen sligt tillader D O T, O har det istf. sligt
1.8] Skriftens 1720Boc og flg. utg., Skiftens 1715Lyn
2.4 Kand Fornuft ey] kund fornuften T
2.6 Tankker skiev og krom] Tankers asen dom D O T
3.3 tillegges] tilregnis T
5.1 GUD] goed T
5.8 Dine] denne O
6.6 har taald] taalde D O T
6.7-8] og med blodig krone/ Lod vor Synd forsone D O T
8.5 Tørst] Trøst 1736Ber
10.5 Sag] Sorg O
13.4 Trussel] trengsel O
14.5 dem] dig 1749Hol
15.5 for Guld den aldrig] dend aldrig guldet D O T
15.7-8] De som dig ey Vøre,/ Hvor skal de dig høre? D O T, O har spøre istf. Vøre
17.1-6] Iblant ald udvalde Sæd/ Est du dend udkaarne,/ Fød af Gud af ævighed,/ saasom een Eenbaarne,/ Faderens udtrykte glantz,/ og hans værelses substantz, D O T, T har Saa Sønnen istf. Saasom een
18.6 skeev] stif T
19-23 mgl. i D O T
20.3 Skiøn] Kiøn 1721Bru 1734ano 1736Ber 1736God 1749Hol
22.1 overflød] Overflod 1875Eri
24.2-8] Jorden og Afgrunden,/ hvorfor skull’ da ey dend Kraft/ hos ham være funden,/ at hand ved sin providentz/ Af sin egen Guds essentz/ Skulle dend fremgive/ Som sig liig skull’ blifve? D O T
24.5 sin] sit 1875Eri
25.6 HErrens Hærlighed] Guds Almægtighed D O T
25.7 Hvad er Thomas] Thomas Vantroe D O T
25.8] Er ey værd een Skilling. D O T
26 og 28-40 mgl. i D O T
28.6 Fader, mand] 1720Boc og flg. utg. (1720Boc og 1722Nør mgl. komma etter Fader.), Fader Mand 1715Lyn
30.3 Lod] 1720Boc og flg. utg; Lad 1715Lyn
31.1 HErren] Herren, 1875Eri
32.6 staa] staa, 1875Eri
33.4 vor] vort 1875Eri
38.6 maa] med 1749Hol

Den Tredie Sang
1.6 Barn] Børen D, Baren 1721Bru 1736Ber 1736God 1875Eri
2.2 Mænd] Mand 1736Ber 1736God
3.4 den] din D O T
4.1 Og] Men D O
4.1 Maria] Mariam D O T
4.2 Frugtbarheds] frugtbaris T
4.4 Udaf] samt og D O T
7.3 fra] paa O
7.5 Steen] sted 1722Nør
7.6 Kommen] Falden D O T
8.2 Stenen dens Nedkomst] Steenens Nedrifvels’ D O T
8.6 Kiød] Skjød D O T
9.3 raabe] D O T 1736God 1749Hol 1875Eri, raaber 1715Lyn 1720Boc 1721Bru 1722Nør 1734ano 1736Ber
9.4 sin] sit O T 1721Bru 1734ano 1736God
9.6 Lunde] Linde O
12.3 bevilgdis] bevilgis O T
12.5-6] Det dend decret, den raritet/ hvor om har vidned saa mangen prophet D O T
13.2] Etlige Sjæle till megen profit D O T
15.6 og troed af eenhver] udaf een og af hver D O T

Den Fierde Sang
1.1 ach Hierte-Saar] og hiertens saar! O T
2.3 Supplicatz] disputas T
3.7 Straf] Synd D O T
5.5] for u-Rettfærdig Dommer kjendt D O T
5.6 Forstand] intent D O T
7.1 du Dommer-Stand] ô magistrat! D O T
7.7 Velde] Veide 1722Nør
8.1-4] Lad fru Justitz for guldet rød/ Ey nødes till at sukke,/ I skall ey de betrængtes Nød/ fra Rætten udelukke D O T
8.6 hand] hun 1722Nør
9.1] O Jesu, du blev ogsaa bragt D O T
9.4 betagtis] betraktes 1736Ber 1736God 1749Hol
9.6 Dit Livs] din Døds D O T
10.5 Miskund] Pardon D O T
13.4 bidske] bedske D T 1720Boc, beeske 1722Nør
13.5 da] dog T
14.1 Folk] Kalch O
16.2-6] Og farve bleeg om munden,/ han dog paa dig forslugte sig,/ Og blev saa sielver vunden,/ hand paa dit Kjød sig slet foraad,/ saa at hands braad D O T
18] Saa slog og Jesu død ihiell/ dend død ham ville bunden,/ Hans Kjød bekom Herr Mors saa vell/ som Græs bekommer hunden,/ Hand motte det du af sig Spy/ Før Sool i sky/ Blev trede dag oprunden D O T
19.7 udgangen] undgangen O T
21.2 det] de 1736Ber 1736God 1749Hol 1875Eri
25.1 min] mit 1736Ber 1736God 1749Hol 1875Eri

Den Femte Sang
4.3 etlig] nogle 1749Hol
4.4 bevebned] blef bunden O
5.1 meer’ stusse] bravere D O T
5.3 dig pusse] marchere D O T
5.4 Og gaa] Tværs og D O T
5.5 Man] D, man 1715Lyn 1721Bru 1734ano 1736Ber 1736God, mand 1720Boc 1722Nør, Kun O 1749Hol; nu 1875Eri
7.5 deden] Døden 1736Ber 1736God 1749Hol
8.2] Det er at stikke dends Konge med trumph D O T
8.3 med engang] paa een tid D O T
8.4] Det er at offentlig føre triumph D O T
9.1 Løven] Løver 1736God 1749Hol 1875Eri
10.1 kand] skall D O T
10.2 tomle] svimle O
10.3 kand] skall D O T, at 1720Boc 1722Nør
10.4 Brekkes dog alle som] Myrdis dog alle med D O T
10.6 Dievlene] Dievelen 1721Bru 1734ano 1736Ber 1736God 1749Hol
11.2 sier] sagde 1736God
11.3 giorde] giøre 1736God
11.4 Forskrekkelse] forschrechelig T
11.5 var det dem at] da lodst du dem D O T
11.6 entvige] undvige O 1736God
12.2 vild’] vill D
13.2 sige] nægte D O
16.1 forharmer] forhaaner T
16.5 opreyset] opstanden D O T
17.2 Kraft] dyd D O T
17.4 inderlig] underlig O
17.4 Saft] Fryd D O T
17.5 bepryde] lod pryde D O T
17.6 ad] av 1736God
18.2 Den Dag at] Paa dend dag D O T
20.2 løftet har] holdte dog D O T
21.1 vil] lod D O T
21.3 Forløbels] terminer D O T
21.4 mod] med 1875Eri
22.3 af] ad O
22.3 Enge] hugge T
23.1 paa] ved 1720Boc 1722Nør
23.2 opspy] udspy D

Den Siette Sang
tit. GUD Faders] Guds D O T
mel.] Hvo vil anklage mig? Christus er fød D O T
1.1 var] har 1736Ber 1736God 1749Hol
1.3 Siunlig] hos os D O T
2.2 vaar] gaar 1736Ber 1736God 1749Hol
6.4 Møye] D O T, Jorden 1715Lyn og flg. utg.
8.1 O] Ak D O T
8.1 ikke saadan en] ey saadan 1736God 1749Hol, ey saadan en 1736Ber
8.3-4] Ti see de himle, som om os vrimle/ skulle forsvimle/ Paa Dommen med fey D O T
12.4 Almue.] D 1736Ber 1736God 1749Hol 1875Eri, Almue? 1715Lyn 1720Boc 1721Bru 1734ano
13.2 bereed] D O T, beteed 1715Lyn og flg. utg.
14.1 i Guddommens Baand] og Menniskes Stand D O T
14.2 Sætte sig nest] Satte sig ned O
14.3 Konning] Gud selv D O T
15.3-4] i Majesteten, i digniteten,/ og som Zigneten/ paa finger befæst. D O T
15.4 sømmer det best] det sømmer best 1722Nør
16.3 din] du T
20-21 mgl. i D O T, som i stedet har flg. str.] Est du nu løfted till Himmelen ind,/ O! da løft op vore hjerter og Sind,/ at os ey plager Jordeske Sager/ Som os bedrager/ og ganske gjør blind.
22.4 og] at O
23.1 Du] Gud D O T, i D overstrøket og rettet til Du med annen hånd
24.3 Op] Och T

Den Syvende Sang
2.3 JEsus] Christus 1736God 1749Hol
8.3 kand] lod D O T
9.1 er forud] for ud er D O T
9.2 Af Sønnen blir] Og Sønnen har D O T
9.2 Order] Ordet 1736Ber 1736God 1749Hol
13.3 forlade] qvitere O
13.4] Sit Regenskab Gud at levere D O T
14.2-3] Hves Synder de her kand afbeede,/ Skall dem da paa dommen ey møde D O T
14.4 ] Saasom] Saa fremt D O T
16.3 Saa GUD vilde skylden] Og Gud lod restantzen D O T
16.4 krævis de siden] troer Jeg de kræves D O T
18.4 hvis] hvad 1736Ber 1736God 1749Hol
19.3] Hvorledes de har prophetered D O T
19.4 uddreved] bravered D O T
22.2 fra Rætten fortrenge] for Rætten at trænge 1727Bru 1734Bru, for retten fortrænge 1736Ber 1736God 1749Hol
23.4 hvers Levnet udfalde] fortjenisten falde D O T
24.1 mon] lod D O T
26.4 Engels] Englers 1736Ber 1736God 1749Hol
27.2 de] da O
29.2 Steen-Hierted’] Steenhierter O T
30.2 Ach! lukker] og lucke O
31.2 er] var T
33.2 Bisiddere] besiddere O 1736Ber 1736God 1749Hol
35.1 Derfore] D O T 1734ano, Derfor 1715Lyn og flg. utg.
37.1 Da] Og 1721Bru 1734ano 1736Ber 1736God 1749Hol 1875Eri
42.1 og] da 1736God 1749Hol
42.2 Olje] Oljen D O T

Den Ottende Sang
2.3 raabis] Regnes T
7.3 hvo] huor T
7.3 det] der O T
7.4] Hvor du i Værk det fører D O T
8.3 Finger] Fingre 1875Eri
10.3 til] fra 1749Hol
11.4 du mig] Jeg dig D O T
12.4 Secter] Slegter T
13-15 mgl. i D O T, som i stedet har flg. to str.] Thi hvo mod Guds Søn sig forseer,/ hands Synd kand Gud tilgive,/ Men ald dend Synd mod aanden skeer,/ kand ey forsonet blifve.// I denne verden skeer det ey,/ Ey eller i dend anden,/ Men naar hand gaar ald Jordens vey,/ henskikkes hand till Fanden.
13.4 forlader,] 1875Eri, forlader. 1715Lyn og flg. utg.
18.1-2] Lad Verdens Folk sig i plateer/ Og Øyens Lyst fornøye D O T, O og T har Platzer istf. plateer
20.1 og] at D O, som T
20.4 formoder,] 1875Eri, formoder. D O T 1715Lyn og flg. utg.
24.2-4] Og siden bærmen tapper,/ Saa gaar de hen de fulde Sviin,/ Og spyrr bag dødsens trapper D O T
25.4 indtræder] tiltræder O
26.3 skynde] schylde T
28.3 Tungemaaler] tunge maalet T

Den Niende Sang
mel.] Galathe kand konster mange D O T
2.2 av sig ey selv] ey selv af sig 1736Ber 1736God 1749Hol
3.2 ad] af 1875Eri
3.3] Blive saa dit Billed liig D O T, O har blod istf. Billed
3.4 Ja] og D O T
4.2 Evam vilde] lod hands Evam D O T
7.2 sand] slags D O T
9.3 Klinten] Klinter 1722Nør
9.3 Hvedens] Hveden 1736God 1749Hol
10.2 Mon] lod D O T
12.1 Der] Det 1720Boc 1722Nør
12.4 de] som D O, der T
14.2 du bør at] skall du og O
16.1 Det] Der O, At T
21.1 gaar] er 1736God 1749Hol
21.4 Mand,] 1875Eri, Mand; D O T, Mand. 1715Lyn og flg. utg.
23.3 skull] skall T 1720Bru 1734ano 1736Ber 1736God 1749Hol
23.4 Kampe-Steen] Kamp og Steen 1736Ber 1736God 1749Hol
24.4 skal] maa O
25.2] Skall dog ey fra Troen falde D O T
33.4 Hvor i de] Hvor de i 1734ano 1736Ber 1736God 1749Hol
34.3 Klipper] River D O T
35.1 slit] slet O T
35.2 sin] sit 1736God 1749Hol 1875Eri
37.3 Fiender] Fiender her 1720Boc 1722Nør
38.4] Med ald Guds forbandelse D O T
41.4 gaar] staar T
44.1 Huses] Huus og D O T
44.3 hiem] hen O
44.4 det hin] dit Hiem T

Den Tiende Sang
1.4 Findis] Finder 1736God 1749Hol
4.2 Tilgivels] Pardon er D O T
7.1 Er] Vaar D O T
10.1 nu] dog T
10.4] Lad ham contentere dig D O T
10.4 skal hand] han skal 1736Ber 1736God 1749Hol
11.2 Giort har hand] giør hand vell O
14.4 Skat] ven O
18.1 den] en 1722Nør
18.4 Aand] Mand O
19.1 en staaend’] Retfærdig D O T
19.2] Vell Sjuv gange falder hand D O T
19.4 Feyl] frygt O
21.4 maa da mig] vill mig da O
22.1 Derfor] Derpaa D O T
22.2 man] kun O
24.2 min] sin T
25.4 jeg ey skull] ingen skulde O
26.2 Løfters Skat] løfter sat O
27.3 smeltis] smelte 1736Ber 1736God 1749Hol 1875Eri
28.3 At] D O T 1734ano 1736Ber 1736God 1749Hol 1875Eri, af 1715Lyn 1720Boc 1722Nør 1721Bru
29] Hvo der elsker Herren best,/ Hannem skall tilgives mest,/ Har jeg gjort dend Største brøst,/ Venter jeg dend Største trøst D O
29.4 elske] elskes 1736Ber 1736God 1749Hol

Den Ellefte Sang
mel.] Hvad skall vi gjøre og hvad skall vi snake? D O T
1.4 Kiøn] Kiød O, rettet i D (samme hånd) fra Kiød til Kiøn
1.5 før var et] føre var 1736Ber 1736God 1749Hol
2.3 til] dog O
2.4 Opstandelsens] Opstandelsen 1736Ber 1736God 1749Hol
3.1 Figurer] figuren O
4.2 och] os 1749Hol
5.5 fremskinner] fremspringer 1875Eri
6.3 Venner] verden O
7.1 Stilker] sticher O
7.4 naadig] rigtig D O T
8.5] Og at qvitere sin forige bræk? O
8.5 Lyder] Lyster 1736Ber 1736God 1749Hol
9.3 Livet] brystet O
10.1 Om] Og 1875Eri
10.3 Menniskens] Menneskets 1736Ber 1736God
10.4 Bæsterne] bæsternis O
14.3 det HErren] vor Herre T
15.1 Lærerne] Præsterne D O T
15.3 eene] iche O
15.4 vi skulle da] de Bæester vi D O T
19.1 Stræde] Stæde 1722Nør
21.2 Onde] andre O
22.1 Hedning, der uden] Hand som foruden O
24.5 Maatte i] Kunde med D O T

Den Tolvte Sang
tit. Om det] Det D O
mel.] Hen Musæ hen I blødhjertige Qvinder D O T
1.5 at] i 1736Ber 1736God 1749Hol
2.1 jer] dig O
2.4] Tykkis jer Lidelsen under vil trykke 1734Bru
2.6 Menniskens] menneskelig 1736Ber 1736God 1749Hol
3.4 Det] D O T, De 1715Lyn og flg. utg.
4.1] D O T, Spør du; hvad er da Ævigheds Rige 1715Lyn og flg. utg., Spørger du: hvad er da Evigheds Rige 1875Eri
5.2 beskues] beskrifvis O
6.4 af] for D 1734Bru 1734ano 1736Ber 1736God 1749Hol
7.1 forvustede] forvisnede O
7.4 Gaars Dag] D O T 1720 Boc 1722Nør, GaarsDag 1715Lyn, Gaars-dag 1721Bru og flg. utg.
8.1 skal] kand 1736Ber 1736God 1749Hol
8.5 Her mand] Hver-Mand 1720Boc 1722Nør
8.5 Omskiftelse] Omskiftelser 1736Ber 1736God
8.6 slet] alt T
9.2 vor Hierter] D, vor Hierte 1715Lyn, vort hierte O T 1721Bru 1736Ber 1736God 1749Hol 1875Eri
12] mgl. i 1734Bru
13.3 Jericho-Sønner] Jericho Sønner 1720Boc og flg. utg., Jerichos Sønner 1875Eri
14.5] gif dig Tilfreds din søn er alt hisset T
14.6 Den du her] Huilchen du T
15.2 forrig] Sorrigs 1736Ber 1736God 1749Hol
17] mgl. i 1734Bru
17.3 Hvad] Hvor 1875Eri
17.3 frydis] sige 1736God 1749Hol
18.4 fixere] vexere 1749Hol


[FADERVÅR]

Den Første Sang
mel.] Ak Amaryllis hvid som et Krid etc. D O T
5.1 fra] for D O T
5.4 Og Løfte, som] Saa lenge vi D O T, Og løft’, som fri 1736Ber 1736God 1749Hol, Og Løft’, om vi 1875Eri
6.4 er kun] D O T 1720Boc og flg. utg., kun 1715Lyn
7.2 for] fra 1736Ber 1736God 1749Hol
8.3 sterk] stercht O
8.4-5] de Guder kjæk er idel Dræk, / Een flue dennem titt har bedritt D O T
8.4 beleeis] Belees kun 1736Ber 1736God 1749Hol
11.1 Stierne-Loft og] stierne-loftig O
12.4 er] her D O T
12.5 her] der 1736Ber 1736God 1749Hol
16.2 stædd’] stædd D O T
16.3 Dig Hielp] Succurs D O T
17.1 du] D O T 1721Bru 1734ano 1736God, da 1715Lyn 1720Boc 1722Nør 1736Ber

Den Anden Sang
tit.] Peder Dassis Lovsang K C, En Vise Componeret af Her Petter Dass N
mel.] Vill ey bonden laate vell etc. D O T, Vill iche Lille Mand Lade vell, kiør etc. N, Eja mit hierte ret inderlig 1727Bru 1734Bru
For oversiktens skyld gjengis teksten til K og N i sin helhet nedenfor, etter variantene.
1.1 HErre] Gode K
1.1 dyre] store K
1.2 Over Verden] Nu paa Jorden K, Over Jorden N
1.2 høyt i Savn] i Stor Savn K
1.2 maa] mon K N
1.3 og] ja O N, dog K
1.4 Og] Ja K
1.4 skal] bør K
2.1 kaasteligt] Christeligt T, yndeligt K, priseligt N
2.2] Naar Mand Gud sit Læbers Offer mon giøre K
2.3 De dyb] Dybe afgrunde N, Thi dybe K
2.3 de grønne Lunder] og grønneste Lunde K, og grønne Lunde N, De store Lunder 1727Bru 1734Bru
2.4 Skal HErrens Vunder hver Tid og Stunder] Hver Tiid og Stunde/ Skal Guds Miskunde K
3.2-3] At de dit Navn tie Vil og glemme/ Saa skal dog beene/ Og haarde Steene K, Da de Guds Nafn tie vill og glemme/ Saa skall da bene og tørre Grene N
3.4 hands Navn] Guds ord K, guds Navn T
4.1 Ja før] Og før K, Førend N (rettet fra lesemåten i 1715Lyn med annen hånd)
4.2 Før skal Hav og grommen Hval] Saa skal Hval i grummen Hav K, Før skal Hvall og Grumen Hafv N
4.3 Samt] Ja K
4.4] Steenbitten Seyen Ja Torsken Skreyen K, Stenbitten Seyen Og Torsken Skreyen N (mellom De to siste ordene står og overstrøket)
5] Gud er Gud om alle Mand var døde/ Gud er Gud om alle Land var øde,/ Thi Folket svimle/ I Herrens Himle/ Utallig Vrimle/ de slaa paa Simble/ – hin søde K, Gud er Gud om Alle Mand var døde/ Gud er Gud om alle Land Laa øde/ Hver Lid og Knippe Hver field og Klippe/ Skall ham ey slippe Men Idelig/ ham tilbede N
5.1 laa] var O
5.4 vrimler] 1720Boc og flg. utg., Vrimler 1715 Lyn
6.3 Ja] Ti N
6.3 ti tusind mange] V-tallige mange N
6.4] Vel høye af Range/ de siunge Sange K, Høyt vdi Range Som siunger sange N, vel høye af Range som Siunger Sange T, af høj i Range, Som Siunger Sange 1727Bru 1734Bru
6.5] der henne] til Ende N (tilsv. 1715Lyn 10.5)
7.1 Thi for] For vor K, Ja for N
7.2] Ja og de i Himlen den høye K
7.2 boor] er N
7.3-4] Var de saa smukke/ Som silcke dukke/ de maae dog bukke/ Med ydmyg Sukke K, N har 1715Lyns vers 10.3-4 på dette sted
7.4 Dievlers] Dievels 1727Bru, Diefuelens T 1749Hol
7.4 som dømt er] dend dont er T
7.5 Til Møye] og bøye K, og føye N
8-9] Thi Gud kand sin Ære ey forlise/ Men hans Skabning skal ham selv beviise/ Sin Guddoms Ære,/ Lad dem end være/ af falske Lære/ de skal dog Ære – og prise.// For vor Guds skal Sathan og nedfalde/ dog det er ham til Fortræd og Galde/ Lad ham med sine/ Kun gøe og grine/ Han skal dog hvine/ Med frygt og Pine – paakalde K
8] Satan Sielf for Herren Ned schal falde/ dog det er ham til fortred och galde/ Lad ham med sine kon giøe och grine/ de schal dog huine med frygt och Pine/ paakalde N T (T har Hand istf. de i 4. vers, 1727Bru og 1734Bru har hand, qvine og spot istf. de, huine og frygt sst.)
9] Skal Perfos dend onde Saa Tilbede/ Huor langt mer bør vj staa Til Reede/ Och op min stemme, och lad ey glemme/ Guds frygt at fremme som dig af Klemme/wdleede T 1727Bru 1734Bru (som begge har ey forglemme istf. lad ey glemme i 3. vers)
9.1 være stiv] glemme Gud D O
11.1 vel det] det Vel 1736Ber 1736God 1749Hol
11.2 Ræt og Skel] skiel og ret 1736Ber 1736God 1749Hol
11.2 Skel allene,] Skjel, alene 1875Eri
11.5 Det eene] Min venne T
15.1-2] Men hves du vill Synds Pallatz/ indstige,/ Og ald Dyyd din Conversatz/ opsige D O T
15.2] Og all din Dyds Sonversass opsige 1734Bru


K (Peder Dassis Lovsang)

1.
Ps: 14.v. 1.2.3Gode Gud dit store Navn og Ære
Nu paa Jorden i Stor Savn monn’ være
Psal: CL. 6           dog alle Siæle,
          Og alle Trælle
          Ja hver Geselle
          de bør fortelle – din ære
2.
Ez: 37.v.4.Om sig Folk anstille Vil saa slemme
At de dit Navn tie Vil og glemme
Luc: 1940          Saa skal dog beene
          Og haarde Steene
          Ey være seene
          Guds ord det reene – at fremme.
3.
Ps: XCII.v.2.Det er smukt og yndeligt at høre
Ps: XLVII.1.Naar Mand Gud sit Læbers Offer mon giøre,
Ps. CXLVIII. 7.9          Thi dybe afgrunde
          og grønneste Lunde
          Hver Tiid og Stunde
          Skal Guds Miskunde – udføre
4.
           Og før Gud sin Ære skal forlise
Saa skal Hval i grummen Hav ham prise.
          Ja og Tanteyen
          Som løber leyen
          Steenbitten, Seyen
          Ja Torsken, Skreyen – og Niise.
5.
Skulle Herren fattes bram og Svenne
Dan: VII.10.See, titusend staae for ham og tiene
Ap: V.2          Ja tusind gange
          Ti tusind mange
          Vel høye af Range
          de siunge Sange – der henne
6.
1 Tim: 6.16Gud er Gud om alle Mand var døde
Ps. XC. 2.Gud er Gud om alle Land var øde,
Apoc: 7.9.          Thi Folket svimle
Ps. CL. 5.          I Herrens Himle
          Utallig Vrimle
          de slaa paa Simble – hin søde
7.
Skulle Gud vel fattis børn Venne
Matth: 3.9.da hand kand dem Vekke op af Steene
          Liig Abrahams art,
          Maal tusinde snart
          Utallige Part
          Som beder af art – ham tiene.
8.
For vor Gud skall alle Knæ sig bøye
Phil: 2.v.10.Ja og de i Himlen den høye,
          Var de saa smukke
          Som silcke dukke
          de maae dog bukke
          Med ydmyg Sukke – og bøye.
9.
Thi Gud kand sin Ære ey forlise
Ph: 2. 11Men hans Skabning skal ham selv beviise
          Sin Guddoms Ære,
          Lad dem end være
          af falske Lære
          de skal dog Ære – og prise.
10.
For vor Gud skal Sathan og nedfalde
Matth: 8.31.dog det er ham til Fortræd og Galde
          Lad ham med sine
Phil: 2.v.10          Kun gøe og grine
Jac: 2.v.19          Han skal dog hvine
          Med frygt og Pine – paakalde

N (En Vise Componeret af Her Petter Dass)

1.
Herre Gud dit dyre Nafn og Ære
Ofver Jorden Høyt I Safn mon være
          Ja Alle Siele
          og Alle Træle
          og hver Geselle
De schall forkynde din ære.

2.
Det er smucht og priseligt at høre
At mand Gud sin Læbers plicht mon giøre
          Dybe afgrunde
          og grønne Lunde
          Skall Herrens Vunde
Hver tid og Stunde Vdføre

3.
Førend Gud sin Ære schall forlise
før schall Hvall og Grumen Hafv ham prise
          Sampt og Tanteyen
          Som Løber Leyen
          Stenbitten Seyen
Og Torsken Skreyen og Nise

4
Ja for Gud schall alle Knæ sig bøye
De som er i himellen hin høye
          War de saa smuche
          Som Silche duche
          de Jo schall buche
Med ydmyg Suche og føye

5.
Om sig folch anstille vill saaa sleme
Da de Guds Nafn tie vill og glemme
          Saa skall da bene
          og tørre Grene
          ey vere Sene
Hans Nafn det rene at freme

6.
Skull’ den Herre fattis Bram og Svenne
See tj Tusind Staar for ham at tienne
          Ti tusinde gange
          V-tallige mange
          Høyt vdi Range
Som siunger sange til Ende

7.
Gud er Gud om Alle Mand var døde
Gud er Gud om alle Land Laa øde
          Hver Lid og Knippe
          Hver field og Klippe
          Skall Ham ey slippe
Men Idelig ham tilbede

8.
Sathan self for Herren ned schall falde
Dog det er ham til fortræd og galde
          Lad Ham med sine
          kun giøe og grjne
          de schall dog huine
Med frycht og pine paakalde

Den Tredie Sang
2.3 Indvortes] udvortis O
3.5 for os vil] vil for os 1736God 1749Hol
4.2 Hin] De O
5.2 Men] Og D O T
6.7 Da] D O T, Der 1715Lyn og flg. utg.
7.1 den bredis] beredis T
8.4 saasom] som Een T
8.8 Hos alle] hans aller T
9.1 verdslig] verslig 1720Boc
9.3-4] Befaler absolut/ Acciiser og tribut D O T
9.8 Og] I T
9.8 Christen Livs Forhold] Christen-Livs Forhold 1875Eri
11.8 u-begribet] u-begriblig 1720Boc 1722Nør
12.1 Eye-Gods] Eye, Gods 1736God 1749Hol
13.7-8] Jeg gier min Voldsmand trolden/ og fanden End dertil T
14.2 dit] det 1736Ber 1736God
15.3 Frels] frælst O 1722Nør 1734ano 1736Ber 1736God 1749Hol
15.5 Kongen] Røgen D O T
16.3 Hellighed] Herlighed O
16.7 sin] ret 1736Ber 1736God 1749Hol
16.7 at] maa D
17.2 Fortrydelser] Fortrydelse 1736Ber 1736God 1749Hol 1875Eri
17.3 hvis] hvad 1736Ber 1736God 1749Hol
18.7 Og da maa vi] At vi maa saa 1720Boc 1722Nør

Den Fierde Sang
mel.] Du faderløs Ven, din Venner er hen D O T
1.3 om] for O
1.3 vor] ved O
3.1 vel forslaa] vi forstaa O
3.2 vor Konst] intent D O T
3.3 aldelis omsonst] slet intet bevent D O T
3.4 for] D O T 1720Boc og flg. utg., før 1715Lyn
5.3] At skaffe Guds mindste Forrætninger frem D O T
6.3 Den] det D
6.3 som] der D T
6.4 hves] hvad 1736Ber 1736God 1749Hol
7.1 Jeg til det jeg bør er] Det gode ieg bør Blir D O T
7.2 Magt] vext D O T
7.3 skiulis tit] schiultis Lidt T
7.3 Helligheds act] hellig prætext D O T
8.1 falder] følger 1736Ber 1736God 1749Hol
9.1 saasom en sterck] Saa breed som en D O T
11.5 at os] D O T 1720Boc og flg. utg., os at 1715Lyn
12.1 dig] os T
13.5 vor] sin D T
13.5] saa de maa med skamme forvirre sin gang O
15.3 ont] sit D O
16.3 blir jeg dig] blifver du O
17.1 ey har] har ej 1734Bru 1734ano 1736Ber
17.5 Synden] Sorgen D O T
18.4 det] da D
18.5 Løst] Lyst 1720Boc 1722Nør 1736Ber 1736God 1749Hol 1875Eri
19.3 alt] hâr O
21.1 skienckis] drikkes D O
21.5 jeg] vi 1749Hol
21.5 tager] drikker 1736God 1749Hol
22.5 skeer] blîr O
23.2 sin] vor 1720Boc
24.1] Gir Gud een mandat, Strax staar i parat D O T
24.3 strax] naar O
24.4 Ach!] Og O
25.3 saa at] at saa O
25.3 Paabud] bud O

Den Femte Sang
1.3 indstendelig] bestandelig 1736God 1749Hol
1.5 hvis] huad O 1736Ber 1736God 1749Hol
2.4 Hunger, Nød] hungers nød O 1736Ber 1736God 1749Hol
2.5 vor] vort 1736God 1749Hol 1875Eri
3.2 Saa] at T
5.3-4] Gud hâr sagt: dend onde slegt/ Lide skall ald brøds defect D O T
5.5 Efter Ordet] og hans afkom D O T
6.4 Alen] D O T 1720 og flg. utg., Ale 1715Lyn
6.6 Af] Med 1736God 1749Hol
7.1 Naadsens] Naadens D O T
9.3 her] der 1736Ber 1736God 1749Hol
9.6 oplad] ophold T
13.1 Huuse-Fred] huuser, fred O
13.5 Humle] huede O
15.6 Ager-Reener] D O T 1875Eri
16.6 Helse] helsen O T 1875Eri
18.7 spissde] spiser T
19.4 Drue-] due T
19.7 ad] mod 1736Ber 1736God 1749Hol
20.3 i] fri T
21.6-7] Er for Gud som slemme Sviin/ Og Sig Sielfver till ruin D O T
22.5 store] stygge D O T
23.4 den] det 1736Ber 1736God 1749Hol
24.5 faa] D O T 1720Boc og flg. utg., faar 1715Lyn
25.3 den] det 1722Nør
27.7 forøgis] fornyes O
27.7 for] fra 1736Ber 1736God 1749Hol
29.1 feed] fred T
29.4 giort har] har giort 1720Boc 1722Nør
29.7 vill] til T
30.5 At vi ey] Eller og D O T
31.3 for] af T
32.2 skal] schuld T
32.3 Gid] Gif O
34.3 Hvi skal vi] Vi skall ey O

Den Siette Sang
mel.] Ey! saa leev een Prakker, til din etc. D O T
3.4 Som] Og D O T
3.8 en] et 1875Eri
5.3 yndet] syndet T
8.5 nu vil] vil nu 1875Eri
8.10 oppaa] og paa O 1875Eri
8.11 Som] dend D O T
9.1 Vreden] Verden T 1722Nør 1736Ber 1736God 1749Hol
9.11 vor syndig] een Næve D O T
9.14 altid er] er altid 1736Ber 1736God, er alting 1749Hol
11.5 staar] var D O T
11.6 giver Bod] skoone lod D O T
11.13 et ydmygt Hierte] ald reverentze D O T
12.10 snakke?] D O T 1736God 1749Hol, snakke, 1715Lyn 1720Boc og flg.
14.10 vor] vort 1721Bru 1734ano 1736Ber 1736God 1749Hol 1875Eri
15.8 Fordrag] accort D O T
15.8 snar] D O T 1721Bru og flg. utg., snart 1715Lyn 1720Boc
16.12 flux] hen D O T
16.13 Hen] Og D O T
16.14 Legem] Baade D O T
17.8 kand] skal 1736God 1749Hol
17.9-11] Mod det store Tantum/ Og utallig Qvantum/ du din Gud vell bør D O T
17.12] mgl. i 1715Lyn 1720Boc 1722Nør, komplett i 1721Bru 1734ano 1736Ber 1736God 1749Hol, See till, hvad du gjør D, mgl. i O T
18.1-4 Kiærligheds affecter/ her beviises maa,/ Folket der ved slægter/ Gud sin Herre paa, D O T
20.5 skull’] schal T

Den siuvende Sang
1.2 ey] og D
1.7 den] sin D O T
2.4 i] till D O T
2.7 Mod Skiebnen] Med schiebne T
3.2 Rod] Raad O, Rad T
3.3 andens] andres D O
4.2 Hopmand] hofmand T
5.5 den] du 1749Hol
6.2 forlade] cassere D O T
6.3 Smiile-Fagte] Skjemte-facte D O T
8.3 afspisis] afviisis O
9.1 øses] østes T
10.2 beskiert] ey schierdt T
10.3] Hvad fald dig kunde møde D O T
10.4 Som] Saa T
11.1 Øye det vel forud] providentz for ud vell D O T
11.2 ald Verden] naturen D O T
11.4 hand] dend D O T
11.4 nogens] noget 1722Nør
11.5 see sig] veed vell D O T
12.1] Beskyld ey Herrens Providentz D O T
12.2 dit Hiertes skiult Paulun] din egen Conscientz O
13.1 Hierter] D O T 1720Boc og flg. utg., Hiereer 1715Lyn
13.2 mig] dig T
14.1 Ormen] orme T
14.5 Befindis] befinder O
17.2 med] mod D O
17.4 Herrer] Herre 1736Ber 1736God 1749Hol
18.5 Med Ordets] mod aandens T
20] Ô Jesu, vær vor General/ Naar det till Kampen gjelde skall,/ Lad os de Tiender høre/ at Samson Løven har omvælt,/ Og her er holdet Herrens fælt,/ Lad os till huus det spøre/ at Malchus mist har øre D O T
20.4 det] der 1736God 1736Ber 1736God 1749Hol
21.6 paatager] paatage O T
21.7 fremdrager] fremdrage O T
22.6 udleede] indlede O
22.7 fra hans] os fra 1736Ber 1736God 1749Hol
23.1 Redskab end] instrument D O T
23.5 Ach!] Og T
24.1 bromle] vrimle 1749Hol

Den Ottende Sang
mel.] Ha, Ha, Trundhiems Piger etc. D O T
1.6] At her falder travaller paa D O T
2.2 før sad] før stod O, vor stæd T
2.5 sencker] siuncher O, synker 1875Eri
2.6 vor] vort O 1736Ber 1736God 1749Hol 1875Eri
2.9 I bedrøvelig] D O T, Bedrøvelig 1715Lyn og flg. utg., En bedrøvelig 1875Eri
3.5 Parti] Part de 1720Boc 1734Bru 1734ano 1736Ber 1736God 1749Hol 1875Eri
3.9 alt Ondt] ald Kif D O T
4.2] Frels fra sligt og andet Ondt D O T
4.4] fra dend onde mands afront D O T
4.6 Fald] Vand O
5.3 O] Ak! D O
5.8 det lader] tillader D O T
5.9] At det vendes hands Navn til priis D O T
7.7 sliige] nogen D O T, sine 1736Ber 1736God 1749Hol
7.8 Slige] Nogen D O T
7.9 Forordnelse] tilladelse D O T
8.4 der] han 1736Boc 1749Hol, har 1736Ber, som 1875Eri
9.1 Men] D O T 1720Boc og flg. utg., Man 1715Lyn
9.6 Og vor Straffes] Eller Straffens D O T
10.4 Rør] Kar T
10.7 forhøyt] forhart T
11.5 ey varer] varer ey 1736God 1749Hol
13.5 vi med et demødigt] vil med et ydmygt 1720Boc, vil med ydmygt 1722Nør, vi med et bemødigt 1734ano 1736Ber 1736God 1749Hol
13.7 vel] ved 1749Hol
14.2 fort] fast T
14.6 ald Sorg] travall D O T
15.2 forsickred] for sikkert 1875Eri
17.7 Vellysters] Vellystens T

Den Niende Sang
tit. Hærlighed] Magt O
mel.] Jeg kand ey lenger blifve ô Coridon etc. D O, Bedrøf dig Skelf ey Søster T, Mine elskelig Tilhører, etc. 1749Hol
2.2] Opsatt i dignitet D O T
2.4] med Pragt og Majestêt D O T
6.1 vexlis] vexler O
7.4 Sønder-] Synden T
10.6 Et Huus paa andet] Een paa den anden O
18.6 Da] Saa 1734Bru 1736Ber 1736God 1749Hol
20.7 sligt har Gud udrætt] Haa, sligt er Gud Udrætt 1715Lyn, 1722Nør 1721Bru 1734ano 1736Ber 1736God 1749Hol 1875Eri, 1720Boc retter til Idrætt istf. Udrætt, D O T har sligt er Guds forsætt
22.5 Os] Og O
24.6 Magt] Kraft T
26.6 timis] gifves O


[DÅPEN]

Daabens Sacramente
tit. GUD Faders] Fader O
mel.] Bargamasch D O T, Vær tilfreds min kiære Siæl, etc. 1721Bru 1736Ber 1736God 1749Hol
1.4 til Kirken] nu med sig D O T
1.8 hente] vente 1734Bru
2.2 Order] Ordrer D, Ordet 1749Hol
4.3 Det] Dend D O T
7.1 Hvor] Hvo 1875Eri
9.6 kon] som O
10.8 skienked] D O T 1721Bru og flg. utg., skienkt 1715Lyn 1720Boc 1722Nør
12.1 lyder] lydde O
12.6 oprunden] paafunden D O T
13.6 Christi] Jesu O
13.8 Nærverend’] Er i præsentz D O T
15.1 os] og O
15.3 end] ald D O T
16.5 mon] lod D O T
16.6 Os] og D O, i D rettet til Os med annen hånd
17 mgl. i D O T
19] Hvordan skulle Kjødsens Sands/ I Guds dyb sig fæste,/ Een gudfrygtig ignorantz/ bliver her det beste,/ Men vi bør langt meere/ Herrens Wærk laudere,/ At hand vill det ringe Vand/ Saa stor een Kraft levere. D O T
20.7 Vandet] Vandel 1722Nør
21.3 lille] lette T
21.4 Bølgen] Vandet T
22.2 paa] om O
24.2 røris] rørdes 1736Ber 1736God 1749Hol
24.4 føris] førdes 1721Bru 1736Ber 1736God 1749Hol
24.7 i] till D O T
25.4 Aarle] aarlig T
25.4 samt] saa O 1734Bru 1736God 1736Ber 1749Hol
30.1 Der] Her 1727Bru
32.3 din Mund du] du Sielver D O T
32.7 u-døbet] D O T 1720Boc og flg. utg., u-døbt 1715Lyn
35.6 det] dem O T

Den Anden Sang Om Daabens Sacramente
tit. er] bliver D O
mel.] Part Folk indbilder sig, at ingen etc. D O T, Hva hielper Attest:, etc. 1721Bru 1734ano 1736Ber 1736God 1749Hol
5.5 aldseend’] anseende T
8.2 dens] dets 1736God 1749Hol
12.6 god] stor T
14.5 der i] gandske D O T
18] Dog er det ikke nok/ At Barnet døbes over Funtens Stok/ Een stadig Troe till Gud/ Her ogsaa fordres ud/ Saa fremt mand ret skall kaldes/ Een vied Christi Brud D O T
19.3 tændis] findes D O T
19.6 Det] D O T 1720Boc og flg. utg., Der 1715Lyn
20.1 siunis] suintis D O T
20.2 Nyfød] Pusill D O T
20.3 Spee Børens] Pusilles D O T, spæde Børns 1721Bru 1734ano 1736Ber 1736God 1749Hol
20.5 til] og 1736Ber 1736God 1749Hol
21.3 sød] god D O T
21.4 for JESU Død] udvelge lod D O T
21.5 Har dem til] dem till sit D O T
21.6 fød?] Haa, fød. 1715Lyn og flg. utg., fød; 1875Eri
21.6] Før de det slet forstod D O, T har sielf istf. slet
22] Har hand dem u-forskjyldt/ Med hellig aand af Moders Liv opfyldt,/ Hvad er det at vi vill/ da sige Ney dertill,/ at Troens hellig gave/ Ey skienkes een Pusill? D O T
22.6 vill?] 1875Eri, vill. 1715Lyn og flg. utg.
23.2 u-fortrydelig] w-fortyedelig T
23.3 angred] angrer T
24.1 nogen] D T 1734ano 1736Ber 1736God 1749Hol 1875Eri, ingen O, noget 1715Lyn 1720Boc 1722Nør 1721Bru
24.2-6] Som Troen ey till Gud annamme vill,/ Hand skall forskjudes væk/ Som et u-nyttig Dræk/ og regnes for en Hedning/ Og een forbandet Gjæk D O T
24.6 Hves] Hver 1736Ber 1736God 1749Hol
25.4 Christne] Christi T
26.1 Fader] faders T
27.4 der] da 1720Boc 1722Nør
28.2 Gave] Gaver D
28.2 Løn] Bøn T


[NATTVERDEN]

Den første Sang
tit. Trende] Tvende D O
tit. dets Indstiftelsis] Indstiftelsens 1720Boc 1722Nør
tit. da] der D O
tit. Brød] Brødet 1720 Boc og flg. utg.
1.4 afmægtig] amægtig D O
1.5 dit] det 1722Nør
1.6 dit] det 1722Nør
2.1 Der] Du D O
2.1 stod] lod D O
2.2 anrættet] anrætte D O
2.4 har indsættet] lod indsætte D, lod fremsætte O
2.9 Himmel-Brød] deres brød D O
2.10 Og Viin dem at] det du dem lod D O
3.1 i] till D O
4.8 Hierte-gjerne] hiertens gierne O
5.4 I] Som 1875Eri
5.8 om bodfærdig] og een Tolder D O, som bodfærdig 1749Hol
6.1 sin] een D O
7.6 for enhver] een og hver D O
7.8 Skal dette Bord strax] da skulle bordet D O
8.1 Frugten] æblet D O
8.8-9] hand gav recept mod dend venin/ Sit Kjød i brød, sit Blod i Viin D O
9.5 gav] tog D O
9.7 Udi det Saar at] Og lod i Saaret D O
9.10 Synde-folk] Svage Folk D O
10.5 Høyt] Saa D O
10.7 til Venners Glæde] for alle Venner D O
10.10] med kjød og huud og Senner D O
11.1 Nærværende jeg] Jeg i præsentz min D O
11.7 Fornøjet] Personlig D O
12.2 Hans Blod og Legem] Gud som personlig D, markert med stiplet linje under og over med annen hånd og rettet til lesemåten i 1715Lyn nederst på siden
13.6 Hierte-sted] Leyer-sted D O
13.7 dig Bolig lave] din Krop begrave D O
15.1 det forvende] disputere D O
16.5 Tilsagn] Tilsang 1722Nør
16.10 hans Kiød] med ham D O
17.4-5] og gjør dig dend besvære/ at du loggerer ind til mig D O
17.8 knælend’] knæled D O
17.9 knuset] knusend’ O
18.2] Hvordan i Sacramenter D O
18.3 Hvor Christus der] Guds Søns Person D, siste ord stiplet over og under med annen hånd, og rettet til Legem’ nederst på siden, Guds Søns Legem O
og der paa svar forventer O
18.3 der indkomme] derind komme 1736God
18.4] Og derpaa Svar forventer D O
18.7] Din speculatz maa friste D O
18.10] Men Jeg det ikke viste D O
22.6 den] din 1720Boc 1722Nør
24.9 kun] D 1736Ber 1736God 1749Hol 1875Eri, kom 1715Lyn 1720Boc 1721Bru 1722Nør 1734ano
25.7 Moos] moest 1736Ber 1736God 1749Hol
25.9] at Jesus accorderer vell D O
25.10 ey med] ikke D O
26.1 ey] at 1736Ber 1736God 1749Hol
26.8 vist saasom] gandske, som D O
28.7 spørge] D O 1875Eri, sørge 1715Lyn og flg. utg.
30.9 Troende] alle de D O
33.1 Priis være] Gud glæde D O
33.3 Lov være] Gud glæde D O
33.6 velsigner] velsigne D O
34.3 Agrer] Ager 1875Eri

Den Anden Sang
tit. Ord: etc.] Ord: saa liudende D O
mel.] Kom ô skjønne Hyrde-møe etc. D O, i O er tilføyet med annen hånd] heller ver til freds min K siæl; Vær tilfreds min kiære Siæl, etc. 1721Bru 1734ano 1736Ber 1736God 1749Hol
1.3 Ingenlund] Da det ey D O
1.3 det] den 1736Ber 1736God 1749Hol 1875Eri
1.7 At] Og 1736Ber 1736God 1749Hol
2.7 drikker nu] 1721Bru 1734ano 1736Ber 1736God 1749Hol 1875Eri, drikker 1715Lyn 1720Boc 1722Nør, drikker I D O
2.8 til stor Bade] ingen Skade D O
4.1 dog] dig O
5.4 frugtet] frugter O 1720Boc 1722Nør
6.1 et] sit 1875Eri
6.2 Snerte] smerte O
9.3 det] D O 1720Boc 1722Nør 1734ano, dette 1715Lyn 1721Bru 1736Ber 1736God 1749Hol 1875Eri
9.5 self] selv D O, self 1720Boc og flg. utg., felf 1715Lyn
9.8 sammen væver] somme lefver O
12.3 Tilsagn] Tilsang 1722Nør
12.6 Den kund’] og kand D O
12.7 JEsu] Christi D O
13.2] Med Herrens Blod qvadrerer D O
13.3 Vill Fornuften sige] at Fornuften siger D O
13.4] og derfor opponerer D O
15.1-4] Staar der ikkon een Essentz/ For Tre personer aaben,/ Er der een correspondentz/ Med Aand og Vand i Daaben, D O
15.7 Ret] art 1749Hol
18.2 Skyens] Luftens D O
18.6 det Troens] personlig D O
18.8 mig] D O 1734ano 1736Ber 1736God 1749Hol 1875Eri, sig 1715Lyn 1720Boc 1721Bru 1722Nør
19.4 sander] 1715Lyn 1734ano 1736Ber 1736God 1749Hol 1875Eri, samler D O, sancker 1722Nør, sandser 1734Bru
19.7 Hvor] Hvo 1736God 1749Hol
20.5 ô] du O
22.8 De] Og D O 1736Ber 1736God 1749Hol 1875Eri
27.1 Fortieniste] fortienister O
27.3 Forladelse] forladelser O
28.5 holder] holde 1720Boc 1722Nør

Den Tredje Sang
2.6 der] som 1736Ber 1736God 1749Hol
3.7 forladet] forlader 1734ano, forlade 1736Ber 1736God 1749Hol
11.7 Bram] Barm 1722Nør
12.4 Det] Der 1722Nør
16.1 først] fort 1736Ber 1736God 1749Hol
18.2 visselige] 1721Bru 1736Ber 1736God 1749Hol 1875Eri, visselige; 1715Lyn 1720Boc 1722Nør, visselige: 1734ano
20.4 Ansigtes] 1721Bru 1734ano 1736Ber 1736God 1749Hol 1875Eri, Ansigts 1715Lyn 1720Boc 1722Nør
21.4 til] i 1875Eri
21.7 Vreden] Verden 1722Nør 1736Ber 1736God 1749Hol
22.3 os Børen] os til Børn 1736Ber 1736God 1749Hol, os til Børen 1875Eri
32.3 at] ald 1722Nør
38.5 eenit] ene 1875Eri
38.6] Sig nær med den forener 1875Eri
38.6 Sig] Dig 1736God 1749Hol


[HUSTAVLEN]

Den Første Sang
mel. din] dend O
1.1 geistlige] D O 1720Boc og flg. utg., giestlige 1715Lyn
4.1 ham] som O
4.5 Ey gierrig] D O 1734ano 1736Ber 1736God 1749Hol 1875Eri, Ey, gierrig 1715Lyn 1720Boc 1722Nør
4.6 Ageren luge] ag’ren bortlugge 1736Ber 1736God 1749Hol
5.4 føye] bøye 1736Ber 1736God 1749Hol
6.5 til] i O
6.6 Og] At O
6.6 indtygge] D O, indbygge 1715Lyn og flg. utg.
7.5 staa som] saa som O
8.1 Thi] Dog D, Da O
9.1 fra Punct] fra prich O

Den Anden Sang
mel.] gaar som den førige O
2.1-4] Een aalding, som haver duppleret sin aar,/ skall holdes og dobbelt i ære, / Men allermest dennem sin bog vell forstaar,/ Og skriften rætsindelig lære D O
3.4 drive] D O 1720Boc og flg. utg., dirve 1715Lyn
6.1 Vægtere holde maa Vagt] Vægter maa holde sin vagt 1721Bru 1734ano 1736Ber 1736God 1749Hol
6.3 det] paa 1736Ber 1736God 1749Hol
6.5 skal] kand D O
6.7 Klager] klage 1736God 1749Hol

Den Tredie Sang
tit. Øfrigheds] Øvrigheders D O
mel. Melodie] 1720Boc og senere utg., Melode 1715Lyn
mel.] Bonden hand agter paa Tiden D O 1721Bru 1734ano 1736Ber 1736God
1.2 dem] at D O
2.1 maa] kand D O
2.4-5] Øfrigheds Person, Er een Guds Baroon,/ Har Gud til Patron, Med Condition, D O
2.5 du] den 1749Hol
2.6 Thi de] At hand D O
2.7 Bør ey bære] Bærer ikke D O
4.4 saa] at O
5.1 Derfor] Tilmed D O
5.2 Under-Herrer] inspecteurer D O
5.6 Vilde, og] D O 1721Bru 1734ano 1875Eri, Vilde og 1715Lyn 1720Boc 1722Nør 1736Ber 1736God 1749Hol

Den Fierde Sang
tit. Undersaatters] Undersaatternes 1736God
mel.] Danmand er din Hustru hjem etc. D O, Naar jeg melancholisk gaar, &c. 1721Bru 1734ano 1736Ber 1736God 1749Hol
2.4 Giører] giør een O
2.7 Øvrigheden] Magistraten D O
3.2 Vartend’] varter O
3.2 det] dend O
3.5 sig bøye skal] skall staa subject D O
3.7] Gjøre dennem dend respect D O, O har Gifver istf. Gjøre
5.1 Det for] Derfor O
5.3-4] Ti see, vorder Kongen vred,/ Bliver det dig døden, D O
5.8 Hulde] Erlig D O
6.1] Lader først for kongen skee D O
6.3 Ypperst er og størst] er dend Ypperste D O
7.3 Dannis Svend] Danne-Svend O
8.6 behage] D O, behager 1715Lyn og flg. utg.
8.8 Dage] Dager 1736Ber 1736God 1749Hol 1875Eri
9.1-3] Værer derfor i parat/ Naar og hvor befales,/ Lader ingen Magistrat D O
9.5 Har] Hav 1875Eri

Den Femte Sang
2.5 hendet] hændes 1720Boc 1720Nør, hænder 1875Eri
3.3 derfor de] derfore 1736Ber 1736God 1749Hol
3.6 mig og dig] dig og mig D O
4.1 Larm] Harm O
6.6 Sara] Saræ D O

Den Siette Sang
mel.] Hastig hen som jeg forstaar &c. D O, Himlen er det rette Land, &c. 1721Bru 1734ano 1736Ber 1736God 1749Hol
3.4 saadant] D O 1720Boc og flg. utg., saadent 1715Lyn

Den Siuvende Sang
1.3 vor] din 1722Nør

Den Ottende Sang
mel.] Daphnis gik for nogle dage etc. D O 1721Bru 1734ano 1736Ber 1736God 1749Hol
mel. Melodie] Melode 1715Lyn 1720Boc 1722Nør
1.6 paabyde] bebyde 1875Eri
3.1 Og] Men D O
3.4 sættes] D 1720Boc og flg. utg., sæittes 1715Lyn

Den Niende Sang
tit. Huusbonders] Husbondernes 1736God 1749Hol
mel. Sylvia, hvi vilt du ey etc. D O
2.6 her] er 1875Eri
3.2 sig ey Skikke] ey qvadrere O
3.3-4] Mand skall ey sin Svend tractere/ Som hand var een anden hund O
4.6] Men indstæfne træl og frj O

Den Tiende Sang
mel.] Ach! Amaryllis har du nu etc. O 1721Bru 1736Ber 1736God 1749Hol
2.3 Flok] Folck 1722Nør
3.5 stolter] O 1720Boc og flg. utg., stoller 1715Lyn
4.5 selver] selv vel 1736Ber 1736God

Den Ellevte Sang
mel.] Op Hjertens Suk og Graad etc. D
6.3 hendis] hende 1736Ber 1736God 1749Hol 1875Eri

Den Tolfte Sang
3.1 Hvo] Hvem D O
3.4 Ja samtlig] In allis D, in alles O
4.4 Befalninger] Velgierninger O
6.1 Nu] Min O


[ÆRESDIKT]

Anders Dass’ æresvers
36 Levi Folket] Levi-Folket 1875Eri
71 Sange Snoer] Sange-Snoer 1720Boc 1734ano 1736Ber 1736God
76 Nætter-Foster] nætter’ Foster 1749Hol 1875Eri

Steen Wirtmands æresvers
8 fostres] Haa, Fostre 1715Lyn og flg. utg.
20 End] En 1736Ber
20 mindste] Kbh.-eksemplaret av 1715Lyn, T.heim-eksemplaret (og dermed faksimileutg.) har mindst: (internvariant)
39 Killing] Kylling 1739Boc 1722Nør
60 Melke-Fløde] Melke-Føde 1736God 1875Eri


Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Katekismesanger

Petter Dass' Katekismesanger var en av Danmark-Norges aller mest utbredte bøker på 1700-tallet. Nå foreligger katekismesangene for første gang i en tekstkritisk utgave med fyldig innledning, over 6000 kommentarer og tre registre. Bak utgaven står Jon Haarberg, professor i allmenn litteraturvitenskap ved Universitetet i Oslo.

BRUKSANVISNING

Utgaven er basert på førstetrykket fra 1715.

Se faksimiler (Dass 1999, NB Digital)

Les mer..

Om Petter Dass

Dikterpresten Petter Dass har en sentral plass i vår kulturhistorie. Han blir ofte omtalt som den mest betydelige dansk-norske dikteren ved siden av Thomas Kingo i siste del av 1600-tallet.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.