Kjempe- og trollballadar

Norske mellomalderballadar

Forkortingar og litteratur

CCF: Corpus Carminum Færoensium. Føroya kvæði I–VI. Red.: S. Grundtvig m. fl. København 1941–1972

DFS: Dansk folkemindesamling

DgF: Danmarks gamle Folkeviser I–XII. Red.: S. Grundtvig m. fl. København 1853–1863 (ny utg. 1966)

EFA: Etno-folkloristisk arkiv, Seksjon for kulturvitenskap, Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitskap, Universitetet i Bergen

FSF: Finlands svenska folkdiktning V. Red.: O. Andersson. Helsingfors 1934

NB: Nasjonalbiblioteket, Oslo

NFS: Norsk Folkeminnesamling, Institutt for kulturstudier, Universitet i Oslo

SMB: Sveriges Medeltida Ballader 1–5. Red.: B. Jonsson m. fl. Stockholm 1983–2001

TGM: Telemark og Grenland museum

Utsyn: Utsyn yver gamall norsk folkevisedikting. Red.: L. Heggstad m. fl. Kristiania 1912


*


Alver, Brynjulf 1981 «Friarferda til Gjøtland». I: Tradisjon, nr. 11. Oslo. Universitetsforlaget.

Arild, Heidi m. fl. (red.) 1996. Strengen var af røde Guld : folkeviser samlet av L.M. Lindeman i Solør 1864. Norsk Folkeminnelags skrifter nr. 142. Oslo. Norsk Folkeminnelag/Aschehoug.

Berggreen, A. P. 1861. Norske Folke-Sange og Melodier samlede og udsatte for Pianoforte. Kjøbenhavn. Den Gyldendalske Boghandling.

Blom, Ådel Gjøstein og Olav Bø (red.) 1981. Norske balladar. Oslo. Samlaget.

Bugge, Sophus [1858] 1971. Gamle norske Folkeviser. Oslo-Bergen-Tromsø. Universitetsforlaget.

Bugge, Sophus og Moltke Moe 1897. Torsvisen i sin norske form. Christiania. Aschehoug.

Crøger, Olea 2004. Lilja bære blomster i enge. Folkeminneoppskrifter frå Telemark i 1840–50-åra. Red: Brynjulf Alver, Reimund Kvideland og Astrid Nora Ressem. Oslo. Norsk Folkeminnelag/Aschehoug.

Dokumentasjonsprosjektets balladearkiv fra 1997.

Driscoll, M. J. 2011. «Arthurian Ballads, Rímur, Chapbooks and Folktales». I: Marianne Kalinke (red.): The Arthur of the North. The Arthurian Legend in the Norse and Rus’ Realms. Cardiff. University of Wales Press.

Ek, Sverker 1921. Norsk kämpavisa i östnordisk tradition. Ett försök till tudelning av det nordiska folkvisematerialet. Göteborg. Wettergren & Kerber.

Ek, Sverker 1924. Den svenska folkvisan. Natur och kultur 29. Stockholm.

Eskeland, Severin (red.) 1944. Soga om Ragnar Lodbrok. Oslo. Samlaget.

Fet, Jostein 1993. «Friarferda til Gjøtland». I: Maal og Minne. Oslo. Samlaget.

Fet, Jostein 2004. «Nytt lys på folkevisa ‘Friarferda til Gjøtland’». I: Maal og Minne. Oslo. Samlaget.

Fet, Jostein 2014. Stemmer frå ei fjern tid. Forteljingar om bøker, viser, magiske formlar og merkelege teikn, 1550–1814. Oslo. Samlaget.

Flatin, Tov 1945. Seljord II. Oslo. Seljord kommune/Johanssen & Nielsen.

Flokenes, Kåre (red.) 2006. Soga om Gautrek. Soga om Rolv Gautreksson. Norrøne Fornaldersoger. Stavanger. Dreyer.

Gaukstad, Øystein og Erik Edvardsen 1997. Ludvig Mathias Lindemans samling av norske folkeviser og religiøse folketoner. Bind 1: Tekster. Oslo, Novus.

Grundtvig, Svend, Jørgen Bloch og Chr. Matras (red.) 1941–1972. Føroya kvæði : Corpus carminum Faeroensium I–VI. København. Munksgaard.

Grundtvig, Svend, Axel Olrik m. fl. (red.) [1853–1863] 1966. Danmarks gamle Folkeviser I–XII. København. Gyldendalske Boghandel.

Heggstad, Leiv og Hakon Grüner-Nielsen 1912. Utsyn yver gamall norsk folkevisedikting. Kristiania. Olaf Norlis Forlag.

Helland, Amund 1903. Norges land og folk. Bind 10: Lister og Mandals amt I & II. Kristiania. Aschehoug.

Hult, David F. (red.) 1994. Chrétien de Troyes Le Chevalier au Lion. Paris. Lettres gothiques. Librairie Générale Française.

Hundreviseboka, sjå Vedel, Anders Sørensen 1591 og Vedel, Anders Sørensen 1664.

Jerstad, Johan og Tor Veggeland 1979. Gards- og ættesoge: Fjotland. Kvinesdal. Hegland Trykkeri.

Jonsson, Bengt R. 1967. Svensk balladtradition. Bind 1: Balladkällor och balladtyper. Stockholm. Svenskt Visarkiv.

Jonsson, Bengt R. 1990–1991. «Bråvalla och Lena. Kring balladen SMB 56». I: Sumlen. Årsbok för vis- och folkmusikforskning. Stockholm. Svenskt Visarkiv & Samfundet för Visforskning.

Jonsson, Bengt R. 1996. «Om Draumkvedet och dess datering». I: Sumlen. Årsbok för vis- och folkmusikforskning. Stockholm. Svenskt Visarkiv & Samfundet för Visforskning.

Jonsson, Bengt R., Margareta Jersild og Sven-Bertil Jansson (red.) 1983–2001. Sveriges Medeltida Ballader 1–5. Stockholm. Almquist & Wiksell.

Jonsson, Bengt R. og Olav Solberg 2011. «Vil du meg lyde». Balladsångare i Telemark på 1800-talet. Oslo. Novus.

Jonsson, Bengt R., Svale Solheim og Eva Danielson 1978. The Types of the Scandinavian Medieval Ballad. Oslo-Bergen-Tromsø. Universitetsforlaget.

Kjempeviseboka, sjå Syv, Peder 1695.

Klüwer, Lorentz Diderik [1823] 1960. Norske Mindesmærker. Facsimilia Nidrosiensia. Trondheim. Det Kongelige norske Videnskabers Selskab.

Landstad, Magnus B. [1853] 1968. Norske Folkeviser. Oslo. Norsk Folkeminnelag/Universitetsforlaget.

Liestøl, Knut 1915. Norske trollvisor og norrøne sogor. Kristiania. Olaf Norlis Forlag.

Liestøl, Knut 1937. «Det norrøne folkeviseumrådet». I: Maal og Minne. Oslo. Samlaget.

Liestøl, Knut 1946. Draumkvæde. A Norwegian Visionary Poem from the Middle Ages. Oslo. Aschehoug.

Moe, Jørgen 1840. Sange, Folkeviser og Stev i Norske Almuedialekter. Christiania. Malling.

Mortensson-Egnund, Ivar 1961. Den norrøne litteraturen. Bind 1: Edda. Oslo. Samlaget.

Munch, P. A. 1967. Norrøne gude-og heltesagn. Revidert utgave ved Anne Holtsmark. Oslo. Universitetsforlaget

Olrik, Axel 1904. «Et dansk vers fra Erik af Pommerens tid». I: Danske studier. København. Det Schubotheske forlag.

Recke, Ernst von der 1907. «Folkevisestudier. Vestnordisk indflydelse i dansk». Danske studier. København. Det Schubotheske Forlag.

Recke, Ernst von der 1927. Danmarks Fornviser I. Kjøbenhavn. Møller & Landschultz.

Reichborn-Kjennerud, Ingjald 1933. Vår gamle trolldomsmedisin. Bind 2: Skrifter. Oslo. Det Norske Videnskaps-Akademi.

Ressem, Astrid Nora (red.) 2011. Norske middelalderballader. Melodier. Bind 1: Naturmytiske ballader. Legendeballader. Historiske ballader. Oslo. Norsk visearkiv/Norsk Folkeminnelag/Aschehoug.

Ressem, Astrid Nora (red.) 2014. Norske middelalderballader. Melodier. Bind 2: Ridderballader. Kjempe- og trollballader. Oslo. Nasjonalbiblioteket/Norsk Folkeminnelag/Spartacus/Scandinavic Academic Press.

Solberg, Olav 2011. «’Paa gammelt Maal og paa Pergament’. Har det funnest ein skriftleg norsk balladetradisjon?». I: Maal og Minne. Oslo. Novus.

Storm, Gustav 1874. Sagnkredsene om Karl den store og Didrik af Bern hos de nordiske folk. Kristiania. Den Norske Historiske Forening.

Syv, Peder 1695. Et Hundrede udvalde Danske Viser om allehaande merkelige Krigs Bedrivt oc anden seldsom Eventyr, som sig her udi Riget ved gamle Kæmper, navnkundige Konger og ellers fornemme Personer begivet haver af Arilds Tid til denne nærværende Dag. Forøgede med det Andet Hundrede Viser om Danske Konger, Kæmper og Andre samt hosføyede Antegnelser til Lyst og Lærdom. Kiøbenhavn. P.M. Høvffner.

Torgrim Knudsen Lindefjelds visebok. NFS Moltke Moe 85.

Vedel, Anders Sørensen 1591. It Hundrede vduaalde Danske Viser, Om allehaande Merckelige Krigs Bedrifft, oc anden seldsom Euentyr, som sig her vdi Riget, ved Gamle Kemper, Naffnkundige Konger oc ellers forneme Personer begiffuet haffuer, aff arilds tid indtil denne neruærendis Dag. Ribben. Hans Brun.

Vedel, Anders Sørensen 1664. It Hundrede udvaalde Danske Viser om allehaande Merckelige Krigs Bedrifft, oc anden seldsom Eventyr, som sig her udi Riget Ved Gamle Kemper, Naffnkundige Konger oc eller fornemme Personer begiffvet hafver aff Arilds Tid indtil denne nærværendis Dag. Christiania. Mickel Thomæsøn.

Vedel, Anders Sørensen [1591] 1926–27. Folkevisebog. Red: Poul V. Rubow. 2 bind. København. Holbergselskabet.

Vésteinn Ólason 1991. «Literary Backgrounds of the Scandinavian Ballad». I: The Ballad and Oral Literature. Cambridge (Massachusetts)/London. Harvard University Press.

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Kjempe- og trollballadar

Kjempe- og trollballadane skildrar meir enn andre balladar kamp og strid. Nokre er relativt realistiske og skildrar dramatiske konfliktar mellom sterke menn. Ære, makt og rikdom er sentrale verdiar, og helten går bokstavleg tala over lik for å leve opp til forventningane som blir stilte til han. Kvinnene står på sidelina i desse visene.

Trolla dukkar rimelegvis opp i dei eigentlege trollballadane. Slike viser minner ein heil del om undereventyr, både når det gjeld handling og tematikk, gjerne ved at ei kongsdotter er teken i berg. Så blir det heltens oppgåve å drepe trollet og fri ut kongsdottera, noko han alltid greier med glans.

Fleire av kjempe- og trollballadane byggjer på motiv i den norrøne litteraturen, ikkje minst fornaldersogene. Alle desse visene har norsk/vestnordisk opphav.

Mange av desse balladane har tidlegare vore publisert enkeltvis, men er no samla i denne boka.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.