Kjempe- og trollballadar

Norske mellomalderballadar

TSB E 115 Sven Felding


Innleiing

Kjempekaren Sven Felding har i sinne å reise på pilegrimsferd til Roma. På vegen dit kjem han til ein by der det bur ei stolt jomfru, og i slottet hennar blir han innbeden som gjest. Ho kan fortelje at det bur eit troll i nærleiken som terroriserer alle i landet, og som ikkje vil ha anna til mat enn fruer og jomfruer. Den stolte jomfrua har alltid høyrt at det finst mange djerve og gudfryktige menn i Danmark og vonar no at Sven Felding kan hjelpe henne, dansk helt som han er.

Sven Felding lovar å slåst med trollet, men han fører ikkje med seg nokon høveleg stridshest, sidan han er på pilegrimsferd. Å finne ein hest som duger er ikkje gjort i ei handvending, men til sist får han ein «danne broget Hest» frå Danmark, som er sterk nok. Heller ikkje ridestellet held mål, for salgjorda brest i stykke. Men ein flokk stolte jomfruer lukkast med å saume ei salgjord av gull og silketøy som er tilfredsstillande. No kan Sven Felding ta kampen opp med trollet. Det blir ein hard dyst, men trollet må bøte med livet, for Sven Felding kløyver han i femten stykke. Etter sigeren får han tilbod om å bli konge i landet og få den stolte jomfrua til ekte, men han er alt trulova med ei jomfru «vdi Østerlands Konge Rige» seier han, og må derfor takke nei.

Dei norskspråklege formene av denne gamle kjempe- og trollballaden var ute av tradisjonen på 1800-talet, og visa synest i det heile å ha vore svært lite kjend. Eit unnatak er ei fragmentert oppskrift av Sophus Bugge etter Signe Eivindsdotter Storgård (1790–1861) frå Lårdal i Telemark. Bugge gjorde denne oppskrifta i 1857 og skreiv då opp 22 balladar etter henne (Jonsson & Solberg 2011: 431–433). Ei av oppskriftene etter Signe Storgård, «Rike Rodenigård og ørna», gjorde Bugge elles bruk av som hovudtekst i Gamle norske Folkeviser (Bugge [1858] 1971: 11–14). Av Sven Felding-teksten etter Signe Storgård går det fram at dansk skrift her, som så ofte elles, har verka inn på tradisjonen, særleg via Peder Syvs visebok.

På dansk finst det to renessanseoppskrifter, forutan ein utbrodert, dansk-nasjonalistisk tekst hos Vedel, og altså seinare hos Syv (DgF I: 398–410). Nyare danske flygebladstrykk eksisterer også, og dessutan munnlege tekstar som går attende på flygeblada (DgF X: 17).

Den eldste svenske oppskrifta går tilbake til om lag 1700. Elles vart visa skriven opp av Erik Gustaf Geijer i perioden 1814–1817 (SMB 5:1: 73–75). Geijers relativt kortfatta oppskrift sluttar med at helten gjer det av med trollet, raskt og effektivt:

Sven Färling högg hafstrollet uti dess halls,
Så det månde mycket blöda;
Så drager han det bort uti en lund,
Där tvingar han trollet till döda.
– Men mig lyster följa Sven Färling –
(SMB 5:1: 74).

Sverker Ek, som har påvist det norske grunnlaget for kjempe- og trollvisene, gjer merksam på at denne teksten vart oppskriven «i de norska gränslandskapen Värmland och Dalsland» (Ek 1921: 85–87). Ek peikar også på motivlikskapen mellom «Sven Felding» og Landstads «Lindarormen» (Landstad [1853] 1968: 139–145). Ei kvelvmåling i Floda kyrka i Södermanland i Sverige frå om lag 1480 viser etter alt å døme ein situasjon frå «Sven Felding», eller «Sven Fötling och trollet» som visa blir kalla på svensk (Jonsson 1967: 27, 145, 720).

Bugge m, 3–4
DgF 31
SMB 210
Oppskrift A

TSB E 115: Sven Felding

Oppskrift: Kjempeviseboka, Første Part, XXIV, 120–126.

Oppgjeven tittel: Svend Felding.

*

1. Svend Felding han sider paa Helsingborg,
og roser han af sin Færd,
og han var sig baade mild og blid,
han giordet sig med sit Sværd.

2. Svend Felding lover sig en Pillegrims gang,
alt ind til Rom at gange:
Og det lovet hver Danske Pillegrims,
at han skulde did komme.

3. Og de reede ud af Dannemark,
de vare ikke Pillegrime uden to;
Og de geste dennem udi en Stad,
han heder Høfdingsø.

4. Og de geste dennem udi en Hofvet-Stad,
han heder Høfdingsø;
Og de geste dennem en stolt Jomfru,
hun var saa væn en Møe.

5. Hun sætte Svend Felding øverst til Bord,
blant andre Riddere i Skare:
Og i da spurde den stolte Jomfru,
alt hveden de kommen vare.

6. I ere ingen fattige Pillegrim,
os haver i Aften gest;
Jeg seer det paa eders Skiorte smaa,
hun er med røde Guld fest.

7. Jeg seer det paa eders Skiorte smaa,
hun er med røde Guld fest;
At I er Kongen af Dannemark,
thi ville I vide vort beste.

8. Ikke er jeg Konning af Dannemark.
Og jeg rider ikke saa sterk;
Jeg er en fattig Pillegrim,
fød i Dannemark.

9. Hør I det min stolte Jomfru,
I lader eder ikke fortykke;
Der fødes en Børn i Dannemark,
og end hver med sin Lykke.

10. Og alt da sad den stolte Jomfru,
der hun syde Silke-Søm;
Hver en Som alt der hun syde,
hendes Øyne runde udi Strøm.

11. Og høre I det min stolte Jomfru,
og hvi sørge I saa saare;
I sige mig noget af eders Vaade,
Jeg løser eder af den Fare.

12. Her er en Riser paa vort Land,
han vil vort Land forøde;
Og han vil ikke have andet til Kaast,
end Fruer og Jomfruer til Føde.

13. Her er en Trold paa vort Land,
han vil vort Land fordrive;
Uden vi kunde faae den samme Mand,
som Dysten tør med hannem ride.

14. Jeg haver det alle mine Dage hørt,
de Danske mænd ere saa fromme;
Jeg takker nu Gud i Himmerig,
her maatte en af dennem komme.

15. Og havde jeg Hest og havde jeg Harnisk,
min Ryg var ret til maade;
Da vilde jeg for eder min stolte Jomfru,
med hannem bryde en Stage.

16. Og de lede frem tre hundrede Heste,
og de vare alle hvide;
Den første Svend Felding sin Sadel paa lagde,
han bugnet til Jorden som en Tige.

17. De lede ud de Spanske Ørs,
deres Øyne vare meget liuse;
Svend Felding strøg den Tømme over Hofvet,
saa snart lode de sig kyse.

18. Og det var Herre Svend Felding,
han klager sig saa saare:
Og havde jeg en Hest af Dannemark,
havde ædt af Danmarks Foer.

19. Jeg førde mig ud af Dannemark,
vel femten, gode Guldringe;
Havde jeg en Hest af Jutland,
de skulle alle for hannem springe.

20. Og der kom gangendis en Møller-Mand,
saa listelig over denne Mark;
Og jeg haver mig en dannebroget Hest,
er fød i Dannemark.

21. Og jeg haver mig en dannebroget Hest,
er fød i Sæbylund;
Hver den gang han til Møllen gaar,
han bær vel femten Pund.

22. Hør du goden Møller,
du lad mig Hesten see;
Ere vi begge Danske to,
vi bestyre vel Valske Tre.

23. Den Tiid den Hest og han kom frem,
han var som Mølleren sagde;
Med høyen Hoft og bredee Bringe,
Svend Felding sin Sadel paa lagde.

24. Han drog af sine Handske smaa,
hans Hænder vare meget hvide;
Og selv giordet han sin gode Hest,
paa Svenden torde han ikke lide.

25. Han giordet sin Hest med Sadelgiord,
og saa med Sadelgiorde Tre;
Det første Hesten han rakte sig,
og sønder ginge alle de.

26. Han giorde Hesten saa overmaade fast,
og mest alt over det tykke;
Hesten falt for hannem paa Knæ,
og giorden udi ti stykke.

27. Og jeg gik mig af Dannemark,
med femten gode Guldringe;
Havde jeg en Saddelgiord for dennem,
da vilde jeg lade dem springe.

28. Sende I Bud saa bradelig,
hen over den grønne Hede;
I lade den skiønne Jomfru tilsige,
hun lader Sadelgiord rede.

29. Femten vare de stolte Jomfruer,
som slyngede Guld med alle:
Førend de kunde faa den Saddelgiord,
Svend Feldings Hest kunde holde.

30. De Fruer af Hummer de Fruer af Pommer,
og mange Jomfruer fleere:
De slynget baade Guld og Silke-Tøg,
som Dannebroge skulde bære.

31. Det var aarle om Morgen,
den Sadelgiord var rede:
Siu Alen lag og Qvarteer tyk,
fem Spande udi sin Brede.

32. Den Tiid den Hest han var nu giord,
og da var han saa vred;
At ingen af Østerige Kongens Mænd
torde til hannem see.

33. Og hør du det min gode Hest,
og haver du Mandevid;
Jeg skal dig en Prikke linne,
alt før jeg stiger til dig.

34. Og hør du det min gode Hest,
du spiller som Bukke-Rid;
Her maa I see alle Tødske Riddere,
hvad Danske Mand haver for Sæd.

35. I tage nu det kronet Sper,
jeg haver det forlovet at føre;
I henter mig hid en Skudemast,
jeg megter hende vel at røre.

36. Det første Reed de sammen rede,
Dievelen han var fuld sterk;
Deres Heste begge i Knæene ginge,
og Sperrene drev i Mark.

37. Og det er ingen Dyst at ryde,
jeg vil ikkun Hesten prøve;
Du møde mig i Morgen paa denne Stæd,
jeg skal dig en Krog-Stød give.

38. Svend Felding gaar sig om Kirkegaard,
lader sig vel berette;
Og saa loed han sin Brynie beslaa,
vor HÆrre loed han i sætte.

39. Og høre I det min stolte Jomfru,
I lader eder ikke fortykke:
Enten skal han Sadelen rømme,
eller Halsen udi tre stykke.

40. Og de fulde ud af Staden med,
tillige baade Mand og Qvinde:
Give det GUd Fader i Himmerig
Svend Felding han maatte vinde.

41. I legge nu bort det smale Sper
som I ere van at føre;
I tage mig hid min gode Staalstang,
udi Danmark loed jeg den giøre.

42. Det andet Reed de sammen rede,
de Hellede vare begge saa vrede;
Troldens Hals brast sønder i to,
hans Hofved dref langt i Hede.

43. Hans Hofved udi ny, hans Ryg udi fem,
hans Been i femten stykke;
Saa reed han til den stolte Jomfru,
hannem lystet da først at drikke.

44. Ud da ginge de Ridere ni,
de toge Svend Felding af Hest;
Lande og Rige vil vi eder antvorde,
Jomfruen om I ville feste.

45. Jeg haver mig en Jomfru fest,
udi Østerlands Konge-Rige;
For siu Tønder af det røde Guld,
jeg vil hende ikke svige.

46. I lade ikkun bygge et murede Huus,
foruden ved Høfdingsø;
I spare der aldrig for Danske Pillegrim,
enten god Viin eller Brød.

47. Der spares ikke for Danske Hofmænd,
enten Viin eller fuld god Brød;
De bede got for Svend Feldings Navn,
han er for langen Død.

*

Strofene er nummererte i oppskrifta. Over balladen står ei innleiing om bakgrunnen for visa.

I samlingane etter Sophus Bugge (NFS Bugge m, 3–4) ligg det ein tekst etter Signe Storgård. Denne er ikkje heil, men viser berre avvik fra ein annan (trykt?) tekst, som kan vere Kjempeviseboka. Over denne står det «DgF 31».

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Kjempe- og trollballadar

Kjempe- og trollballadane skildrar meir enn andre balladar kamp og strid. Nokre er relativt realistiske og skildrar dramatiske konfliktar mellom sterke menn. Ære, makt og rikdom er sentrale verdiar, og helten går bokstavleg tala over lik for å leve opp til forventningane som blir stilte til han. Kvinnene står på sidelina i desse visene.

Trolla dukkar rimelegvis opp i dei eigentlege trollballadane. Slike viser minner ein heil del om undereventyr, både når det gjeld handling og tematikk, gjerne ved at ei kongsdotter er teken i berg. Så blir det heltens oppgåve å drepe trollet og fri ut kongsdottera, noko han alltid greier med glans.

Fleire av kjempe- og trollballadane byggjer på motiv i den norrøne litteraturen, ikkje minst fornaldersogene. Alle desse visene har norsk/vestnordisk opphav.

Mange av desse balladane har tidlegare vore publisert enkeltvis, men er no samla i denne boka.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.