Kjempe- og trollballadar

Norske mellomalderballadar

TSB E 37 Ulv van Jern


Innleiing

Den unge Ulv van Jern går fram for kong Didrik og ber om hjelp til å hemne far sin. Faren, jarlen av Hosvik, er drepen av kong Blikimann (Blakkmann, kongen av Blidenvendel). Kong Didrik seier at han skal få med seg dei beste krigarane han rår over, deriblant Vidrik Verlandsson. Eit sendebod, Hammeren grå, dreg til kong Blikimann og åtvarar han, men kongen bryr seg ikkje om åtvaringa, underleg nok, sidan han har hatt ein illevarslande draum om at han vil bli drepen av Vidrik Verlandsson. Likevel vedgår han at det finst ein krigar i verda som han ottast, og det er nettopp Vidrik. Det blir ein hard kamp før Vidrik Verlandsson feller kongen med sverdet sitt, Mimering.

Det finst eit titals oppskrifter av denne gamle hemnvisa, dei fleste fragmentariske. Den fyldigaste teksten skreiv Rikard Berge opp i 1911 etter Eivind Talleivsson Auversækre (1835–1939) frå Høydalsmo i Telemark. Eivind Talleivsson var ein framifrå songar frå nyare tid, og både arbeidsevne i det daglege og måten han levde seg inn i balladestoffet på, gjorde at han vart høgt verdsett (Jonsson & Solberg 2011: 421–429). Den eldste trykte teksten skriv seg frå Lorentz Diderich Klüwers Norske Mindesmærker, der tre strofer er siterte. Dei er knytte til Helgeland (DgF IV: 692). Lindeman gjorde kring 1860 fleire oppteikningar av balladen med melodi, deriblant etter Olav Kjetilsson Stigen (1809–1887) frå Tuddal i Telemark (Jonsson & Solberg 2011: 186–187).

Dei norske viseformene av «Ulv van Jern» har mange danskspråklege trekk, og det er ikkje særleg tvil om at dei går attende på Vedels tekst (1591) eller også Peder Syvs tekst i Kjempeviseboka (1695), eventuelt på skillingstrykk etter dei to tekstane; men dette er opphavleg ei norsk eller eventuelt færøysk vise, slik alle kjempe- og trollviser er det. Vi ser det tydeleg i opningsstrofa etter Eivind Auversækre. Ho er nokså lik tilsvarande strofe hos Vedel:

Det va’ no vel ongan Ulv van Jern
han gjeng’e fe kongjen at stande,
vi’ du no laane meg av dine mænd
min faders død at hævne.

Rimorda er så dårlege at dei knapt ville passere i ei opningsstrofe om dei hadde vore opphavlege (Recke 1907: 81–83). Av dei færøyske formene ser vi korleis strofa kan ha sett ut også på norsk, med perfekte rim:

Úlfran gongur for Tíðrik kong,
góður er drongur til evna:
«Frændi mín! læna mær nakrar menn!
eg vil mín faðir hevna»
(DgF: IV: 694).

Namnet på hovudpersonen har opphavleg vore det norrøne Úlfran, som er omlaga i tradisjonen. I Utsyn blir balladen etter Klüwer kalla «Kongen av Bjørneland», dvs. Berneland: Didrik av Berns land. Balladen finst også på svensk (SMB 5:1: 26–30).

Utsyn 63
DgF 10
CCF 117
SMB 203
Oppskrift A

TSB E 37: Ulv van Jern

Oppskrift: udatert av Bernt Moe etter ukjend songar, Helgeland, Nordland.

Manuskript i Riksarkivets handskriftsamling, serie G – Bernt Moes autografsamling, pakke 2.jf. L. D. Klüwers Norske Mindesmærker (1824) og DgF IV, 692.

Ingen oppgjeven tittel

*

1. De stridde der den ganske Dag
Til Solen kom paa Leide,Samlarkommentar: En Aabning mellem Toppene af to Høie i Nærheden har endnu dette Navn, naar Solen høist Sommersdag staar deri Kl. 6–7.
Bleg stod Kongen af Bjørnenland
Han stander der kun selv Tredie.

2. De stridde der den ganske Dag
Til Solen kom paa Se SteneSamlarkommentar: Et Sted længere borte, hvorover Solen staar sildigere om Aftenen.
Bleg stod Kongen af Bjørneland
Han stander der alene.

3. Alene stod Kongen af BjørnelandSamlarkommentar: Man skulde tro, at dette har været Øens ældre Navn (!)
Med Sværdet i blodige Hænder
Han hug og blev hugget saa mangen Gang
Til Sverdkjæften monne ham fælde.

*

Over teksten står ei innleiingstekst med overskrifta «Helgelands Fogderie.»: Ved Gaarden Glein paa Dunøen (som har Navn af et derpaa liggende høit Bjerg eller Fjeld, kaldet Dunbjørnen) i Helgelands Fogderie var for 20 Aar tilbage en temmelig svær Kæmpehoug, som nu for det meste er udgravet. I Midten af den var en af Graasteen muret Grav, hvori et Skelet fandtes. Ovenpaa Høien stod et af Steen hugget Brystbillede afi kolossalsk Størrelse, med blottet Hoved, omtrent 1¾ Alen høit, som nu er næsten ødelagt eller ukjendeligt. Gamle Sagn berette, at en Konge har boet paa Glein som der faldt i et Slag og er begraven i omskrevne Houg. Hans Billede (det er mere troligt at detdette Billede har været et Gudebillede, som senere er funden opreist paa Høien, eller ogsaa at denne Gravhøi har været Offerhøi; i begge Tilfælde er den yderst mærkværdig) blev hugget i Steen og sat ovenpaa den. Følgende Vers af en Kæmpevise i denne Anledning har ogsaa Sagnet bevaret; Musikken er glemt:
Oppskrift B

TSB E 37: Ulv van Jern

Oppskrift: 1911 av Rikard Berge etter Eivind Talleivsson Auversækre, Høydalsmo, Telemark.

Orig. ms.: TGM R. Berge CCXXI, 11–18

Oppgjeven tittel: Ungan Ulv van Jern.

*

1. De va’ no vel ongan Ulv van Jern
han gjeng’e fe kongjen at stande.
«Vi’ du no laane mig av dine mænd
min faders død at hævne?
– Fe han ber’e gulle og AmorAlternativ lesemåte: amor uppaa sine hendar. –

2. «Eg skò no laane deg av mine mænd
aa helst udav dei beste.
Fòr beder du Vidrig Verlandson,
sò fremmar du din vilje.

3. Ja eg skò no laane deg av mine mænd
og selv vil jeg dig følge.
Fòr beder du Viderik aa sterke Tiderik
sò kann du vel kjempune freiste.

4. Aa de va’ no Viderik Værlandson
han tenkte paa hæder og ære:
«Hvi sender du frem Eders sendebud,
me kommer ustaalen der.

5. Aa de var no vel ongen Hammeren graa
han løber østen av by,
hvert menneske som hannem saag,
for ham fældtes baade læ og ly.

6. Og hannem skinnede perler paa bryst,
saa hvermand forondrede sig
aa ingjen fugl onde solen sò snar,
konde følgje den svenn til bens.

7. Eg hilser deg kongen av Blidevendel
dei andre vil jeg ikke nævne
imòrgen kommer ongan Ulv van Jern,
han vil sin faers død hævne.

8. Langt bedre sò var de hjemme at høre
og krybe de tórnestene.
Hans slo fader han stod mig et einaste hug,
han stander mig selv langt mindre.

9. Hans fader [han stod mig eit einaste hug],
og det var paa Birtingens hall,
det andet hug jeg til hannem hug,
da monne den herre falde.

10. Aa hør du kongen av Blide Vendel
du hòller no tann fe tonge,
upp sò vòkser den onge rakke
mæ kvasse tennar i monne.

11. Her æ ingjen kjæmpe i verden til,
som jeg ræddes fòr
uden Viderik Værlandson
aa han æ kje dær.

12. Aa ti sò svare ongen Hammeren graa
det ord gjorde kongen stor vande.
Det er V[iderik] V[ærlandson]
som skal krigen fòre stande

13. Aa høyre du onge H[ammaren] graa
saa gjerne beder jeg dig.
Ved du noget om V[iderik] V[ærlandson]
du dyl’e det ikkje fe mig.

14. Viderik ligger i høganloft sjuk
kann inkje sin hesten utride
Men fram sò kjem her dalekjempur
som tør vel med Eder i marken rie.

15. Aa de va’ en av kongens kjæmper
aa saa tok han uppaa:
V[iderik] er en kòlbrennarsøn,
me vil haanom vel bestaa.

16. De va’ no vel ongen H[ammaren] graa
han blei sò fyrig i mot,
sò slog han til den kongens kjæmpe,
sò den falt dø ti jor.

17. Aa de va’ no kongen av Blide Vendel
han blev òn sò fyrig i mot:
Kvi slo du min beste kjempe
til døde fòr min fot?

18. De va’ no ein av kongens kjempur
han svarde det han vet:
Hvor er V[iderik] V[ærlandson]
hans faer va’ ein sme.

19. Han ‘va’ ein sme paa Dòvrefjøll
aa de kjempune drukne inde.
V[iderik] dreiv eit daarespil,
de gjeng meg aldrig av minne.

20. Han slo der 15 kjempur ti jor
aa d’ agta ‘n fòr ein leik,
eg sto sò nær aa saa der-paa,
de gjores mìne kjìnni bleik.

21. De va’ no vel ongen H[ammaren] graa
han lod sig meget tykke.
Havde du været en ædel mand,
da havde du bødet mig drikke

22. Aa dei bar inn 18 lestir øl
aa de drakk han i ein drykke
sò slog han aa de tønderne sónd’e
sò di flòug i 6 hondrede stykker.

23. Aa de va’ no vel kongen av Blide vendel,
han svara rett som ein mann:
Eg møter i mòrgen i hyrdingens storm
om hesten meg bera kann.

24. Aa de va’ no vel onge H[ammaren] graa
han stedes for V[iderik] fromme:
I skjærp Eders spjud aa i kvess eders sværd
i mòrgen vil kongen komme.

25. Saa rede de ud den mørke nat
utaaver den villan hede.
Der skjinnede sol som der var dag
alt udav vaabni deires.

26. Aa Birtingens bane stod i deires fane
en løve som mandelig mon flyve
der mødte saa mangen uskjyldige mann
som der maatte lata sit liv.

27. Aa di hugges med sværd aa di skjytes med buer
aa hvem som mest konne vòlde.
Ut sò gjikk den røde sved
aa ilden av deires skjolde.

28. Aa de va’ no kongen av Blide Vendel
han seg igjenom gjylden hjelm saag
Kvem er fremmest i hopen i dag
mæ mitt fòlk sò ille monne gaa.

29. Ti sò svara den liden smaadreng
som han red allernest:
Det er V[iderik] V[ærlandson]
han rider paa sin sterke hest.

30. De va’ no vel kongen av B[lide]-V[endel]
han saag seg gjenom gyldenhjelm trange:
Visselig bliver jeg slagen i dag
fe Viderik tager ingen til fange.

31. Sò tok ‘n upp ein silkjetraa
batt om sin hjelm sò rød [«han brukar ronur no»]
De skò kje spørjas til mi festarmøy
at ein smesøn hugger mig til døde.

32. Aa de va’ no vél kongen av B[lide] Vendel
aa han hug i saa fast
V[iderik] kunde kje andet gjøre
end bøde fòr hans kast

33. Nu haver jeg standet i 18 hug
fleire aa inkji færre
men du stander meg eitt fòr alle dem
alt fòr din kongelig ære.

34. V[iderik] talte til sitt gode sværd:
Mimring monne du noget due,
han æ der fulla i 15 aar
siden jeg afhug vreiere hue.

35. Sò heldt ‘n sò hardt i gjylden kannfang
at bloe spratt av naglerot:
sò hògjje ‘n ti kongjens fòrgjylte hjelm,
sò at òdden ti sadelen stod.

36. De va’ no vel ongen H[ammaren] graa
han blinkede op mæ sitt øje:
Nu ligger alle og tier stilt
som musi i største søvne.

*

Strofene er nummererte av samlaren. Under oppskrifta står det: (etter far til E.)
Oppskrift C

TSB E 37: Ulv van Jern

Oppskrift: 1913 av Rikard Berge etter Talleiv Olsson Rui, Fyresdal, Telemark.

Orig. ms.: TGM Berge CCXLIX, 22–25

Oppgjeven tittel: Ulv van Jern

*

1. Ja, de va’ onge Ulv van Jern
han stedes fòr kongen aa stande
Aa vil du laane meg dine menn
til hevne min faders bane.
– Fòr de klagar svennen som der ligg’e fanga paa hede. –

2. Aa laane deg ska eg mine menn
aa selv vil eg mæ deg følge
aa beder du Viderig Værlandssøn
sò fremmer han visst din vilje.

3. Svarde det V[iderig] V[ærlandssøn]
fòr han talar alt mæ gammen.
Aa de va’ som mi drakk mjø utav skaali
naar vi kunde kaama tisammen.

4. Aa de va onge Hammer graa
fòr han va’ sò go til at tale
Han bære ska kongens budskap fram
imillom baa’ bjerge aa dale.

5. Kurren stander paa Brattingens borg
han ser sig ud saa vide.
Jeg ser 3 Kjæmper kommer ridende
mig tykkes de ere saa vrede.

6. Den ene er V[iderig] V[ærlandssøn]
bærer hammer og tang i mærke
den anden er Tidrik av Bern
De er begge helter saa sterke.

7. Den tredje er ær Hvitting Helfredsson
i fjor mist ‘an her sin hest,
men de vi’ eg fòr sandhed sige
han bliver en haardere gjæst

8. Aa de va’ onge H[ammer] graa
han gjekk sig fòr kongen at stande
I dag kommer unge U[lv] van jern
han vil hevne sin faders bane.

9. Ja de va’ bæri han heimi sat
onder lil at vògte sitt fe,
hell end han onge Ulv van Jærn
end han til os her utrie.

10. Der finst ikkji kjempe i verden ti
jeg frygter for kjempesvær
undtagen for V[iderig] V[ærlandssøn]
aa han æ visstnòk ikkji her

11. Men høyr du de onge H[ammer] graa
aa kòt eg seie no deg:
Aa veit du om V[iderig] V[ærlandssøn]
sò dyl’e du de ikkje fø meg.

12. Ja høyr du de Blakmann kongen selv
hvad jeg siger dig for sanden
Aa V[iderig] ska vere den fysste mann
som frammast i hopen ska stande.

13. Det ene or som Hammer talte
det gjorde han noget uro
smesvennen oss ikkje ska skade gjøre
vi skal det vel aldrig tro.

14. Ja du turt’ ikkji spòtte meg
kon V[iderig] heller ikke
men havde du været en velbyden mann
du havde konn’ bydet meg drikke.

15. Tòll tonnur øl drakk H[ammer] ut
fòr han konne tørsten slukke
Han kasted de tønder for kongjens fod
dei dreiv uti femten stykkje.

(Daa dei kaam inn, sa skjenkjesveinen at dei sill’ tak kvaarsitt spjot aa jage dei ut-atte)

16. De va’ V[iderig] V[ærlandssøn]
han tok den skjenkjar i skjegg,
aa sò slo ‘an han ondi øyra
sò heilen han skvatt paa vegg.

17. Aa de va onge U[lv] v[an] J[ern]
han va’ i hugjen sò vred,
han kasta den døde kròpp paa bor
Kven æ som vi’ plukke den steg.

(Dei drap addesamne)

*

Strofene er nummererte av samlaren. Etter oppskrifta står: (Etter far de).

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Kjempe- og trollballadar

Kjempe- og trollballadane skildrar meir enn andre balladar kamp og strid. Nokre er relativt realistiske og skildrar dramatiske konfliktar mellom sterke menn. Ære, makt og rikdom er sentrale verdiar, og helten går bokstavleg tala over lik for å leve opp til forventningane som blir stilte til han. Kvinnene står på sidelina i desse visene.

Trolla dukkar rimelegvis opp i dei eigentlege trollballadane. Slike viser minner ein heil del om undereventyr, både når det gjeld handling og tematikk, gjerne ved at ei kongsdotter er teken i berg. Så blir det heltens oppgåve å drepe trollet og fri ut kongsdottera, noko han alltid greier med glans.

Fleire av kjempe- og trollballadane byggjer på motiv i den norrøne litteraturen, ikkje minst fornaldersogene. Alle desse visene har norsk/vestnordisk opphav.

Mange av desse balladane har tidlegare vore publisert enkeltvis, men er no samla i denne boka.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.