Dagbok 1850

av Halfdan Kjerulf

Marts1850_almanakk_mars_side1

2. Jeg forsøger paa, før min afreise, at faa Fru Heiberg i Tale. Hun er ei hjemme, men Professoren modtager mig. Han er formelig betuttet over sin glemsomhed – og inviterer mig til Onsdag Middag. Altsaa endelig en Udsigt! – – Hos Billedhugger Hansen staa 6 smaa Oehlenschlägere – dette er den nyeste Spekulation. Her træffer jeg paa Middelthon hvis Bekjendtskab jeg forlængst burde giort. – Maler Roed besøger mig Kl. 8 om Aftenen.

3. Fm. hos Roeds (Genrebillede paa Staffeliet.) Mel. af Rung. – Midd. hos Holms. Aften i Theatret hvor jeg dog først kom da allerede 2 Akter af Den Vægelsindede vare spillede. Det var nemlig Balletten jeg vilde see: Conservatoriet ell. Avisfrieriet. Her har B. givet et ligesaa smukt Parisertableau som han i Napoli og Festen i Albano har givet det af Italiens Folkeliv. I Conserv: spille de muntre Artister, Studenter og Grisetter. Handl. er ubetydelig – det Gode er Situationerne og Tableauerne. 1ste Akt: Conss Dandseskole. 2d Akt udenfor Paris hos en Restaurant ude i det Frie. Her giøres Spillopper; her dandses og jubles. Men det er en smuk, gribende Scene deri med den fattige Spillemand, hans harpespillende Kone og lille yndige Datter. Modsætn. mel disses Kummer og de Andres Lystighed – saa det smukke Tableau hvor den unge Violinist tager Spillems Instrument og spiller mens de to Damer fra Conserv. dandse. Nu er de stakkels Fattiges Kummer forbi. Der strømme Penge til dem og den lille Dandserinde hvem før Ingen vilde agte paa, erkjendes nu for et Talent som af første Rang. Udf. var god. Juliette Price var aldeles indtagende. Den lille Sophie ikke mindre. Jfr Funck er for svær men dog smuk. Det Behageligste ved det Hele var imidl at see alle disse Dandserinder i moderne borgerlige Dragter, dandse Vals, Polka, Cankan – det var ikke disse fortvivlede Par hvor man seer alt og dog ingen Opbyggelse har derved. – (Syg om Natten.) –

4. og 5. Haardt plaget af Hoste, især om Nætterne. Slagelsetouren maa under saadanne Omstændigheder opgives. —

6. Hos Heibergs. Jeg kommer som den Sidste og træffer et Selskab som rigtignok maa kaldes udvalgt. Og jeg som havde belavet mig paa en Middag en famille! Nei, her var den udsøgteste petite comité og er man liden før, bliver man i en saadan reent borte. Men jeg følte ikke min Stillings Pinagtighed saal som hos Martensens – nemlig fordi Heiberg er en Vært og en Gentleman og hans Kone – naa ja! hans Kone – hun er og var og skal være straalende i min Ihukommelse. Jeg som troede hun skulde tabe sig naar man saa hende udenfor Scenen! Her i sit Huus forstod hun ialfald ligesaa godt som paa Scenen at vedligeholde Illusionen. Hvorledes var hun ikke klædt – i klart hvidt, med en Underkjole af guul Teint! Hvorl var hun ei ved Bordet og siden hele Tiden gracieus, nydelig, interessant, tiltrækkende. Var hun her søgt og affekteret? Jeg fandt det ikke. – Ved Bordet sad følgende. Ved Fruens høire Side, Gade, ved hendes Venstre Paludan Müller, ved hans Fru Gyllenborg, videre: Prof. Doktor Dahlerup, Wiehe, Heiberg, Adv. Buntzen og Instr. Overskou som atter var min Sidemand. Wiehe forlod Bordet for at gaa i Theatret. Senere gik Dahlerup og Gade. De Øvrige bleve hele Aftenen. Pal. Müllers Personlighed giorde et mærkeligt Indtryk. Ægte raffineret Dansk med et Tillæg af overordentl. Aandrighed og bidende, træffende Satire. Fru G. er nu meget gammel og affældig, men er dog med i hvad der tales og lader ane hvad hun har været. Heiberg selv er munter, jovial, Bon-vivant; taler som den der har Myndighed, men er derhos ret venlig og den fortræffeligste Vært. – (Det smukke Lokale. Comfort i alle Hens. – Rigt Bord og prægtig Viin – Det smukke Portrait (Fru G.s som ung?) – Kaulbachs Reineke Foss. – Samtale ved Cigarbordet om Oehlenschl, Baggesen, Heuch, Kierkegaard, den nye Tids Aand m.m. Fru Heiberg giør os her et kort Besøg – hd.s Fortælling om den poetiske Tjenestepige og hendes Opfattelse af Jolantha. – Overskou og hans Theaterhistorier.)

8. Simonsens Billede Slaget ved Frederits udstillet hos Bing. – Min Forkjølelse vedvarer. [– Benny Cappelens Brev og virkelig storartede Present – en broderet Reisevadsæk]. —

9. Hos Hartmanns. Da jeg igaar sendte Bud efter mine Noder kom Fruen til at erindre at hun havde glemt mig. Et Brev fuldt af Anger og ny Invitation til idag til Middag. Nu – hun er aimabel naar hun vil – men lidt støiende af sig. De vare ganske en famille. Professoren venlig som altid. Sønnen Emil spillede egne Comp. Frøken Sofie sang til et Par af dem. – Andersen. – Aften hos Adm Müller. Direktør Rothe m. Kone. Drechsels. —

10. Skrevet hjem. – Hos Holms. – Theatret: Mariotta for 4.de Gang. – (Afsk. med Maler Lehman)

11. Hos Grev Piper for Passets Skyld. – Lindorf fra X. – Gade giver mig Anbefaling til Kistner. (Mme Smidth.) Vexelen 193 Rbd. omsat til 142 Th. pr. Vexel paa Frege & Cie i Leipzig. – Paa 193 Paa de 100 alts tabt ved 1ste Vexel 7 Rbd. og ved 2den 2 ½ Rbd. – Middag hos Prof Hartmanns. Aften i Theatret: Norma; i flere Hens. ret vellykket, men ogsaa ret mangelfuldt i Solierne. Norma: Jfr Berghnér, især i sidste Akt flink. Adalgisa: Mad Salgreen Sevér: Liebe. Druidepræsten: Ferslew. – Aften hos Rungs (Jfr Berghnér. Albrecht.)

12–15. Fra Kjøbenhavn over Berlin til Leipzig.

12. Sidste Dag i Kjøbenhavn. Veiret smukt men lidt koldt. – Mange Historier og megen Renden om for at faa Pas o.d. arrangeret. – J. Erslew lover at besørge Islands-Kortet forsendt med Lindorfs. Jeg betaler 9 Rbd. for det. – Erslew giver mig Afslag paa Pftelejen; ialt 12 Rbd. 4 sk. Hos den preuss. Minister v. Westher for at faa Passet viseret. – Afsked fra Holms. – Paa Toldboden træffer jeg J.L. Schmidt. – Afsted med Skirner Kl. 4. 2 Pl. Pris 8 Rbd. – God Fart. til ud paa Morgenen.

13. Form: tyk Luft og Lodsens sildige Ankomst forskjertser Udsigten til at komme fra Wismar med Toget Kl. 8; paa den Maade bliver det umuligt at komme til Berlin samme Dag. – Trist Ophold i Wismar. Hr. Boger. – Militære Dandser. – Godt Hotel i St. Hamburg. – Det Indre af en gammel gothisk Kirke. – Spads. om i Staden. – Middag i Hotellet. – Berlinerbl. fortælle at Jenny Lind synger i Berlin iaften!! Værtens Regning temmel stor: 2 Th. og omtr 10 gr. Kl. 5 3/4 paa Jernbanen til Wien til Berlin; men man maa overnatte paa Stationen Wittenberge. Ret behagelig Fart. Den preuss. Underoff og den andren Herre som ogsaa har været i Krigen. Af Schwerin seer jeg Intet. – Godt Nattekvarteer paa Banegaarden i Wittenberge. (Den Dresd. Madame.) —

14. Fra Wittenberge Kl 6 om Morgenen. – Jeg har den dresd. Madame dos-a-dos. – Stygge Landskaber – Smukt Veir. Kl 10 ½ i Berlin. Farten koster paa 3 Pl. fra Wismar. 3 Th. 24 Sch. (48 Sch. = 1 Th.). Men Pakgodset maa betales med 1 Th 4 Sch. Dertil Natten i Wittenberg omkr 1 Th. og Sjouerpenge Fortæring. m m. Saa kommer Reisen til Berlin fra Wismar paa fulde 6 Th. Berlin: Hotel: Rother Adler z. Kölln. Hof i Kurstrasse. Første Udfart. Gendarmepladsen; Operapladsen. Pragt og Tomhed. Midd. i Hotellet kl. 1 ½. (Oberstl Schjelderup. Den preuss. Ing.Officier fra Saarlouis.) Atter ud i Staden. Jägerstrasse. ‹…› – Die Werdersche Kirche. – Kanalen ved Slottet. Façaden af og Pl. ved Musæet. Slottets Bagside og Dom. – Pragtbygninger: Tøihuset. Universitetet: Vagten. Pr. af Preuss.s Palais. – Den kath. Kirke; Operahuset. Akademiet. Unter den Linden, elegant og pompøs, men dog uden Liv og Charakteer. Schlesingers Musikhdl. (Jenny Lind boer hos Hr. Wichmann). Brandenb: Thor og Pariserplatz. – Thiergarten. – Kl. 6 i Operahuset (Parterre 20 sgr.) Das Herz vergessen et temmel maadeligt, sentimentalt, tydsk, dumt, men ret livligt 1 Aktstykke (Frau Thomas. Hr Hendrichs. Frl Erck). («Ich bin dein auf ewig!!». Das Mädchen v. Gent. (La Jolie fille de Gand) stor Ballet m. Musik af Adam. En virkelig smuk Ballet, vel lang, men med ret deilige Tableauer og ganske storartet Udstyr. Th.s prægtige Indre. Fortræff. Dekorationer. (Torvet i Gent. – Maskeradesalen.) – Lucile Grahn som Beatrix. Hun er ikke smuk og poetisk; men dog en Dandsde af 1ste Rang. (Frl Brussi. Frau Brue; ret smuk og pikant. Hr. Hoguet-Vestris og Gasperini.) – Episoden med Reineke Fuchs. – Den deilige Toreador-Dands. Pas des fleurs. – Tomt og koldt paa Gaderne om Aftenen. – (Uniformer partout et toujours! (Hotel 2 Th. 15 Sch.)

15. Kl 8 paa Banen til Leipzig. [3d Pl. 3 Th. Pakg. 25 sgr. Drosk 10 sgr. Drosk i Leipz 5 sgr. Sjouerp. 4 ½, Fortæring Underv: omtrent 10 sgr. Muntert Reiseselskab. En Tydsk og en Dansk; politisk Diskurs. – Güterbok. Wittenberg. Dessau. Köthen. Halle.] I Leipzig Kl. 3. Stadt Hamburg. – Jeg besøger Kistner som jeg overgiver Anbef.kortet fra Gade. Han er yderst venlig og forestiller mig for Rietz. David, Adv Schleinitz og B. Senff. – Neue Zeits.-Halle. Entré 2 ½ sgr. – Jeg kom forseent til Gew.-Concerten igaar; men der er een igjen. ligel een Kammermusik-Concert. Men ak-ak! Jenny Lind synger iaften i Dresden!!! og kommer ikke til Leipzig. – Hoste og Ildebefindende som bliver værre ved den gyselige Forest. i Theatret. Griepenkerls «Robespierre» hvis Værd nok er høist tvivlsom og ialfald var utaalelig her form. den slette Udførelse. Ikke een rigtig dygtig Skuespiller og Damerne vil jeg slet ikke tale om. Theatret er gammelt og ikke smukt. Sceneriet var slet; men Musiken mel Akterne god, som det hør og bør sig i Leipzig.

16. Hosten er slem og jeg holder Sengen til mod Middag og forlader ikke Huset hele Dagen. —

17. Kl. 12 ½ til Dresden for at see Meyerbeers Prophet. Usædvanlig koldt; Sneedriv og Blæst. [3. Pl 1 ½ Th. 4 gr. for Droske i L. og 6 gr. for do. i Dresden] 10′ Ophold ved Riesen (Elbbroen). Kl. 4 i Dresden. Behageligere Indtryk end af Berlin. Den prægtige Elbbro og Bygningerne deromkring. Hotel: Stadt Gotha i Schloßstrasse. Kl. 6 i Operahuset, hvis Ydre og Indre i høi Grad frapperer. Ædlere og interessantere Architektur end Berl. Op. – Pl. i Parketloge (1 Th.). Første Indtryk af Meyerbeers Prophet! Ganske Meyerbeersk; med formeget af den ny-italienske Bravour. Ensemblest. høist interessante. Texten er god – stor og rig paa storartede Situationer. Huguenotterne slog mig mere; dér var maaske friskere Melodianlæg. Men alt hvad M. virkelig er stor i kommer ogsaa her frem (?). Især Chor og Ensemble. Hovedfigurerne ere Johann af Leyden og hans Moder Fides, dette sidste Parti er det interessanteste fornemml i 4e Akt. – 3e, 4e og 5te Akt er ulige større opfattede end 1st og 2de. – Saa kommer Bertha, J.s Brud; de tre Anabaptister, Efterligninger af Munkene i Huguenotterne; og Grev Oberthal. – Sceneriet var prægtigt; især Mynsterdomen; Vinterlandskabet og Banketsalen. Chor og Orchester (under C. Reissiger) fortræffelige. Maadelig Ballet; dog Skøitedandsen ret heldig. Tikatschek synger Johans Parti og er en Tenor af 1ste Rang; seer godt ud og spiller ogsaa. – Frl. Michalesi var en stolt, udtryksfuld Fides; hendes Person er slank og aandfuld – Stemmen af stort Omfang men noget bedækket. Frl. Schwarzbach som Bertha en Sgd af 2d el 3de Rang. Af Anabaptisterne var Dalle Aste den Bedste. Mitterwurzer sang Grevens Parti. (Oph i Dresd kostede ialt 2 Th. 23 gr.)

18. Kl. 5 om Morgenen tilbage til Leipzig i 6° Kulde. – I Leipzig Kl. 9 ½. – Lindorf fra Hamburg over Magdeburg. Med L. i Café français; derpaa Besøget hos hans forrige Vært Skræder Göbke. Dennes Fortæll om Hr. Hehl. De to Conservatorister. Skræderen trakterer med Rhinskvin og Smørrebrød. L. trakterer paa mig og de to Musikere i Auerbachs Keller med Hochheimer. (C. Lorck i Johannesgaser. – Hævet Vexelen hos Frege)

19. Kistner giver mig Billet til Qvartetsoireen iaften. S. Saloman. Billet af ham til Euterpe imorgen. Middag paa Egedys Restauration (6 ½ gr.) Dr. Leo Senff. 2 andre Herrer. – Stærkt Snefald om Formiddagen. – Eftm hos Kinder (Pianist Conserv.) Kl. 6 ½: Gewandhaussalen 3die og sidste Qvartettsoiree. 1. Qvartett for Strygeinstr (No 3. A dur) af Rob. Schumann. Høist interess; især Scherzoen. Original og vidunderlig smukt gjennomført. Udf. mesterlig af David, Klengel, Hermann og Wittmann. 2. Trio af Haydn (Pfte. Violin.. Cello) (C dur), udf af Breunung David og Wittmann. 3. Beethovens Strygeqvartett B dur op 130 i 6 Dele. – Adagio e Allgro. – Presto. – And. c. moto per Scherzoso. – alla danza tedesca. – Cavatina. – Finale. Første Sats svært compliseret og derfor meget vanskelig at fatte men alt det Øvrige klart og herligt; især Finalen. Og hvilken Udførelse. – Bekjendtskab med Svenskeren Norman. Aften i en Restaur. og derefter i Auerbachs Keller m. Lindorff, Kinder og Böhmer (Tokayer!)

20. Kl. 9–12. Prøve i Gew-Sal.: Cherubini Ouv. Medea. – Beethovens C moll Symfoni No 5. (!!) Beeth. Pfteconcert m. Orchester G dur. Storartet og deilig (Pfte: Hr. Breunung). – Psalme. Chor og Soli m Orch. af Richter. – Fragment af Haydns Skabelsen. – En Præcision og Fiinhed i Udf, for mig uhørt. – Til Middag. hos Lindorfs Vært Skræder Göbke (Kinder. Böhme. L. og jeg.) Mens vi spise spiller den høit begavede Conservatorist Kleffel med en mageløs Hukommelse hele C moll Symf. og en Mængde Fragment af Mendels. Schumann. Meyerbeer osv paa Kinders Flügel i Sideværelset.– Kl. 7 – 8de og sidste Concert i Euterpe (Buchhändlerbörse) som vistnok staar langt, langt tilbage for Gewandhausconcertene men dog præsterer ret dygtige Sager, især i Orchestret. I. 1. Concertouvert (ny) af Saloman (D moll) tør og ordinær. 2. En kjedelig Oboeconcertino. 3. Susannes Arie i F af Figaro, saa som saa foredraget af Ida Buck. 4. Davids E dur Violinconcert. udf af Wilschau (ikke just udmærket). 5. Lieder til Pfte ved Ida Buck; ret passabelt (Schuberts Lindenbaum. Schumann «Du bist wie eine Blume, Rietz Die Elfen.) II. Spohrs Sinfoni «Die Weihe der Töne»; dette «Tonemaleri» giorde paa mig et blandet Indtryk. I de enkelte Satser vare deilige Ting, baade melodiske og harmoniske. Men som Heelhed behagede Værket mig mindre. Og saa denne starre Schweigen der Natur vor dem Erschaffen der Töne – og «Naturläute» – o. m. d. Men som sagt der var deilige Ting iblandt. Naar man kun ikke havde hørt C.moll samme Dag. —


1850_almanakk_mars_side2

1850_almanakk_april_side1

21. Fremdeles Snee og Slud. – I Liter. Museum; ret godt Udvalg af Aviser – «Fædrel og «Norske Rigst» findes der, men begge komme ei med Posten; ere altf. langt tilbage. – Aften 6 ½–9. Gewandhaus-Concert. Salen: oval, fortrinl akustisk bygget. Propfuldt. Pl. paa Galleriet med Lindorf, Kenter og Böhme. Ved Siden af mig sidder Moscheles’ Søn. Første Afdeling: 1. Ouv Medea af Cherubini. Ildfuld. Klass. formet. – 2. Den 126e Psalme Wen der Herr die Gefangenen Zions erlösen wird, so werden wir sein wie die Träumenden o.s.v. Comp i Mendelssohns Maneer med megen Dygtighed af den herværende Comp. og Conserv.lærer E.F. Richter. Ypperlig Samvirken af af Chor og Orchester i Udførelsen. – 3. Beethovens store Claveerconcert i G. dur. (m: Orchester); mig hidtil ubekjendt – et Værk af henrivende Skjønhed især de to sidste Satser. Udf av Breunung med megen Præcision og god Opfatning. 4. Susannes Arie i F af Figaro. ital. Text. udf af Bertha Johannsen; ret godt men ikke udmærket, maaskee var hun udisponeret. – 4. Slutningschoret af 2d Deel af Skabelsen af Haydn; især Choret og Orchestret vidunderlig deilig udført. Soloerne kunde neml nok være bedre. Frl Johannsen, Dhr. John og Pögner). Anden Afdeling: Beethovens C moll Symfoni. Denne mageløse Comp. og denne jeg tør vel ogsaa sige mageløse Udførelse giorde et Indtryk som bedst betegnes ved «!!». Her er det ogsaa vanskeligt at sige hvad der behager meest da alt er guddommeligt – men det jubled. maaskee dog meest i mig under Scherzoen og dens Overg. i Finalen. – Min Gud! hvad forstod jeg vel af den, da jeg i 1840 hørte den i Paris – og skrev dog Dagbogspjank derom!! – – Orchestret spillede saagodts. udenad. – Rietz var den Eneste som saa ædru ud – hele hans Armee var som beruset af Begeistring – men det var en Ruus, der gav den dobbelt Kraft og Sikkerhed. –

22. Saloman. Papier. Lührss. Dr. Leo. – Skrevet Brev om Efterm: til Moder og Lina. —

24. «Jesus der Erlöser». Oratorium af Richter, udf under dennes Anførsel i Thomaskirken Kl. 2. Det faldt mig vel langt; især formedelst Recitativerne. – Efterm sammen med Kenter og Normann. —

25. Bekjendtskab med Frk. Bertha Johannsen. (Lindf med hende igaar i Chemnitz. -) Lindorf holder Afskedslag i Krauses Keller, trakterer med Viin og Confekt (Champagner!) Gjæsterne ere Papier, Saloman, Kenter, Böhm og jeg. – [NB. Kenter: Mendelssohns Concert-Rondo i Es dur.] – Abonneret for 1 Maaned i Musæum. –

27. Igaar averterede jeg om Logis og idag faar jeg et Dusin Tilbud. Jeg vælger ved Kenters vensk. Bistand en lys og net lille Bolig i Reichels Garten, Erdmannsstrasse No 8. —

28. Min Værtinde Frau Tost; Datter af en Officier v. T. Enke efter en Cigarfabrikant; nu Bestyrerinde af eet lille Hübners Huus; Opvarterske og Stubenmädchen tillige. – Kl. 2. Prøve paa Mendelssohns Paulus i Paulinerkirken. – Koldt og vinterligt fremdeles.

29. Hr. Friedenthal. Normann. – Kl. 6 I Paul:kirken Paulus. Prægtig Opførelse under Rietz’s Direktion. Stort Chor og forstærket Orchester dertil det imposante Orgel. Solierne udf af Frl Mayer, Frl. Marczoll. Ten: Hr. Widemann. Bass (Bariton), Paulus: Hr. Hertz, Dilettant istdf Salomon som egentl skulde haft Partiet. Oratoriet falder vel langt men griber mægtigt under saadan Opførelse, især den sidste Halvdeel af 1ste Deel. Overordentlig gribende virke Basunerne i No 15 og 16. – Frl Mayer og Hr. Widemann meget gode. – Kistner skaffede mig Billet zur Sängerkirche. – Om Aftenen kom Flügelet fra Kössling [Betalt Præn 9 Th. for 1 Qvartal. 1 Th for Transporten]. (Aften hos Flock. Normann. Guth.)

30. Kl. 1 ½ i Thomaskirche: Motette af Gade «O du, der du die Liebe bist,» og Motette [i større Udstrækning og med to Tempi] af Schicht. Hver Løverdag Kl. 1 ½ opfører Thomanerchoret deslige Motetter og altid gode Sager. – Middag hos Hasse koster kun 4 ngr. men jeg kan ikke ret med den tydske Kost. – Dog Flocks Beafsteak er fortræffelig og der er ret et ægte tydsk gemytligt Kneipeliv om Aftenerne. – Eftm. Besøg af Normann der bragte tvende Landsmænd med sig, Tollin og ManMagnus. – Med Kenter et Øiebl i den smukke katholske Kirke. —

31. Evig Vinter! Kirkemusikk, hvoraf jeg hører en Hymne af Hændel Kl. 2 i Thomaskirken. Aften i Theatret Meyerbeers Prophet. Over Forventning, selv i Udstyret. Saal var Vinterlandskabet og Kirken meget smukke. Maskineriet er imidl trægt og maadeligt. Skøiteaffæren løb ret morsomt af. Balletten er en Smule «simpel». Chor og Orchester formenl det sidste ret tilfredsstillende. (Skulde der ikke være en Harpe??) Profeten selv Hr. Widemann staar naturl betydeligt under Tikatschek men udfører dog sit Parti som en virkelig Kunstner og dygtig, skj. paa Retraiten værende Tenorsanger. Bertha, Frl. Mayer blev sunget bedre end i Dresden. Men Mayer er dog noget tør, saa dygtig hun end synger. Og hendes Mund er meget styg under Sangen. Ansigtet er magert, markeret, ikke smukt men klogt og ikke ubehageligt. Meget god i enhver Hens. var Fides, Frau Gundy (Gjæsterolle) Hun er en veritabel dramatisk Sangerinde med fuld, udviklet Stemme og stort Foredrag – Kun de dybere Toner slaa ei ret til. Af Uds. er hun mindre heldig og langtfra som Michalesi. Priserne vare fordoblede men Huset var ikke fuldt. – (Anabaptisterne og Greven ret gode.) Ende paa Reisemaaneden. Kunde nu en Arbeidsmaaned komme!

___________________________

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Dagbok 1850

Halfdan Kjerulfs dagbøker gir et unikt innsyn i Kjerulfs liv og Norges musikkliv og kulturhistorie. Dagboka fra 1850 er den tredje dagboka vi kjenner til. Kjerulf hadde fått statsstipend for å studere i utlandet. På starten av året 1850 var han i København og 12. mars reiste han til Leipzig. Tiden benyttet han til studier, konserter, opera og kunstutstillinger.

Nasjonalbiblioteket ønsker å utgi Halfdan Kjerulfs dagbøker og reisejournaler i sin helhet. Det er bevart 19 dagbøker og 3 reisejournaler. Dagbok 1850 er den tredje utgivelsen i Kjerulf-serien.

NB kilder 5:3
ISBN: 978-82-7965-249-6 (digital utgave, bokselskap.no),
978-82-7965-250-2 (epub), 978-82-7965-251-9 (mobi)

Les mer..

Om Halfdan Kjerulf

Halfdan Kjerulf var den første store, norske komponisten, men også den første norske komponisten av internasjonalt format. Ved siden av komponeringen virket han som dirigent, klaverlærer, redaktør, journalist og musikk-kritiker i Christiania. Hans virksomhet som journalist, flittig brevskriver og dagbokforfatter gir innblikk i hans liv og samtid.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.