Dagbok 1852

av Halfdan Kjerulf

Juli


juli1_s_48

juli2_s_53

1. Kokkinn 20 bet – 0 – Ihlen. – Ursin 3. – E Larsen 51. –

2. Sommerschild. – Fru Flock – J. Flock. – 0 – Grundt 0

3. Steen (2) – S Sørenssen 4. – 0 – Jfr Krefting 7 & 8 – Waitz 39.


5. x – Brandt. – Ihlen (bortr 1 Md) – Aars 3 – Scheel. – Grundt

6. Haffner bet 12. Sommerschild 0. Bjergaard 5 – Jessen borte 0 – Larsens 52.

7. Aubert (1) Thilesen. – 0 – 0 – betWaitz 4 Manthey.

8. 0 – Brandt – Jfr Marie Rosing (1) – Ursin 4. – 0 –

9. Jfr Rollsdorph (1) Fru Flock. – 0 – Grundt. (3) (bet 10). –

10.———————

12. Jfr Rollsdorph (2) (bet og bortreist). Jfr Rosing (2). – Scheel.– —

regnestykke_s_49

2. Skrevet til Theodor (Freiberg i Sachsen)

5. Skrevet til Lindhult (m Anvisning 200 Th. fr Harris).
– Skrevet med Lindorf et Par Ord til N. Gade i Kjøbenhavn.

10. Fru Lütkens reist. Thrine W. er i Bergen. – W. Nicolaysen tilbage. – Brev til Axel fra Gude. Cappelen betænkelig syg. – (Compt 2 Sange) Svenske Blade fulde af Lovtaler over vort Studentermøde. – Kongen reiser til Kissingen og en Interimsregjering cfr. Rigsakten er indsat. –
– I over en Uge har vi nu tørt Solskinsveir med svær Hede. –
Theodor faar Stipend: til Reisen 200 + de 250 som Univers. Stipendiat.

11. Tidemand ank. hertil. – Maleren A. Cappelen er død i Düsseldorf. –

30. Brev fra Lindhult med Kvittering til Rye for modt af Th 200 for Pianofortet hos Timter & Wankell.

20. Taksigelsesskrivelse fra Studentersfdts Direktion ianled. af min Deeltagelse som Instruktør under Studentermødet. –

13.–30. Udflugt til Vestlandet og til Frederikshald og Blekan i Sverige. Se Dagbok på næste Side.
3 Engelske Digte med Overs. Musik af Frdkke Egeberg. 3 Stykker. No. 1 ret smuk.

24. Betzy Gude født en Datter, Sigrid. –


Udflukt i Juli

Tirsdag d 13de Med Dampsk Halden Kl 7 Morgen til Horten. Dagen er varm, Himlen skyfri. Ombord er Fru Halkjær med Plejedatteren Mille.
Kl. mod 11 ved Horten. Skyds til Aasgaardsstrand hvor Foged Sibbern boer paa Gaarden Tejen tæt udenfor Byen. S. staar i Begreb med at reise til Vallø for derfra med Broderen Georg at gaae til Hamborg hvor dennes Forlovede Grevinde Rehhausen (den sv.n. Gesandts i London, v. R.s fraskilte Hustru) skal hentes. – Paa Tejen er meget prægtig Udsigt over Fjorden. Jeg bliver Natten over. Hos Agnes ere Frøkenerne Messell og C. Schmidt. Af den Sidste erfarer jeg at vores Borchgrevinck har forlovet sig med hds Søster Anna.
Onsd. 14de Kl. 12 om Midd. afreist til Jarlsberg. Her er Dameindkvartering: Ovidia Keyser, Betsy Sneedorf, Erica Anker, den nye Gouvernante Alvilde Hansen fra Danmark, Fru Kirsten Diriks – og paa Berg ere Lagertha Gude og Anna Grøntvedt med de to Smaa. Grevinden er forlængst frisk igjen og den lille Pige som endnu ei er døbt, i bedste Velgaaende. Straalende deilig er Dagen og Naturen yppig over al Maade.
Torsd. 15de Solskin og Tørke. Paa Berg om Fm. Afsted om Aftenen kl. 7 til Sandefjord netop som Baron Fritz med Julie og Herman Brunlaug arrivere til Jarlsberg. I Sandefjord kl mod 10 Aften. Logis hos Gabrielsen. Jeg træffer Tante S og Kathinka endnu oppe. –
Fredag 16de Badeliv og Badegiæster – men tørt og goldt Sted. – Meest med Tante og Kathinka. Den søde stakkels Jfr. Sundt ‹…›E.F. desværre har det vist sig at denne Jfr. Sundts Lamhed og sine Lidelser overh. har været opdigtede, tillegnede – for at gjøre sig interessant!! Capt. Thulstrup, Wraatzes, Tina Stabel, Fru Lindeman, Bogine, Wilhelmine W. J. – Sophus Munk. – Danske og Svenske ja endog tydske Badegiæster. Jeg spiller i Salonen for Kathinka og Jfr. Sundt. – Nogle Minutters Regn.
Løverdag 17de I Sandefjord til kl. 6 E.M. Kjørt med Tante, Kathinka og Jfr. Sundt 4 Mil ad Jarlsberg til mens min Skyds gaar bag efter. Paa Jarlsberg kl 9 Aften.
Søndag 18 til Torsdag 22de paa Jarlsberg. Foruden de ovennævnte er nu ogsaa Carsten Anker der. Fkn. Keyser, Fru Diriks og Baron og Baronesse reise dog allerede Søndag Aften. (Forvalter Kahlberg.)
Torsdag 22. Forgiæves Reise til Horten da Halden repareres i Xania. Derfor atter tilbage til Jarlsberg. Om Aftenen kommer Fru Alexandrine M* med Søsteren den lille nydelige Prindsesse Nadine og Fru Hjelm paa Visit. – Pragtfuldt Tordenveir og Regnby af kort Varighed men uhyre stærk. Frøken Keyser tilbage.
Fredag. 23de Til Middag komme Baron Herman og Nini fra Sandefjord. Jeg besøger Præsterød om Aftenen og faar høre Prindsessen synge og hun synger som en Artiste med udmærket Skole. Stemmen er ikke betydelig men behagelig. I Tønsberg giver Thrine Blom Concert som jeg dog ikke gider høre.

Løverdag d 24de Det samme klare hede Solskinsveir. Afreist kl 8 fra Jarlsberg. Kl 10 ved Horten. Ombord i Halden. Kl. 4 1/2 paa Frederikshald. Ombord er Pricerne, Bournonville, Hagen, Wiehe, Strambo og Lund. Logis i Hotellet Halden, hvor hele Personalet ogsaa er indkvarteret. – Reissiger. – Dhr. Holler og Erlandsen dele Værelse med mig. Strambo og Lund holder Skole i vores Sovesal. Indenfor holdes Pricerne i streng Afsondring. Spadseret op paa Frederiksteen ved Solnedgang.
Søndag 25te Jeg kjører kl mod 6 med Amundsen som skal skydse mig lige til Blekan for den rigtignok ublu Betaling af 4 Spd. Heden er brændende og Støvet kvælende. Klæggen stikker Hesten tilblods. Idesletten er ret vakker (Dahls Landsted.) Svær Bakke op til Lundene (ny Station). Gj. prægtig Granskov forbi Or Sø til Præstebakke. Rigsgrændsen gaar omtr 3 Ml fra Frhald midt over N. Kornsøen. Et Stykke videre frem paa den svenske Side ligger Giæstgivergaarden Højen. Nu bliver Egnen styg, gold og fattig, især over Tøftedalsfieldet til Motra. Men ved Eds Kirke omtr 5 Ml fra Fhald er smukt. Den sidste Deel af Vejen bøier mere sydlig og gaar for en stor Deel over Moser ganske jævn men meget kjedsommelig, forbi Bekke Kirke (Bäckeforss længer borte hører Wärn til). Til Blekan som ligger temmelig trist i en slet dyrket af paa tynd Skov og Lyngmarker rig Egn, kommer jeg kl 7 om Aftenen. Ørtenblad og Marie med Børnene Herman, Maria og lille Harald ere alle hjemme. Det er en fattig Egn og et fattigt Comministerskab men der er huslig Lykke og ægte Religiøsitet.
Mandag 26de Soltaage og tør Blæst og Hede. Øs have det simpelt men hyggeligt i den lille søde Præstebolig. Mange Billeder, især Portraiter af Pehr Södermark paa Væggene. Godt Pleyelsk Pfte. – Om Efterm komme Hedda Odelius, Øs Søster, og Maj Almquist fra Rostok Brønd. – Aftenbøn.
Tirsdag 27de Kl 7 Morgen med Øs til Rostock Brønd 3/4 Ml fra Blekan. Vi ankomme som det ringer til Morgenbøn. Bl Brøndgiæsterne træffer jeg gamle Gubben Ørtenblad fra Ør, Fru Odelius og Almquist. Desværre ligger Pehr Södermark syg i Wenersborg hvorhen Fru S. for at pleje ham er reist hen. Frokost paa Hellen hos Fru Kufle. Her forlader Ø. os. Vi derimod slutte os til Brøndgiæsterne, som have en Udflugt fore til Hofverud. Veien er lang og støvet men den lønner sig. Ved Upperud Bruk (ved Bunden af Wenern) er Naturen ganske deilig. Bruket er stort og prægtigt. Deilig Sø og frugtbart omkring; Skov og Eng. Hofverud ligger tæt ved, ved en Sø der støder til Wenern. Her er et Fald af stor Skjønhed skj. ingen Høide. Fjeldet ved den ene Side byder herlig Udsigt og er forsynet med Trapper og bebyggede Udsigter. Hofverud har betydelige Hammerværker. Vi spise i et Lysthuus ved Elveudløbet. Langs Faldet gaar en Hest- Jernbane op til den øvre Sø. Efter Spadseretouren drikkes Kaffe. Kl lidt over 9 ere vi atter hjemme i Blekan. Touren var arrangeret af de gifte Damer og Fru Kefle og Fru Montén præsiderede. (Fru Kefles to Børn – Herredshöfding Montén – Notar Råberg – Badelægen – Lt Örngrand med Kjæreste – Bruksfuldmægtigen – den smukke unge Fru Wärn gift med en Søn af Patronen paa Baldersnäs – Mlle Wenberg – den unge Pige som for 14 Dage siden var lam paa Benene men nu atter rask, m.fl.
Onsdag d 28de Ørtenblad reiser allerede kl 9 til Skolexamen. Jeg reiser kl. 12 1/2 i den samme Hede og Soltaage over Torparne, Althorp og Skudetorp til Baldersnäs omtr 3 1/2 Ml og ankommer der kl 7 Aften. Paa Vejen kommer man igiennem Bäckeforss Bruk og forbi Hr Cyrs Gods Dingelvik. Baldersnäs viser sig som et lille Paradis. Det er en smal mangebugtet omtr 1/2 Ml lang Halvø i Laxarsøen, prangende i al Yppighed af Natur og Kunst – med herlig Park, svulmende Agre og en Trægaard af største Rigdom. Huset er af Træ men construeret i let Villastil med en stor paa Søiler hvilende Balkon og en paa Frontispisen thronende Balderstatue. «Curas omitte»! siger Inskriptionen ved Indgangsporten til Parken. Ejeren, Brugspatron Wärn en af de rigeste Mænd i Sverige, modtager her enhver Besøgende med storartet Giæstfrihed – især har han en Forkjærlighed for Normænd; fordi hans Fader var norsk og fordi han sværmer for vort Lands Institutioner. Jeg blev modtaget af Gaardsfogden Mellin mens Wärn endnu var ude paa sin Aftenvandring. Kl 9 kom han hjem og Modtagelsen kunde ei være venligere. Hans Frue er en sød, aldrende Dame. En heel Flok Paarørende sad ved Aftensbordet. Jeg maatte overnatte der da jeg naturl ei kunde undslippe en saadan Giæstfrihed. I Salen i 2den Etage stod et godt Pfte og et Phisharmonika; fra 3die Etage var den herligste Udsigt over Nesset og Søen paa hvis modsatte Side Billingen og Bellevue forts ligge. 1/4 Ml borte ligger Calkomidals Bruk som ejes af Sahlin, Magisterens Fader. (Lemmings Søn, min Sovekamerat.)
Torsdag 29de Allerede 7 1/2 ved Kaffebordet. Wärn fører mig nu i Haven hvor Drivhusene besees og hvor jeg tegner mit Navn i Fremmedbogen; derpaa en lille gang langs Stranden – og saa Farvel. Kl 8 1/2 gaar det afsted. Den første Del af Veien er smuk formd de mange Søer. Steenby Kirke. Stationer: Taxwika og Wansjö. – Ved Eds Kirke kommer jeg ud paa Veien jeg kjørte til Blekan. – Ved Matra kl 3 1/2. Herfra faar jeg Skyds ligetil Lundene i Norge. Her er fast Station. I Frdhald kl 11 1/2.
Fredag d 30te Hjemreise med Halden. Statholderen er ombord og behager at underholde sig noget med min Ringhed. – Om Aftenen sammen med de russiske Fyrstinder hos Lassons. — 31te Lindorf kommet tilbage. Hilsninger fra Gade. – Cholerine grasserer her i Byen. – Raadmand Flock ?. – Brev fra Theodor mens jeg var borte. Det var fra Freiberg; han skulde da gaa til München og videre over Tyrol til Venedig.

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Dagbok 1852

Etter studieopphold i Leipzig 1850-51, er Halfdan Kjerulf i 1852 tilbake i sitt vante liv i Christiania. Han underviser i piano, spiller i ulike sammenhenger, jobber med sin mannskvartett og tidvis med Studentersangforeningen. I denne dagboken er notatsidene delt inn i to eller flere separate felter, som inneholder lister over elever, regnestykker og hendelser enten punktvis eller som kortprosa. Kun noen få steder lar Kjerulf oss ta del i hendelser, meninger og skarpe betraktninger i løpende prosa.

Dagboken inneholder også noen få innførsler fra 1853.

Nasjonalbiblioteket ønsker å utgi Halfdan Kjerulfs dagbøker og reisejournaler i sin helhet. Det er bevart 19 dagbøker og 3 reisejournaler. Dagbok 1852 er den femte utgivelsen i Kjerulf-serien.

NB kilder 5:5
ISBN: 978-82-7965-396-7 (digital utgave, bokselskap.no),
978-82-7965-394-3 (epub), 978-82-7965-395-0 (mobi)

Les mer..

Om Halfdan Kjerulf

Halfdan Kjerulf var den første store, norske komponisten, men også den første norske komponisten av internasjonalt format. Ved siden av komponeringen virket han som dirigent, klaverlærer, redaktør, journalist og musikk-kritiker i Christiania. Hans virksomhet som journalist, flittig brevskriver og dagbokforfatter gir innblikk i hans liv og samtid.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.