Dagbok 1854

av Halfdan Kjerulf

April


s20_april1


s23_april2

1. Fru Bodom havde faaet et Brev fra Erik B. i Düsseldorf hvori han fortæller at Robert Schumann er bleven rammet af en forfærdelig Ulykke – han er blevet vanvittig! (P.S. Denne Ulykkeshistorie bekræfter sig ikke).

4. Der har været holdt Statsraad og Thing for lukkede Døre ianl. af den omtalte hemmelige Art. i Neutralstraktaten. I begge Raad skal være Misnøie og der tales om Protest o.a.d.
– Idag var der Festmiddag for Bøgh foranstaltet af fhv Medl af det runde Bord. Bøg er bleven Arkivar i Trondhjem og skal snart reise derhen. Den fraværende Magnus blev ogsaa erindret.

5. England og Frankrig har nu formelig erklæret Rusland Krig. Samtidig hermed ere Russerne paa flere Steder og især ved Galacz og Braila i store Masser gaaede over Donau uden at have mødt synderlig Modstand. Det bliver altsaa med samme Alvor. Østerigs Holdning er endnu uvis. De allernyeste Eftrr lyde paa at Keiser Franz Joseph dog er mere uafhængig og antirussisk end Kongen af Preussen. Krigserklæringen stod at læse første Gang i London Gazette for 28.de Marts. –
– 3de Deel af Eckermanns Gespräche mit Goethe er skj. skrevet flere Aar efter Gs Død, næsten ligesaa frisk og værdifuld som de to første. Det er et Værk som Enhver vil lære noget af og som bidrager til at oplyse Gs Værd som Digter og Menneske mere end det Bedste der ellers er skrevet om ham. –

9. – D 5te har en svær Ildsvaade hjemsøgt Skien. Stormen giorde at 70–80 Huse og Sauge gik med.
– Idag begynder jeg med en Kusma som jeg inderlig vil ønske ikke maa blive langvarig. Reisen til Jarlsberg i Paasken gaar da fløiten! –

14. Jeg kan nu benytte min Indespærring til at arbeide lidt for mig selv ved Pianoet. En for længere Tid siden skizzeret Scherzino a 4m har jeg faaet formet til et lille tohændigt Klaveerstykke hvori Hovedmotivet er en lille Figur a la Schumann, rhytmiske Rykninger – men, du min Gud, hvor jeg dog altid bliver en Slave af Instrumentet og hvor hver Takt koster mig Møie – aldrig formaar jeg at lade det staa til og derunder lider Tankens Frihed og Arbeidets «Fluss». Der vilde Intet komme ud hvis jeg ei til min Hjælp havde en Smule kunstnerisk «bon sens» og Kritik til at afrunde mit Pilleri saa det ikke seer altfor sammenflikket ud.
– Elegien i gmoll fra 1852 har jeg aldrig ret kunnet lide i Midtsatsen. Nu giorde jeg en rask Ting – strøg det hele dumme 3/16 væk og skrev et nyt Midtparti som mere stemmer i den elegiske, lidt nordisk klingende Grundtone. – Kunde jeg nu ogsaa faa giort en lille Scherzo i en afrundet fortløbende Form!?

15. Jeg var ventet paa Jarlsberg og er (til min Husvalelse) savnet. Kirsten Diriks er der og bliver Maaneden ud. Jeg skulde været Fadder for Ovelil. Agnes kom heller ikke derned. Imorgen kommer hun vel ud for første Gang paa længere Tid. Hun er sød og taalmodig. Naar blot Th. ikke var saa forfærdelig urolig i Sindet. Grev P. giorde en Tur til Kiel for at see Napiers Flaade men den var netop væk og Greven var for doven til at forfølge den til Kjøgebugt.
– Smukke Historier giør det Ørstedske Ministerium. Men nu er dog nok endelig dets Dage talte. Hansen skal have været ogsaa imod Kongen. Det er utroligt – men ikke i Danmark under Fr. VII. –

17. Ude igjen.
– I et af de seneste No af Illustr. Ztg. staar en Biografi af en Pianofortespiller og Componist fra Bourges Louis Lacombe efter hv. man skulde tro at dette maa være et ganske ualmind. Exemplar mell Pftevirtuosernes Legioner. Han har skrevet et Par Sinfonier, Trios, en Quintett o.s v og skal forene «fransk Elegants» med tydsk gemytlig Dybde. Nu – det skulde være morsomt at faa fat paa et Stykke af ham.

18. Gude har hidsendt 6 Billeder som idag vare udstillede i Kunstfs. Lokale. Det var Aftenscene ved Mjøsen (Sommeraften m Staffage – drømmerisk Stemning). – Vild Skovscene med trang Fjernsigt. (Staffage Bjørne i Forgrunden) Fjordbillede. Balestranden; meget deiligt. Skaadde med Lysgiennembrud. Fortrinligt Vandspeil Næsset i Skygge. Høstbillede Taaget Baggrund: Skov med Modsætninger i Trægrupperingen. (Høstlig Eg og Rogn mod frisk Gran o. a. d.) Vaarbillede: Skoven ved Berg ved Jarlsberg. Uhyre friskt men svært grønt i Farvevirkningen. – Birkeskov med {…} en Skovbæk og Bro. Virtuosmæssig Solvirkning. –
Paa samme Udstilling findes et Portrait af Rina Ingier nu Md Schloss i Cöln malet af Mlle Lindgren i Paris.

21. Det Ørstedske Ministerium bliver; altsaa igr. et Nederlag for Kongen, ikke at tale om for Rigsdagen. Et Par Oppositionsførere afsatte fra deres Embeder.

23. De to sidste Dage har været meget skarpe og kolde. Nordenvinden blæste dygtig idag og tørt er der overalt saa man har Grund til at klage.
– Welhaven og Frich har opgiort mellem sig (siger W.) at Gudes nyeste Billeder ere Bevis paa Tilbagegang. Det Felt han her har slaaet ind paa er yderst betænkelig og W. faar ikke sove om Natten formedelst dybe Betragtninger over hvem der er gal; han som ei forstaar Billederne eller vi andre som ere uhyre glade i dem. Hvis man ikke kjendte noget til Ws personlige Misnøje med Gudes Person skulde man virkelig tro at han nu var bedrøvet over ei at kunne lide Gs Billeder. Fjordbilledet er det eneste som finder Naade fordi det er giort paa den gamle Maade. Frichs Mening forsaavidt den er selvstændig, er nok den at Gs Billeder bar formeget Præg af Decorationsstykker. (!).
– Jeg giorde idag Visit hos Wolf som nylig har giftet sig med Jfr Johannesen.

24. Imorgen reiser Agnes og Th. til Jarlsberg. Iaften var Christian Hansen her. Han er forflyttet fra Bergen hvor han var Byfoged og har nu faaet Ekers Sorenskriveri. Han tilstaar selv at han er en Lykkens Pamphilius. Han seer endnu godt ud ja bedre end før; men har tillagt sig en ganske lille Portion Fornemhed. Han havde en 15 Aars Søn, Michael, med. – Marie G. og Lassons var her ogsaa.

27. Endelig regner det! –

30. Componeret en Romanse for Pianoforte, C moll.
Krigen med Rusland er fra Vestmagternes Side endnu ikke egentlig begyndt. Napier venter endnu paa den franske Flaade og egne Forstærkninger. For Tiden ligger han ved Elfsnabben udenfor Stockholms Skærgaard. Han har haft Audients hos Kong Oscar. Man venter ogsaa i det sorte Hav paa at det snart skal begynde. Odessa synes at staa Fare for et Bombardement. Russerne have endnu ingen større Bataille leveret, men muligt skeer det inden de Allieredes Hær bliver samlet. Vist er det at en svær og lang Krig forestaar og at vor Neutralitet nok ikke i Længden vil holde sig. – Fireskibsaffæren har gjort megen Allarm men skj. man ingen Klarhed faar i Sagen er dog det vist at ingen saadan Fireskibs Bestemmelse nu efter Krigserklæringen skal giælde.

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Dagbok 1854

Kjerulf er i 1854 fortsatt svært opptatt av politikk, kunst og kultur. Han refererer ofte til utenrikspolitiske hendelser, og gir mange detaljer om ulike konserter, utstillinger og andre arrangementer han er med på. Han skriver også mye om familie og vennekrets, og det kommer klart frem at mange er rammet av sykdom og død. Samtidig har han et rikt sosialt liv, og han fremstår ikke fullt så ensom som han har gjort tidligere.

Nasjonalbiblioteket ønsker å utgi Halfdan Kjerulfs dagbøker og reisejournaler i sin helhet. Det er bevart 19 dagbøker og 3 reisejournaler. Dagbok 1854 er den sjette utgivelsen i Kjerulf-serien.

Les mer..

Om Halfdan Kjerulf

Halfdan Kjerulf var den første store, norske komponisten, men også den første norske komponisten av internasjonalt format. Ved siden av komponeringen virket han som dirigent, klaverlærer, redaktør, journalist og musikk-kritiker i Christiania. Hans virksomhet som journalist, flittig brevskriver og dagbokforfatter gir innblikk i hans liv og samtid.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.