Dagbok 1854

av Halfdan Kjerulf

August


s36_aug1


s39_aug2

2. Imorges Kl. 7 1/2 reiste Moder og jeg paa Jernbanen til Eidsvold. Hele Linien er nu aabnet for Persontrains. Toget bruger 3 Timer, som er vel meget men det gaar langsomt til Grorud (opad) og sidste Station fra Dahl til Eidsvold er fuld af Krumninger og Broer og Opdæmninger, da Sporveien her slynger sig langs og over Andelven. Her er ogsaa svære Gjennembrud og to Tunneler. Er man ude af den sidste farer man lige ind paa Vormenstranden hvor Banegaarden ligger. Situationen her er overmaade skjøn ligesom hele Veien fra Dahl af. Vi besøgte Agnes og spadserede nu i de deilige Partier ved Andelvens Udløb i Vormen. (Præstegaardshaven. Kirken. Udsigterne. Nic-Nabben.) Vi logerede hvor Agnes var hos Jfr. Iversen.

3. Regn hele Formiddagen hv. giorde Veiene næsten ufremkommelige; jeg gik i Sølen ned til Banegaarden hvor Toget ankom Kl. 10 1/2 og Dampb. Dronningen gik opad. Til Badegiæsterne saa jeg ikke stort. Om Eftm Kl 6 gik vi atter hjem med Aftentoget og var hjemme paa Banegaarden Kl 9. Moder havde ganske forsonet sig med den for hende nye Befordringsmaade. –

4. Frøken Julie Reitzel hos os. (Carl K med Kaja og Caroline. Ottilia og Marie. Marie Garben. Kappesang mellem Caroline N og Marie L. Marie vandt.)

5. Ruinerne paa Hovedøen. Deilig Dag.

6.Jeg har endelig fuldendt Afskrivingen af mine samlede Sange, som ere ordnede i 4 Hefter saaledes:
I Romancer og Sange 3die H. (4 Sange af Welhaven. Veiviseren. Aftenstemning. Ved Havet. Foraarsdigt.)
II Romancer og Sange 4de Hefte. (1. Serenade af Munch. 2. Diones Sang i Dandserinden. 3. Af Chr Winthers «Til Een». 4. Det var då af Runeberg.)
III. Mellem Fremmede. En Cyklus af trykte og utrykte Sange af Theodor (indeh: 8 Sange.)
IV. Acht deutsche Lieder. (3 af Geibel, 1 af Beck, 1 af Müller, 1 af Platen, 1 af Lenau og 1 af K. Mayer.)
NB. Stille Liv af Welhaven er ikke optaget i Samlingerne. Serenade ved Strandbredden af Winther vil giøre et Hefte for sig selv. Resten af Sange f 1 St m Pfte som ei alt er trykt, anseer jeg kassabel.

8.–11. Udflugt til Gudbrandsdalen. 8de Jernbanen til Eidsvold. Dampfart paa Mjøsen i deiligt Veir og godt Selskab. Nat i Lillehammer. 9de Fra Lilleh. 3 Mil Landskyds til Losna. 2 Timers Dampfart til Elstad (kl. 1 E.M.) Reisefølget denne Dag var Th. Meyer, Ths Heftye, Chr og Julie Fougstad; Capt. og Generalconsul Fleischer, Fransk Consul Fabre.) Alene paa Elstad, til d 10de Kl 1 E.M. Atter Nat paa Lillehammer. 11te Hjemfart paa Mjøsen og Jernbanen i Dagsregn. Det var blot sidste Dag som slog feil – ellers var Reisen høist heldig.

12. 13. Monrads Medianfigurs Betænkning og Svar derpaa har skaffet ham slemme Karle paa Nakken; dels i Krydseren og dels og især i Mgbl (Bang og Tidemand).

14. Igaar kom Lystyachten Mosquito (Fayes) tilbage fra Østersøen. Paludan og Fætter Chr fortalte mangt og meget om Herligheder i Kbhvn og Stockholm; men det Bedste var at de havde besøgt de allierede Flaader i Ledsund og selv seilet lige til Bomarsund; Modtagelsen hos de Engelske og Franske var høist venlig.
– Russerne forlade nu Fyrstendømmerne, hv. vel atter vil forhale Østerigs Optræden mod Rusland; deres Okkupation faar ialfald i Beg. en formidlende Charakter. De Allierede ligge endnu ørkesløse i Sortehavet. Der tales om Okkupation af Krim men naar! Man venter ogsaa med Længsel at Ålandsøerne tages. Officiererne i Ledsund lod til at være enige i at kalde Napier en gammel sløv Nathue (!!). –
– Emilie og Lulla ere nu hjemkomne. Fra Onkel og Betsy gode Eftrr fra Paris. –
Lindorf taer imorgen mine 5 Sanghefter med til Kjøbenhavn tilligemed Breve til Gade og Rèe.
– Conradi har paa eget Forlag atter udg. 3 Smaasange af Welhaven han har viist Gade dem som har skrevet ham et meget smigrende Brev til.

18. Stærke Regnskyl i de sidste Dage. I Kbhvn havde man d 15de et saadant Tordenveir med Skylregn at der herskede en formelig Oversvømmelse.
Meltzer og Kaja er nu komne hjem fra Bergen. – Moe var i Byen idag. Welhaven besøgte ham i Juli paa hans Præstegaard i Krydsherred.
– Ålandsøerne maa vel nu antages at være i de Allieredes Magt. Bomarsund er siden d 14de indesluttet og bliver beskudt af de landsatte Troppers Beleiringsartilleri.
– I Spanien er Sagerne forviklede. Enkedronningen er formelig arresteret i Madrid. Espartero og O Donnell som have Magten har ondt ved at holde sig mod det mere revolutionære Parti.

22. Napoleonsdagen gik festlig af i Paris uden Uroligheder og uden virkelig Enthusiasme. Keiseren er fremdeles i Biaritz ved Pyrenæerne. Samme Dags Eftm d 15de var Hovedangrebet og Dagen efter d 16de blev Bomarsund taget af de franske Tropper.
– Betsy Gude kom hertil fra Kongsvinger igaar eftm. Gude ventes fra Thelemarken til Moss imorgen. –

26 Hun reiste imorges. G. var kommet til Jarlsberg. Han havde skrevet at der var kommet Breve fra Df som indeholdt Tilbud til ham om han vilde modtage Professorposten i Landskabsklassen ved Akademiet der – istdf Schirmer som er ansat i Darmstadt. B lod til at være nedslaaet ved Tanken om at G. skulde modtage Posten. Ja, han giør det vel, men mon han burde det? B. var paa sit Sødeste, hv. vil sige noget. Lille Ove er en vakker, stærk og blid Gut.
– Mina Stenersen er forlovet med en Søn af Grundtvig, neml. Lieutnanten. —

29 Iaften slutter Beridercommersen paa Klingenberg; der har været givet mod 70 Forestillinger! I den sidste Tid var Selskabet fornyet med Brødrene Hutchinson og den i sit Sl. fortræffelige Meerske Familie. Mange af vore unge Herrer vil sukke over Savnet af Adelaide og Marietta.

– En fortræffelig Bog er Hoefers «Aus dem Volk» «Geschichten» i Novelleform.

31. Choleraen er slem mellem Soldaterne paa Ålandsøerne og endnu værre raser den i Hæren i og om Varna; dette er en stor Hinder for raske Foretagender men Toget til Krim skal gaa for sig i Høst og flere Franskmænd arrivere til Østersøen. Østerrigerne har begyndt Indrykningen i Vallakiet; Russerne vige for dem og begge Parter søge vel i det længste at undgaa Conflikten. —
– Skuespiller Smidth er atter engageret her. I et Aar har han været i Danmark deels i Odense, deels ved omvankende Trup. Han er atter forenet med Betty. Jeg traf ham igaar; han syntes bevæget og sagde at det var for ham et Livsspørgsmaal atter at komme hertil. Der er blevet mig paalagt at hilse Dem fra En som De idetmindste engang holdt meget af, sagde han. Nu – jeg spurgte da hvorledes hun havde det. Ikke rart. Hun længter ogsaa hid. Men man vilde ikke have hende her. Sørgelige Forhold.
– Min Artiumskamerat og gamle Ven fra Skolen Johan Collett, Exp. Sekr for det Indre er nu blevet Amtmand i Christians Amt og skal bo paa Lillehammer.

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Dagbok 1854

Kjerulf er i 1854 fortsatt svært opptatt av politikk, kunst og kultur. Han refererer ofte til utenrikspolitiske hendelser, og gir mange detaljer om ulike konserter, utstillinger og andre arrangementer han er med på. Han skriver også mye om familie og vennekrets, og det kommer klart frem at mange er rammet av sykdom og død. Samtidig har han et rikt sosialt liv, og han fremstår ikke fullt så ensom som han har gjort tidligere.

Nasjonalbiblioteket ønsker å utgi Halfdan Kjerulfs dagbøker og reisejournaler i sin helhet. Det er bevart 19 dagbøker og 3 reisejournaler. Dagbok 1854 er den sjette utgivelsen i Kjerulf-serien.

Les mer..

Om Halfdan Kjerulf

Halfdan Kjerulf var den første store, norske komponisten, men også den første norske komponisten av internasjonalt format. Ved siden av komponeringen virket han som dirigent, klaverlærer, redaktør, journalist og musikk-kritiker i Christiania. Hans virksomhet som journalist, flittig brevskriver og dagbokforfatter gir innblikk i hans liv og samtid.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.