Dagbok 1854

av Halfdan Kjerulf

Februar


s12_feb1


s15_feb2

4. Iaften havde man ret anstrængt sig i Philh. S. – Orkesteret assisterede hele Aftenen; man gav Mozarts mindre Symfoni i C, Bd Quartetten i 1ste Akt af Don Juan med Orkester og ligel. 1ste Hymne af Beethoven. Alt dette gav man – aber wie? Det gialdt i Hui og Hast at faa en Concert istand og stort skulde det være for at imponere Medlemmerne. Arnold dirigerede og saa ret ut som en gammel Faun der i Hjertet lo dem ud allesammen. Das nennt man Musik machen in Christiania! Selv spillede han med Hals og Winge Es dur Trioen af Schubert men desværre af philharmoniske Hensyn kun de tre første Satser. Hans Spil røbede vistnok den gamle trætte, mindre saftfulde Mand men dog ogsaa den giennem dygtige Musiker. To Mandschor af Lindeman blev ogsaa udførte. Det Ene var canonisk og godt sat men uden videre Opfindsomhed og Charakter forresten. Det andet Chor Nordhavet var trivialt som den trivialeste svenske Sangkvartett.

5. Theodor sender nu sine Digte No 2 ud i Verden. Jeg har ikke været for denne efter min Overbevisning for tidlige Udgiven og for Tiden allermindst hensigtsmæssige. Th. har endnu langtfra vundet Klarhed for sine Tankers Udtryk – ja vel heller ikke for den poetiske Tanke i og for sig. Og disse Digte vil maaskee end mindre end de første blive læste og forstaaede. Her er ret et Publikum at byde Sager hvorover skal tænkes meget og som glide ganske besværligt ned!!
– De politiske Efter. ere fremdeles foruroligende; modsigende, vaklende. Czaren vil have nye Forklaringer over Flaadernes Indseilen – paa samme Tid deels truer han, deels lefler han for de tydske Magter. Alt er spændt om man vil svare ham i London og Paris, og hvorledes.
Greven, Grevinden og Hans Gude kom hertil iaften. Jeg fandt dem i Parkettet og vi saae Erasmus Montanus og Kunstlerliv.

7. Den 7d havde J. Moe og Sophie Sørenssen Bryllup. – I Leipz. Gewandh. Concert har man givet en Ouverture («am Meer») af v Sahr. –

8. Idag aabnedes Storthinget. Throntalen berører Neutralitetstraktaten. – Daa og Rolf Olsen ere puttede ind i Lagthinget.

10. Det engelske Parliament aabnedes d 21te f M. Throntalen er ikke krigersk men hentyder paa Muligheden, ja paa Sandsynligheden af Krig.

12. Igaar høitideligholdt Fætter Thorvald sin Geburtsdag ved at holde Aftengilde for sine Fættere. Han bor som en Gentleman, paa Fødselsstiftelsen.
– Til samme Tid holdt Behrens Lag for Gude til hvilket den gamle Kvartetts herværende Medlemmer vare inviterede. (Koren er gift og bor i Amerika; ellers tror jeg de Øvrige af Kvartetten saadan som den ved Gudes Bortgang bestod, var til stede.).
– Iaften i Theatret «Kongens Læge» fri Bearbeidelse af Shakespeares Naar Enden er god er Alt godt. Pointen i S. Original er vel for djærv for vore sceniske Fordringer, paa den anden Side er Bearbeidelsen saamegen Omarbeidelse at der just ikke bliver meget virkelig Shakespearisk tilbage. Men et interessant, scenisk virksomt Skuespil er det. Mad Schrumpf gav med stort Talent Helenas Rolle.
– Siden Hjemkomsten fra Jarlsberg har jeg ikke skrevet en Node. Denne Uvirksomhed maa nu snart ophøre. Forresten har jeg givet Timer nok – ja meer end nok thi disse Timer kvæle Aanden og fordummer Fantasien. – Til Gude har jeg seet altfor lidt, da vi hver for os har været beskjeftigde. Greven og Gden ere reiste.

14. Gude reiste idag. – Igaar var jeg hos lille Dahl som havde Selskab for Carl Motzfeldt der er bleven Stiftamtmand i Tromsø.
Engelske og franske Blade af 7de melde nu Brunnows og Kisseleffs Afreise som vis. Kisseleff var d 6te i Brussel hvor Brunnow ventedes. Orloffs Sendelse til de tydske Hoffet skal være strandet og Times vil vide at de 4 Magter nu ville blive enige og haaber saaledes at Czaren maa give efter. Imidlertid fortfare Rustningerne. Den for Parliamentet forelagte diplomatiske Correspondens viser at Frankrig siden Slaget ved Sinope er gaaet mere energisk og uforbeholdent tilværks mod Rusland end den engelske Regiering. Nu ere de imidlertid aldeles enige.

17. Svenska Tidn af 13de har en Red Art. som bekræfter at Rusland ikke vil anerkjende vor Neutralitet idetm. ei i den Form Traktaten er givet. Paa samme Tid erkjendes Danmarks Neutralitet! Sv T. fører et halvt krigersk Sprog og man behøver vist ikke at frygte nu at vor Regjering skulde vilde handle i russisk Aand og Interesse. De forened Flaader ere seilede tilbage til Beikos hv har vakt nogen Forbauselse. Af fredelig Eftergivenhed kan det dog neppe være skeet naar man læser det Sprog Englands Ministre føre i Parliamentet.

19. Paa Bal – jeg ogsaa engang! Nemlig hos Thaulows som iaften indviede sin ny Bolig (Rosenbergs forrige). En Masse Mennesker især dandsende Ungdom. Rektor Wibes ældste Datter straalede af Skjønhed og Ungdom. Vi var der alle tre Brødre og to Fættere K. ogsaa. Theodor dandsede par force. Marie G. var der – saae angrebet og mat ud.

21. Affæren mel Kong Fr VII og det Ørstedske Ministerium ianl af Wegener og Fædrels Art. i den Anledning. Formedelst denne Art er Fædrl aktionneret for Fornærmelse mod Kongens Person!
– Jeg læser i denne Tid Eckermanns Geschpräche mit Goethe. Vel noget af det Bedre af den Masse der er skrevet om Goethe.
– Kathinkas Veninde Sophie Messell er forlovet med Severin Løvenskjold (S. Vold).

24. Ude hos Lassons diletteres svært i denne Tid. Der holdes Prøver paa Comedie som skal gives hos Kherre Anker. Fætter Christian har oversat en fransk Vaudeville laver Coupletter dertil, Onkel arrangerer Melodierne, Marie spiller Hovedrollen. Det er slemt at derude, hvor der virkelig er Talent i flere Retninger, alt det Maadelige i Kunsten hæves og beundres mens man formelig skyer det Bedre og Ægtere. Nils og Bredo have ogsaa Begge noget Talent for Musik. De lave Valse og Polkaer men ville Intet ordentligt lære. De beundres af Slægt og Venner og som Topmaal af Lyksalighed gaar Nils hen i Theatret at høre sin Vals for fuldt Orchester. Det er naturl Sperati som er Mester for det.

26. Idag læser man to Anmeldelser af Ths nye Digtsamling – en stærkt Dadlende og en i høi Grad rosende – den første i Illustr. Nyhedsblad og den sidste i Krydseren. Nyhedsmanden er meget overseende men har desværre ikke saa ganske uret; kun deri dog – at han slet ikke vil see det store Digtertalent trods al Technikens Uvorrenhed og Udtrykkets Uklarhed. Krydsermanden derimod sætter Digterbegavelsen, de originale Digtertanker hos Th. saa høit at han mener Behandlingens Umodenhed ved Siden deraf bliver en Bagatel. Monstro nu de store Blade (de fede, indholdsrige!!) vil sige noget? Og Hr Monrads Tidsskrift som mæglende Voldgiftsmand!
– Fredagsposten bragte Keiser L. Napoleons Brev til Czaren. Det er kjækt og godt skrevet men Times er misfornøiet med denne private Depeche som er udenfor alle diplomatiske Former. Dog siger Russell at den britiske Regjering kjendte Brevets Indhold og billigede det i dets Helhed uden at ansee sig bunden ved Enkelthederne i dets Udtryk. I England tror man mindst paa Freden. I begge Lande fortfare Rustningerne paa det alvorligste.

28. Meyerbeer har compt en Opera Comique «L’Etoile du Nord» som nylig er kommet til Opf i Paris paa Opera Comique. F Hiller omtaler den i et Brev i K. Z. Handl. foregaar i Rusland paa Czar Peter Is Tid og er af Scribe. Musiken skal være temmelig stærk og stor for Opera comique men i fuldt Maal indeholde alle Ms bekjendte værdifulde og ikke værdifulde Effekter. Medrette dadler H. at M. har anvendt i Operaen et Par Stykker af sit Leilighedsværk «Ein Feldlager in Schlesien.
Moniteur f 20de melder at Czaren har besvaret Keiser Ns Brev afslaaende. Engelske og franske Blade omtale derfor Krigen som vis. Man embarkerer allerede i Toulon og den store Østersøflaade er ifærd med at løbe ud fra Spithead. – En britisk Orlogsdamper som i denne Tid undersøger Farvandene i Nordsøen og Kattegattet ankrede i Lørdags i Nærh af Drøbak. Flere Officierer var her i Staden igaar. Man tænkte at give dem en Middag for at bevidne vore engelske Sympathier men Officiererne undsloge sig da de ei maatte modtage nogenslags Demonstrationer.

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Dagbok 1854

Kjerulf er i 1854 fortsatt svært opptatt av politikk, kunst og kultur. Han refererer ofte til utenrikspolitiske hendelser, og gir mange detaljer om ulike konserter, utstillinger og andre arrangementer han er med på. Han skriver også mye om familie og vennekrets, og det kommer klart frem at mange er rammet av sykdom og død. Samtidig har han et rikt sosialt liv, og han fremstår ikke fullt så ensom som han har gjort tidligere.

Nasjonalbiblioteket ønsker å utgi Halfdan Kjerulfs dagbøker og reisejournaler i sin helhet. Det er bevart 19 dagbøker og 3 reisejournaler. Dagbok 1854 er den sjette utgivelsen i Kjerulf-serien.

Les mer..

Om Halfdan Kjerulf

Halfdan Kjerulf var den første store, norske komponisten, men også den første norske komponisten av internasjonalt format. Ved siden av komponeringen virket han som dirigent, klaverlærer, redaktør, journalist og musikk-kritiker i Christiania. Hans virksomhet som journalist, flittig brevskriver og dagbokforfatter gir innblikk i hans liv og samtid.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.