Dagbok 1854

av Halfdan Kjerulf

Januar


s8_jan1


s11_jan2

1.–6. Paa Jarlsberg. Keyser fik Eftr om Fru Carlsens pludselige Død og reiste hjem Nytaarsdag. D 2den var Middag paa Præsterud. D 3die kom Posten og bragte Gude Brev om Henry Ritters Død i Düsseldorf d 25te fM. Tillige kom Nytaarsnummeret af Morgbl hvor en Anonym over al Maade skamhutler Th. for hans Bidrag i Nytaarsbogen der i det Hele lader til at giøre Fiasco. Kritikus finder Th. moden til Galehospitalet i Slesvig. Vil Nogen svare? Breve fra Kongsvinger melde at Agnes Juleaften har været heftig syg men strax efter dog uden Fare. Paa Jarlsberg er lille Caroline syg og Baronen faaer sin Asthma, især om Nætterne. Axel reiser hjem d 4de. Jeg med Baronen og lille Herman først d 7de i Snefog og gienem Snefoner især i det Jarlsbergske. Senere er Føret bedre og oppe i Lier faa vi Maaneskin og Klart. Det gaar strygende den hele Tid. Gouvernanten paa Jarlsberg synge meget og ret reent og djærvt men ikke smukt og just ikke videre musikalsk nuanceret. Gude synes glad i mine Arbeider – men meest spille vi Mozart og Beethoven, Schuman, Schubert, MB. og Gade. – En lille Vuggevise for Pfte skrev jeg til Gude.

8. Ved Hjemkomsten finder vi Moder sygelig. Hele Juleugen har Ansigtssmerter plaget hende. Hos Lassons har Nils haft en nervøs Feber og Skriveren været meget plaget af slet Humør.

9. Brev fra Th. Han synes at tage Mgbl Art. med Resignation og Ro. Agnes er bedre og har endog været ude paa Bal.
Idag far jeg og Brødrene et langt Brev fra Magnus og jeg et fra min kjære Rosenkrone fra hvem jeg ei hørte paa Aar og Dag.
– Ude hos Lassons igaar var Marie Garben; hun har været noget svag i Julen form: nervøs Hovedpine. Jeg maatte hele Tiden levende tænke paa hvad Grevinden fortalte mig om hende og om Maleren Cordes. Her var atter en Begivenhed hvorom jeg ingen Anelse havde. C har nok formelig friet; hun har trods sin tidligere Affære, været heftig slagen, valgte dog det fornuftigere Parti og frelste sig, thi C. er dog lidt af en Eventyrer saa interessant han end er. Forsaavidt glæder dog denne nye Begivenhed mig at jeg tør tro at M. G. ikke længer udelukkende hænger i Erindringen om R og sin der lidte Skuffelse. –

12. Kulden har været generende i hele denne Uge
– I Mgbl for idag findes i Red. A. nogle Optegnelser om Ritter naturl af Emil Tidemand. – I det sidst ank No af Illustr. Zeit. læses en Art. om Berlioz ligesom der medfølger et Musikbilag Chor af ham.
– Et lidet fransk Stykke «Bertas Klaveer», en ægte Boulevard Bagatel, men fin og kvik saa jeg iaften Wiehe, Mad Schrumpf og Jfr Johansen spillede. Sperati lod bag Coulisserne Klaveret paa Scenen tale.

14. Igaar holdt St. Samfd sin nordiske Aarsfest. Welhaven holdt Festtalen der af Mgbl roses som interessant. Forresten blæste nu Vinden denne gg saal. at Welhaven rigtignok i Forening med A Munch (dagens feirede Helt) blev baaret paa Armene rundt Salen.

15. Atter en Kritikus i Mgbl over Nytaarsbogen. En meget omstændelig og alvorlig grundig Mand, som sætter Byron og Wergeland paa samme Høide og selvfølgelig finder det latterlig naar da nogen tør sætte Welhaven over, ja endog kun ved Siden af W. Theodor bebæes ei af denne Mand, der indrømmer ham Talent og Fantasi, ja Stil og træffende Betegninger men dog anseer ham som En der vil skrive genialsk a la Jean Paul og Heine og derfor skruer sig op over Evne og Naturlighed. Her er imidl. dog En der just ei vil ham tillivs. Welhaven faar derimod høre haarde Ord. Stor Forstandsmand og Formkunstner, liden Digteraand. Munch staar med Palmen.

16. Postefter. ere mere og mere krigerske; især de engelske Blade; og de skandinaviske Rigers Stilling i den befrygtede Krig omhandles særdeles meget. Det heder at Kong Oscar med Danmark har afsluttet en Traktat om væbnet Neutralitet.

18. I deutsch. Vierteljahrschrift findes en Art af Riehl om Mislighederne ved den musikalske Opdragelse i Tydskland. Han savner historisk Basis og klassisk Grundighed.
– Monrad begynder «Tilknytningspunkter» med Theodor.

20. Præst Michal Lund er forlovet med den meget unge Laura Stang.
– Brev fra Mlle Ida Løvgrén der for Tiden er i Berlin og studerer Sang under hr Würst, Elev af Bordogni.

21. I Philh. S. igaar gav man R Schumanns Es Dur Quintett. Mm Thommesen, Hals, Herwig, Monrad og A. Winge spillede men Udf manglede Samhold, og især den for dette Slags Compositioner i saa væsentlig Grad nødvendige rhytmiske Accent. Comp. blev vel heller ikke forstaaet. Arnold finder at den egentl er «immer dasselbe» forliden Afvexling; idet han vel ikke tillader at man afviger fra den traditionelle tematiske Technik og Modsætningen i Satserne. Brudstykker af Hændels Samson gik med bedre Chor end tidligere. Lassen sang smukt Kirkearien af Stradella til det herlige Stryge-Akkompagnement.

23. Stærkt Tøveir i de sidste Dage.

25. De forenede Eskadrer gik d 3die virkelig ind i det sorte Hav. Samtidig have Operationerne atter taget Begyndelse ved Donau (Kalafat) Al Verden er nu spændt paa hvorl Czaren vil optage det fransk-engelske Ultimatum.

27. Hundredaarsdagen efter Holbergs Død. Theatret havde i den Anl en Prolog af A Munch og Erasmus Montanus opførtes. Alle Billetter vare udsolgte.

28. Hasert. gav sin 1ste Abts Concert. Slet Huus som sædvanlig. Han spiller virkelig som en Mester og ikke sjelden med Geist. Hans Oktavspil er ypperlig men hans Sang ogsaa. Han viste sig som Componist af to Virtuosfantasier og et Par Romanser til Pfte hvoraf en «Sehnsucht» var meget smuk. Marie Garben var i Extase og Kirsten Diriks tildeels ogsaa.
– I den første og anden Uge af det nye Aar have heftige Kampe staaet ved Donau. Store Tab paa begge Sider af Officierer og Soldater. Sejeren sies dog meest heldende til Tyrkernes Side. – Større og større Sandsynlighed for Krigen.
– Hovedredaktøren af Journal des Debats, «Armand Bertin», en prægtig Mand, afholdt selv af sine Modstandere, døde pludselig i Paris i Midten af d. M.

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Dagbok 1854

Kjerulf er i 1854 fortsatt svært opptatt av politikk, kunst og kultur. Han refererer ofte til utenrikspolitiske hendelser, og gir mange detaljer om ulike konserter, utstillinger og andre arrangementer han er med på. Han skriver også mye om familie og vennekrets, og det kommer klart frem at mange er rammet av sykdom og død. Samtidig har han et rikt sosialt liv, og han fremstår ikke fullt så ensom som han har gjort tidligere.

Nasjonalbiblioteket ønsker å utgi Halfdan Kjerulfs dagbøker og reisejournaler i sin helhet. Det er bevart 19 dagbøker og 3 reisejournaler. Dagbok 1854 er den sjette utgivelsen i Kjerulf-serien.

Les mer..

Om Halfdan Kjerulf

Halfdan Kjerulf var den første store, norske komponisten, men også den første norske komponisten av internasjonalt format. Ved siden av komponeringen virket han som dirigent, klaverlærer, redaktør, journalist og musikk-kritiker i Christiania. Hans virksomhet som journalist, flittig brevskriver og dagbokforfatter gir innblikk i hans liv og samtid.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.