Dagbok 1854

av Halfdan Kjerulf

Juli


s32_juli1


s35_juli2

1. Gude kom fra Vinger og tog ind til os. Agnes var idag reist til Eidsvold.

2. 2 Billeder i Kunstfgn af Amalie Lindgrén; fortræffelig Kunstnerinde.
– Hippodrom paa Etterstad; utallig Folkemasse; flere Tusinde. Der gik et Banetrain derud, ja hele 3 og endda befordredes paa denne Maade ikke Halvdelen af Tilskuerne.
– Hos Lassons om Aftenen sang Marie for Gude Schuberts Ständchen, Schumanns «Stille Liebe» (Es dur) En Arie af Händel og flere af mine. Hun var oplagt og Gude var meget glad i hendes Sang.

3. Gude, Holterman og jeg paa Gausta hvor Schirmer var og hvor vi bleve som hans Giæster.
Det stadfæster sig med Schumanns Vanvid. Han sidder paa Siegburg, den Ulykkelige!

4. Idag reiste Lasson og Betzy til Udlandet; først til Berlin og Dresden; siden til Rhinen og Frankrig. – Gude paa nogle Dage til Jarlsberg Theodor paa nogle Dage hjem fra Ringerige.
– Jeg comp. igaar musik til et Digt af Theodor.

6. Trykkende Hede i denne Tid; idag saa lummervarmt at man føler sig ganske benauet. Nu i Eftm regner det, efterat i flere Dage Skyerne har giort forgiæves Forsøg paa at samle sig.
– Idag reiser Kaja Meltzer til Bergen og Christian Lasson med Faye paa Yachten Mosquito til Nordsøen og Udlandet.
Theodor afsted med Locomotiv til Eidsvold.

7. Moder fik Brev idag fra Betsy Gude (Kongsvinger) Dette søde Menneske skriver sjelden deiligt – ganske let og naturligt og dog saa billedrigt og digterisk som hun var fød til Poesi. Hendes Døvhed har ogsaa bidraget til at vend berige det indre Liv hos hende.
– Th sendte fra Eidsvold en telegrafisk Depeche (virkelig elektrisk) – «Agnes er frisk – besøg hende snart. Jeg gaar imorgen». –
– Det lader til af Dagsposten at Russerne ikke vil vige Fyrstendømmerne endnu, ialfald ikke Moldau. For Øiebl. siger man at de concentrere sig i Retningen mod den vlachisk sibenbyrgske Grændse. Østerigernes Indmarsch ventes daglig. Svaret var endnu ei ankommet. –

8 Mit Brev til Rosenkrone har neppe truffet ham hjemme. Han skulde d 26te f M over Chrsand reise til Hull og Edingburg og blive borte til September. – Gs Billede havde han netop faaet og skrev et Brev til ham for at melde ham dette samt Reisen. G træffer ham altsaa ikke i Hardanger.

9. Gude reiste idag til Sandviken og Asker. Vi (H. G., Julius G. og jeg) kjørte til Snarøen og roede derfra til Sandviken hvor vi blev til Aften da vi gik til Næs. Herfra tog G. til Præstegaarden og vi to andre hjem til Byen. Dagen var deilig, lidt for hed men Luften var klar og Naturen svulmende.

10. Den 6te døde en af mine Elever den unge (19 aarige) Emmely Harris efter faa Dages Sygdom.

14. Det vidunderlige varme Sommerveir vedvarer; Luften opfriskes af og til ved Tordenbyger.
– Storthinget er flyttet provisorisk ind i Universitetets Festlokale. Heden var for uudholdelig i den gamle Rønne. Thinget er trods det man troede, oppositionelt nok endda. Især er Lagtinget en Vrager. I Storth. er samtl Forsl til Forandring i Grundloven (ny Valgmaade, Statsraadernes Deeltagelse o.s.v.) forkastede. Militærbudgetterne lide store Nederlag. Igaar nedsattes udnævntes en speciel Jurycomitee hvortil valgtes U.A. Motzfeldt, J Sverdrup, Ueland, Amt Aubert, Sorenskriver Lasson. Ræder afslog iforveien. Andre vil vel afslaa ogsaa ialf Lasson.
– Fru Stenersen med Datter og Søn ere nu hjemme efterat have besøgt Berlin, Dresden, München, Heidelberg, Rhinen og Brüssel. De traf Lassons i Hamburg. Lasson og Thrap blev d 4 Juli St Olafsriddere, (Riddere, ikke Commandører). –
Udenrigsposten har meget om Ruslands Svar. Men ganske officielt endnu ikke. Svaret er utilfredsstillende skj ikke reent negativt. Man er spændt paa Østerig nu. Intet Nyt fra Østersøen. Blot alskens Forberedelser paa alle Kanter.

17. Af notable Dødsfald omtaler sidste Post Emil Souvestres og Mme Sonntags (Rossis) den sidste i Mexiko af Cholera.
– En god Bog i Dorfgesch.literaturen er Joseph Ranks «Aus dem Böhmerwalde». –

19. En farlig Grundlovsforandring har Storthinget mod 29 St. besluttet, nemlig Statholderpostens Afskaffelse. – Farlig nemlig form. Følgerne, da Kongen rimel baade som norsk og svensk Konge vil negte at sanktionnere. Schweigaard mente at Posten for Tiden intet Stødende indeholdt da det vel var blevet en Umulighed nu at sende os en Svenske. Hvorfor da forandre status quo. U. Motzfeldt var Forslagsstilleren.

21. Vore Venner i Sandefjord endte deres Badekur d 15de Grevinden drar til Jarlsberg med sine Damer; Axel tog med Tante og Kathinka til Carlborg. Badelivet havde dennegang været fornøieligt og meget fidelt. Man bliver mindre bange for Nærmelse og offentligt Samliv. Men saavidt er man ikke kommen ved Eidsvoldbadet hvor Agnes har det noget ensomt.
– Det skjønne Veir vedvarer; Folk reise i Tusindvis; Jernbanen er overfuld. Dampskibene saamange de ere, ogsaa. Varetransporterne ere større end nogensinde.
– Igaar reiste Lina med 4 andre Damer til Ringerige for at see Svangstranden og befare den nye Chaussèe (de andre: Comtesse Knuth, Cathrine W., 2d Frkn Leiner).

23. og 24. Paa Kjørbo hos Brodtkorb med Gude som har været der en otte Dages Tid. B. lever som en Rigmand og er det ogsaa; sværmer derhos for Kunst, især Billeder og fornemmelig fra Italien. Han har to gode Lundgrenske Copier af Murillo. Stedet er beundringsværdig deiligt. Hans Kone, f. Maschman, er ret smuk og temmelig koket.

26. Oprøret el rettere Militær Revolutionen i Spanien faar stort Omfang og lader til at blive Herre. Mærkelig nok tage de franske Regjeringsblade næsten Parti for den. –
– D 15de afseilede den første Deel af det franske Okkupationskorps til Østersøen. Ved Gungewo har Omer Pascha slaaet Russerne og gaaet over Donau. Et Allieretcorps er bered til at deltage i det Slag man nu venter vil blive slaaet nær Bukarest. – Sulinamundingen synes at være i de Allieredes Magt.
– Ørtenblad og Marie med to Børn vare her idag. De reise imorgen.
– Gude reiser ogsaa imorgen med Julius over Skien til Thelemarken og Hardanger.
– Eckersberg var her. Han har været 2 Aar paa Madeira og er kommet sig. –
– Idag har vi haft Regnskure og Luften er kjøligere end den har været i lang Tid. –

31. Caroline Norbye er kommet fra Kbhvn hvor hun siden Oct. f. A. har sunget hos Helsted. Jeg hørte hende iaften; vist nok synger hun bedre end før – sætter bedre an, respirerer bedre, prononcerer correktere; men Filen mangler og al Stemmens Blødhed; der er ingen Skattering i hendes Sang. Marie synger langt smukkere med sin tykke og omfangsfattige Stemme.
– Axel kom hjem idag. Tante Sophie ogsaa paa et Besøg da hun og Kath. for Tiden er paa Karlberg. Frøken Reitzel er kommet fra Sandefjord paa Besøg hos Arkivar Lange. Hun er tækkelig uden egentl at være smuk. Hun har noget sundt og stærkt som erindrer om Balestrandsingeborg saadan som hun var paa Balestranden.
– En Jfr Wiese fra Bergen (Datter af en Læge der, indf. Malayneger) er her for at lade sin Stemme høre om den er saa god at hun bør reise paa dens Uddannelse. Ja Stemmen er meget prægtig. I sit Ydre er hun aldeles Mulat; i sit Sprog fuldstændig Bergenserinde.
– Udenl.posten har intet Nyt fra Donau. De Allierede ere ikke gaaede over; have ikke løst et Skud, ja agte neppe at gjøre det forinden Østerigs Stilling er fuldstændig prononceret. Jo – Sulinamundingen har de dog giort fri. Det er det Eneste. I Østersøen ventes de Franske; da gaar det vistnok løs paa Ålandsøerne. Sir Charles skal have erklæret Kronborg og Sveaborg for uindtagelige fra Søsiden. – I Madrid sloges man i flere Dage; nu hedder det at Dronningen akkorderer med Espartero.
– Den unge Ney af Elchingen er død i Tyrkiet af Kolera.

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Dagbok 1854

Kjerulf er i 1854 fortsatt svært opptatt av politikk, kunst og kultur. Han refererer ofte til utenrikspolitiske hendelser, og gir mange detaljer om ulike konserter, utstillinger og andre arrangementer han er med på. Han skriver også mye om familie og vennekrets, og det kommer klart frem at mange er rammet av sykdom og død. Samtidig har han et rikt sosialt liv, og han fremstår ikke fullt så ensom som han har gjort tidligere.

Nasjonalbiblioteket ønsker å utgi Halfdan Kjerulfs dagbøker og reisejournaler i sin helhet. Det er bevart 19 dagbøker og 3 reisejournaler. Dagbok 1854 er den sjette utgivelsen i Kjerulf-serien.

Les mer..

Om Halfdan Kjerulf

Halfdan Kjerulf var den første store, norske komponisten, men også den første norske komponisten av internasjonalt format. Ved siden av komponeringen virket han som dirigent, klaverlærer, redaktør, journalist og musikk-kritiker i Christiania. Hans virksomhet som journalist, flittig brevskriver og dagbokforfatter gir innblikk i hans liv og samtid.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.