Dagbok 1854

av Halfdan Kjerulf

Mai


s24_mai1


s27_mai2

1. Moder er nu 62 Aar. Dagen var skyet og det regnede smaat. Marie sang om Aftenen virkelig fortræffeligt et Par Lieder af Schumann og Schubert, en Arie af Händels Rosalinde og nogle Romanser af mig. Welhaven behagede at være enthusiasmeret.

4. Arnold junior gav nylig en ganske grandios Concert i Stockholm i Theatret i hvis Orkester han er ansat. Han gav store Sager Beeths Appassionata, instrumenteret af Foroni og det meste af Orkestermusiken til Mends Sommernachtstraum. Selv spillede han bl.A. en Cellofantasi componeret af gamle Arnold her over et Par af afd. Prinds Gustavs bedste Melodier. Aftbl. Referent roser denne Leilighedscomp. som meget godt skrevet, i en ren Stil og med megen Omtanke – hvad man og af A. kunde vente sig. Ludvig Norman Normans Septett blev strengt bedømt i Aftonbl. Anm er formodentl en af Parykkerne derinde thi han mener at her er et Talent aldeles paa Afveie nemlig paa den Schuman-Gade-Mendelsohnske saakaldte romantisk-rhytmiske Forvildelsens Afvei. — forbereder ogsaa en større Vocal og Instr. Concert d 7de Jeg er nysgjerrig. Det er neppe mere end man nu og da faar høre at de kjære Venner leve. Ak her – vort Orkester! Ja det er nu ‹synket› ned til noget saa tyndt og uselt at man kanskee i vor Tid her ikke har haft det slettere. Det er Musikens Fremtid! Det er det som skulde opmuntre en Christiania Musiker til at kaste sig paa Instrumentalcompositionen. Der er en Mand i Posten idag som er meget misfornøiet med Theaterorkestrets ynkværdige Stand og Musikens daarlige Tilstand her idet Hele. Alle faar Hug – Direktion – Publikum – Musikhandlere – og de faa quasi Componister her ere. – Nu – er det ikke altsammen fortjent. Men var der en Udsigt til her at faa et Instrumentalstykke godt udført – maaskee forsøgte man sig!

6. Brev fra Fru Diriks som nu er reist fra Jarlsberg. – Agnes har atter været syg en Nat dernede paa den samme heftige Maade som et Par Gange før. – Grevens reise nok en Tur til Danmark forinden Badesaisonen. Mens Th. er paa Jbg er her i det 3die Hefte af polyteknisk Tidskr. udkommet en Afhandl. af ham om den geognostiske Dannelse i Christianiadalen, hvor nok Keilhaus tidligere Lære vil faa et stygt Knek.
– Den engelske Flaade i Østersøen vil snart udgjøre 49 Skibe med 2300 Kanoner og naar den franske Eskadre kommer til vil denne imposante Sømagt faa en Mandstyrke af over 30 000 M. ombord. If. de sidste Eftrr laa endnu Napier ved Elfsnabben.

8. Odessa bombarderes mellem 19de og 23die f M. temmelig svagt og uden videre Følger. Det var en Hævn for den mod god Skik stridende Maade hvorpaa Furions der med Parlamentærflag kom ind i Havnen for at hente Consulerne, blev hilset (nemlig med skarpt).

13. Brev fra A. Rée i Kjbhvn hvem jeg tilskrev ianl af en Jfr Lie der reiste ned for at uddannes til Gouvernante og ogsaa skulde nyde hans Veiledning. Rée fortæller mig at Gade synes meget godt om mine Sange og det er mig virkelig en Hjertestyrkning Tillige tror han at kunne skaffe mig et Hefte Klaveerstykker forlagte hos Lose & Delbanco. Vi ville prøve!

14. Et nyt romantisk Lystspil i 4 Akter af Hostrup: «Drøm og Daad» opf. f første Gang iaften. Det lover meget i første Akt der er høist kvikt og poetisk virksomt anlagt. Madonna har givet en Fisker en Drøm hvori han vinder en Fyrstedatters Haand ved sin Daad. Hans Optræden som den forhaabningsfulde stærke og begavede Yngling der troer og derfor maa vinde er smuk – men i Giennemførelsen er H. ofte blevet mat og ubehjælpsom. Som et Tilløb mod den høiere Comedie er ellers Arbeidet altid fortjenstfuldt. Det blev stormende applauderet især af Studenterne og Wiehe, Jørgensen og Jfr Svendsen fremkaldtes. – Mens Th.direktionen giver flere af sine Skuespillere Reisestipendium synes den aldeles at ville lade Orkestret gaa under. Det er en Jammer hvor mangelfuldt sammensat det nu er og hvor daarligt det følgelig spiller. P.S. I Kjøbenhavn er Stykket samme Aften opført. Det gjorde nok Lykke men Applausen var ikke ganske uden Protest og i Bladene høres forskjellige Domme.

18. Carsten Anker kom igaar hertil; han var kommet til Tønsberg for 2 Dage siden med v Kervells Skib som har været paa Kobbefangst.
Agnes er rask nu og Th er fremdeles paa Jarlsberg. Gude og han have været paa en Udflugt ved Holmestrand. G for at tegne Th for at søge Steen.

19. William Møller (Thorsø) var her oppe iaften. Sidst saa jeg ham i 1849. Siden den Tid har han ført et ganske eventyrligt Liv. Han gik som Skibslæge med et californisk Emigrantselskab fra Trondhjem. Skibet blev condemneret i Rio og Emigranterne valgte at colonisere sig i Brasilien. M. fulgte og var hos dem i længere Tid. Siden tjente han som Militærchirurg hos et Corps af 4000 tydske Lejetropper der af den brasilianske Regiering anvendtes mod Rosas. Da laa de ved Montevideos Grændse og førte en igrunden blodløs og latterlig Krig. De 4000 vare sammenrapset Pak, af tydske Revolutionsmænd. Fra Brasilien gik M. over Cap tilbage til England og var siden i London og sidst i Wien. Han tjente godt i Brasilien men Hjemvee bragte ham til at opgive Tanken paa at slaa sig ned der, hvor der var den bedste Anledning til at blive en rig Mand. Nu gik det han havde lagt op, med til Reisen og Opholdet i London og Wien. Nu ligger han her ved Rigshospitalet.

21. Jeg har skaffet mig ved Dahl Robert Schumanns gesammelte Schriften über Musik u. Musiker Leipzig 54. Wigand. 4 Bände En Samling af Davidsbundlerartiklerne og R. S. mangfoldige, ofte høist aandrige Anmeldelser i N. Z. f. M. af Compositioner. –

26. Imorgen reiser Kathinka K. og Emilie Lasson til Sandefjord.

29. En engelsk Skruefregat Tiger kom paa Grund paa den russiske Kyst af det sorte Hav og kunde ei komme flot og kunde bruge sin Skydekraft. Et Par russiske Batterier iland beskød den og da Captainen havde mistet en Fod overgav Fregatten sig. Nu nærmede et Par andre allierede Dampere sig saa at Russerne maatte skyde Fregatten ibrand; men Besætningen blev giort til Fanger og Flagget ført til St Petersburg. Forresten ingen Foretagender endnu af Vigtighed. Prinds Napoleon og St Arnaud ere i Constantinopel.

31. I Eftm kom Agnes og Th. tilbage. Og Betsy Gude med Børnene for at reise paa Lørdag til Kongsvinger. Axel reiser imorgen til Sandefjord og bliver borte til 1ste August.

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Dagbok 1854

Kjerulf er i 1854 fortsatt svært opptatt av politikk, kunst og kultur. Han refererer ofte til utenrikspolitiske hendelser, og gir mange detaljer om ulike konserter, utstillinger og andre arrangementer han er med på. Han skriver også mye om familie og vennekrets, og det kommer klart frem at mange er rammet av sykdom og død. Samtidig har han et rikt sosialt liv, og han fremstår ikke fullt så ensom som han har gjort tidligere.

Nasjonalbiblioteket ønsker å utgi Halfdan Kjerulfs dagbøker og reisejournaler i sin helhet. Det er bevart 19 dagbøker og 3 reisejournaler. Dagbok 1854 er den sjette utgivelsen i Kjerulf-serien.

Les mer..

Om Halfdan Kjerulf

Halfdan Kjerulf var den første store, norske komponisten, men også den første norske komponisten av internasjonalt format. Ved siden av komponeringen virket han som dirigent, klaverlærer, redaktør, journalist og musikk-kritiker i Christiania. Hans virksomhet som journalist, flittig brevskriver og dagbokforfatter gir innblikk i hans liv og samtid.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.