Dagbok 1854

av Halfdan Kjerulf

Marts


s16_mars1


s19_mars2

1. Welhavens Familie forøger sig i foruroligende Grad. Inat forærede Fruen ham Tvillinger, en Gut og en Pige.

3. Storthinget eenst bevilget 300.000 til Neutralitetens Opretholdelse.

5. Agnes Anker kom igaar hertil og boer hos Lina.
– Kompt et lille Pftestykke «Polka-Etude».
Hos Kherre Ankers gives iaften to Theaterpiecer, en fransk og en oversat «Zoë» af Scribe. I denne sidste som er oversat af Fætter Christian, der selv har giort Coupletterne, og som er vel forsynet med Musik, giver Cousine Marie Titelrollen. Fætter Ch har ogsaa en Hovedrolle. Marie er meget enthusiastisk for sligt Dilettanteri.

8. Studentersangforeningens Concert for Byggefondet. I den store Logesal for propfuldt Huus. Studenterne sang med udmærket Præcision to Sange. I Forening med de øvrige Sangff og Orkestret udførtes Drikkechoret af La Juive og Bakkos Hymnen af Antigone, og med Bistand af assisterende Damer gaves Finalen i 2den Akt af la Dame blanche og Gades Agnete og Havfruerne en yndig lille Ting for Sopr Solo og Damechor m Orch og Harpe (Harpen manglede) Soli i Finalen: Emma Dahl, Marie L., Kaja Kjerulf, H. Falch, Wolf, Chr. Lasson, J Nicolaysen. Mme Dahl sang desuden nogle stygge Variationer af Kücken og Mozarts herlige Sextus-Arie af Titus. Mme Dahl er blot 1/3 Kunstnerinde forresten smagløs Dilettantinde med passeret Stemme. Men det Enkelte hun synger godt, synger hun ogsaa meget godt det havde været mere kunstnerisk om Sangfn istedf. Alt dette havde givet Antigone heel og holden med indledende og forbindende Recitation. Men det havde rimeligvis vort Publ. ikke sat Pris paa.

10. Jeg sendte Marie Garben Etuden i polkerende Retning og Vuggevisen i fis dur.
Udenrigsposten giver idag Keiser L Ns Tale til Kamrene som er decideret for Krigen og omtaler Østerigs Alliance som vis. Tillige læses Keiser Nicolais Svar paa Ns Brev og hans Manifest til sit Folk – et frækt Løgnprodukt med anmassende Paakaldelse af Religionen og den moralske Retfærdighed. Kurerer ere afgaaede fra London og Paris til Petersburg for at forlænge med 6 Dages Betænkning Fyrstendømmernes Rømning inden 30te April. Naar Svaret kommer og benægtende maa det jo blive – vil Krigen begynde. Times taler om Finlands og Ålandsøernes Gienerobring som noget der bør følge med Krigen og raader reent ud Sverige til at benytte sig af den gode Leilighed. – Aftenbl for 6te d M har en uhyre djærv Art. mod Rusland. Bladet mener forresten at Rusland og det af gode Grunde nu vil erkjende vor Neutralitet.

12. Grevinde H. her. Imorgen reiser hun til Kongsvinger.

13. I det ph. Ss Samling iaften spillede Brun, Elev af Arnold, Pftepartiet i Hummels Septett. Jeg var hos Lassons i stor Soirée.
En ny Bog af A Munch er ankommet: «Salomon de Caus» et Forsøg til en religiøs Tragødie. – Emilie Lasson har i længere Tid holdt sig inde for Øiensygdom. Overhovedet er de ofte Syge derude paa Munkedammen.

16. Svenske Post bringer Efter. om den lille Arveprinds’s Død af Strubehoste.

17. Agnes Geburtsdag – Marie Garben, og Søstrene Lagertha og Anna samt Lina og Trine Welhaven var her om Aftenen. Th. var just ikke meget affabel men hos ham er Sindet lidet stadigt og roligt.

18. Hasert gav sin 2den (Afskeds-)Concert. Tyndt Huus som sædvanligt. Han var ikke godt oplagt og maatte selv præstere hele Soireens Indhold. Han sp. af Thalberg og Kullak, Liszt og Oberonouverturen i egen Bearbeidelse. Vanskelighederne vare her enorme især formedelst Oktavpassagerne. Han gav dem ikke altid ganske rene. Thalbergs Don Juan-Fants. foredrog han nydeligt.

22. Paa Fredag reiser Wilhelm Erichsen til Horten for i næste Maaned at gaa med Fregatten Desideria som Sekretær. Han havde iaften hos Tante S. sin Skibsuniform paa og saa meget tækkelig ud.
– Axel skranter i denne Tid. Han kan ikke arbeide og er tilraadet at gaa og drive og gymnasticere hos Fugellie. Til Sommeren skal han til Sandefjord. Derhen gaa da mange Bekjendte. Kathinka (med Tante S. og som tro Veninde Camilla Schmidt) Emilie Lasson. Grevinde Hedevig med lille Caroline. Ørtenblad og Marie Ø.
Statsraad Stang har overanstængt sig og har maattet faa 2 Mdrs Orlov. Der siges at han skal reise udenlands (til Paris).
– Rusland har endelig anerkjendt vor Neutralitet. Men om vi dog tilslut maatte tage et Parti?
– Endel af Admiral Napiers Eskadre gik i Søen d 11te Den saaes mel. 15 og 17de ved Götheborgs Skjærgaard. Der siges at Flaaden for det første skal havne i Kielerbugt og oppebie Krigserklæringen.

23. Courrier kom igaar og bragte «Times» for 17de Preussen og Østerigs Stilling er endnu utryg. Det hedder at de have overbragt England og Frankrig nye Forslag. Rusland forsøger nemlig ved nye diplomatiske Rænker at hale de tydske Magter over paa sin Side, ialfald at udhale Tiden. Times vil ikke tro det muligt at England vil tage Notits af disse nye Kunstgreb og vil vide at Keiser Napoleon har svaret den preussiske Udsending Pr. af Hohenzollern at han kom for silde. General St Arnaud skal commandere den franske Hjælpearmee og under ham Canrobert og Bosquet som Divisonsgeneraler. Prinds Napoleon fører Reserven.

30. Agnes har været syg i de sidste Dage. Det begyndte med et heftigt Tilfælde ligt det hun havde paa Kongsvinger i Julen. Nu har hun faaet Kusma og vil længere Tid komme til at holde sig inde hos Lina hvor hun bor. Grevinden kom i Mandags fra Ksvinger. Hendes Moder var ikke frisk. I Tirsdags var hun hos Diriks’s tilligemed Marie Garben og Fru L Gude. Fru D. kommer jeg til at savne. Hun og hds Mand skal nu boe i Chrssand. Idag var det Theodor og Emilie Lassons Geburtsdag. Dagen var deilig vaarlig som de fleste i den sidste Tid. Havnen er fri for Is og Dampfarten begynder.
– Ovidia Keyser, en af mine flinkeste Klaveerlærlinger, forlader nu Byen. Siden Bedstemoderens Død har hendes vordende Svigerfader Kaurin taget hende til sig. Hun følger nu denne til hans Kald i Lier.
– Hasert reiser paa Tirsdag herfra. Konigsløw har i den senere Tid opholdt sig i Kjøbenhavn. Til Norman og andre Leipzigervenner har jeg Intet hørt.
– Nu taler man meget om en hemmelig Art. i Neutralitetserklæringen if. hvilken man skal have viist Rusland den Villighed at iværksætte en gammel svensk Bestemmelse der forbyder i Krigstider en fremmed Magt at komme med flere end 4 Krigsskibe indenfor en neutral Fæstningsværks Skudvidde. Der spørges nu – vil man her iværksætte dette f.Ex. om 5 engelske Krigsskibe ville havne i Flekkerø? – Preussen og ogsaa Østerigs Holdning bliver mere tvetydig. Nye diplomatiske Aktstykker ere par necessité af England udgivne som vise at Rusland i Beg. af f. A forinden Mentschkof Optræden vilde akkordere med Engl. ang. Tyrkiets Deling. De øvrige Stormagter bleve ved denne Leilighed meget overseende behandlede. Engl. vilde dog ei vide noget af Propoet. Mærkelig nok har Czaren selv provoceret til disse Hemmeligheders Fremførelse i Dagens Lys. I hvad Hensigt, da England dog ei compromitteredes derved??–
– Iaar har man her virkelige Martsvioler!

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Dagbok 1854

Kjerulf er i 1854 fortsatt svært opptatt av politikk, kunst og kultur. Han refererer ofte til utenrikspolitiske hendelser, og gir mange detaljer om ulike konserter, utstillinger og andre arrangementer han er med på. Han skriver også mye om familie og vennekrets, og det kommer klart frem at mange er rammet av sykdom og død. Samtidig har han et rikt sosialt liv, og han fremstår ikke fullt så ensom som han har gjort tidligere.

Nasjonalbiblioteket ønsker å utgi Halfdan Kjerulfs dagbøker og reisejournaler i sin helhet. Det er bevart 19 dagbøker og 3 reisejournaler. Dagbok 1854 er den sjette utgivelsen i Kjerulf-serien.

Les mer..

Om Halfdan Kjerulf

Halfdan Kjerulf var den første store, norske komponisten, men også den første norske komponisten av internasjonalt format. Ved siden av komponeringen virket han som dirigent, klaverlærer, redaktør, journalist og musikk-kritiker i Christiania. Hans virksomhet som journalist, flittig brevskriver og dagbokforfatter gir innblikk i hans liv og samtid.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.