Dagbok 1854

av Halfdan Kjerulf

Nov.


s48_nov1


s51_nov2

3. Lindorf har endelig faaet nogen Musiktilsendelse. Saal. den herlige, kostbare Udgave (Br und Härtel) af S. Bachs Værker. Af Modernt Schumanns Album f die Jugend. Do. 3 Klaviersonaten (tilegnede hans Døtre) disse spore af og til nogen Confusion. – Reineckes Transcript af Schmns Lieder. Nye Genrestykker af Heller i Lighed med hans Wanderscenen; (Blumen – Frucht und Dornenstücke – 3 Hefter.) Smaa Nydeligheder af Spindler som dog synger Frischergrün formeget op igjen. Neupert forsyner sig med Parisermusik og hollandsk afskyelig Eftertryk, og giør nye Charlatansstreger for at holde sig paa Benene og ruinere sin Collega. – Ursin er kommet tilbage fra Kbhvn hvor han har spillet Violin hos Schramm og desuden studeret Generalbass.
Theatret gav en Borgaardsk Oversættelse af Shakespeares liflige Skuespil Blind Allarm hvor Wiehe spiller Benedikt ganske prægtigt. Orkestret giorde et fortvivlet Forsøg paa at interessere vor Intelligents med Mendelsohn Sommernatsdrøms Scherzo, Notturno og Marsch.

4. Ursin bragte Hilsener fra Gade og Rèe at den Første «med stor Interesse havde gjennemlæst mine Arbeider» og at Begge havde mine Interesser i Erindring. Skal dette betyde noget virkeligt?
Foreningsdagen feiredes i den store Logesal. Det var en politisk Demonstration paa Gr. af Tidernes Tryk og Varselstegn. Det er ogsaa idag at Carl Johan Statuen indvies i Stockholm.

6. Brev fra Cathrine Dultz ang. at hun endelig har faaet Idas Portrait frakjøbt Frl Leithoff. Jeg skriver nu for at anordne Forsendelsen af det.
– Ladet Lindorf bestille hos Cranz endeel Partiturer til mig. –
Skrevet til Gude og Frl Dultz.

11. Det gaar haardt til ved Sebastopol. Russerne forsvare sig som Fortvivlede og betydelig Forstærkning har de faaet. Detaljer haves nu om Bombardemts Virkninger d 17de og de følgende Dage. Den 25te angreb Liprandi den engelske Leir ved Balaklava og seirede i Førstningen. Et engelsk Cavalleri regimt blev ilde medtaget. Men Hjælp kom og Russerne blev tilbageslaaede. Flere slige Forsøg paa at angribe Beleirerne ere hidtil mislykkede og Beleiringen rykker fremad. Udfaldet synes at maatte blive heldigt for de Allierede men vist er det ingenlunde og Spændingen er derfor uhyre i det hele Europa.
– I Illustr Zt læser jeg at Clara Schuman nu reiser og giver Concerter. I Leipzig modtoges hun med stormende Bifald. Spillede ogsaa nye Sager af S. Om ham siges at hans Tilstand ikke er ganske haabløs og at han nylig skal fra Siegburg af have corresponderet med Clara.
Heine er seiglivet. Hos Campe er udk. Vermischte Schriften i 3 Bind; indeh: Bekjendelser. – Die Götter in Exil – nogle Digte – og to Bind Lutezia Breve fra Paris, tildels tidl. optagne i A.A.Z. Hans Vittighed er ikke udtømt, men Frivoliteten er nu næsten ryggesløs.

12. Duetten «Wiegenlied» som saa ofte har været paabegyndt blev færdig idag.

18. Phil. S. Ursin spillede med Jfr Thestrup Beeths Violinsonate i F dur. Begge vare flinke. Weyses Ambrosianske Lovsang gik meget slet. Item Beeths Septett hvoraf Menuett og Variationer udelodes.

17. Iforgaars fik jeg et Digt i Romanceform af Welhaven «Lokkende Toner» som jeg igaar componerede i nordisk Visetone. Dd.
– Lindorf har foræret mig de udkomne 3 Aargange af den ypperlige ved Bach Selskabet i Leipzig udgivne Udgave af J.S. Bachs Værker.
Theodor er nu flyttet til Lektor Fries som bor bag Munchs her nærved. – Axel har Løfte om at blive Bureauchef efter Nytaar.
– Monrad anmelder meget bifaldende Ths Digte i sit Tidskr. f Lit.
– I Wagnerstriden har nu Joachim Raff givet et Indlæg. Marx bebuder ogsaa en Bog om Wagner.
– D 5te var heftig Kamp ved Sebastopol. Russerne gjorde to Udfald. Efter Teleg. Dep. tilskriver begge Parter sig Seiren, dog synes de Allierede at været de vindende. Tabet var stort paa begge Sider. Bresche var skudt og Storm var igiære. Derfor giorde vel ogsaa Russerne Udfaldet.

19. Nye Billeder i Kunstfgn. Især et af Tidemand til 150 Sp. En hjemkommen Jæger som har Byttet med sig (en Skrub) og fortæller Eventyret ved Arneilden. Det er 4 Figurer og Billedet er høist fortræffeligt. – Udsigt over Vormen af Frich. – Nogle franske og tydske Billeder.
– Telegraftraaden til Drammen sees allerede nu løbende over Husernes Tage ud til Piberviken og over Algier og Munkedammen videre. –

21. Skrevet til Magnus.

23. Skrevet et Utaalmodighedsbrev direkte til Ree, indirekte til Gade. (endnu ei afsendt.)

26. Compt færdig en 2st Lied m Pft. Ord af Geibel «Es ist das Glück ein fluchtig Ding».

28. Med Posten. Detailler om Bataillen ved Sebastopol (Inkerman) d 5te Nov. Vel 50 000 Russer angreb 6000 Engelskere under Catchart som under Kampen blev understøttet af Bosquet med 8 a 10 000 Franske. Paa samme Tid giorde en 6000 Russer Udfald fra Staden. Disse angreb Gen. Foreys Division. Russerne kastedes tilbage paa begge Punkter og tabte i Døde og Saarede efter Raglans Rapport over 10000 M. (Efter Menchkoff 7–8000) De Allierede havde henimod 4000 Saarede og Døde. (Efter Raglan mindre.) Tre engelske Generaler (hvoribl Catchart) faldt; fem saaredes. Den franske unge General de Lourmel faldt ved Tilbagestødet af de udfaldende Russer. Mentschkoffs Rapport tilstaar at Russernes iøvrigt høist modige og dygtige Angreb tilbageslaget. Nu er senere Intet videre forefaldt. Begge Parter vente Forstærkninger. Russerne ere for Øiebl. overlegne i Tal.

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Dagbok 1854

Kjerulf er i 1854 fortsatt svært opptatt av politikk, kunst og kultur. Han refererer ofte til utenrikspolitiske hendelser, og gir mange detaljer om ulike konserter, utstillinger og andre arrangementer han er med på. Han skriver også mye om familie og vennekrets, og det kommer klart frem at mange er rammet av sykdom og død. Samtidig har han et rikt sosialt liv, og han fremstår ikke fullt så ensom som han har gjort tidligere.

Nasjonalbiblioteket ønsker å utgi Halfdan Kjerulfs dagbøker og reisejournaler i sin helhet. Det er bevart 19 dagbøker og 3 reisejournaler. Dagbok 1854 er den sjette utgivelsen i Kjerulf-serien.

Les mer..

Om Halfdan Kjerulf

Halfdan Kjerulf var den første store, norske komponisten, men også den første norske komponisten av internasjonalt format. Ved siden av komponeringen virket han som dirigent, klaverlærer, redaktør, journalist og musikk-kritiker i Christiania. Hans virksomhet som journalist, flittig brevskriver og dagbokforfatter gir innblikk i hans liv og samtid.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.