Dagbok 1856

av Halfdan Kjerulf

L Ns Anmeldelse af mine «6 Sånger» Aftonbladet for 6 August 1856.

Jo sjeldnere det er bl. de fra den svenske Musikpresse udgaaende Musikalier at finde noget af høiere Kunstværd desto mere bør det være en Pligt for den sande Kunstven at søge at udhæve den de enkelte værdifulde Foreteelser som vise sig især hvis naar man dermed kan forene Fremførelsen af et nyt Navn som ellers af en større Almenhed let kunde oversees. Det er i den Anl at Forf. af disse Linjer tager sig den Frihed paa det varmeste at anbefale det syngende Publ «Sex Sånger &c af H. K».
Komponisten som er fød Normand har i sit Fædreland udgivet 2d forudgaaende Sanghefter foruden endel spredte Sange for en el flere Stemmer hvilke Compp. dersteds saavidt man ved alligevel ikke ere saal skattede som de fortjene, især naar man tager i Betragtning at de staa høit over de faa Arbeider i denne Retning som der ere skrevne. – Det Betydeligste som Hr K. har udgivet og som vidner om en stigende Produktionsevne er nu udgivne Sange. Der ligger en Poesi og en Friskhed i dem som uvilkaarlig maa anslaa den aabne Musiksands; en Charakteristik som er baade sand og usædvanlig, noble og indtagende Melodier, samt en harmonisk Behandlig af altid vakre og ofte fine og ejendommelige Træk. – Øverst staar unegtelig No 5 (Vidste du) en Comp der er skrevet i det lykkeligste Øieblik og som er fuld af interessante Enkeltheder. Smuk og lidt i Lindblads Maner er No 3 (Du fragst mich), godt opfattet og af en original Colorit er Runebergs «Det var då» – «Lokkende Toner» er holdt i Folkevisetonen hvortil Texten ogsaa giver Anl og gjør en høist ejendommeligt smukt Indtryk. Behagelig skj ikke just noget Nyt sigende er No 1 (Min Elskte) I Sammenl med de andre forekommer den tilbagestaaende No 2 (Længsel) mindre betydende og har maaske ogsaa blot faaet Plads i Heftet som et Udfyldningsnummer. De norske og tydske Texter (af W. G. o fl) findes baade i Grundsproget og i svensk Overs. Udstyret er fra Forls Side omhyggeligt og ingen Trykfeil forekomme (?) Sikkert vil dette Sanghefte sent eller tidligt vinde Indgang hos det svenske syngende Publ og har Forf. hertil kunnet bidrage, er Hensigten med disse Linier opfyldt.»

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Dagbok 1856

1856 fremstår i Halfdan Kjerulfs dagbok som et år uten de helt store begivenhetene. Han har et nært forhold til familien sin og et rikt sosialt liv. Han følger nøye med på alle slags hendelser i samfunnet, både nasjonalt og i Europa. Hans reise til Dresden i juli/august er nøye dokumentert, men inneholder ikke så mange meninger om det han opplever.

Nasjonalbiblioteket ønsker å utgi Halfdan Kjerulfs dagbøker og reisejournaler i sin helhet. Det er bevart 19 dagbøker og 3 reisejournaler. Dagbok 1856 er den sjuende utgivelsen i Kjerulf-serien.

Les mer..

Om Halfdan Kjerulf

Halfdan Kjerulf var den første store, norske komponisten, men også den første norske komponisten av internasjonalt format. Ved siden av komponeringen virket han som dirigent, klaverlærer, redaktør, journalist og musikk-kritiker i Christiania. Hans virksomhet som journalist, flittig brevskriver og dagbokforfatter gir innblikk i hans liv og samtid.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.