Lærebog i de forskjellige Grene af Huusholdningen

av Hanna Winsnes

Fortale

I det jeg overgiver nærværende lille Bog til det qvindelige Publikum, maa jeg forudskikke den Forsikring, at jeg ingenlunde nærer den forfængelige Tro at besidde en større Indsigt i Huusvæsenet, end saa mange andre duelige Huusmødre. Nei! det er tvertimod den Uvidenhed, hvori jeg henlevede min første Ungdom som en elsket Moders Sygevogterske, der har været den første Anledning hertil; thi den lærte mig en saadan Tilstands Ubehageligheder, og indgav mig en ivrig Attraa efter at samle Kundskab.

I min Ungdom, da alle skriftlige Hjelpekilder i denne Retning vare indskrænkede til et Par ufuldstændige og uforstaaelige Kogebøger, har jeg ofte følt Savnet af en simpel og tydelig Underviisningsbog i Huusholdningen, og undret mig over, at der ingen fandtes i Qvindernes eneste Lærefag, medens Herrerne vare saa vel forsynede i alle sine. Endnu har jeg ikke seet nogen, der har fyldestgjort min Forventning, og jeg vover derfor et Forsøg, som, ihvorvel det vist er mangelfuldt, dog maaskee turde aabne Veien for andre mere fuldkomne. Ved mit lange Ophold i en ældre Søsters store Huus har jeg erhvervet Øvelse, og ved at boe paa saa mange forskjellige Steder i Landet har jeg havt Anledning til at høre mangt et Raad, hvorfor jeg herved oprigtig takker Enhver, der har givet det. Hvad jeg har hørt har jeg prøvet i det Smaa, inden jeg blindt hen har fulgt eller forkastet det. Prøverne have ofte ledet til egne Opdagelser, og jeg tilbyder nu velvillig, hvad jeg har samlet.

Vel veed jeg, at skriftlig Meddelelse aldrig kan erstatte practisk Underviisning, men jeg har stræbt at komme denne saa nær som mulig ved at forklare Alting nøie fra Grunden af; maaskee ville Mange finde dette for vidt drevet, og Somme ville maaskee misbillige, at her, f. Ex. i Bagning og Slagtning, ere Arbeider beskrevne, der høre til en Tjenestepiges og ikke til en Huusmoders Forretninger; men dersom Huusmoderen ikke selv forstaaer de Ting, hun skal befale sine Undergivne at udføre, saa ordinerer hun slet, taber i deres Agtelse og bliver ofte bedragen.

Jeg er overbeviist om, at det er enhver ung Kones og forlovet Piges Forsæt at bestyre deres Huusholdning til deres Mands Fordeel og Tilfredshed, der ene kan befordre hendes egen; men den nyere Opdragelses Methode fjerner de fleste unge Damer fra Huussysler; den Uerfarne bevæger sig med Usikkerhed i den ukjendte Virkekreds, hvilket gjør hende Arbeidet seent og møisommeligt, og derfor tabe Mange Modet og standse paa den begyndte Løbebane. Jeg vil imidlertid give dem den trøstefulde Forsikring, at dette som ethvert andet Arbeide vinder Interesse og Lethed ved Øvelse og Opmærksomhed; det skulde glæde mig, om jeg ved nærværende Skrift kunde give dem en liden Støttestav i Haanden paa den besværlige Vei, og at de med Glæde og Hæder maae naae deres ædle Maal, ønskes oprigtigt
af
Forfatterinden.

Boken er utgitt av bokselskap.no

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Lærebog i de forskjellige Grene af Huusholdningen

Hanna Winsnes' kokebok, Lærebog i de forskjellige Grene af Huusholdningen, ble første gang utgitt i 1845. Den regnes som et viktig verk i norsk kulturhistorie fordi den gir et bilde av datidens velstående husholdninger.

I tillegg til en rekke oppskrifter inneholder boken råd om nesten alt en husmor på en stor gård måtte kunne: husdyrhold, hvordan behandle tjenestefolk, rengjøring, slakting, sylting, baking, såpekoking osv.

Kokeboken er kommet i en rekke opplag gjennom årene, men er nok i dag mest kjent på grunn av Arne Garborgs berømte essay Hanna Winsnes's kogebog fra 1890.

Se faksimiler av andreutgaven fra 1846 (NB digital)

Les mer..

Om Hanna Winsnes

I dag er Hanna Winsnes mest kjent for kokeboken Lærebog i de forskjellige Grene af Huusholdningen (første gang utgitt i 1845). Men hun skrev også fortellinger og dikt og var en viktig kulturpersonlighet i sin tid.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.