Snorres Kongesagaer

Olav Kyrres Saga

[1069–1093]


Snorre_s529

529Olav var ene Konge over Norge efter sin Broder Magnus’s Død. Olav var en stor Mand af Vext og velvoxen; det er alle Mænds Sagn, at ingen har seet en fagrere Mand eller af herligere Udseende; han havde Haar gult som Silke, og det laa meget smukt, lys Hud, vakre Øine, veldannede lemmer; oftest var han faamælt og talte ikke meget paa Ting, var glad ved Øllet, en stor Drikkebroder, snaksom, blid og fredsommelig, saalænge hans Rige stod. Om det taler Stein Herdissøn:

Trønders egg-djerve Fyrste
tænker at lægge alle
Lande i Fred med Snildhed
(liker det godt Bønder).
Folket sig glæder, at Englands
Fiende ivrig ønsker
at vænne sit Folk til Fredsmaal
[født under Solen].

2. Det var gammel Sed i Norge,at Kongens Høisæde var midt paa Langpallen og Øl blev baaret om Ilden. Men Kong Olav lod først gjøre sit Høisæde paa Høipallen, som gik tvers over Stuen; han lod ogsaa først gjøre Ovnstuerd. e. Stuer med Stenovner (Røgovner). og lægge Straa paa Gulvet om Vinteren som om Sommeren. I Kong Olavs Dager voxte Kjøbstæderne i Norge meget, men nogle grundlagdes fra først af. Kong Olav satte Kjøbstad i Bjårgyn;d. e. Bergen. der satte snart mange rige Mænd sig til, og did seilede Kjøbmænd fra andre Lande; han lod der reise fra Grundvolden Kristkirken,Den store Kristkirke yderst paa Holmen (senere Bergenhus), blev først færdigbygget omkring 1160. den store Stenkirke, men det blev lidet af den fuldført, men han lod fuldende Trækirken.d. e. den lille Kristkirke, som var midlertidig Domkirke, indtil den store blev færdig. Kong Olav lod 530sætte Miklagilde i Nidaros og mange andre Gilder i Kjøbstæderne, men forud var det der Omgangsdrikkelag; da var BøjarbótBøjarbót, d. e. Byens Forbedring eller Frelse, kaldet saaledes, fordi den brugtes til Stormklokke; den hang i Margretekirkens Taarn. den store Gildeklokke i Nidaros. Gildebrødrene lod der bygge Margretekirke,Ude paa Ørerne lidt nordenfor Byen. en Stenkirke. I Kong Olavs Dage blev Sammenskudslag og Gravøl almindelige i Kjøbstæderne, og da tog Mænd op afvigende Klædeskikker; de havde Pragthoser lirkede til Benet, nogle spændte Guldringer om sine legger, og da bar Mænd lange Kjortler, med Baand paa Siden, med Ærmer, som var 5 Alen lange og saa trange, at man maatte drage dem paa med Haandtøile og lirke dem helt op til Axelen, høie Sko og alle silkesømmede, nogle guldlagte. Mange andre Klædeseder var det da.

3. Kong Olav havde de Hirdseder, at han lod staa for sit Bord Skutelsvender, som skjænkede med Bordkar for ham selv og ligesaa for alle fyrstelige Mænd, som sad ved hans Bord. Han havde ogsaa Kjertesvender, som holdt Kjerter ved hans Bord, ligesaa mange som det sad fyrstelige Mænd. Der var ogsaa Stallarestolen udad fra Skjænkebordet; der sad Stallarene og andre Høvdinger og havde sit Aasyn vendt ind imod Høisædet. Kong Harald og andre Konger før ham var vante til at drikke af Dyrehorn og lade bære Øl fra Høisædet rundt om Ilden og drikke Skaal med dem, som de ønskede. Saa siger Stuv Skald:

Den seirsæle Kamp-vækker
(jeg véd vel) mig velkommen
hilste med venlig Hug
(han var god at kjende),
dengang da Ravnenes Mætter,
Ringenes Fiende, imøde
selv gik med gyldne Horn
paa Haug med mig at drikke.

4. Kong Olav havde 100d. e. 120. Hirdmænd og 60 «Gjester» og 60 Huskarler, som skulde flytte til Kongsgaarden det, som trængtes, eller stræve med andre Ting, som Kongen vilde. Men da Bønderne spurgte Kongen om det, hvorfor han havde flere Mænd, end lovene tillod eller de forrige Konger havde havt, naar han fór til den Gjestning, som Bønderne gjorde for ham, – da svarede Kongen saa: «Ikke faar jeg styret Riget bedre eller staar det mere Rædsel af mig end af Fader min, om jeg end har dobbelt saa mange Mænd, som han havde; men ikke vil jeg øve nogen Tvang mod Eder eller tynge Eders Kaar.»

5. Kong Svein Ulvsøn døde Sottedød ti Vintre efter Haraldernes Død. Dernæst blev hans Søn Harald «Hein»«Hein» betyder Brynesten. Konge i Danmark i fire Vintre, saa Sveins Søn Knut i otteRettere: sex, nemlig 1080–86. Vintre, og han er sandhellig; saa den tredje Søn af Svein, Olav, i otte VintreRettere: ni, nemlig 1086–1095. saa Eirik den gode, en fjerde Søn af Svein, i otte Vintre.1095–1107. Olav, Norges Konge, fik Ingerid, Datter af Svein Danekonge, men Danekongen Olav Sveinsøn fik Ingegerd, Datter af Kong Harald og Søster af Olav, Norges Konge. Olav Haraldsøn, som nogle kaldte Olav «Kyrre»,Kyrre (udtales Kjyrre) betyder «den rolige». men mange Olav «Bonde», fik en 531Søn med Tora Joansdatter; han fik Navnet Magnus. Gutten var meget vakker og haabefuld; han voxte op i Kongens Hird.

6. Kong Olav lod gjøre et Sten-munster i Nidaros og satte det paa det Sted, hvor Kong Olavs Lig først var blevet jordet, og Alteret blev sat over der, hvor Kongens Grav havde været. Det blev viet til Kristkirke, og did blev ogsaa Kong Olavs Skrin flyttet og sat over Alteret der; det hændte da strax mange Jertegn der. Men næste Sommer paa Aarsdagen, da Kirken var bleven viet, da var det en Mængde Mennesker der.De følgende Jertegn i dette Kapitel har Snorre urigtig henført til Olav Kyrres Tid; efter den ærldre Legende hører de til Aaret 1153. Det var om Aftenen før Olavsmesse, at en blind Mand fik der sit Syn. Men selve Messedagen, da Skrinet og Helligdommene blev baarne ud og Skrinet var sat ned paa Kirkegaarden, saaledes som det var Sedvane, da fik en Mand sit Maal, som længe forud havde været maalløs, og han sang da Lov til Gud og den hellige Kong Olav med myg Tunge. Den tredje var en Kvinde, som havde søgt did østenfra Svitjod og havde i den Færd taalt megen Nød for sin Blindheds Skyld; men dog trøstede hun sig til Guds Miskund og kom farende did paa denne Høitid. Hun blev leiet synløs ind i Munsteret til Messen om Dagen, men før end Tjenesten var tilende, saa hun med begge Øine og var da skarpsynt og klarøiet, men forud havde hun været blind i fjorten Aar; hun fór derfra med ophøiet Glæde.

7. Det hændte sig i Nidaros, da Kong Olavs Skrin blev baaret gjennem Strætet,d. e. Langstrætet (det nedre), dengang vel den eneste Langgade i Nidaros. at Skrinet blev tungt, saa at Mændene ikke fik baaret det frem fra Stedet. Siden blev Skrinet sat ned og Strætet brudt op, og man søgte efter, hvad som var derunder, og der fandtes liget af et Barn, som havde været myrdet og gjemt der. Det blev da baaret bort, men Strætet gjort istand igjen, saaledes som det før havde været, og Skrinet blev baaret videre som vanlig.

8. Kong Olav sad ofte paa Landet paa sine Storgaarder, som han havde. Men da han var øster i Raanrike paa sin Gaard Haukbø,Nu Haakeby i Tanum Herred, nordligst i Båhuslen. da fik han en Sygdom, som førte ham til Døden. Da havde han været Konge i Norge i 26 Vintre, men han var taget til Konge én Vinter efter Kong Haralds Fald. Kong Olavs Lig blev flyttet nord til Nidaros og jordet ved Kristkirken, den som han selv lod gjøre. Han var den vennesæleste Konge, og havde Norge voxet meget i Rigdom og Pryd under hans Rige.

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Snorres Kongesagaer

Snorres kongesagaer – også kalt Heimskringla, etter de to første ordene i åpningssagaen, «Kringla heimsins» – er et samlingsverk av sagaer om den norske kongeslekten, fra de legendariske (svenske) ynglingene, via den historiske småkongen Halvdan Svarte på midten av 800-tallet, og frem til slaget på Re i 1177.

Verket består av 17 sagaer, men kan i tillegg deles inn i tre deler: den første består av sagaene fra og med Ynglinge-Saga til og med Olav Tryggvasons saga; den andre består av Olav den helliges saga; den tredje av sagaene fra Magnus den godes saga til og med Magnus Erlingssons saga.

Denne utgaven følger Gustav Storms utgave fra 1899.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.