Korsvei

av Helene Dickmar

FØRSTE AKT: FORVENTNING


1Det er en straalende solskinsformiddag tidlig paa sommeren, Fru Mathilde Krabbe, klædt i en lys, enkel, men elegant morgendragt, og jomfru Thorstad er ifærd med at ordne og stelle istand i en liden, lys hjørnesalon i husets anden etage. Møblerne er nye og betrukne med lyserødt, blomstret tøi. Til den ene side aaben glasdør mod en balkon, paa den anden piano. Paa hver side af pianoet døre til Fru Mathildes og Annas soveværelser. I baggrunden dør mod trappegangen.


Første scene

Fru Mathilde. Jomfruen.


    Fru Mathilde  (staar og betragter værelset)

Her er ligesom ikke rigtig hyggeligt endnu. Se her, jomfru, lad os heller flytte skrivebordet herhen paa skraa mod altandøren. Saa har hun udsigten til søen lige for øinene.


    2Jomfruen  (ældre, sirlig antrukken. Lidt høitideligt og sygeligt udseende)

Nei – skal fruen selv tage i?


    Fru Mathilde 

Aa, det er ikke tungt. (De flytter.) Og saa tager vi blomsterstativet og sætter bagenom ligesom et slags skjærmbræt. (De flytter.) Naar vi faar blomster i det, skal De se, det blir pent. Og saa alle noderne og bøgerne. (Gaar ind i sideværelset og kommer tilbage med en hel stabel bøger og noder, som hun anbringer dels paa pianoet, dels paa bordene omkring.) (For sig selv.) Det hjalp. (Til jomfruen.) Jeg tænker, Anna glæder sig ligesaa meget til at komme hjem, som vi til at tage mod hende idag, jeg, jomfru. Halvandet aar er en lang tid! – Skjønt hun jo trivedes saa godt dernede i pensionen i det sidste.


    Jomfruen 

Aa ja, det har naa altid været værre for fruen, som har siddet hele tiden her hjemme alene imens –


    Fru Mathilde  (afledende)

Aa. Sigfrid har nu været hjemme ikke saa faa gange da.


    3Jomfruen  (slaar om)

Bare nu dampbaaden maatte være til rette tid idag. Hørte ikke fruen, hvor det blaaste inat? Det var slig tut og ul, at jeg næsten ikke fik blund paa øinene mine –


    Fru Mathilde  (gaar til altandøren)

(Afbrydende.) Se nu bare, hvor lyst og deilig solen skinner idag. Og søen er jo næsten ganske rolig. De kan tro – vi har hende snart her. Ja – nu tænker jeg, her er færdigt! (Hun blir staaende og ser frem for sig. Pludselig vender hun sig om og lægger begge hænder paa jomfruens skuldre med et lyst smil.) Ingen mørke spaadomme idag, jomfru! Idag vil vi ikke tænke paa andet, end at Anna kommer hjem igjen!


    Jomfruen 

Ja, det var naa akkurat 16 aar, siden jeg kom her i vaares. Da var Anna netop to aar. Jeg synes naa, dere var bare barna, begge to den gangen, jeg, frue. (Ser paa hende.) Men jomen synes jeg, fruen er saa lig sig fra den tiden naa paa det sidste. Mest kanske idag, naar fruen har lagt af alt det sorte. Fruen klæder naa saa udmerket lyst. Det har jeg altid sagt.


    Fru Mathilde 

Jeg hørte det ringte dernede. (Det banker.) Kom ind!4Anden scene

De forrige. Professoren.
Professoren kommer ind. Han er en fin, smuk, graasprængt mand, med et klogt, lidt svagt udseende. Umoderne, noget skjødesløs paaklædning. Noget fortænkt, søgende i sit væsen og udtryksmaade med et sterkt spil i øinene, naar han blir livlig.


    Professoren 

Goddag, goddag Mathilde. Se, goddag, jomfru Thorstad, hvordan staar det til, De? (Jomfruen neier og gaar.) Saa du holder til heroppe Mathilde?


    Fru Mathilde 

Ja, goddag, kjære onkel. Det var da morsomt, du kom. Hvordan gaar det? Gjør badene dig godt?


    Professoren  (livlig)

Brilliant! Saadan som man tages under behandling, mir nichts dir nichts, du! Ingen vilje, ingensomhelst vilje! Og at denne aktivitet, denne omsorg, som man selv bare er en passiv gjenstand for! Den gjør en saa deilig ansvarsløs, rent rørende tillidsfuld, du. Og denne disciplin! Jeg føler mig næsten som en skolegut igjen!


    Fru Mathilde  (ler)

Det er bra.


    Professoren  (vedblir)

Og naar man saa kommer hjem til sit logis, finder man en magelig lænestol med bløde puder 5ventende paa sig. Ja, det var en elskværdig idé af dig det, Mathilde! (Ler barnslig.) Den opvækker md. Olsens høieste misundelse, den lænestolen, det skjønner jeg saa godt. Hun er ogsaa træt, stakkar. Hvert menneske skulde igrunden have ret af staten til en lænestol, du! Arbeide og hvile. Ja, men lad mig nu ikke forstyrre dig, Mathilde. Skal du ikke ned paa bryggen?


    Fru Mathilde  (i pludselig bevægelse)

Nei, det vilde jeg ikke. Det var mig rent umuligt. Alle de fremmede mennesker! Nei. (Slaar om.) Desuden, statsraad Mørks familie kommer jo med dampbaaden idag, ved du. Det er jo med dem, Anna har faaet reisefølge. Og jeg tænkte mig, de gjerne vilde benytte vognen op til sit logis her i nærheden. Det er sandt. (Hun ringer, en tjener kommer.) Spørg Larsen, om han har husket at sende de store grønne planter, vi tog ud, ned til statsraad Mørks – hvis ikke, maa nogen bringe dem derhen straks. (Tjeneren gaar.) De har faaet saadanne tarvelige og uhyggelige værelser.


    Professoren  (smiler)

Du skal se: med assistance af statsraaden selv og saa dine planter –


    6Fru Mathilde  (ligeledes)

Du mener?


    Professoren 

Ja – var det kanske ikke mest i egenskab af dekorationsplante, han valgtes ind i ministeriet dengang, tror du? Der var ogsaa tarveligt! – Naa, bra mand forresten –


    Fru Mathilde 

Men saa trives han heller ikke i anden luft siden, stakkels mand! Bare politik. Min forvalter siger, at den store eiendom, han har –


    Professoren  (afbryder)

Ja, den politiken, du! Er den ikke, som – er det ikke, som om et folk vilde tage en rigtig sort; brølende kjæmpemaskine og spænde foran sine lyse fremtidshaab, du? Og mens den saa forestiller at arbeide for dem, tramper den ned og tilsmudser alt, som den kommer nær.


    Fru Mathilde  (smiler)

Du vilde vel heller, det skulde være et par store, hvide vinger, du, som skulde bringe dem lige ind i himlen med en gang?


    7Professoren 

Ja, du, det vilde være deiligt! I det sted hænder det merkelige, at folket glemmer ligetil navnet paa sine idealer bare for at beskjæftige sig med denne fæle maskinen sin. Det er akkurat, som om den paa en egen hemmelighedsfuld maade suger menneskene til sig – og presser kræfterne ud af dem for siden at –


    Gartneren  (viser sig i døren)

Kanske fruen vilde komme ned og se, hvad slags blomster vi skal bruge til stativet her.


    Fru Mathilde 

Nu kommer jeg, undskyld et øieblik, onkel.

(Gaar ud.)


Tredie scene

Professoren. Jomfruen.
Jomfruen kommer ind med et bræt med forfriskninger og en dug paa armen. Hun dækker paa et lidet sidebord under det følgende.
Professoren staar og ser ud af vinduet i sine egne tanker.
Pause.


    Jomfruen  (gaar sagte hen og tager ham i armen)

Synes ikke professoren, fruen ser godt ud idag. Saa stor og blank i øinene saa!


    8Professoren 

Ja, – jeg lagde ikke merke til det netop, – men det er sandt, det, hun ser rigtig godt ud idag. Smuk har hun jo altid været –


    Jomfruen 

Og som hun nu glæder sig i, at frk. Anna skal komme hjem. Saa fornøiet har ikke fruen set ud paa mange aar, jeg kan gjerne sige, mange aar før godseieren døde ogsaa. Ja, ja sa’n – (tager igjen fat paa sit arbeide.)


    Professoren  (følger efter hende)

De, jomfru Thorstad, har nok staaet trofast ved siden af hende i alle disse aarene, De. Det har nok ikke været saa let mange gange – med al sygdommen og ensomheden her –


    Jomfruen  (med vegt)

Nei, det skal være vist. (Nærmere.) Mest naa i de sidste aarene, da her ligesom blev mørkere og mørkere. Professoren ved nok det, at det var – ja, godseieren kunde naa aldrig lade være med dette da, som ligesom kunde trøste ham. Han havde jo mange plager ogsaa, faar en kalde det. Der laa ikke lidet paa fruen i de aarene. Stort stel er her ogsaa paa Fyrisheim og mangeslags 9folk aa kommendere. Sommetider gav hun sig naa rent over da. Men aldrig naar barna saa det. Aldrig naar folkene paa gaarden saa det. Nei da! (Hemmelighedsfuldt.) Men jeg kom over hende ganske uforvarendes engang. – Det var langt borte i den andre enden af huset – der hvor alle gjesteværelser ligger – der laa hun paa gulvet med ho’de i sengklærne! Og slig som hun graat! Jeg glemmer det aldrig, saalænge jeg lever. Nei, det gjør jeg ikke. Slig graat har jeg aldrig hørt, og haaber aldrig aa faa høre igjen i mit liv, det siger jeg rent ud, professor! – (Tørrer sine øine.)


    Professoren  (bevæget)

Jasaa, jasaa, De. Det havde jeg naa ikke tænkt. (Gaar frem og tilbage paa gulvet.)


    Jomfruen  (efter ham)

Men saa var det naa denne musikken da –


    Professoren  (livlig)

Ja, ja, De jomfru Thorstad. Den musiken De! Musiken – den er som en stor, gylden harpe. Strengene er spændte mellem himmel og jord, mellem det, som er oventil, hvor det fuldkomne bor, det som vi bare aner –


    10Jomfruen  (kaster et blik paa ham og giver sig noget at bestille).

    Professoren  (merker pludselig, at hun er borte)

Ja – det er vel saa det – ja.Fjerde scene

Fru Mathilde kommer ind med blomsterglas i haanden. Gartner og gartnergut følger med blomstrende planter, som de anbringer paa blomsterstativet. Tilsidst en pige med vaser og glas med blomster, som fru Mathilde placerer rundt i værelset.


    Fru Mathilde 

Jeg telefonerte til ekspeditionen. Dampskibet er i vente, de maa snart være her. Hys – hører vi ikke vognen?


    Jomfruen  (gaar til altandøren)

Der ser jeg vognen nede i alléen, frue. (Gaar.)Femte scene

Professoren. Fru Mathilde.


    Fru Mathilde  (skynder paa gartnerne, som hurtig er færdige og forsvinder. Hun gaar omkring, rydder lidt her og der i nervøs spænding).

    Professoren  (staar ved altandøren)

Der har vi dem opover alléen. Jeg ser lyse parasoller.


    11Fru Mathilde  (vedblir sin urolige gang)

Nei – kjære onkel – der er vel ikke flere?


    Professoren 

Jeg ser da mindst tre parasoller, du – en blaa og –


    Fru Mathilde  (pludselig heftig)

Fru Mørk kan da ikke være med helt herop. Nu straks. Derfor bad jeg dem jo til middag idag. Tænk, nu har jeg jo ikke seet Anna i over halvandet aar. Og jeg har ventet saa paa hende!


    Professoren 

Ja du – nu ser jeg tydelig fire damer i vognen. Nu svinger den om hjørnet –


    Fru Mathilde  (har hurtig behersket sig)

Naa ja. Jeg gaar ned og tager imod dem. De faar alle komme herop.

(Hun gaar, Professoren følger.)


Sjette scene

Scenen staar tom et øieblik. Saa kommer stadsraadinde Mørk, Inga og Valborg, Anna Krabbe, fru Mathilde. Tjener og piger bærer reisetøi etc. ind i Annas værelse tilvenstre.


    Fru Mørk  (en høi, statelig dame med graasprængt haar og et behageligt ydre og væsen. Taler meget hurtig og overstrømmende)

Ja, kjære fru Krabbe (kysser hende), De skjønner, jeg maatte bringe Dem barnet selv. Jeg syntes 12ikke, jeg havde udført min mission, hvis jeg ikke havde seet hende vel inden sit hjems fire vægge. Jeg haaber, De synes, Anna ser prægtig ud. Søde Anna! (Kysser hende.) Ja, hun har snakket om at komme hjem, kan De tro! Og saa min Valborg! Vi to mødre kan nok gratulere hinanden til, at vi nu har faaet vore to smaa pensionskyllinger ind i reden igjen (kysser fru Mathilde).


    Fru Mathilde 

Ja, tusind tak for at Deres omsorg for Anna! Jeg havde jo selv tænkt paa at hente hende. Men vi har havt saa travlt paa gaarden just i denne tid. En det ombygninger og –


    Fru Mørk  (afbryder)

Ak ja – De skal jo have et rent gaardbrugertalent, De, kjære fru Krabbe. Det har jeg nok hørt om. Gud, Vilhelm siger altid til mig – han er jo bestandig paa stortinget – Gud ja, for De ved – naar man er stortingsmand i vore dage – ja, Vilhelm siger altid til mig i en bebreidende tone: «I gamle dage, Sofie, naar mændene gik i leding, sad kvinderne hjemme og drev gaardene baade godt og vel.» Men jeg synes naa, en kone faar være der, hvor hendes mand er, jeg, ikke sandt? (Ler.) Naar ikke «ledingen» er farligere da.


    13Fru Mathilde  (smiler)

Jo, det kan De vist have ret i! (Til Anna.) Gaa ind du i dit værelse, Anna min, Jenny er der og hjælper dig med tøiet.


    Anna 

Aa, deiligt er det at være hjemme igjen, mama! (Ud et øieblik tilvenstre, kommer straks igjen uden reisetøi.)


    Fru Mørk 

Nei – her har De det da henrivende. Jeg tilstaar, jeg har været nysgjerrig for at se dette Fyrisheim, som jeg har hørt saameget tale om. Man kan jo ikke tænke sig et smukkere sted! Og hvor elskværdigt af Dem, søde fru Krabbe, at sende vogn efter os alle – og tøiet bragt lige ind i huset til os. Ja, De skjæmmer os jo rent ud – det maa jeg sige –


    Fru Mathilde 

Kjære Dem –


    Fru Mørk  (afbryder)

De kan tro, vi har havt en udmerket reise. Medvind hele tiden. Kapteinen var den elskværdigste, mest forekommende mand, De kan tænke Dem; han tog saa umaadelig hensyn til os, formelig forkjælede os, forsikrer jeg Dem. Og der var mange hyggelige mennesker ombord. Ja – 14kjære fru Krabbe, der var jo en af Deres gamle venner med. Han spurgte saa interesseret efter Dem.


    Fru Mathilde 

Jasaa – hvem var det?


    Fru Mørk 

Det var ingeniør von Lützow. Baron von Lützow er det vist igrunden. Han fortalte mig, at han for flere aar siden havde boet her i nærheden. Det var en udmærket nydelig mand, med et saa fint, dannet væsen, som man jo sjelden ser det hertillands. Meget elskværdig mod de unge damer, ogsaa; ikke sandt smaapiger?


    Valborg 

Ja, jeg for min part syntes naa, altsaa, han var noksaa væmmelig vigtig. Og det var naa Anna, som fandt mest naade for hans øine.


    Anna 

Ja, kjære dig, det kan du nok sige. Kjære, han har jo kjendt mig som liden, jo! Jeg har mange gange spilt sorteper med ham, det husker jeg godt –


    Fru Mørk 

Ja, naturligvis. Men du, Inga, talte jo forresten meget med hr. Lützow.


    15Inga  (meget smuk, stiv og velopdragen, rømmer sig)

Ja – hm, jeg syntes han var saa elskværdig og meget interessant. Han lovede, at han vilde komme og besøge os, naar han kom tilbage fra Kristiania.


    Fru Mathilde 

Saa ingeniør Lützow skulde til Kristiania? Ja – han var meget elskværdig. Meget musikalsk ogsaa. Men, se nu her, kjære fru Mørk, nu maa De komme og drikke et glas vin – eller lidt selters. (Gaar til bordet og serverer.) Kom nu smaapiger – omforladelse frøken Inga (de unge piger snakker og ler sammen) – Naa – hvad er det, som er saa morsomt?


    Fru Mørk 

De maa ikke kalde mine døtre med andet end med fornavn, ligetil. Jeg har maattet love Deres datter at sige Anna. Og det synes jeg er saa hyggeligt. Gud, Vilhelm siger jo altid til mig – (Det banker. Statsraaden kommer ind, fulgt af professoren.)Syvende scene

De forrige. Professoren. Statsraaden.


    Statsraaden  (formel, høflig, men nervøs og optaget, man forstaar, hans tanker ikke er nærværende)

Maa jeg ogsaa have den fornøielse at hilse paa Dem, frue, og ønske Dem tillykke med Deres 16datters tilbagekomst. (Rømmer sig.) Jeg mødte professoren i alléen, jeg tror han vilde echappere. Jeg ventede lidt dernede for at faa posten med mig med det samme. Jeg tog mig den frihed at bringe Dem Deres. (Han tager en bunke aviser og breve op af sin ene lomme og leverer fruen dem, af den anden trækker han en enorm bunke aviser for sig selv.) Aviserne er da, sandt for dyden, ens eneste aandelige levebrød ved disse rædsomme norske badeanstalter! – Nu ja, der er vist adskilligt nyt idag – valgene –


    Fru Mathilde 

Et glas vin først, hr. statsraad. (Hun ringer. Tjeneren bringer glas og et brev, som han leverer fruen. Hun kaster et blik paa skriften, og der gaar en bevægelse over hendes ansigt. Hun putter det hurtig i lommen.) Vær saa god, hr. statsraad, De undskylder, vi holder os heroppe! – Onkel! –


    Statsraaden 

Her er udmerket – udmerket – (Til professoren.) Hører De, der skal være tvil om Nedenes, De. Man snakker om valgfusk – jeg husker paa sidste folkemøde –


    Fru Mørk 

Gud, Vilhelm – jeg er saa glad over, at doktoren har forbudt dig at reise paa disse skrækkelige folkemøder.


    Statsraaden  (ærgelig)

Doktoren – aa lad være med doktoren –


    17Fru Mørk  (til professoren)

Det var jo formelig blevet Vilhelms, min mands, passion, hr. professor, disse folkemøder. De kan ikke tænke Dem, med hvilken fryd han gjorde sig istand og pakkede ned de mest medtagne stykker af sin garderobe til disse reiser! Og hvor det lugtede tobak og punsch og Gud ved hvad af baade ham og hans kuffert, naar han kom igjen. Vi maatte formelig lufte ham ud! Jeg forsikrer Dem, jeg sporede altid de første dage noget vist, en vis nedgang, om jeg saa maa sige, i hans manerer og hele udtryksmaade – kan De ikke tænke Dem det?


    Statsraaden  (hører ikke, men har listet sig til at ordne nogle aviser og staar ganske opslugt og læser)

Finmarken skal være sikret. Der staar telegram idag. Lad mig se; den 1ste juli. Det maa altsaa være for igaar. Der er morgenavisen, ser jeg. Den skulde være vel underrettet. (Læser.) Skjærvø. Høire 15 stemmer, venstre 12, 1 moderat. Tromsø. (Læser videre.) Aa, fru Krabbe, undskylder De, maa jeg faa lov at kige lidt i Deres aviser, tusind tak – lad mig se – Skjærvø 15, Tromsø. (Læser videre). Sidste telegrammer. «Dagens tidende» har det. Se her! Ha, ha – Finmarken har vi – det er storartet! (Læser videre.)


    18Fru Mørk 

Nei, Vilhelm, lad nu dette være! Herregud, vi faar det jo tidsnok at vide. Var det endda der, hvor vi skal vælges – skjønt doktoren siger –


    Statsraaden  (ærgerlig)

Doktoren – lad være med doktoren. Aa disse badesteder! (Til fru Mathilde.) Undskyld frue – man blir snart idiot her!


    Fru Mathilde  (ler)

Og min onkel forsikrede mig nylig, han følte sig som en skolegut igjen. Skulde det betyde, at han begynder at gaa i barndommen?


    Statsraaden  (bukker for professoren)

Da er professoren lykkeligere situeret end jeg. – Men nu synes jeg, det er paa tide, vi lader fru Krabbe og frøken Anna i ro – ikke sandt, Sofie?


    Fru Mørk 

Jo, det har du ganske ret i! Kom nu smaapiger! Kjære fru Krabbe (kysser hende), det er mig en glæde at se Dem se saa godt ad! Farvel, kjære Anna! (Kysser hende.)


    19Fru Mathilde 

Velkommen til middag! Farvel!

(Der drysser aviser af statsraadens lommer, Anna tager dem op og hjælper ham.)
(Mørks gaar.)


Ottende scene

Professoren. Fru Mathilde. Anna.


    Professoren 

Saa – lad mig nu se paa dig, Anna! Prægtig ser du ud – lys og fin. Guldgult haar. Din mors øine har du ikke – nei –


    Anna  (leende)

Mama, hjælp! Onkel Fredrik bebreider mig, at jeg ikke har dine øine!


    Fru Mathilde 

Onkel Fredrik har den sørgelige uvane at snakke saameget om mine stakkels øine. Og det er ikke mig, det gjælder engang – det er min mors, din bedstemors, som jeg minder om og derfor –


    Professoren 

Hun var jo min eneste søster, – ja, – ja – ja – Men farvel da, Mathilde! – Farvel Anna!


    Fru Mathilde 

Gaar du?


    20Professoren  (livlig)

Maa jeg ikke hjem kanske og gjøre grande toilette til festmiddagen! Jeg undres, om md. Olsen har børstet min fineste frakke. Jeg er bange, hun ikke ser flekkerne, md. Olsen, hun har saa daarlige øine stakkar. (Faar en idé, ler barnslig.) Kanske md. Olsen sidder i min lænestol, mens jeg er borte. Det gjør hun ganske bestemt. Jeg skjønner, den frister hende. Jeg synes, jeg ser md. Olsen sidde og halvdrømme i min deilige, bløde lænestol! Jeg liker ikke rigtig tanken – der er noget ved md. Olsens person –


    Fru Mathilde  (ler)

Du maa laase dit værelse!


    Professoren 

Kan jeg laase mit værelse! Det skal jo gjøres istand. Er du en god husmor? Nu gaar jeg, og ve md. Olsen, hvis hun – (Gaar.)


    Anna 

Jeg følger med, onkel Fredrik, Jeg skal saa alligevel nedom kjøkkenet og sige goddag til Melpomene.


    Professoren 

Hvad for noget! Det er da ikke en profan hund, som du –


    21Anna  (ler)

En hund! Nei – det er jomfruen! Sigfrid har døbt hende Melpomene, fordi hun er saa sørgelig bestandig og sværmer for at komme og melde om alle verdens ulykker. – Men idag er jeg vis paa, at Melpomene smiler!

(De gaar.)


Niende scene


    Fru Mathilde  (blir et øieblik staaende; tager saa brevet op af lommen og løber det hurtig igjennem)

Aa – alting paa en gang! (Læser det endnu engang, ser længe paa underskriften, lytter, putter det saa i lommen igjen.)

(Anna kommer.)


Tiende scene

Fru Mathilde. Anna.


    Anna  (kaster sig om moderens hals)

Se saa – her har du mig igjen! Og saa fortryllende, som her er blevet heroppe. Tænk det gamle stygge læseværelset! Lad mig nu se mig rigtig om. Alle disse Mørkene, de «mørknede» jo saa her, saa jeg ikke har faaet øie paa nogenting. – Nei, – for et koseligt skrivebord – og mit eget gamle piano, tror jeg saa sandelig. (Sætter sig ned og spiller lidt.)


    22Fru Mathilde 

Min egen lille pige. Ja, du kan tro, her har været øde uden dig. Kom, sæt dig her hos mig og lad mig faa snakke lidt med dig. Og se lidt paa dig. Du ved nok ikke, hvor jeg var fristet til at bede dig komme hjem, forrige høst. Men saa syntes jeg, du havde godt af at gaa gjennem det høieste kursus ogsaa. Saa vidste jeg da, du vilde blive perfekt.


    Anna 

Ja, du kan tro! Men naturligvis fransk kan jeg da iallefald til husbehov. Madame var saa fornøiet med mig, og frøken Sidonie ogsaa. Nei du kan ikke tænke dig, hvor rent fortryllende, bedaarende frøken Sidonie er! Jeg synes hun, alvorlig talt, er rent et guddommeligt menneske. Aa, du vil blive saa indtaget i frøken Sidonie, naar hun nu snart kommer herop!


    Fru Mathilde 

Jeg nøier mig med dig foreløbig, vennen min. Er du træt efter reisen?


    Anna 

Jeg? Nei. Alt er jo ogsaa saa lyst og straalende idag. Aa – for en forskjel mod, da jeg reiste, den triste, mørke høstdagen. – Jeg maa da hen til papas grav, saa snart som muligt, du. Og 23tage mange blomster med mig. (Stanser lidt.) Stakkels papa. Jeg husker, da jeg var ganske liden, hvor han kunde være morsom og munter med os. Og saa var han saa vakker – var han ikke det, mama, især da han var ung?


    Fru Mathilde 

Jovist var han det.


    Anna 

Men, – han kunde være forfærdelig misfornøiet med os sommetider. Husker du det, mama? – Baade med Sigfrid og mig. Og naar jeg spilte – uf nei, jeg glemmer ikke, hvor ræd jeg var hans kritik – han var saa haanlig ligesom –


    Fru Mathilde 

Du maa huske paa det, at din far var ualmindelig musikalsk.


    Anna 

Ja, det er sandt. Det kan man bedre forstaa bagefter, at han kunde blive nervøs af at høre mig klimpre saa fælt mangengang.


    Fru Mathilde 

Ja, din far var jo svært nervøs, ved du. Og han skjønte jo, at han alle de senere aarene ikke kunde magte sin violoncel – og det pinte ham, kan du forstaa.


    24Anna 

Ja – stakkar – naturligvis. (Ser hen for sig.) Det er altsammen ligesom saa frygtelig længe siden. Og jeg ved ikke – der var vist noget svært usammenhængende ved mig ogsaa i de aarene, jeg holdt paa at blive voksen. Ikke hørte jeg ligesom hjemme noget sted heller. Et aar her, et halvt aar der. Saa guvernante, saa huslærer sammen med Sigfrid. Saa et par klasser paa skolen i byen. – Jeg fik jo ikke noget rigtigt hjem nogetsteds paa den maaden.


    Fru Mathilde  (hurtig)

Du var da lange tider hjemme ad gangen, Anna – og alle ferierne. Du maa da ikke sige, du ikke har havt noget hjem, kjære –


    Anna 

Nei, Mama da! – Men det var bare det – Frøken Sidonie spurgte mig engang, hvorfor – Og da kom jeg til at tænke paa, at det igrunden var underligt, at du havde hjerte til at undvære mig og sende mig saadan fra dig. Og frøken Sidonie syntes ogsaa –


    Fru Mathilde 

Det var jo for din egen skyld, ser du. Her var jo saa ensomt. Ingen jevnaldrende, saadan af din egen stand her i nærheden. (Slaar om.) Nu er 25her jo bleven ganske anderledes – især om sommeren da – siden badet kom op. Hernede vokser der jo frem en hel liden by med hoteller og villaer. Ser du ikke stor forandring?


    Anna 

Jo, jeg kjendte mig næsten ikke igjen. Du – sig mig – Erik Rein er jo doktor her ved badet iaar, han?


    Fru Mathilde 

Ja – som sin fars assistentlæge – det skrev jeg da.


    Anna 

Tænk – hvor morsomt, at han fik en saa udmerket eksamen. Han havde slet ikke turdet vente det, skrev han –


    Fru Mathilde 

Ja – saa – har I to korresponderet?


    Anna  (hurtig)

Ja, du ved saadan imellem. Sidst var det til min fødselsdag. Vi var jo altid gode venner.


    Fru Mathilde 

Ja, Erik var bestandig en tækkelig gut. Apropos, gamle venner du. – Hvordan ser ingeniør Lützow ud nu – frisk og –?


    26Anna 

Aa, jeg husked ham jo ikke saa nøie. Som barn lægger man jo ikke merke. Han ser meget ældre ud, indbilder jeg mig – havde noksaa meget graat haar her ved tindingerne.


    Fru Mathilde 

Ja saa! – Saa han daarlig ud kanske? Snakked han noget om sig selv – fortalte han noget?


    Anna 

Aa – nei, jeg tror ikke det. Fru Mørk snakked vist mest med ham. Men sig mig, mama – fortæl mig om Sigfrid. Kommer han snart hjem?


    Fru Mathilde 

Jeg tænker, vi har ham om en uges tid. Det var jo et par fag af andeneksamen han skulde tage nu, da han havde influenza ivaares. (I undertrykt bevægelse.) Bare nu det gaar godt! Det er ikke saa let med Sigfrid. Der er mange slags vanskeligheder – du kan tro –


    Anna  (overhører de sidste ord)

Aa, hvor vi skal have det morsomt, naar han kommer. Saadanne ture vi skal gjøre! Og du skal være med, mama, paa alle turene. (Ser paa hende) Nei, hvor pen du er idag, mama! Ser du, jeg er saa glad, fordi du ikke gaar i sorg længer. Det er for trist, bestandig –


    27Fru Mathilde 

Ja, alt skulde være lyst, til du kom hjem.

(Det banker. Professoren kommer.)


Ellevte scene

Professoren. De forrige.


    Professoren 

Goddag igjen. Her har I mig i fuldt middagstoilette. Qu’en dites vous mademoiselle? Est ce que c’est que celà vous-plait-il? Man maa jo vise, man kan fransk.


    Anna 

Du er storartet! Md. Olsen har sandelig ære af dig. Du er saa velbørstet.


    Professoren 

Ja, da hun fik sine store, sorte briller paa, tror jeg ikke et støvgran har undgaaet hendes skarpe blik. Men du – du er jo endnu i din – din noget tarvelige reisedragt – saa vidt jeg kan se.


    Anna  (ler)

Det er aldeles rigtigt. Nu skal jeg ogsaa gaa og gjøre mig pen. Saadan en kritisk gammel onkel! (Gaar.)28Tolvte scene

Fru Mathilde. Professoren.


    Professoren 

Hvor hun er sød, du! Der er noget saa varmt og impulsivt over hele hendes væsen! Du vil faa glæde af hende, kan du tro!


    Fru Mathilde 

Det haaber jeg.


    Professoren 

Har du lagt merke til, hvad der saadan kan hvile over en ung piges pande du? Noget forunderlig skjønt og klart. Denne rene, fine bue, som hvælver sig op mod haarkanten, har noget saa – den har noget af en egte perles hvide, uberørte glathed over sig – synes du ikke: Naar jeg ser paa den, vækker den saadan længsel hos mig – en vemodig længsel – som næsten ligner misundelse, tror jeg. Det er som at se tilbage til sin egen ungdomstid. Da man vidste saa lidet og syndede saa lidet. Ja – den tid, som intet ønske og intet guld kan kjøbe en igjen –


    Fru Mathilde 

Ja, det er nok sandt.


    29Professoren  (vedblir)

Er det ikke, som livet langsomt trækker sin haand henover vore pander du? Som hver skuffelse og smerte, hver ængstelse – hver erfaring, vi gjør, sætter sit merke paa den? Som hver sterk følelse – ja selv glæden, kjærligheden har sit eget hemmelige tegn, der viser: «Nu har jeg været der – nu har jeg holdt mit indtog i det menneskes sjæl.» – Men en saadan ung, uskyldig piges pande – paa den har endnu ingen finger skrevet sit ugjenkaldelige ord. Kun smaa skygger har drevet over den – og et lidet aandepust har slettet dem ud igjen.


    Fru Mathilde 

Ja – livet trækker nok sine furer –


    Professoren  (faar ligesom pludselig øie paa hende)

Naa, er du træt, Mathilde? Men – idag du! (Gaar til balkondøren.) Se nu bare, hvor straalende alting er her. Som til fest. Skogen nedover – lyse birke mellem furuerne – søen der allernederst – saa blank og stille. Og nu har den baaret din datter sikkert hjem.


    Fru Mathilde  (har reist sig og fulgt ham til altandøren)

Jeg er glad for det, onkel. Naar bare Anna ogsaa rigtig var det.


    30Professoren 

Anna! – Jovist er hun det. Se nu bare, hvor munter og fornøiet hun var.


    Fru Mathilde 

I det første øieblik. Men, bare hun vil trives. Ikke føle sig fremmed og uvant. Det er ligesom jeg har et indtryk af –


    Professoren 

Fremmed her i sit eget hjem – men kjære barn –


    Fru Mathilde  (ivrig grundende, ligesom følgende en tanke)

Jeg er begyndt at tænke paa, at det kanske ikke var rigtigt, at jeg sendte Anna derned, saadan for lang tid. Jeg troede jo, det var det bedste. Her var saa ensomt og trist netop da. Og en ung pige maa jo lære noget grundig. –


    Professoren 

Javist – javist –


    Fru Mathilde  (vedblir)

Men saa havde hun jo været endel hjemmefra før, ser du. Jeg tænkte ogsaa, det var det bedste. Du kan jo forstaa, at der laa en stor tyngde over huset i alle de sidste aar, mens Axel var saa daarlig.


    31Professoren 

Ja, men kjære Mathilde! Plag dig nu ikke med dette.


    Mathilde  (vedblir)

Man kan vel aldrig gjøre nok for at holde børnene tæt ind til sig. Allermest i de vigtigste aarene. Har de saa ikke sin mor, finder de kanske andre. Der var en dame dernede i pensionen, en frøken Sidonie, som lader til at have havt en meget sterk indflydelse paa Anna.


    Professoren 

Aa, det gaar ikke saa dybt. Saadanne unge piger maa altid have nogen at sværme for. Men en mor er en mor. Ingen erstatter hende.


    Fru Mathilde  (slaar om)

Nu kommer jeg jo ogsaa til at leve for hende – for børnene. (Anna kommer ind.) Naa min ven, færdig allerede! Hvilken sød kjole du har paa.


    Professoren 

Nu ser du ud som en rigtig rosenknop.


    Fru Mathilde 

Ja, nu faar jeg ogsaa gaa for at blive færdig, til gjesterne kommer. (Gaar.)32Trettende scene

Professoren. Anna.


    Anna 

Nei, men onkel Fredrik – hvorledes er det dit halstørklæde sidder – lad mig nu –


    Professoren 

Tusind tak – er det nu saa galt?


    Anna 

Nei – nu er det nydeligt. Men, det er sandt – sig mig nu, sad md. Olsen i din lænestol, da du kom hjem idag – hvad?


    Professoren 

Langtifra du. Md. Olsen stod saamen i sin vaskebalje hun, barnet mit! – Men du Anna, lille Anna, er du nu glad ved at komme hjem igjen? Rigtig glad – hvad?


    Anna 

Ja glad, du kan da skjønne det. Jeg har ofte længtes saa hjem saa –


    Professoren 

Ja – det er rigtig det, du. Man har ikke mer end et hjem, ser du, her –


    33Anna 

Ja – her er herligt. Men jeg havde det ogsaa deiligt i Schweiz, kan du tro. Jeg holder saa forfærdelig meget af den familie, som jeg var hos. Især var der en af døtrene –


    Professoren 

Ja denne frk. Sidonie, hun skal jo være en saa merkelig dame.


    Anna 

Har du hørt snakke om frk. Sidonie da, onkel Fredrik?


    Professoren 

Ja – din mor –


    Anna 

Har mama? Ja, tænk, jeg tror næsten ikke mama liker, at jeg elsker frk. Sidonie saa høit. Jeg tror alvorlig talt, hun er lidt jaloux, jeg!


    Professoren 

Aa – hvor kan du falde paa det. En mor være jaloux! – Men din mor har gaaet her hjemme og ventet paa dig. Kan du ikke se det paa din mors øine, Anna? At der ligger saadan dyb, længselsfuld venten paa bunden af dem?


    Anna 

Tror du det – saadan?


    34Professoren  (vedblir)

Derfor er det hendes øine har den underlige glans, som de har. Det er noget indre, som de ser! Læg merke til det. – (Livlig, optaget.) Del er vel egentlig forskjellen mellem menneskene, dette du, at der er nogen, som venter – som altid venter og haaber – ser hen mod noget lyst og skjønt: Store vidder med spil af farver og fjerne bjerge fulde af sol – eller en liden, stille plet dybt inde i skogen, hvor alting lukker sig sammen bag en, og de smaa skogblomster dufter – dufter saa sødt, saa øinene lukker sig sagte, og man drømmer fine, skjære drømme – kanske med en varm haand indeni sin. Eller – eller (stille, for sig selv) de kan se fremover til noget – noget vidunderlig høit, som vi bare maa hviske om – hinsides graven. (Til Anna.) Og mens de venter, ser du, saa blir sjælen ved at være ung og vaagen. Aarene gjør ikke noget. Del er bare de mennesker, som har holdt op at vente og haabe, som er gamle. Bladene om deres sjæleliv skrumper sammen, tørrer ind, som blomsterne om høsten. Intet vækker dem mere – ingen tone – ingen solstraale –


    Anna 

Ja da – det skjønner jeg saa godt. Netop naar man er ung, forstaar du. For da venter man 35jo saa meget, da ligger livet foran en. – Men du? Hvordan er det med dig selv, onkel Fredrik?


    Professoren 

Med mig? Jo tak. Jo da – jeg har det udmerket.


    Anna 

Kommer du dig godt her ved badet?


    Professoren 

Jo tak – jeg synes, jeg er blevet saa frisk, siden jeg kom hid.


    Anna 

Sig mig, onkel – er han ikke svært hyggelig, gamle doktor Rein, du?


    Professoren 

Jo – en udmerket tækkelig mand. Og sønnen ogsaa. Han gaar virkelig faderen en høi gang.


    Anna 

Jasaa. Han er vel meget sammen med alle badegjesterne, han?


    Professoren 

Han er muntrationsraad, han, ser du. Alle de unge damers gode ven, naturligvis. Altid paafærde –


    36Anna 

Uf ja, saadanne badelæger, de blir vist svært bortskjæmte?


    Professoren 

Tror du det? Stakkar. Jeg synes, de maa øve sig i taalmodighed, jeg du.


    Anna 

Er han saa – saadan svært optaget med disse damerne, han da?


    Professoren 

Hvem du – doktor Rein? Ja, han klagede virkelig lidt her forleden dag – disse lange trættende konsultationer, om alle mulige og umulige ting. Han blir jo rent som en slags far for dem –


    Anna  (afbryder)

Som en far! Erik Rein! som er saa ung?


    Professoren 

Taler du om sønnen? Jeg taler om faderen jeg. – Ja – Rein junior sørger jo for underholdningen, han – arrangerer turer –


    Anna 

Jeg aftalte med Mørks, at jeg ogsaa skulde se at komme med paa nogle af de udflugterne. (Ivrig.) Ser du, onkel Fredrik – jeg har ikke været 37hjemme paa Fyrisheim en sommer – jeg kan gjerne sige paa mange aar. Nu vil jeg se alle de gamle stederne igjen. Alle de gamle pladsene, hvor vi har leget. Og jeg vil plukke jordbær og blaabær. Og jeg vil bade og svømme. Og vi skal have turer og pikniks – der findes ikke noget saa morsomt i verden som at spise ude paa de deilige steder –Fjortende scene


    Tjeneren  (i døren)

Der er serveret!


    Anna 

Jasaa, er Mørks allerede kommet? Onkel Fredrik – vær saa god at byde mig armen. Jeg er hovedpersonen idag, kan du skjønne! (Begge gaar.)

(Teppet falder.)

Boken er utgitt av bokselskap.no

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Korsvei

Skuespillet Korsvei kom ut i 1901. Som i mange andre av Helene Dickmars verker er temaet knyttet til kvinnens rolle i ekteskapet, som mor og i samfunnet.

Etter mange krevende år med en alkoholisert ektemann kan endelig Mathilde Krabbe få oppleve frihet og lykke. Men da sønnen kommer hjem fra studiene stilles hun overfor et vanskelig valg.

Se faksimiler av førsteutgaven fra 1901 (nb.no).

Les mer..

Om Helene Dickmar

Pseudonym for Hanna Butenschøn.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.