Gamle Kristiania-originaler

av Rudolf Muus

XI. TIMEVINKELEN

I 1870-aarene da Frams kaffekjelder i Pløensbakken var en overmaade populær kafé, hvor Fjørtoft og hans tilhængere var stamgjester og her var et samlingssted for maalmænd og radikale venstremænd, saa man ofte her en skjegløs mand, adskillig over de firti med rød næse og et ansigt, som bar et alvorlig teologisk drag, han uttrykte sig med en viss værdighet, og den som ikke kjendte nærmere til kandidat Olsen, kunde nok la sig dupere av ham, og han vilde gjerne tilby unge artianere sin «veiledning i latin, græsk og hebraisk». Likeledes vilde han gjerne kaste sig op i religiøse og politiske diskussioner, dog her kom han som oftest tilkort. Men ved et glas øl og en dram syntes han at være i sit element. Her kjendte han intet maatehold, men blev tilsidst snøvlete og vrøvlete.

Det var Timevinkelen, ogsaa kaldet Snapse-Olsen.

Engang hadde der været knyttet store forhaabninger til ham, og hans hjembygd hjalp ham frem til studentereksamen. Det maatte være i femtiaarene, at han tok sin artium og det med ganske god karakter. Andeneksamen tok han ogsaa, men 57dermed var det slut med studierne. Han skulde nu slaa sig igjennom ved at gi undervisning. Her til hadde han faat en god anbefaling av professor Unger og hadde en usedvanlig smuk haandskrift. Men det blev nok ikke stort med undervisningen.

I femtiaarene stod det endnu en viss glans av en student. Man saa i disse Minervas sønner fremtidige doktorer, jurister, embedsmænd og videnskapsmænd, verden syntes at staa dem aapen, man stelte pent med dem og var ikke uvillig til at gi dem kredit, og tok de sig en fottur utover landet, kunde de gjøre regning paa en gjestfri mottagelse hos storbønder og paa prestegaarder.

Saaledes var vel Olsens eksistence saa nogenlunde i det første decenium – han underviste i kortere tidsrum og paatok sig av og til avskrivning – ellers var hans liv en stadig rangel, og nedover gik det med ham. I sommermaanederne losjerte han i det grønne paa Ekeberg (hos madam Grøn, som man sa), og om høsten under en oplagt baat nede paa bryggen. Han var en stadig gjest paa apotekene, hvor man dengang kunde faa sig gratis en grøn bitter serveret paa disken ved at klage over mavesyke. Han var en type, som alle Kristianiafolk kjendte. Undertiden kunde han gaa paa gaten og forvri sit grønliggustne ansigt paa det forskrækkeligste og skrike: «Uf, at jeg er saa daarlig!» Eller han stanset en person og sa bønlig: «Aa gi mig 10 øre til en dram, jeg er saa syk, De!»

Snart trak han sig tilbake fra kaffekjelderen i Pløensbakken, hvor han følte sig tilsidesat. Han foretrak «Putten» og Heftyekjelderen, hvor han 58holdt politiske foredrag for smaabønder; blandt dem kunde han skinne som et lys.

I begyndelsen av ottiaarene traf jeg sammen med Timevinkelen, hvem jeg tidligere kun hadde kjendt av utseende, nede i «Putten» i Storgaten. Det var en tidlig raakold høstmorgen jeg gik dit ned for at faa en kop kaffe.

Der sat kandidaten ved et bord for sig selv bøiet over en avis. Han var daarlig i klærne og hadde barnaaler nedover ryggen. Det graa haar hang ham pjusket ned i panden. Den rødblaa næse lyste op i det gammelagtige, grøngustne ansigt, som bar et sløvt, haabløst, bedrøvelig uttryk.

I stilhet bad jeg opvartningspiken for min regning at servere Olsen en kop kaffe og et par gode smørrebrød uten at la ham vite hvor det kom fra. Jeg sat langt borte fra ham i lokalet.

Forstukket bak en avis iagttok jeg ham, da han blev servert det bestilte. Hans ansigt lysnet til, og saa lot han blikket fare søkende rundt i lokalet, slukte derpaa kaffen i sig.

En liten stund efter kom han frem til mig og hilste mig, idet han tiltalte mig ved navn.

«De skal ha mange tak,» sa han. «Kaffen gjorde mig godt, men smørrebrødene har jeg tat med mig, jeg kunde ikke spise noget, jeg skal si Dem, jeg var ganske tilfældig kommet ut paa en liten rangel igaaraftes og hadde glemt min portnøkkel, og saa maatte jeg lægge mig til under en omvendt baat nede ved bryggen, saa blev jeg tilrakket av granbar – –»

Denne forklaring avgav Timevinkelen saa nonchalant, at det var en lyst at høre.

59Et aars tid efter hændte en historie, som kom til at danne en lysende avveksling i Timevinkelens ellers noksaa triste tilværelse.

Det var en sommermorgen han sat nede i «Putten», med «Aftenposten» foran sig og tømmermænd hamrende i panden efter et usedvanlig stormfuldt bakanal. Misfornøiet med sig selv og tilværelsen idetheletat, søkte han at adsprede sig ved at fordype sig i de politiske nyheter. Da han var færdig hermed, faldt det ham ind at se efter ledige poster. Kanske der kunde findes noget avskrivningsarbeide for ham.

Saa faldt hans blik paa en annonce:

Huslærerpost

Det var hos en sorenskriver i en naturskjøn egn. Tre gutter at undervise. 800 kroner aaret. Posten skulde tiltrædes straks.

Olsen hævet sin høire haand i veiret og lot den med et smeld falde ned i bordet.

Han hadde faat en idé – en glimrende idé!

Hvorfor skulde han ikke søke posten? Hadde han ikke sine gode eksamener og anbefaling fra professor Unger?

Han grundet herover og forvred sit grøngustne ansigt av ideen og tok til at utmale sig alle de lysende fordeler ved en saadan stilling. De fornødne kundskaper hadde han jo og øvelse i at undervise. Her vinket ham et sorgfrit liv i nye, behagelige omgivelser, han vilde føle sig som et nyt menneske og kunde komme sig storartet op. Hvor kunde man ikke briljere med sine kundskaper og 60sin overlegne intelligence derute blandt bønderne, og kanske, – ja, det syntes ham høist rimelig – kunde han komme til at gjøre et godt parti.

Han følte sig helt forynget ved disse utsigter, og oprømt forlot han «Putten». Resolut gik han ut og slog sig nogen mynt, og satte sig ned og skrev brevet til sorenskriveren, hvori han meldte sig til huslærerposten og vedla professor Ungers anbefaling. Tilsidst utbad han sig eventuelt et litet forskud paa gagen, eftersom han nu en tid hadde været uten beskjæftigelse.

Efter at ha bragt brevet i posten, avventet han i en viss spænding resultatet.

Der var indløpet en hel del ansøkninger til huslærerposten, men ingen av dem udmerket sig ved en saadan smuk haandskrift som kandidat Olsens, dertil hadde han anbefaling fra en professor ved universitetet. Tilfældigvis var der ikke vedføiet noget aarstal, ellers vilde sorenskriveren ha set at bemeldte kand. filos. Olsen maatte være langt over de femti.

Snart efter indløp til Timevinkelen brev fra sorenskriveren at han var antat til posten og vedlagt et forskud av 150 kroner.

Olsen blev likefrem begeistret og gik ned paa basaren og kjøpte sig en brukt dress, som han straks iførte sig og saa nu ut som en bedre mand. Dermed gik Timevinkelen ut paa en generalrangel, som varet like til den dag, da han skulde avreise til sorenskriveren. Da saa den gode Olsen ut som en muddermand.

«Man muss sich nicht verblöffen lassen,» tænkte han, løste sig billet og dampet ivei med toget.

61Paa skrivergaarden traf man forberedelser til mottagelsen av den nye huslærer, her var det jo likesom familien skulde faa et nyt medlem. Smaaguttene var spændt paa at se om deres nye huslærer var en hyggelig kar, og de to unge døtre glædet sig ved utsigten til at faa i huset en ung, flot Kristianiaherre, hvilket jo kandidat Olsen maatte formodes at være.

Om eftermiddagen avreiste kusken med sorenskriverens landauer til stationen for at avhente den nye huslærer.

Utenfor stationen steg kusken av og da toget kom, holdt han sig fremme og saa passagererne strømme ut, men kunde ikke opdage nogen, som syntes at være kandidat Olsen.

«Han kan ikke være med,» tænkte kusken, som han blev staaende speidende ut over den tomme station. Han saa nok en fæl fyr, som drev hen over platformen, men kunde ikke tænke sig at det var kandidaten.

Nu nærmet skikkelsen sig ham og snøvlet:

«Er det nogen Dere søker?»

«Ja, jeg skulde hente en kandidat Olsen,» svarte kusken.

«Det er mig det!»

«Nei, det kan ikke være mulig,» erklærte kusken.

«Jo, jeg skal vise Dere svart paa hvitt.»

Og han trak frem sorenskriverens brev.

Kusken studerte brevet og maatte nu med forfærdelse indrømme, at det hadde sin rigtighet.

«Hvordan gaar dette?» mumlet han, tvilraadig om hvad han skulde gjøre.

«Ettersom De er her for at hente mig, saa faar 62vi vel se at komme avsted,» mente Timevinkelen: «Hvor er kjøretøiet?»

«Her.»

Olsen gjorde mine til at stige op i vognen, men kusken holdt ham tilbake.

«Nei, De kan ikke sitte inde i vognen, saadan De ser ut. De kommer til at rakke til. De faar sætte Dere paa bukken hos mig.»

«Neigu gjør jeg ei, nei,» svarte Olsen. «Er De her for at hente mig, skal jeg kjøre paa herskapsvis.»

Kusken maatte føie sig, og Timevinkelen steg ind i landaueren og slængte sig makelig tilbake i puterne.

«Hvordan gaar dette – hvordan gaar dette?» mumlet kusken urolig for sig selv, som han kjørte opover landeveien. Men Timevinkelen tok det med knusende ro. Noget av rusen hang endnu i ham. Han forespeilet sig vistnok ikke de lysende utsigter, som hadde henrevet ham, da han indsendte sin ansøkning, men var dog bestemt paa at gjøre det bedste ut av huslærerposten.

Paa skrivergaarden stod aftensbordet dækket med et tilbehør av nogen flasker vin for anledningen. Den mand, der overdroges ansvaret for de tre unge poders opdragelse, pleide at være en hædret person her i huset.

Ute paa verandaen sat skriveren, fruen, fuldmægtigen og husets to døtre i fuldt puds for at motta kandidat Olsen, og gutterne stod utenfor porten for at speide efter det første glimt av landaueren.

Da gutterne kom løpende ind og meldte landauerens 63ankomst, steg de unge damers spænding til det ytterste.

Snart hørte man hovslag og vognhjulenes raslen opover alleen.

Ind rullet landaueren med Timevinkelens skrækindjagende skikkelse paa baksætet.

Tableau!

Sorenskriveren bad kandidaten pakke sig.

«Nei,» snøvlet Olsen, «er jeg antat til posten, saa skal jeg pinedød ogsaa tiltræ den.»

Det endte med at man indgik et kompromis.

Olsen blev indlogert i drengestuen for natten, og da han næste morgen kjørte paa melkevognen ned til stationen med et fjerdingaars gage i lommen, var han ytterst tilfreds med sin virksomhet som huslærer hos sorenskriveren.

Skulde mene der blev ballade ved hans hjemkomst til hovedstaden.

Aarene gik, og Timevinkelen førte sit vanlige liv og kavet sig igjennem som bedst. Det faldt ham ikke ind at forsøke sig som huslærer mere. Alderen begyndte at gjøre sig gjældende hos ham og han blev fuld av gigt. Den hadde han vel paadrat sig paa madam Grøns hotel og i det sure logis under baathvælv.

I adskillige aar hadde jeg tapt ham avsyne, da jeg langt ut i nittiaarene atter støtte sammen med ham og kom til at bo i samme gaard som han.

Det var en gammel skipper – la os kalde ham Eng – der i sin tid skulde ha været en dygtig sjømand, var en glad sjæl, som holdt av et bæger, men ogsaa i lange perioder hengav sig til den mest fanatiske religiøsitet. En dag faldt han ned 64fra masten og forslog sig i hodet, saa han blev skrullet av det. Han maatte opgi sjømandslivet og slog sig ned i Kristiania, hvor han hadde to ugifte søstre som var sterkt religiøse. Og med sin omtaagede forstand henfaldt nu Eng til mørke religiøse grublerier. Disse tre søskende hadde nogen midler og for at bidrage til utkommet begyndte Eng at sælge kristelige bøker. Han sat paa en feltstol utenfor Glasmagasinet – en gammel, hvitskjegget mand, som med et barnslig smil frembød sine bøker til forbigaaende, specielt en bok, betitlet «Jesu Liv». Den fik gamlingen navn efter, og de fleste kjendte ham ikke under noget andet navn end «Jesu Liv».

Da Eng og hans søster tok ophold i et hus op mot Ekeberg, fik de tilovers et litet kot av et værelse, som de averterte tilleie for en «troende mand».

Og Timevinkelen meldte sig som leier. Der var foregaat en stor forandring med ham. Han kunde ikke længer taale nydelsen av sterke drikke og var blit kjed og lei av lassaronlivet, og saa hadde han faat noget fast skrivearbeide. Hans næse hadde mistet den rødblaa farve, hans ansigt var blast og rynket og han saa gammel ut, nu var han ogsaa blit ganske net antrukket.

Og da han meldte sig hos søskenderne Eng som leier, «fandt» de og «kandidat Olsen» hinanden med en eneste gang. I deres øine var han et teologisk lys. Han leverte sin lille fortjeneste til dem og blev som et hædret medlem av familien. Kristianiakafeen hadde ikke længer nogen tiltrækning for ham. Hovedstaden hadde i ham mistet en av sine mest bekjendte originaler.

Boken er utgitt av bokselskap.no

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Gamle Kristiania-originaler

I samlingen Gamle Kristiania-orginaler forteller Rudolf Muus om noen av byoriginalene i Kristiania på slutten av 1800-tallet, f.eks. «Grønlands-Ibsen», «Keiser Dal», skomakeren med tilnavnet «Flik-Flak», trevarehandler Andersen på Youngstorvet, «Jumbo» (oppkalt etter Barnums berømte kjempeelefant) og «Kina-Olsen».

Samlingen kom første gang ut i 1922. Se faksimiler av førsteutgaven på nb.no.

Les mer..

Om Rudolf Muus

Med sine 286 utgivelser er Rudolf Muus en av de mest produktive forfatterne i norsk litteraturhistorie.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.