Gamle Kristiania-originaler

av Rudolf Muus

XII. DIKTEREN NICKELSEN

En bekjendt av mig fortalte om en oplevelse han hadde, da han som ganske ung gut for første gang kom hit til Kristiania i ottiaarene:

«Nede ved jernbanetorvet traf jeg en mand med mørkt helskjæg, som venlig smilende indbød mig til at følge sig hjem og drikke et glas vin. Han saa snild og godslig ut, og uten betænkning slog jeg følge med ham opover Toldbodgaten og ind i en av sidegaterne, hvor han bodde. Han laaste op en dør og bad mig værsaagod træde ind, hvilket jeg ogsaa gjorde. Men da han saa laaste døren indvendig og stak nøklen til sig, blev jeg virkelig ræd. Dog viste min frygt sig at være helt ugrundet. Han bød mig sitte ned og skjænket mig vin og drak med mig, saa tok han frem av et skap en stor bunke beskrevne papirer og ga sig til at læse op for mig. Det var dikte og lange avhandlinger – av filosofisk art, tror jeg – og han var begeistret og skrek høit op og gjorde mægtige gester med høire haand, det var nok hans eget forfatterskap alt dette. Jeg husker forresten ikke et muk av det hele. Han trakterte mig flittig med øl og vin og beholdt mig i flere timer før han slap mig ut. Saa trykket han 66min haand til avsked og bad mig snart komme igjen, hvilket jeg lovet. Men det blev nok intet av. Det var sandelig en underlig skrue,» sluttet min bekjendt.

«Det var dikteren Nickelsen!» utbrøt jeg efter at ha hørt hans beretning.

I begyndelsen av ottiaarene støtte jeg først sammen med denne besynderlige fyren – han kunde vel dengang være ca. 40 aar gammel. Han var meget selskapelig anlagt og satte pris paa et glas. Helst vanket han paa mindre kaféer.

Hans far hadde eiet en gammel kjendt gaard i Nedre Slotsgate, som bar sine merker fra Karl XII’s besøk i form av to svenskekuler i murvæggen, og paa façaden stod med jernbokstaver: «Gud være med os». Faderen skulde ha været en ret formuende mand, og til denne søn, som røbet temmelig smaa evner, hadde han kjøpt en livrente. Da faderen før sin død solgte «Gud være med os», satte han som fast betingelse i salgskontrakten at sønnen skulde ha et gratis værelse i gaarden, saalænge han levet, uanset om gaarden skiftet eier.

Dikteren Nickelsen var en høi mager mand med mørkebrunt helskjeg, der gik i to spisser nedentil, der laa noget visst forstyrret, halvskrullet i hans øine. Jeg har aldrig hørt, at han hadde nogen beskjæftigelse, men han var jo nogenlunde godt økonomisk stillet og ikke videre flot anlagt. Hans tid var optat av lange spaserturer, kafébesøk, læsning og diktning. Han forsøkte aldrig at faa disse aandsfostre forlagt, det var ham nok at læse dem høit for sine bekjendte og han glædet sig høilig over deres ros og spanderte drikkevarer paa dem. Saa 67lot han til at ha en sterk hukommelse og var en ganske god fortæller.

Hans kjæreste minde var et kunstnerkarneval i logen han i sin ungdom hadde deltat i, da han optraadte i ridderdrakt og gjorde et voldsomt indtryk paa damerne. Ellers lot nu ikke kvindelig skjønhet til at utøve nogen tiltrækning paa ham.

Saa hadde han skrevet et skuespil «Frøken Tusenfryd» og faat sin gode ven Johannes Brun til at indlevere det til Kristiania Teater for ham. Om ikke titelen skulde behage direktionen, hadde Nickelsen for sikkerhets skyld vedføiet fem andre titler paa stykket. Men han fik aldrig noget svar fra direktionen og var altfor beskeden til at henvende sig til den i saa maate. Dog hadde han en indtil visshet gramsende mistanke om at direktionen i al hemmelighet hadde git dette udmerkede stykke et selvvalgt navn og latt det opføre. Og denne formodede blodige uret der skulde være begaat mot ham, fyldte ham med harme, naar han talte om det til sine venner.

Ellers led nok ikke Nickelsen av mange ærgrelser her i livet. Han var i besiddelse av et rentut prægtig humor. Alle motganger tok han med knusende ro og kunde ikke bli fornærmet paa nogen. Men han hadde let for latteren, en klukkende skoggerlatter, som vedvarte i det uendelige. Han saa kun det gode hos sine medmennesker, og livet var efter hans mening helt igjennom prægtig, og han hadde saa mange interessante oplevelser at fortælle: En av dem hadde han besunget i et dikt, som han selv satte saa høit, at han for egen regning 68hadde latt det trykke og utdelt det gavmildt til sine bekjendte.

Det het: «Mit møte med bjørnen». Jeg husker kun de fire første linjer:

Det var en kveld klokken otte
Jeg vandret i sorten skog,
Til Kongsberg by jeg maatte
Og fremad jeg hastigen jog.

Hvorfor Nickelsen maatte til Kongsberg fik man ingen oplysning om, men det lot til at være en yderst presserende grund. Videre skildret han, hvordan en stor bjørn pludselig dukket frem av skogen og stillet sig truende paa bakbenene iveien for ham. Uten at miste fatningen blev Nickelsen rolig staaende og saa bamsen fast ind i øinene. Dyret brummet stygt og lusket ind i skogen igjen. «Mit blik behaget den ei,» sluttet dikteren. Og det kunde vel hænde at bjørnen blev skræmt av det skrullete uttryk i Nickelsens øine. Dette dikt foredrog han med en sand tragisk pathos.

En anden av hans interessante oplevelser var følgende:

Langt paa natten kom Nickelsen hjem til sin leilighet i «Gud være med os». Han laaste op den ytre dør og hadde nu for at komme til sit værelse at gaa gjennem en lang korridor, som just oplystes av maaneskinnet, der faldt ind fra et vindu, som vendte ut mot gaarden. Da kom en høi dame med pudret paryk og krenoline like imot ham, hendes fine smukke ansigt var hvitt som et laken. Høflig som altid tok Nickelsen hatten av for hende, men uten at ta notis av ham, gik hun med stolt holdning 69forbi ham, og da han vendte sig og saa efter hende, var hun forsvunden.

«Blev du da ikke ræd?» spurte en av tilhørerne.

«Ikke i mindste maate,» lød svaret.

«Fandt du det da ikke uhyggelig?»

«Nei, jeg fandt det bare uhyre interessant og følte mig smigret ved at en dame fra forrige aarhundrede gjorde mig den ære at vise sig for mig.»

I sammenhæng hermed maa jeg nævne en ven av Nickelsen, en stille, mørk, indesluttet fyr som het Dankert.

«Han er en bra mand,» sa dikteren engang til mig om ham, «en meget interessant mand, og han hører det, som ikke andre kan høre.»

«Hvordan da?»

«Ja jeg vil ikke si mere,» drog Nickelsen sig diskret unna.

Disse hans mystiske ord gjorde mig nysgjerrig. Men ikke lang tid efter skulde jeg faa forklaring paa dem.

Det var sent en aften at jeg slog en gjenvei over Hammersborg for at komme hjem. Det var vakkert veir med maaneskin og der hersket en dyp stilhet i denne alderstegne forstad.

Jeg gik hensunken i mine egne tanker, da pludselig en mand styrtet frem av en av smaagaterne og grep mig i armen og ropte:

«Hørte De et kvindeskrik?»

Jeg saa ind i hans forstyrrede ansigt og gjenkjendte nu Dankert.

«Hørte De et kvindeskrik?» gjentok han i samme ophidsede tone.

«Nei, her er jo stilt som i graven,» svarte jeg.

70«Men jeg hørte det tydelig, det er bestemt blit snigmyrdet en kvinde i en av gaardene deroppe.»

Idetsamme nærmet en konstabel sig fra den anden kant.

Nu styrtet Dankert løs paa ham.

«Hørte De et kvindeskrik?»

«Er De nu ute med kvindeskriket Deres igjen?» gren konstabelen.

«Ja, jeg sier Dem, der er en kvinde snigmyrdet deroppe.»

«Sludder, far, bare gaa hjem og læg Dere naa!» tordnet lovens haandhæver. Og Dankert pilet ivei.

«Var han beskjænket?» spurte jeg konstabelen.

«Langtifra,» lød svaret. «Han skal være ganske fornuftig om dagen, men han har det med at løpe om paa Hammersborg om natten og plage folk med disse kvindeskrik, som han hører. Det er nok etslags galskap hos manden.»

Det var altsaa dette som Nickelsen fandt saa interessant hos sin ven Dankert. Senere skulde jeg erfare, at den gode dikter selv var begavet i en lignende retning. Han saa det som ikke andre kunde se.

I jobbetiden mot aarhundredets slutning meldte der sig en kjøper til «Gud være med os», som vilde la gaarden nedrive for at opføre en moderne bygning paa dens tomt. Og Nickelsen fik en liten pengesum for at frafalde sin ret til at bo der. Det lot dog ikke til at han tok sig nær av at hans gamle hjem lagdes i grus.

«Jeg kan allikevel se det for mig, naar jeg vil,» sa han.

En dag fulgte Nickelsen mig rundt byen og viste 71mig hvor gamle, nu forsvundne løkker og gaarder før hadde ligget. Og herved la han en sjelden skarp hukommelse for dagen.

Om sommeren slog Nickelsen sig ned paa landet, hvor han levet paa egen kost og vandret om i de store skoger og drømte og filosoferte og siden gjorde sine optegnelser. Jeg har idetheletat sjelden kjendt en mere lykkelig, nøisom og tilfreds mand end ham, og han vilde alle sine medmennesker saa vel.

En dag stanset Nickelsen mig paa gaten og sa med en stolt mine:

«Jeg frelste et menneskeliv igaar.»

«Hvordan foregik det?»

«Jo, min vertinde blev saa forfærdelig syk, at hun holdt paa at dø paa flækken. Da skjænket jeg hende et ølglas genever og tvang hende til at drikke det, og hun retirerte øieblikkelig.»

«Du er en flink mand, Nickelsen,» sa jeg.

«Men hør naa,» fortsatte han. «Næste gang vi møtes, er det ikke sikkert at du kjender mig igjen.»

«Hvorfor ikke?»

«Fordi jeg agter at ta helskjægget av mig, og denne stripete dressen skal farves graa, huen likeledes. Hvis du ser en skjægløs mand graaklædt fra top til taa, saa er det mig.»

«Jeg skal huske paa det.»

Desværre fik jeg ikke anledning til at se dikteren saadan forvandlet. Det gik aar og dag før jeg traf ham igjen. Saa fik jeg en billet fra ham med anmodning om at besøke ham paa et hotel i Rosenkrantsgaten, hvor han bodde. Jeg gik ditned og fandt ham i godt humør. Han har ialfald da sit 72helskjæg. Han var nylig kommen til byen efter et længer ophold paa landet.

«Liker du at bo paa hotel?» spurte jeg i samtalens løp.

«Ja, det er nok paa en maate interessant og samtidig spændende,» svarte han med et mystisk smil.

«Hvordan mener du?»

«Igaarnat vaaknet jeg ved at det puslet utenfor døren. Jeg hadde laast den førend jeg la mig, og nu saa jeg nøklen dreie sig rundt i dørlaasen. Der blev benyttet etslags knipetang utefra. Døren aapnedes paa klem og et rødskjægget ansigt tittet ind. Men jeg sendte ham et blik, det var nok til at faa ham til at forsvinde. Siden sov jeg trygt. Men inat var rødskjæggen her igjen og maatte fordufte paa samme maate.»

Dette syntes mig noget utrolig. «Det maa være en farlig indbrudstyv,» sa jeg.

«Det er ingen almindelig tyv,» svarte han.

«Tror du da ikke det er dine penge han vil ha fat i?»

«Nei, det er mine manuskriper han gaar efter. Det er en infernalsk intrige man har sat igang mot mig.»

Da begyndte jeg at forstaa.

«Jeg faar vel flytte til et andet hotel – og det maa ske paa den mest hemmelighetsfulde maate.»

Han flyttet til et hotel ved jernbanetorvet. Men ogsaa her besøkte rødskjæggen ham om natten.

Nu tok Nickelsen en rask beslutning. Han reiste til Ljan og indlogerte sig paa skiftet der. Men ak, ogsaa her dukket den forfærdelige rødskjæg op og forsøkte at trænge sig ind til ham.

73Aldeles nervøs av denne mystiske forfølgelse vendte dikteren tilbake til Kristiania, hvor han fik sine manuskripter forvaret i et ildfast hvælv. Derpaa flyttet han sammen med Dankert.

Der viste rødskjæggen sig ikke, men Dankert hørte kvindeskrik om natten og holdt et svare leven.

Nu kjøpte Nickelsen en hængekøie og slog sig ned hos to gode venner, hvor han spændte køien op for natten. Her sov han uforstyrret, og der kom ro over ham.

I denne hængekøien fandt vennerne ham en morgen død. Der laa saadant tilfreds smil over hans ansigt.

Boken er utgitt av bokselskap.no

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Gamle Kristiania-originaler

I samlingen Gamle Kristiania-orginaler forteller Rudolf Muus om noen av byoriginalene i Kristiania på slutten av 1800-tallet, f.eks. «Grønlands-Ibsen», «Keiser Dal», skomakeren med tilnavnet «Flik-Flak», trevarehandler Andersen på Youngstorvet, «Jumbo» (oppkalt etter Barnums berømte kjempeelefant) og «Kina-Olsen».

Samlingen kom første gang ut i 1922. Se faksimiler av førsteutgaven på nb.no.

Les mer..

Om Rudolf Muus

Med sine 286 utgivelser er Rudolf Muus en av de mest produktive forfatterne i norsk litteraturhistorie.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.