Gamle Kristiania-originaler

av Rudolf Muus

VI. GAMLE NORGE

Enhver som har bodd en tid i Kristiania har vel set Ola Tømte eller Gamle Norge, som strammet nedover gaten med kjæk holdning iført soldatlue, uniformsfrakke og graa benklær. Før i tiden ogsaa med en gammel dundrebøsse paa ryggen og sabel ved bæltet og tornister. Ret jovialt er hans ansigt med de smaa, livlige øine og lurvet graahvit skjæg.

Den som saa ham kunde faa det indtryk, at det var en gammel krigsmand, som i en fart var mobilisert og nu skulde rykke like i felten og støte til sit regiment.

Saa kommanderer han «en–to, en to.» Av og til stemmer han begeistret i med skurrende stemme: «Sønner av Norge», som er hans yndlingssang og hvorfra han selv rimeligvis har faat sit værdige navn. Andre fædrelandssanger har han ogsaa paa lager. Han elsker musik, fremfor alt divisionsmusikken, og ofte naar den paraderte nedover Karl Johan, kunde man se Gamle Norge marsjere taktfast i flugt med dem paa fortauget og av og til istemme et hurra.

Gaar han ind i en kafé, optrær han som en krigsmand, der i en erobret by uttar kontributioner. 29Han er idetheletat en herremand, som synes at ha ret til at byde og befale.

«Halv øl!» kommanderer han i en tone som «Avdeling holdt!» Han vet at sætte pris paa et godt glas, og det gjør ham aldrig vred eller krakilsk, men øker kun hans gemytlighet og fædrelandsbegeistring. Og alle de mægtige tanker, der gjærer inde i ham, maa ha avløp enten i sang eller flammende ord.

Andre saadanne skruer som Gamle Norge pleier at haanes og forfølges av den opvoksende ungdom og lid ondt av dem. Men med Gamle Norge er det helt anderledes.

Smaagutterne beundrer ham og han er glad i dem og staar i den inderligste rapport med dem, saa stort et barn som han selv er. Ofte organiserte han i en hast et litet guttekorps, utnævnte sig selv til kaptein over dem, kommanderte dem med vældig røst og marsjerte nedover gaten med dem, og hans skurrende stemme blandet sig med de friske

barnestemmer til en fædrelandssang.

Syttende mai følte Gamle Norge som sin egen dag. Da var han finere end ellers at se paa og ba endog nogen kotillionsordener paa brystet.

Kristianiaoriginaler_s30

Kristiania politi har nu engang git Gamle Norge carte blanc paa at føre sin opsigtsvækkende færd i gaterne, uten at der lægges ham en pind iveien. Han har frit lov til at synge og brøle saa meget han lyster. Sig imellem fortæller smaagutterne mange underlige ting om ham, blandt andet at han spiser menneskekjøt og er over hundrede aar. Men han maa jo være langt ældre, om man skal tro ham selv, naar han paastaar, han anførte bondehæren 31mot Skotterne ved Kringen og selv skjøt oberst Sinclair. I den fransk-tyske krig i 1870 skal han ogsaa ha kjæmpet tappert med paa franskmændenes side.

Angaaende sine privatforholde iagttar Gamle Norge den største hemmelighetsfuldhet. Men det lykkedes engang en ung mand at skaffe sig adgang til hans residens, et kvistværelse i en av utkanterne.

Der laa Gamle Norge i sit vanlige antræk paa en feltseng og røkte av en snadde. Paa væggene hang alleslags gamle, ramponerte vaaben. Han maalte sin besøkende med et temmelig barskt blik, men da denne bød ham tobak, blev krigsmanden blid og med en bajonetstump karret han asken ut av pipen.

Engang forsøkte Gamle Norge at komme ind i frelsesarméen, hvor han vilde bli oberst, men det blev avslaat, antagelig fordi man fandt ham altfor verdslig.

Uten tvil er han militarist paa sin hals. Han anser sig selv som en yderst betydningsfuld person, hvem Europas øine stadig er rettet paa, og engang følte han sig vel paa den allerbehageligste maate bestyrket heri, nemlig da «Humoristen» leverte et billede av et nyt ministerium, hvori han selv figurerte som forsvarsminister.

En avisgut viste den gamle veteran billedet, og han jublet op i en henrykkelse som han hadde vundet det store lod. Saa maatte han vite hvor dette blad var at faa. Straks marsjerte han op i «Humoristen»s redaktion og fremstillet sig som forsvarsminister. Man begavet ham med endel 32eksemplarer av bladet, og han gik ut i byen og solgte dem med godt utbytte. Dette var en av Gamle Norges store dage.

Der er dem, som vil paastaa, at Gamle Norge paa ingen maate er skrullet, men er ved sine fulde fem og en lur fant, som kun spiller denne komedie for at slaa mynt paa det. Men al sandsynlighet taler for at vedkommende tar feil.

Av alle bydeler synes han at like Sagene bedst. Etsteds oppe ved Bjølsen skal han være født, og det fortælles, at han i sin ungdom var en kjæk, vakker kar og stram underofficer. Men saa kom der en ulykkelig kjærlighetshistorie til og knækket ham, og han søkte sin glemsel i flasken og forfaldt mer og mer, og litt efter litt gik hans forstand fløiten.

Gamle Meinich paa Bjølsen kjendte Gamle Norge i hans ungdom og bevarte fra den tid en viss godhet for ham.

Selv fortæller Gamle Norge aldrig noget om den skjønhet der forsmaadde ham, og sit livs store sorg. Uten tvil er han et noksaa lykkelig menneske, nogen egentlig nød lider han ikke, og efter egen opfatning fører han en yderst samfundsgavnlig tilværelse. Han gjør ingen sjæl fortræd og er virkelig en muntrationsraad for mange beskedne unge planter.

Boken er utgitt av bokselskap.no

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Gamle Kristiania-originaler

I samlingen Gamle Kristiania-orginaler forteller Rudolf Muus om noen av byoriginalene i Kristiania på slutten av 1800-tallet, f.eks. «Grønlands-Ibsen», «Keiser Dal», skomakeren med tilnavnet «Flik-Flak», trevarehandler Andersen på Youngstorvet, «Jumbo» (oppkalt etter Barnums berømte kjempeelefant) og «Kina-Olsen».

Samlingen kom første gang ut i 1922. Se faksimiler av førsteutgaven på nb.no.

Les mer..

Om Rudolf Muus

Med sine 286 utgivelser er Rudolf Muus en av de mest produktive forfatterne i norsk litteraturhistorie.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.