Legendeballadar

Norske mellomalderballadar

Forkortingar og litteratur

CCF: Corpus Carminum Færoensium. Føroya kvæði I–VI. Red.: S. Grundtvig m. fl. København 1941–1972

Child: The English and Scottish Popular Ballads I–V. Red.: F.J. Child. New York 1882–1898 (ny utg. 1965)

DFS: Dansk folkemindesamling

DgF: Danmarks gamle Folkeviser I–XII. Red.: S. Grundtvig m. fl. København 1853–1863 (ny utg. 1966)

EFA: Etno-folkloristisk arkiv, Seksjon for kulturvitenskap, Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitskap, Universitetet i Bergen

FSF: Finlands svenska folkdiktning V. Red.: O. Andersson. Helsingfors 1934

IFkv: Íslenzk Fornkvæði I–VII. Red.: Jón Helgason. København 1962–1981

NB: Nasjonalbiblioteket, Oslo

NFS: Norsk Folkeminnesamling, Institutt for kulturstudier, Universitet i Oslo

SMB: Sveriges Medeltida Ballader 1–5. Red.: B. Jonsson m. fl. Stockholm 1983–2001

TGM: Telemark og Grenland museum

Utsyn: Utsyn yver gamall norsk folkevisedikting. Red.: L. Heggstad m. fl. Kristiania 1912

*

Andersson, Otto (red.) 1934. Finlands svenska folkdiktning. Bind V: Folkvisor 1. Den äldre folkvisan. Helsingfors. Svenska litteratursällskapet i Finland.

Barnes, Michael 1974. Draumkvæde. An Edition and Study. Oslo-Bergen-Tromsø. Universitetsforlaget.

Blom, Ådel Gjøstein 1971. Ballader og legender fra norsk middelalderdiktning. Oslo-Bergen-Tromsø. Universitetsforlaget.

Blom, Ådel Gjøstein 1982. Norske mellomalderballadar 1. Legendeviser. Oslo-Bergen-Tromsø. Universitetsforlaget.

Bugge, Sophus [1858] 1971. Gamle norske Folkeviser. Oslo-Bergen-Tromsø. Universitetsforlaget.

Bø, Gudleiv og Magne Myhren 2002. Draumkvedet. Diktverket og teksthistoria. Oslo. Novus.

Celander, Hilding 1950. Stjärngossarna: deras visor och julspel. Nordiska Museets handlingar 38. Stockholm.

Child, Francis James [1882–1898] 1965. The English and Scottish Popular Ballads I–V. New York. Dover.

Dokumentasjonsprosjektets balladearkiv fra 1997.

Dybdahl, Audun 1999. Helgener i tiden. Trondheim. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

Faye, Andreas [1833] 1844. Norske Folke-Sagn. Guldberg & Dzwonkowskis Forlag. Christiania.

Grundtvig, Svend, Jørgen Bloch og Chr. Matras (red.) 1941–1972. Føroya kvæði : Corpus carminum Faeroensium I–VI. København. Munksgaard.

Grundtvig, Svend, Axel Olrik m. fl. (red.) [1853–1863] 1966. Danmarks gamle Folkeviser I–XII. København. Gyldendalske Boghandel.

Heggstad, Leiv og H. Grüner-Nielsen 1912. Utsyn yver gamall norsk folkevisedikting. Kristiania. Olaf Norlis Forlag.

Jón Helgason 1962–1981. Íslenzk Fornkvæði I–VII. Editiones Arnamagnæanæ. Series B vol. 17. København. Munksgaard.

Jonsson, Bengt R. 1996. Om Draumkvædet och dess datering. Särtryck ur Sumlen. Årsbok för vis- och folkmusikforskning 1994–1995. Stockholm. Svenskt Visarkiv.

Jonsson, Bengt R. og Olav Solberg 2011. «Vil du meg lyde». Balladsångare i Telemark på 1800-talet. Oslo. Novus.

Jonsson, Bengt R., Svale Solheim og Eva Danielson 1978. The Types of the Scandinavian Medieval Ballad. Oslo-Bergen-Tromsø. Universitetsforlaget.

Landstad, Magnus B. [1853] 1968. Norske Folkeviser. Oslo. Norsk Folkeminnelag/Universitetsforlaget.

Moe, Jørgen 1964. «Indberetning fra Cand. theol. Jørgen Moe om en af ham i Maanederne Juli og August 1847 med offentligt Stipendium foretagen Reise gjennem Thelemarken og Sætersdalen, for at samle Folkedigtninger». I: Tradisjonsinnsamling på 1800-talet. Oslo. Universitetsforlaget.

Oftelie, Torkel 1909. Telesoga. Fargo. Telelage i Amerika.

Pontoppidan, Erik [1736] 1923. Fejekost. Utgave ved Jørgen Olrik. København. Det Schønbergske Forlag.

Ressem, Astrid Nora (red.) 2011. Norske middelalderballader. Melodier. Bind 1. Oslo. Norsk visearkiv/Norsk Folkeminnelag/Aschehoug.

Skar, Johannes 1965. Gamalt or Sætesdal. I. Oslo. Det Norske Samlaget.

Solberg, Olav (red.) 1989. Engelbret Michaelsen Resen Mandt. Historisk Beskrivelse over Øvre Tellemarken. Espa. Lokalhistorisk Forlag.

Solberg, Olav 2011. «’Paa gammelt Maal og paa Pergament’. Har det funnest ein skriftleg norsk balladetradisjon?». Maal og Minne, hefte 2. Oslo. Novus.

Unger, C.R. (red.) 1877. Heilagra Manna Søgur. Christiania.

Vedel, Anders Sørensen 1591. It Hundrede vduaalde Danske Viser, Om allehaande Merckelige Krigs Bedrifft, oc anden seldsom Euentyr, som sig her vdi Riget, ved Gamle Kemper, Naffnkundige Konger oc ellers forneme Personer begiffuet haffuer, aff arilds tid indtil denne neruærendis Dag. Ribben. Hans Brun.

Vésteinn Ólason 1982. The Traditional Ballads of Iceland. Reykjavík. Stofnun Árna Magnússonar.

Wiers-Jenssen, Hans og Haakon Hougen 1993. Stjernespill og stjernesang i Norge. Norsk folkeminnelags skrifter nr. 138. Oslo.

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Legendeballadar

Legendeballadane handlar om mennesket i møte med katolsk gudstru. Sentrale kristne verdiar blir haldne fram til lærdom og oppbygging, i spennande forteljingar om heilage kvinner og menn, som trassar overgrep og pinsler frå overgriparar. Jamvel om martyrane må gå i døden, kan dei sjå fram til eit nytt liv i den andre heimen, og vanlege menneske kan lære av deira mot og tru. Fleire legendeballadar byggjer direkte eller indirekte på prosaforteljingar, som vart lesne høgt i kloster og kyrkjer i mellomalderen.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.