Legendeballadar

Norske mellomalderballadar

TSB B 20 Olav lyg på stolt Margjit


Innleiing

Olav og Margjit er kongsborn, men Olav vil liggje med søster si. Når ho avviser han, baktalar han henne for kongen. Han seier at Margjit er skuldig i hor, og ho har grave eit levande spedbarn ned i jorda. Kongen trur på Olav og let henne brenne på bål. Men når bålet har brent ned, ligg Margjit der så kvit som ei svane. To englar kjem og hentar henne opp i himmelen, mens to djevlar frå helvete tek Olav.

Visa manglar ein legendarisk bakgrunn. Margjit er ikkje ein martyr som gjev livet sitt for den religiøse trua, men ho vel døden framfor å miste jomfruæra si. Når ho ser bålet ho skal brennast på, kallar ho det si brureseng. Ho skal stå brur i himmelen. I ei anonym oppskrift av Moltke Moe, ber ho også for både far og mor, og dessutan for Olav.

I ein dansk variant deler ho ut eignelutene sine mens ho ber for far og mor, men då ho skulle gje Olav ein sylvprydd kniv, ønskte ho at kniven skulle stå i hans liv. Slikt seier ikkje ein ekte helgen.

Olea Crøger skreiv visa opp alt på 1840-talet, men den fyldigaste teksten hadde Ragnhild Halvordsdotter Hurum i Seljord. Både Sophus Bugge, Hans Ross og G. O. Greve skreiv visa opp etter henne. Den eldste oppskrifta av denne visa finn vi i ei svensk handskriven visebok frå dei første åra av 1600-talet, men korkje dei svenske eller danske variantane er merkbart ulike dei norske.

Visa må kallast ei kvinnevise. Blant dei norske og danske variantane er det berre registrert kvinnelege songarar, og i Sverige, som har heile 27 variantar, er det berre to mannsnamn.

Både Lindeman, Catharinus Elling og Rikard Berge har skrive opp melodiar til visa.

Utsyn 58
DgF 109
SMB 46
IFkv 80
FSF 21
Oppskrift A

TSB B 20: Olav lyg på stolt Margjit

Oppskrift: 1840-åra av Olea Crøger etter ukjend songar frå ukjend stad.

Orig. ms.: NFS M.B. Landstad 3, 93–94.

Oppgjeven tittel: Peder og liden Kirsten

*

1. Peder han ganger til Kongens Gaard,
– Fugelen sjunger i Lunden. –
Aa ude stod Kirsten, var svøbt i Maar
– Den Jomfru skulle troelovas.

2. Aa hør Du liden Kirsten hvad jeg siger Dig,
Aa vil Du nu troelove mig.

3. Aa ikke saa vil jeg troelove Dig,
For Du est Peder, Broder til mig

4. Aa vil Du naa ikke troelove mig
Saa gaaer jeg til Fader aa lyver paa Dig

5. Ja lyv paa mig nu mens Du vil
Men Gud skal være mit Vidne til

6. Aa Peder han ganger til Kongens Gaard
Aa ude stoed Kongen var svøbt i Maar,

7. Aa hør Du Peder, Sønnen min
Hvor lider Kirsten Søsteren Din?

8. Aa Kirsten har gjort baade Hoer aa Mor
Aa hun har lagt livanes Barn i Jor.


Saa tog dem liden Kirsten aa la{a} o paa Baar

NB: Her mangler et Par Vers.

9. Saa tog dem liden Kirsten aa la ho paa Baar
Aa Peder stod aa saag derpaa

10. Saa kom der treto Duer fra Himmelen ned
Da de fløi op, da var de tre

11. Saa kom der tre Ravner fra Helvede op
Og tog saa Peder med Sjel aa Krop.

*

Strofene er ikkje nummererte i oppskrifta.
Oppskrift B

TSB B 20: Olav lyg på stolt Margjit

Oppskrift: 1874 av Hans Ross etter Ragnhild Halvorsdotter Hurum (Flathus/Mogane), Seljord, Telemark.

Orig. ms.: NFS H. Ross 13, 28–32 (kladd), jamført med reinskrift skriven over kladden på s. 28 og 30 i same handskriftet.

Utan oppgjeven tittel. Tittel i reinskrifta: Stolt Olav aa stolt Margjit

*

1. Stolt Olav han pika paa Dynni me Fingenne smaa
– Naar Linden ber Løv. –
Aa kjære stolt MargitI reinskrifta er namnet retta til Margjit her og elles. skreid Laasenn ifraa
– MæAlternativ lesemåte i reinskrifta og til siste strofa i kladden: For dei vekker saa stolt ei skjøn [Jomfru]. –Andre omkvedet står etter den andre strofa i kladden. Siste ordet manglar etter andre strofa.

2. Stolt Margit ho vakna i Sengi so bratt
Hokke e de som kjæme so silde um Natt

3. Aa ingjen saa heve eg Stevnen sagt
Aa ingjen so slepper eg inn um Natt

4. St[olt] Ol[av] han reste te Kongjen mæ BuAlternativ lesemåte: aa lyg I reinskrifta står det eit to-tal føre varianten, noko som tyder på at Ragnhild har sunge balladen to gongar for Ross, og at ho song det slik andre gongen.
St[olt] M[argit] ho gjer baade horar aa murAlternativ lesemåte: myrer I reinskrifta står det eit to-tal føre varianten, noko som tyder på at Ragnhild har sunge balladen to gongar for Ross, og at ho song det slik andre gongen.

5. Aa Kongjen dei henta heim Ask aa Ei henta heim Eik
Aa dei henta heim alt som brennas kunn heitt

6. Aa K[ongjen] prikka paa Dynni mæ Fingrenne smaa
Aa skjæi Stolt M[argit] skrei Laasenn ifraa

7. S[tolt] M[argit] ho vakna i Sengi saa bratt
Hot æ de fe eit Lys som dei brenner i Natt

8. De æ ikkje LjosSamlarkommentar i reinskrifta: (Dagligtalen siger Jos) om du synes saa
De æ naa di Brureseng som du skaa liggje paa

9. Aa æ de mi B[rureseng] som eg skaa liggje paa
Saa heve st[olt] O[lav] logi paa meg naa

10. K[ongjen] tok St[olt] M[argit] i hviden Haand
So kastar han hennar at høieste Brann

11. Som Brannen va brunnen aa den laa i Brann
S[tolt] M[argit] laag atte saa gvit som ei Svan

12. So kom der tvo Englar fraa Himmelen ne
Daa de rest tilbage saa va dei vel tre

13. Over lina står det: for diD{e}i henta heim Ask aa dei [henta heim Eik]
Di henta heimAlternativ lesemåte i reinskrifta: heim heim [sic!] alt som brennè k{u}ann heitt

14. K[ongjen] tok st[olt] O[lav] i hviden Hann
So kasta han honom at høiest Brann

15. Som Brannen va brunnen aa den va i Brann
S[tolt] O[lav] laag atte saa svart som ein Ravn

16. So kaam der tvo Dæ‹vle›Utydeleg på grunn av sulkete papir og overskriven tekst. fra Helvetes Led
Daa de rest tilbage daa va dei væl tre.Samlarkommentar i reinskrifta:Dei» hedder det med Eftertryk, ellers «de»

*

Strofene er ikkje nummererte i oppskrifta.

Reinskrifta er skriven over strofe 1–3 og 8–11 i kladden, og siste strofa i kladden er overskriven med tekst frå ei reinskrift av «Di tvo Systrar» (Horpa).
Oppskrift C

TSB B 20: Olav lyg på stolt Margjit

Oppskrift: Ukjend år av ukjend samlar etter ukjend songar frå ukjend stad.

Orig. ms.: NFS M. Moe 48 nr. 5, 5–8.

Utan oppgjeven tittel.

*

1. Peder rider til liden Kirstens Gaard
– Fuglene sjunger i Lunden –
Liden Kirsten stod ude og solte sit Haar
– Den Jomfruen skulde troloves

2. God Dag liden Kirsten kjær Søsteren min
Vil nu du trolove dig

3. Nei inte saa kan jeg troloves med dig
Fordi du er Peder kjær Broderen min

4. Vil du inte troloves med mig
Saa stor en Løgn skal jeg lyve paa dig

5. Ja lyve hvem som lyve vil
Gud skal være mit Vidne dertil

6. Peder rider til Kongens Gaard
Kongen stod ude og solte sit Haar

7. God Dag du Peder kjær Sønnen min
Hvordan staar det til med liden Kirsten Søsteren din

8. Liden Kirsten KirstenFeil for: Kirsten har gjordt baade Hor og Mord
Hun har lagt levende Barn under Jord.

9. Kongen lod hugge en golde Gran
Derunder skal brænde Kongens Barn

10. Da kjørte liden Kirsten over breden Bro
Alle græd, liden Kirsten lo

11. De kjørte liden Kirsten over grønne Eng
Gud ske Lov, nu ser jeg min Barneseng

12. Saa bad hun baade for Far og Mor
Hun bad for Peder sin eneste Bror

13. Men ei for Peder din eneste Bror
Ja vel er der Naade for Far og Mor
Men ei for Peder din eneste Bror

14. Den store Løgn, han har lyvet paa dig
Den kan han aldrig besvare hos mig

15. Saa kom to Duer fra Himlen ned
Men naar de for op saa var det tre

16. Saa kom der to Korper fra Helvede op
Saa tog de Peder med Sjel og Krop

*

Strofene er nummererte i oppskrifta. Strofe 7 og 8 er ombytte, men dei er nummererte som her.

Oppskrifta ligg saman med ymse andre oppskrifter med ymse hender i ein konvolutt med påskrifta: Fra proprietær Anders Heyerdahl i Urskog / Januar 1885.

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Legendeballadar

Legendeballadane handlar om mennesket i møte med katolsk gudstru. Sentrale kristne verdiar blir haldne fram til lærdom og oppbygging, i spennande forteljingar om heilage kvinner og menn, som trassar overgrep og pinsler frå overgriparar. Jamvel om martyrane må gå i døden, kan dei sjå fram til eit nytt liv i den andre heimen, og vanlege menneske kan lære av deira mot og tru. Fleire legendeballadar byggjer direkte eller indirekte på prosaforteljingar, som vart lesne høgt i kloster og kyrkjer i mellomalderen.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.