Livsslaven

av Jonas Lie

II.

Det er i visse Maader ikke saa galt, at den, som har havt det ondt og er blevet vanvyrdetVanvyrde, forsømme. i sin første Tid, ikke husker noget af det, – skjønt, kanske der alligevel hænger noget ved!

19Det paastod ialfald Madam Holman. Hun kunde fra første Dag, hun fik Gutten i Huset, baade se og mærke, at han var opfødt i et sligt Fantehul!Fantehul, Tyvehul. Øjnene var saa kloge og gløgge, og han kunde være saa udspekuleret indfulIndful, snedig. og trodsig, – længe før han kunde snakke! Hun paastod, at han rentud var ondskabsfuld, saa lurLur, døsig. og stille, lige til hun akkurat var sovet ind; men saa kunde han sætte i at brøle saa højt som en Vægter.

Men det indsaa nu alle, som kjendte lidt til Blokmagerens, at havde de ikke været saa heldige med Gutten, saa havde ialfald han været heldig, som havde fundet Vej til dem. Der var blot ét Ord og én Mening om, hvilken ordentlig, pligtstræng Kone Blokmagermadamen var. Lang, mager og pyntelig i alt sit Væsen, kunde allerede det lille leverbrune Ansigt med de lerblaa, humørløse Øjne sige én, at hun ikke var den, som lod sig henrive til ubesindig Hæftighed.

Og de Par Gange om Aaret, Barbro besøgte Gutten, – hun havde ikke saa let for at komme nu, Wejergangs hele Aaret boede ude paa Landstedet, – kunde hun ogsaa selv noksom overbevise 20sig om, hvor velstelt og ren og strix han blev holdt. Det var en Tale til Samvittigheden, fra hun kom, til hun gik, om hvor vanskeligt det var at rette paa alle Blikkenslagerbunkerne, det, som galt og uforsvarligt var stelt fra først af … især med hans stridige Gemyt! Nu kunde han virkelig gaa lange Stykker; men krybe, bare krybe vilde han! og da gik det saa fort, at ikke før havde hun Øjnene fra ham, før han var baade her og der, snart ved Gryden og Madkopperne, snart i Vandbøtten; eller ogsaa var han henne i Blylodderne paa Klokken. Og rev ned og væltede og sølede sig til gjorde han, hvor han kom; – igaar laa Kattemaden udover Gulvet! Saa nu havde hun hængt Riset langt nede paa Væggen, forat han kunde have det for Øje. Thi fornøden Skræk maatte der sættes i ham, og Paapasselighed og Straf maatte der sandelig til! Og Barbro maatte vel selv vide, at det ikke var saa let at sidde over andres Børn, – især da et saadant vildfarende, som var kommet til paa den Maade! …

Det var, hvad Barbro maatte erkjende for retskaffen Tale fra Ende til anden, hvormeget den end bed hende, og hun derfor altid fik som en Hast med at komme afsted igjen.

21Det var ikke frit for, at hun ogsaa tog sig Lærdom af det, – hvad hun paa sin Side kunde have Føje og Ret til at sige Fru Wejergang om alt sit Stræv for hendes to, naar der kunde komme en Knude paa Traaden.

– Men den fortsatte sig gjennem hele Opvæxten den samme Ulydighedsaand i Gutten. Den var umulig at plukke af ham, alt det Blokmagermadamen arbejdede, og Blokmageren selv undertiden maatte hjælpe til! Det sidste gik dog ikke for sig, før hun tilbørlig havde indprentet ham den moralske Nødvendighed af at overtage denne sin Halvdel af Husets Pligter.

Blokmageren var en taus Mand med et Par stille, blanke Øjne. Han gik og kom Morgen og Aften, tørrede og pudsede sig og stod nølende ved Døren med et eller andet Redskab eller en Blokstjert i Haanden, før han gik ind. Hvad han kunde mene om sit Ægteskab, var der liden Anledning til at se udenpaa ham. Et var sikkert – en Kone som Madam Holman var en Skat, som ikke kunde prises højt nok; og, blev der ikke netop saa meget igjen af Holman; ja, blev han endog med Respekt at sige til noget af en Dot,Dot, Per Tot. saa indsaa dog enhver, at 22saa maatte være i det Ægteskab, om Ligevægten skulde bevares. Den, som blot en Gang havde sét og talt med Madam Holman, forstod det strax og, hvad man egentlig mindre forstod, var, at det dog til syvende og sidst var ham, som gjorde Blokkene nede paa Værkstedet, hvoraf Huset levede.

Desto mere paafaldende var det, at han undertiden blev antruffet i Porten i en Tilstand af Utilregnelighed, som ingen skulde ventet af en saa lykkelig gift Mand.

Efterat det Under var hændt, at Madamen selv fik en liden Pige, – efter den store og indgribende Forandring i Huset, kom det jo under Overvejelse, om det ikke var bedst at faa Stuen lettet for fremmed Afkom. Men dels var det gode, faste Penge at have, dels kunde hun med Tiden bruge ham ved Vuggen.

Det var det letteste Arbejde af Verden! – rigtig som skabt for en liden Gut at sidde og træde Mejen … Mej, Gjænge. blot, som en liden Øvelse for ham.

Men ogsaa her skulde hun gjøre triste Erfaringer! Hun havde ham ved Vuggen, naar 23hun gik ud; men, naar hun kom hjem, stod han og keg og maabte i Vinduet eller højt oppe i Kjælderhalsen efter Ungerne, som legte ude paa Pladsen. Ja hun greb ham endog helt udenfor med Døren aaben efter sig; – alt var lige godt for ham, bare han kunde komme op af Kjælderen og fra sin Pligt!

Naa, Mester Urian fik da ogsaa staa til Regnskab, – alt det han kunde bære paa sin syndige Ryg! …

Og det forsikkrede hun Pigen ovenpaa, som stak Hovedet ind for at høre, hvad det vesleVesle, lille. Troldet igjen havde gjort, siden han skreg saa stygt, – at alt det, hun straffede ham, og alt det, hun nu havde prøvet baade med at nægte ham Aftensmad og stænge ham inde, – det nyttede lige lidt, lige trodsig og upaalidelig blev han!

Nu havde hun skræmt ham med, at Fanden sad i Krogen bag Sengen og passede paa, om han slap Vuggen!

Han vidste næsten ikke af sig for Rædsel, og troede hele Tiden at se den nævnte uhyggelige stikke Hovedet op over Madamens Hovedpude. 24Derimellem kunde han jo ikke lade være at se hen til Vinduet; – paa Pladsen udenfor var der nogen som legte. Og, hvordan det gik til, saa kom han til at staa derhenne, indtil han igjen huskede, hvad han havde bagom sig. Da fór han som en Pil tilbage og sad og stirrede livræd ind imod Krogen.

Fra at gjøre Nytte ved Vuggen avancerede Nikolai fremover Aarene til at gjøre ditto ved at passe deres Datter Ursilla udenfor Kjælderhalsen. Et Skridt videre, – saavidt som hen til Træerne over paa den anden Side af Gaden, – var halsløs Gjerning. Begrebet om, hvad det vilde sige at gaa over Stregen, var indprentet ham med fuld Kraft. Hvorledes kunde hun ellers være tryg for, at han ikke slap Silla helt hen til Kummen om Vandspringet, hvor alle de uskikkelige Gutter legte med Skibe og skreg og støjede? Hans syndige Krop havde faat saa mange gule og blaa Streger for hver Gang, han faldt i Fristelse, at Grændsen tilslut instinktmæssig stod for hans Forfærdelse som et usynligt Jerngitter. En Fodbred udenfor var for hans Fantasi den sorteste Forbrydelse, en Udaad, der vilde drage den vildeste Gjengjældelse over ham!

25At Silla var et ualmindeligt, overordentligt Væsen af saa at sige højere Art end han, det havde han faat ind paa saa mange Slags Vis, alt fra hun kom til Verden, at han ansaa den Sats for ophøjet over al Tvil.

Uagtet alt, hvad han havde døjet for hende eller, ved en forunderlig Modsigelse, maaske netop for de Offre, han havde nedlagt der, var Følelsen af, at hun hørte under hans Forsorg, højst udviklet. Han beundrede hende ubetinget, – med den blaa Sløjfe og en gammel, rød Tøjrose paa Hatten fandt han hende mere end mærkværdig! – og han underkastede sig en Egenvilje, der var lige saa despotisk som selve Blokmagermadamens. Naar han havde siddet længe nok og ladet hende kaste sig Haaret fuldt af Sand, fordrede hun, at han skulde trække Sko og Strømper af hende. Gjorde han det, fik han Bank, gjorde han det ikke, skreg hun, og da fik han ogsaa Bank!

Utrygheden var saa at sige den Jordbund, han levede paa, og det hastige, sky Blik, han stadig ligesom af Vane sendte hen til Kjælderaabningen, – selv der, hvor hans ofte skyldbetyngede Samvittighed følte sig som 26retfærdigst, – var kun Frugten af daglige Erfaringer.

Man kunde se den onde Samvittighed udenpaa ham paa lang Led, sagde Madamen; og det var sandt; – det raskt spejdende Blik op med de graa Øjne var for at se, hvad for Synder han nu igjen havde paa sig?

– «Gode Naboer og saadant mere», hedder det. Men i vor Tid har man ikke Naboer; man véd i det samme Hus ikke, hvem der bor i Etagen ovenfor eller i Etagen nedenfor eller endog tvært over Gangen. Og saaledes gik det til, at ingen i Huset havde videre Øre for Nikolais forskjellige uheldige Skjæbner dernede i Kjælderen, uagtet de kunde gjøre sig gjældende højlydt nok under Exekutionerne.

Man havde vænnet sig til den evige Skrig og Hylen af den uskikkelige Gut, som man vænner sig til Øvelser paa Pianoforte eller GnissenGnissen, Knirken. af en Fabrik, trøstede sig vel ogsaa kanske med, at det var ganske heldigt, at et saadant moralsk fordærvet Barn var kommet ind under Opdragelse og Tugt.

Naar «han Nikolai og hu Silla» som vanligt drev paa Fortoget udenfor Kjælderhalsen, kunde 27Husets Folk i Forbigaaende sende den lille Pige et venligt Nik. At opmuntre Nikolai paa det Vis vilde været en Fejl.

Maren Kokkepige, der var kommet sidste Faredag i Etagen ovenpaa, havde selvfølgelig endnu intet Begreb om Blokmagermadamens strenge, rettænkende Karakter og maatte vistnok undskyldes i, hvad der passerede:

Hun gik ned i Kjælderen med Lygten en Kvæld for at hente Kul og Ved, – hæsende og pæsendeHæse og pæse, puste og stønne. med Bøtten i Trappen, som hun plejede; hun havde Knæk i begge Hofterne af Gigten og vippede som en Baadmast i uroligt Vejr over baade til den ene og den anden Side.

Fra Vedrummet hørte hun med ét, at det ligesom jamrede i Mørket indenfor. Det var, som nogen hulkede og græd og derimellem higstedeHigste, hikke, hulke. krampagtigt i lange Stunder uden at kunne faa Lyden frem!

Stemmen lød saa rent overgivet fortvivlet, at Maren standsede med at faa Veden i Fanget og stod ved StabbenStabbe, Huggeblok. og lyttede … Det syntes at komme fra en af Kulrummene inde i den mørke Gang. Tilslut greb hun Lygten og famlede 28sig indover; hun maatte se til at faa Rede paa, hvad det var!

«Er her Folk?» raabte hun ved Døren, hvorfra Higstingen lød.

Der blev pludselig aldeles taust.

Hun bankede haardt paa med et Vedtræ; men da lød der et Angstens Hvin derinde, saa Maren kastede Veden fra Forklædet og rev op Haspen, som var lukket med en Pinde.

«Men hvem har sat den stakkars Gutungen herinde? – i svarte kullende Mørket!»

I Lygtelyset stirrede Nikolai vildt forfærdet paa hende.

«Jeg tro’de, det var sjelve Fanden jeg… Ja, for han banker i Væggen, gjør han!»

«Huf, Du skræmmer VettetVet, Forstand. af Folk, Gut! – med det stygge Snakket dit!»

«Madamen siger det!» – og med et raskt forskende Blik op paa Maren lagde han til – «men tro, om hun siger det bare, for at jeg ikke skal røre ved Sukkeret hendes?»

«Er det derfor, Du staar her?»

«Jeg har ikke taget noget fra hende! men jeg skal tage, skal jeg, naar hun siger det, enten jeg gjør det eller ej! – Det er bare for den 29Mandagen, jeg stak Tungen lidt ned i Posen og slikkede, da jeg var efter et Halvpund. Men nu skal jeg knaske, saa hun skal faa bare tomme Posen igjen! … Jeg skal tage! … jeg skal stjæle!» – satte han i og skar Tænder. – «Gaa, – gaa ikke!» higstede han og greb hende i Skjørtet, «for, naar det blir mørkt, saa kommer’n og sætter Kløerne i mig!»

Hvad skulde Maren gjøre? Hun stod og svælgedeSvælge, synke. og betænkte sig; hun turde da ikke rigtig slippe Gutten ud heller!

Hun fik kanske prøve at gaa ind og bede for ham hos Blokmagermadamen?

«Hjelpe mig til JulingJuling, Prygl. ja, – for det ogsaa!» lød det.

Der var ingen Raad for, hun kunde ikke lade den rædde Stakkaren staa der i Kulbingen! Og med lukkede Øjne for sin egen Beslutning udbrød hun:

«Saa faar Du være med mig op i Kjøkkenet da og ligge paa KrakkenKrak, Bænk. der inat!»

Denne Gang vejede Nikolai ikke Sandsynligheden for, hvad Blokmagermadamen vilde sige eller gjøre; han greb bare dobbelt Tag i Skjørtet. Og med Gutten tæt bag efter sig i Kjølvandet vaggedeVagge, rokke, svaje. Maren saa igjen op Kjøkkentrappen.

30Medens hun fandt sammen nogle af sine gamle Tørklæder og Skjørter til at lægge ham i og plukkede ud af sin egen Sengebænk og gjorde i Stand saa godt og varmt, hun kunde henne paa Krakken, syntes Nikolai at have glemt alle sine Gjenvordigheder.

Der var saa meget nyt heroppe! Bliktøjet hang saa mangfoldigt og blankt henover Væggen, og saa var jo Katten en gammel Bekjendt. Han havde sét den nede i Gaarden mangengang, og nu maatte han jo knibe sig til at faa fat i den, saa langt den drog sig under Sengebænken.

Se saa! der rev han ned Blikkjedelen med Ryggen!

Han fór forskrækket tildørs. Men Maren tog den ganske rolig op; der vankede ikke et Ord til Skjænd, – noget, han forundrede sig endnu mere over end baade Bliktøjet og Katten.

Maren var endelig sovnet ind efter al den Riven og Sliden af Gigten i de mødige Hofter, som hun altid havde at strides med først paa Natten. Hun vaktes af et vildt Skrig. «Hvad er det, – hvad er det? Nikolai! … Nikolai da!»

31Hun fik tændt paa Lysestumpen. Der sad han opret og forsvarede sig med Armene.

«Jeg syntes, de vilde tage Hodet af mig jeg!» forklarede han, da han endelig havde samlet sig.

Da hun lagde sig ned igjen, kom Maren rigtig til at tænke paa, hvor godt og vel det var, at hun ikke havde noget Barn at svare for … Hver skal have sit, og hun havde nu faat denne Gigten …

Men det blev et haardt Pust for hende, da Madam Holman om Morgenen i Kjøkkentrappen i Overvær af Pigerne baade over Gangen og i anden Etage forlangte Regnskab, fordi hun havde stukket sin Næse ind i det, hun sletikke havde noget med! Hun fik da en saa retskaffen Besked en Gang for alle baade om, hvorfor Madamen havde stængt ham inde og om, hvad de daglig havde at gjennemgaa med Gutten, at Maren stod igjen ganske flad. For det kunde Madam Holman sige for sit Liv, at, var der nogen i Huset, som ikke taalte Uorden eller uanstændig Opførsel, saa var det hun! Hun vilde ikke betænke sig paa nogen Refselse fremfor, at det skulde paasiges hende, at hun drog op under sine Øjne Skam og Forvorpenhed!

32Men, naar Maren om Kvældene sad ved Lygten paa Stabben dernede og kunde høre Gutten skrige helt inde fra Blokmagerens, aarkede hun ikke at gaa op, førend det værste var over. Hun syntes, hun aldrig havde hørt noget saa hjerteondt, – endda det var for Retfærdighed!

Deroppe hos Maren fik han da ogsaa som et Slags Nødhavn. Der sad han stille som en Mus i Krogen ved Vedkassen og skar sig Baade, som han havde paa Brystet under Blusen, naar han bar Madspandet ned paa Værkstedet til Holman ved Bryggen.

At forestille sig, at Nikolais Tilværelse altid førtes saa at sige i Kulbingen eller under Vask om Ryg og Øren af Blokmagermadamens varme Hænder, vilde imidlertid være Overdrivelse. Han havde ogsaa sine Glansterminer, da Madam Holman strømmede over af Lovord om ikke netop over ham, saa over alt det, hun under sit daglige Stræv havde udrettet til hans moralske Forbedring.

Det var de to Gange om Aaret, da hun skulde hente Betalingen for ham paa Generalkonsulens Kontor i Byen. Med Kjøkkenvognen, som gjorde Indkjøb om Formiddagen, fik da 33Nikolai ogsaa gjerne Lov til at følge ud paa Landstedet.

Og der sad han da, medens Vognen ramlede og skramlede, pyntet, hel og ren, skuret og kjæmmet over Hoved og Krop som en Kobberkjedel, der er taget med Sand og Lud. Stille kunde han ikke sidde et Øjeblik; han snakkede og spurgte – altid om Hesten, den brune, mærkværdige Hest! – om den var deres bedste eller næstbedste, om den kunde tage igjen Jernbanen, eller hvem eller hvad den kunde tageTage igjen, indhente. igjen …

Saa svang Vognen, saa altfor tidligt! ind paa Gaardspladsen foran Kjøkkendøren, og ind blev han ført af Tjeneren gjennem Gangen til Barnekammeret.

«Du har nu vel tørret Benene dine? – Du kunde havt saamegen Forstand, Lars! at Du ikke tog Gutten ind den Vej … slig, som han er paa Skoene!» Hans Mor tog og satte ham paa Stolen.

Og saa fik han Smørrebrød og Kringle og Melk. Men nu maatte han vente, til hun kom ind igjen, for hun havde travelt idag med at vaske af Lizzies og Ludvigs Tøj.

34Ind kom de nævnte hans jevnaldrende stormende; den ene trak en stor opbidslet Ridehest efter sig, den anden bar to store pyntede Dukker. De var sendte derud af Fruen for at lege med Nikolai. Og snart gik det ogsaa rundt derude i Barnekammeret i fuld Gallop … Hyp! hyp! – Nikolai trak, og Ludvig red, hyp, hyp, hej! … Og saa tilsidst vilde ogsaa Nikolai ride; nu havde han trukket saalænge! Men Ludvig vilde ikke af, og saa hev Nikolai Bidslet og vippede ham ved det ene Ben ned af Hesten.

«Din Fillegut,Fillegut, pjaltet Dreng. Du er, drister Du Dig!»

«Fillegut! – Fillegut for Dig!» Det endte med et VarpVarp, Kast. op i Sengen, bag hvilken Ludvig nu forskandsede sig og hylte, medens hans Søster gjorde Parti med ham og ogsaa satte i.

«Hvad er det? – hvad er det, Barna mine!» kom Barbro ivrigt ind. «Skammer Du Dig ikke, Nikolai! at opføre Dig saaledes mod Generalkonsulens Børn! Du kan bare prøve Dig, kan Du! – Saa Ludvig! … saa saa, Lizzie! – han gjør ingenting! – Hører Du, Nikolai! bare gjør, som de vil! … »

Og saa maatte Barbro hen og jamre for Ludvigs stivede Krave, som var blevet saa 35krøllet. «Kom nu, Gullegutten min! kom nu, saa skal Du faa lege igjen strax!»

Hun tog ham op paa Fanget … «Ja det er min egen Gullegut, som er snil det! – Saa saa, hold Blusen hans, Nikolai! – her skal Du faa se én, som er saa fin, at det skinner, og saa snil, saa snil!»

«Vis ham Søndagsklæderne mine, Barbro, og de lakerede!» … og saa fik Nikolai Lov til at se i Komoden paa alle Ludvigs og Lizzies Kjoler og Skjærf og fine Underklæder samt kige i Legetøjskabet og forbløffes over gamle Trommer og Trompeter og aflivede, hovedløse Mænd og Heste og Tinsoldater og Noæh Arker med Tilbehør, hvilket alt Barbro sagde, de havde faat, fordi de var saa snille!

Der var en hel Stabel derinde i Skabets Underrum, saa Nikolai begreb, at de havde været uhyre snille, og at hans Mor ogsaa – hvad han følte med en bitter Skuffelse, – maatte være tilsvarende uhyre glad i dem. Det maatte være anderledes Børn end han, saadanne som aldrig fortjente Juling, men altid Legetøj! … Han blev rent sturStur, sørgmodig. og lej,Lej, kjed. der han stod. Traf han nogengang 36den Ludvig nogetsteds, skulde han give ham igjen for det med Hesten!

Saa slog endelig Afskedens Time, da han skulde følge med Trillen, som Klokken tre hentede Generalkonsulen tilbage fra Byen. Begge de to hang i Moderens Skjørter, da hun fulgte ham ud.

«Farvel, Nikolai!» hun klappede ham paa en Maade over Kind og Haar, saa han saa halv tvilende paa hende, – «og hils til Blokmageren og Madam Holman. Hører Du, glem endelig ikke Madam Holman! … og – nej, spænderSpænde, sparke. Du nu paa Lakeringen ogsaa! Du maa sidde rigtig pent, Nikolai! … hele Vejen! – skjønner Du ikke, at de fine Vognpuderne ikke er til at komme nær med Støvlerne? Du skulde bare se, naar Ludvig og Lizzie kjører, hvor pent de sidder, – ikke sandt, Barna mine!»

Og afsted bar det!

Det havde jo været en Festdag, og en stor, sukkret Kringle havde han faat med sig, og den smagte dejligt; men, hvordan det var, saa stak han med ét i at græde paa Hjemvejen.

Dagen efter fik han fuld Bekræftelse paa, hvor gjildtGjildt, prægtigt. han havde havt det.

37Medens han drev op og ned paa Fortoget under sin daglige Beskjæftigelse med at passe og vogte Silla, opfangede han stumpevis Madam Holmans Udlægninger inde i Portrummet til Husholdersken ovenpaa; hendes høje Skikkelse var ham ikke et Øjeblik ude af Syne.

… «Kan nok sige det, Jomfru Damm! Tage ham ind i Stuen til deres egne Børn; det er ikke mange Storfolk, som vilde gjort den Ære paa slig én!»

«En faar gjøre saa mangt i denne Verden, Jomfru Damm! – vi faar renskure Rendestensbrættet, som de siger, og drages me’n … og det tør jeg sige, at han viste for, at han var skikkelig stelt fra inderst til ytterst.»

«Slig Ære og Hæder! som det kunde være et andet ærbart Barn, de havde bedt til Selskabs. Han skulde huske paa det hele sit Liv!»

«Saa stor og gjild, hun nu gaar der, har hun nok ikke Lyst til at komme hidud og kjendes ved Gutten. Ingen Sag for den, som kan betale Skammen fra sig!»

Nikolai tærskede af alle Kræfter med Hælen et gammelt afhugget Hanehoved, som laa i Rendestenen, til det blev fladt som en Skilling.

38– – – Efterat Skræmslerne med Bussemanden og Fanden i Kulkjælderen var afsløvede, blev et af Madam Holmans kraftigste Virkemidler at true med at skikke ham i Almuskolen, – en Indretning, der stod højt for hendes Indbildningskraft som offentlig auktoriseret Straffeanstalt for Ungdommen og dagligt Indøvelsessted i Pligternes Opfyldelse.

Hvad der vilde hænde, naar han kom i Skolen, fik han aldrig noget klart Begreb om; men, at det var noget aldeles ubestemmelig forfærdeligt, fremgik af de stadig nye formummede Antydninger og de forbeholdne, mystiske Støn og Nik, hvormed de ledsagedes.

En Dag blev der saa tilsidst Alvor af. Han skulde did Mandag Morgen!

Thorsdag, Fredag, Lørdag og Søndag, – han talte paa Fingrene, – alle de Dage havde han igjen … Og hvor vogtede og passede og legte han ikke med Silla i dem, og hvor fløj han ikke Ærind snar som en Pil!

Endelig var det ikke mere end denne ene Søndagseftermiddag igjen!

Han sad ved EftasverdenEftasverd, Vesperkost. med Silla og søgte at tage Trøst af hendes Formeninger om Skolen, 39hørte, at han ogsaa imorgen skulde have Søndagsklæderne paa, fordi det var første Gang, og sov om Natten med Panden perlende af Sved.

Om Morgenen havde Nikolai imidlertid sneget sig væk.

Det nyttede ikke, alt det Madam Holman spurgte efter og ledte og raabte, udlovende med rund Haand baade Pinsler og Tilgivelser, naar han blot kom nu strax; – han var forsvunden!

Over Middag overraskedes Maren ovenpaa ved at se ham komme frem af hendes Sengebænk. Hun puttede Mad i ham og bad ham love sig at gaa hjem; – og det vilde Nikolai gjøre; men bare ikke, før det blev mørkt!

I Skumringen tog han sig et Trip nedover til Bryggen, underholdt sig en Timestid med at sidde og vugge i en Skibsbaad, sneg sig i det vaade Oktobermørke gjennem de trange, regndryppende Passager mellem Pakboderne, indtil han var sikker paa, at der ikke mere var Lys paa Tomten,Tomt, Plads. og tilbragte saa Resten af Kvælden med at ligge og kige over Planken hen til Lyset i de to Kjældervinduer hjemme. Han iagttog, 40hvorledes Blokmageren kom forsigtig luskende og stod en Stund stille foran Døren, før han steg ind, og hvorledes de lagde Silla tilsengs. – Vindusskjæret sagde ham som to matlyse, ubarmhjertige Øjne, at, kom han nu hjem, saa var Stuen fuld af Retfærdighedens fortjente Straffedom!

Saa sluktes Lyset …

I DuskregnetDuskregn, Støvregn. udover Natten gled Skjæret af en Lygte om iblandt de vaade Plankestabler, og bag den keg et Par Øjne, der havde en vis Vane til at se i Mørke efter alskens Personer, som fandt for godt at forstikke sig paa Tomten. Lygten vandrede om derinde mellem de trange Rækker og holdt af og til stille, medens den kastede sit undersøgende, rødlige Skjær dybest mulig ind imellem Bordsprinklerne.Bordsprinklerne, Bræddegitteret.

Der opdagedes ingen den Nat. Blandt de mange firkantede Rum, der kunde give Hus, havde Nikolai med et vist født Instinkt valgt det forreste og umistænkeligste, et, der stod halvbygget med et skraat GangbordGangbord, Gangbræt. over. Der laa han kilet ind i det inderste Hjørne, fast indsovnet i Selvforglemmelsens lykkelige Nirvana, 41– nul Skole og nix Blokmagermadam! – foroverbøjet paa Knæ med Trøjen over Nakken for Dryppet og Støvlerne ned i den vaade Lere! …

Men denne Nat under vaad Himmel med Trondsens Planker til Sengestolper lagde noget nyt ind i hans Sind, en mod al Madam Holmans omhyggelige Omsorg vistnok højst uskjønsom Følelse af, at BordtomterneBordtomt, Tømnierplads. var hans egentlige Hjem, – en vis selvhjulpen, fri Vildmandsbevidsthed i Forhold til alt, hvad man siden fandt for godt at skrue ham ind i, Skolen ikke mindre end Madam Holmans Kjælderhals … Bordtomterne skinnede i Godvejrsdagen saa hvide i Veden og, naar Mørket faldt paa, stod de der som hans ofte prøvede, hemmelige Venner, der kunde unddrage ham for det forfærdelige hjemme.

– Ind paa Skolen kom han da, og en af hans første beskedent forskende Blikke gjaldt Prygleblokken, som Madam Holman havde truet med. Han havde forestillet sig, at det gik paa Slag i Slag med Rotting og Ris, uafladelig stampende, som i Cikorifabriken nedenfor paa Pladsen.

42En saadan Blok fandtes mærkværdig nok ikke! Men vel var der andre Ting, hvori han skulde klemmes og sprænges som en Læst i en Støvle; og han var en haard Læst, der mangengang ikke vilde længer end ned i Skaftet; – saa maatte Resten hamres og bankes, hvor andre smidigere gled ramsende glat ned som Aal.

Der var Ting, han begreb, og Ting, han ikke begreb. De første kom sjelden til at blive forklaret ham, de sidste forstod han ikke, om der blev forklaret aldrig saa mange Gange; og Resultatet var en pint Bevidsthed, – en stadig Differance eller Kommen tilkort baade i Forhold til Lektier og Lærere, som blev at udjevne med Prygl og Sidden igjen der, hvor de mange, ogsaa i dette Punkt smidigere, hjalp sig ud af det som sande Virtuoser.

Men hvad var selv en hel Skoledag toppet og raagetToppet og raaget, topmaalt. fuld af Gjenvordigheder imod de lange sejge, endeløse Timer udover Kvælden, naar Madam Holman med egne Øjne «overvaagede, at han læste sine Lektier», og han knap saameget som turde kige over til Silla …

Hvad Holman angaar, saa havde Erfaring lært dem, at hans stive, stirrende Øjne intet saa; 43han sad stum og stille udover Aftenen. I Madam Selvigs Skjænkestue fandt han det Middel, der gjorde ham ufølsom for Moralprækener, selv de mest begrundede og indtrængende. Der stod han hver Kvæld et Kvarter over Arbejdstiden præcis som et Slagur, og, naar Uret drog paa otte, var han lige saa præcis til at piggePigge, traske. hjemover, – en Promptitude, der – i forbigaaende sagt – i Skjænkestuen indbragte ham Titelen Ordensgeneralen.

Boken er utgitt av Høgskolen i Oslo og Akershus

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Livsslaven

Romanen Livsslaven kom ut i 1883. Handlingen foregår i Kristiania og hovedperson er Nikolai som vokser opp i tøffe og fattigslige kår hos familien Holman. Moren Barbro fikk ham utenfor ekteskap og i stedet for å ta seg av sitt eget barn er hun blitt amme for barna til den rike generalkonsul Wejergang. Som «uekte» og fattig barn har Nikolai alle odds mot seg. Han havner lett i trøbbel og får tidlig stempel som bråkmaker. Til tross for at han flittig og målrettet jobber for et bedre liv, opplever han gang på gang nederlag og motgang.

Livsslaven er den av Lies romaner med tydeligst naturalistisk tendens og den ble også i samtiden oppfattet som deterministisk.

Se faksimiler av 1. utgave fra 1883 (nb.no)

Les mer..

Om Jonas Lie

Jonas Lie regnes som en av «de fire store» i norsk litteraturhistorie og den moderne romanens far i Norge. Han har dessuten hatt stor betydning for utviklingen av romansjangeren i Norden.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.