Lystyachtens hemmelighet

Kap. XII. Hvorfor jeg var konge

Jeg skyndte mig til min kahyt og fjernet sporene efter kampen. Bortset fra nogen skrammer i ansigtet og nogen hud flænget av knokerne var jeg kommet saa temmelig uskadt fra det. Saa gik jeg til tronkahytten.

Ved døren der stod allerede kaptein William Mallard paa post. Michael Murphy hadde allerførst tat sig av ham, og han hadde en vældig plasterlap tvers over panden, hvor kofilnaglen hadde revet huden bort.

«Det glæder mig, at De ingen overlast har lidt, herre konge,» sa han.

«Jeg hadde jo ogsaa to fremragende bra karer til at slaas for mig,» forsikret jeg ham.

Saa gik jeg ind i tronsalen.

Lord Bellan var allerede der. Han hadde anbragt et litet bord midt i værelset og paa det laa en pakke indtullet i et silkeklæde. Jeg steg straks op paa tronen.

«Er ikke kaptein Barrington kommet?» spurte jeg.

«Han vil være her om nogen minutter, majestæt,» svarte lord Bellan. «Han hadde nogen skrammer som trængte tilsyn – det trængte jeg ogsaa.»

«Det var en stilig kamp,» bemerket jeg. «Men jeg likte den ikke netop, for jeg var rædd for at miste en av mine gode tillidsmænd.»

«Den blev avsluttet netop i rette øieblik,» svarte førsteministeren, men enten han mente at Barrington 87holdt paa at faa overtaket over ham, eller han over Barrington, fik jeg aldrig vite.

I samme øieblik traadte Barrington ind, knælte ved tronens fot og trak sig saa nogen skridt tilbake. Yachten dampet avsted paanyt.

«Alle spor av kampen er fjernet fra dækket?» spurte jeg.

«Det er de, konge.»

«Hvorledes gaar det de saarede?»

«Ingen er alvorlig skadet, majestæt. To mænd blev flænget op av kaptein Mallard, men de vil komme over det paa nogen dage. De fleste har kun faat en bulet pande.»

«Gudskelov blir der ingen begravelser paa havet da,» sa jeg. «Og saa har vi forhaabentlig faat nok av dette tøis. Hver mand ombord er sikkert lei av at slaas nu de første dagene. Jeg gaar ut fra, at De forstaar at lord Bellan har git mig sit æresord paa at fortælle sandheten og hele sandheten. Ett av to vil hænde – hvis foretagendet er lovlig fortsætter vi det, hvis ikke lægger vi til i nærmeste havn.»

«Jeg forstaar det fuldt ut, Deres høihet,» og kapteinen bøiet sit hode.

Jeg saa ned paa lord Bellan.

«Nu, min herre,» sa jeg.

«Jeg haaber Deres majestæt vil høre taalmodig paa min forklaring og besvare de spørsmaal jeg kommer til at stille Dem?»

«Naturligvis.»

«Saa er jeg rede. Forat der ikke skal foreligge nogen misforstaaelse – hvad jeg vel vet der ikke gjør – maa De si mig: De heter jo Karl Henderson?»

«Det er mit navn,» sa jeg.

«Deres far var William Henderson?»

«Ja.»

«Før sit giftermaal het Deres mor frøken Mary Carlson?»

88«Det er saa.»

«Deres fars far var Carl Henderson?»

«Det er rigtig, jeg blev opkaldt efter ham.»

«Og Deres oldefar var William Henderson, som Deres far bar navn efter?»

«Ja.»

«Det er William Henderson, Deres oldefar, som vi har at gjøre med her,» sa han. «Vet De noget om hans liv?»

«Jeg har hørt han var en sjørøver for 100 aar siden,» svarte jeg.

«Han var en eventyrer,» rettet lord Bellan mig. «Nutidens mennesker kunde vel kalde ham sjørøver, men han gjorde meget godt – saavelsom meget ondt. Min oldefar, Henry Bellan, var Deres oldefars kamerat og kompagnon. Vi vil nu gaa 100 aar tilbake og beskjæftige os med litt historie.

Vore oldefædre førte et skib og var paa et vis sjørøvere som De sa. De gjennemsøkte hvert kjendt hav, og nogen som ikke var saa svært velkjendte paa den tid. De hadde en fast operationsbasis som alle slike mænd dengang hadde. Det var paa sydhavsøerne eller heller bortenfor dem. Jeg vil opgi Dem den nøiagtige beliggenhet senere.

Denne basis var en stor skogklædt ø med muligheter for at ernære en stor befolkning. Den laa fjernt fra dampskibenes vanlige ruter. Den hadde en slik beliggenhet at der ikke er fjerneste sandsynlighet for at et skib søker ind der – selv ikke et stormslaat. Jeg har aldrig set denne ø; jeg har bare beretningerne om dens beliggenhet at holde mig til; men jeg har rik erfaring som sjømand og har tilhørt den britiske marine, og jeg har endnu aldrig hørt at skibe har støtt paa land i den del av havet.

For omtrent 110 aar siden angrep vore oldefædre et engelsk skib paa vei til Australien. Ombord var der forbrydere forvist til kolonierne – fattiglemmer, Londons utskud. Skuten førte ogsaa 89store rigdomme. Der raste en fortvilet kamp. Slaveskibet blev tilsidst tat, efterat størsteparten av de ulykkelige ombord var dræpt.

Da skibet var bordet, fandt vore oldefædre sig i besiddelse av store rigdomme. De fandt ogsaa omtrent 50 barn – gutter og piker – som var blit sendt ned i kahytterne, da kampen begyndte. Kvinderne og barna blev reddet og ført til hovedkvarteret, til øen.

Vore forfædre syntes vel de hadde gjort tilstrækkelig ondt og burde gjøre noget godt, ialfald bragte de istand en skole med to av kvinderne som lærere, skrev love og fik dem haandhævet og oprettet et litet kongedømme. De indfødte blev civilisert, undervist i engelsk, forvandlet til gode borgere, og kolonien blev selvhjulpen og blomstrende.

Deres oldefar, Carl Henderson, var konge. Min oldefar var hans førsteminister. Derfor er De nu kong Carl, og Deres kongerike heter Henderland, en sammensveisning av begge vore navne.

Da vore forfædre saa at øen klarte sig, utrustet de et skib til et nyt togt. De førte enorme rigdommer ombord og tok et saa litet mandskap som mulig. Før sin avreise utpekte de til at regjere i deres fravær tre vise mænd som de kaldtes; de skulde regjere til sin død, naar en faldt bort skulde folket vælge en ny til at træde i hans sted. De overgav de vise mænd et dokument, som skulde aapnes ti dage efterat skibet var stukket i sjøen.

Skibet seilte næsten om jordkloden. Skatten blev begravet paa en ø, ut for Floridas kyst. Der var fest ombord den kveld efterat arbeidet var gjort, og mandskapet trodde de skulde ut paa nyt sjørøvertogt. Vinen fløt i strømme, men vore forfædre drak ikke.

Før daggry var hver én ombord døddrukken. Saa boret vore forfædre hul i skibet, tok levnetsmidler ind i en liten baat, rodde bort og saa paa sjørøverskuten synke i havet med alle ombord.

90«Forfærdelig!» stønnet jeg.

«Kanske; men hver mand av dem fortjente døden. Vore oldefædre hadde, som De ser, skaffet avveien de eneste mænd foruten dem som kjendte hovedkvarteret eller Henderlands beliggenhet. De bygget en liten skute og holdt sig langs kysten opover til de kom til en havn i staterne. Der kjøpte de en liten skonnert, og efter nogen tids forløp drog de til øen ut for Floridas kyst og gravet op sin skat. Saa var det bare en kort reise til England, hvor skonnerten blev solgt og den store skat delt. Deres sjørøverdage var endt.»

«Hvor blev der av skattene?» spurte jeg.

«Denne yacht blev kjøpt for en liten del av den,» svarte han. «Vent, Deres majestæt, til jeg blir færdig med min forklaring.

En halvpart av den hele skat blev forseglet og anbragt i et europæisk kloster i munkernes varetægt. Resten blev brukt av vore gamle. Min oldefar efterlot nogen landbesiddelser, Deres mistet desværre alt. Men han gjemte paa noget bedre til Dem.

Sammen med den forseglede skat betrodde han munkene to sølvæsker og bestemte forordninger. Skatten og æskerne skulde opbevares der i 100 aar. 6 maaneder før de hundrede aar var forløpne skulde de overleveres til min oldefars mandlige ætling i ret nedstigende linje.

Han skulde ta imot skatten, aapne den for ham bestemte sølvæske og adlyde de befalinger den indeholdt. For omtrent fem maaneder siden, konge, fik jeg skatten og de to sølvæsker. Med endel besvær aapnet jeg min og læste forordningerne, De fortalte om Henderland og om større skatter nedgravet der. Men fremfor alt bød de mig, koste hvad det koste vilde, at finde Deres oldefars mandlige ætling i direkte nedstigende linje.

Ordren til mig var at istandsætte en passende baat, ta ombord alleslags nye ting, at bortføre William Hendersons mandlige ætling, og at hilse ham 91som konge av Henderland, naar han gjenvandt bevisstheten, dog maatte jeg ikke fortælle Dem navnet paa Deres kongerike og heller ikke dets beliggenhet før vi naadde frem. Hvorfor denne betingelse blev opstillet vet jeg ikke, men jeg avla munkene en ed paa at gjøre som befalingerne lød.

De kan tænke Dem min overraskelse, da munkene bragte mig skatten og de to sølvæsker. De kan tænke Dem hvor jeg blev endda mere forvildet efter at ha læst de ordrer min indeholdt. Men jeg følte det som en æressak at opfylde min oldefars ønsker, at bruke den store formue paa den av ham bestemte maate.

Der var visse ting at utføre, og grunden forklarte hvorfor de skulde utføres, og den grund viste at vore forfædre var noget mere end sjørøvere; de saa langt frem og la store fremtidsplaner.

Jeg tok straks avsked fra Storbritanniens marine. Jeg leiet de første detektiver til at opspore William Hendersons ætlinger. Heldigvis var det ikke svært vanskelig. Da De var fundet blev De bevogtet mens jeg kjøpte og lastet denne yacht. Saa fik jeg den til Seattle og forankret den i Puget Sound.

Med mig var dr. Michael Murphy, som staar i taknemlighetsgjæld til min familie. Jeg tok med kaptein Barrington, som var en officer under mig i marinen, og det en fremragende. Til en viss grad satte jeg disse herrer ind i saken. Mandskapet blev omhyggelig utvalgt, fik besked om at en konge reiste incognito i staterne og at vi skulde ta ham ombord i Seattle.

Detektiverne gav mig besked om Deres størrelse, og uniformer blev laget til Dem. Da alt var rede lot jeg «Kenturionen» gaa ind i Elliotbugten og gik tilankers der, og saa ventet jeg kun paa en anledning til at bortføre Dem og faa bragt Dem ombord. Mine folk hadde fulgt Dem som skygger i tre dage uten at finde leilighet til det, men om kvelden den fjerde dag gik De av Dem selv helt ned til stranden. Her var kaptein William Mallard og 92hans folk let istand til at overmande Dem og ta Dem ombord.»

Jeg smilte ved erindringen om det; jeg kunde ikke la være at smile.

«Jeg gik ned til Seattlestranden den kvelden, fordi chefen min netop hadde slaat min gage ned til 65 for maaneden,» forklarte jeg. «Ikke visste jeg at jeg var arving til et kongerike og en formue.»

«De er arving til et kongerike, og De har en formue paa hundrede tusen dollars i en bank i London,» fortsatte lord Bellan. «Jeg kan nøie bevise Dem at jeg har været ærlig –»

«Det tviler jeg ikke paa, lord Bellan,» avbrøt jeg. «Men forklaringen? Hvorfor gjør vi dette? Hvorfor drar vi tilbake til Henderland?»

«Aa! Jeg kan forklare det med nogen ord. Ti dage efterat vore forfædre seilte bort for aldrig at vende tilbake mere, skulde de vise mænd aapne det dokument de hadde efterlatt sig. Det budskap de bragte folket i Henderland at de aldrig skulde faa se sin konge og førsteminister igjen. Men det berettet dem ogsaa, at om nøiagtig hundrede aar efter denne dag vilde et skib komme seilende over til dem med deres nye konge og nye førsteminister. De skulde adlyde alle love indtil den tid; de skulde styres av de tre vise mænd.

Skoler skulde holdes igang. Et slot skulde bygges – et slot som det vilde ta ni og nitti aar at fuldende. Den nye konge, sa budskapet, vilde bringe dem et aarhundredes fremskridt – ting de ikke engang kunde drømme om.

«Forstaar De ikke nu, herre konge? Disse stakkars folk i Henderland har ventet hundrede aar paa sin konge. Generationer har vekslet. Der er ikke en eneste ilive nu som levet da vore forfædre seilte bort. De kan forstaa at det næsten er blit som en legende blandt dem, men jeg tror De vil finde paladset færdigbygget og folket rede til at hilse Dem som fyrste. De er kong Carl, paa hvis komme folket i Henderland har ventet i hundrede aar.»

93Han holdt op at tale. Jeg kan ikke forklare mine følelser. Pludselig syntes dette foretagende at bli mig en hellig pligt.

«Og vi bringer med til dem et aarhundredes fremskridt,» fortsatte lord Bellan. «Under vore luker har jeg massevis av ting, telefon og telegraf og alleslags opfindelser som elektriciteten har bragt os, dampmaskiner og gasapparater, moderne vaaben, nutidens fabrikmaskiner, endog materiale til en kort elektrisk sporvei. Tænk paa det, Deres majestæt! Vi kan paa en gang gi disse folk hvad verden har trængt et hundrede aar til at faa istand – elektrisk lys, automatiske revolvere, sporvogner, moderne maskineri, ting som forklarer videnskapernes fremskridt. Det vil bli som en ny verden for dem. Og blandt mandskapet er der mekanikere som kan sætte alting sammen.»

«De har gjort ret,» ropte jeg. Det var alt jeg kunde faa frem, for tanken overvældet mig ganske.

Lord Bellan traadte hen til bordet, tok pakken op og fjernet silkestykket. Da saa jeg at han holdt en lang sølvæske i sin haand. Han knælte ned foran mig og rakte mig den.

«Denne kommer til Dem fra et aarhundrede tilbake.»

Jeg holdt æsken i min haand og saa ned paa den. Der var en inskription indridset i metallet med et skarpt instrument. Jeg læste:

Henderland. 1ste august 1810.
Denne æske skal overrækkes til William Hendersons
ætling i ret nedstigende linje av Henry Bellans
ætling i ret nedstigende linje for at bli
aapnet niognitti aar og elve maaneder
fra denne dag. Den indeholder
rigdom og et middel til at
gjøre godt til gjengjæld
for ondt jeg har gjort
i mit liv – –.
William Henderson.

94«Jeg vilde gjerne aapne den,» sa jeg.

«Og det kan De, konge,» svarte lord Bellan, «for tiden er omme. Jeg prøvet at ordne det slik at De skulde aapne den ved vor ankomst til Henderland. Jeg skulde ikke ha fortalt Dem denne historie før da, men omstændigheterne har tvunget mig til det. Tillat mig at hjælpe Dem med at aapne den.»

Han gik frem, tok æsken fra min haand og dryppet en etsende væske fra en liten flaske han holdt i haanden ned paa seglene. Saa skrudde han lokket av og rakte æsken tilbake til mig.

Der laa en liten pakke i et hjørne, og jeg tok den op. Et dusin diamanter lynte mig imøte, hver enkelt av dem mere værdifuld end nogen jeg hadde set før. Det var en formue i sig selv. Jeg aapnet andre pakker og fandt andre juveler. Og paa bunden laa et budskap skrevet paa papir der var gulnet av ælde efter sit aarhundrelange ophold i den lukkede æske. Jeg foldet det ut og læste:

Til min ætling.
Nu vil du ha hørt historien om Henderland. Ta op dit kongerike og regjer klokt og godt. Forsøk at gjøre godt til utsoning av det onde jeg har gjort. Gjør Henderland mægtig, for det er et frugtbart land med store mineralrigdomme. Bruk dine rigdomme til gode formaal. Lær folket ret. Men husk fremfor alt at du er konge og at ingen anden kan kræve din trone. De befalinger som Henry Bellans ætling har faat skal vises dig. Han skal være din første raadgiver. Vi som har fuldendt vort liv paa denne jord rækker eder vore hænder tversover et aarhundredes svælg og stoler fuldt og fast paa eder, at I vil ta op denne byrde.
William Henderson.

95Idet jeg stanset min læsning saa jeg ned paa de to mænd foran mig.

«Kaptein Barrington,» spurte jeg. «Er De rede og villig til nu at fortsætte denne reise?»

«Det er jeg, herre konge,» svarte han.

«Lord Bellan, er De villig til at la kaptein Barrington faa søke at vinde Deres søster?»

«Hvis De befaler det, Deres majestæt.»

«Jeg befaler det,» svarte jeg. «Og hvad Deres ærgjerrighet haabet at opnaa ved mit egteskap med hende kan kanske allikevel falde i Deres lod.»

«Deres majestæt!» ropte begge samtidig.

«Jeg mener,» sa jeg, «at jeg nærer den allerstørste sympati for frøken Grace Bellan.»

Og da kaptein Barringtons øine lyste av lykke og lord Bellans av overraskelse og glæde, smilte jeg igjen til dem.

«La straks hele mandskapet møte her,» befalte jeg, «det vil si alle som kan forlate sit arbeide.»

Barrington skyndte sig ut, straks efter lød et signal og nogen minutter efter stod mandskapet i tronsalen.

«Mine venner,» sa jeg, «fra lord Bellan har jeg faat en forklaring som tilfredsstiller mig. Den tilfredsstiller ogsaa kaptein Barrington, en av mine tro officerer som nogen av eder beundrer i høi grad, det har I lagt klart for dagen i vort lille slag nu netop. Hør nu!»

Saa fortalte jeg dem hele historien fra begyndelse til ende.

«Nu,» spurte jeg, «hvem er saa loyal mot kong Karl og hvem ikke? Hvor vil I hen – til Henderland eller San Francisko?»

«Hvor er Henderland?» spurte en av de yngre officerer.

Barrington hadde bragt med et kart fra sin kahyt. Han gav det til lord Bellan, og paa det tegnet min førsteminister en litet kors.

96Kartet blev sendt fra mand til mand og blev saa lagt paa bordet foran tronen.

«Hvor vil dere saa hen?» spurte jeg igjen.

«Hvor De sier, konge,» kom svaret i kor.

Jeg steg hurtig ned fra tronen og hen til bordet. Jeg kjørte en naal gjennem kartet, hvor Bellan hadde laget korset.

«Kaptein Barrington,» sa jeg, «før yachten «Kenturionen» dit!

«Saa skingret et hurrarop mot taket, og alle syntes at ha glemt at vi hadde været i vildeste basketak nogen timer i forveien.

«Stille!» ropte jeg fra tronen. «Der er ogsaa noget mere. Nu da jeg forstaar jeg er kong Karl overtar jeg fra dette øieblik av ansvaret. Hofetikette vil bli opretholdt, og lord Bellan vil træffe alle nødvendige bestemmelser.»

Bellans øine lyste av glæde igjen ved disse ord. Det var kanske en dum tale, men husk paa for en gut jeg var og at dette var blit mig paatvunget.

«Kaptein Barrington,» bad jeg, «kom her.»

Han knælte foran mig, og jeg steg ned til ham og berørte ham med mit sverd.

«Reis Dem, lord Barrington, admiral i Henderlands flaate og marineminister.»

Et nyt hurra klang mot taket, som han takket og reiste sig.

«Kaptein William Mallard,» fortsatte jeg.

Mallard knælte foran mig.

«De er oberst fra nu av,» sa jeg ham, «og vi takker Dem for Deres gode hjælp. Dr. Michael Murphy.»

Michael Murphy knælte nok ogsaa, men jeg opfanget et lystig glimt i hans øine med det samme.

«Vi takker ogsaa Dem for Deres gode tjeneste,» sa jeg. «Staa op, lord Michael,» og jeg berørte ham med mit sverd.

Saa stanset jeg litt og saa paa dem alle.

«Frøken Grace Bellan,» ropte jeg.

97Vakre skøieragtige Grace knælte foran mig – mere for moro skyld tror jeg end av nogen anden grund.

«Tak for hvad De har gjort idag,» sa jeg til hende. «Ved Deres mod og raadsnarhet gjorde De ende paa kampen. Kanske reddet De kongens liv. Fra nu av er De prinsesse Grace.»

Denne gang lød der et tordnende øredøvende hurra, for alle som én beundret de hvad hun hadde gjort. Hun stod op og stod foran mig.

«Tak, Deres majestæt,» sa hun.

Saa tilkaldte jeg lady Elizabeth, og da hun reiste sig var hun ogsaa prinsesse. – Og saa var da de to søstre like høit paa rangstigen.

«Audiensen er tilende,» erklærte jeg.

«Længe leve kongen! Længe leve kong Karl!» ropte de; og saa gik de baklængs ut i rigtig rangfølge, efter lord Bellans og oberst Mallards anvisninger. Og snart var ingen tilbake uten lord Bellan og hans to søstre. Jeg steg ned fra tronen.

«Er De fornøid, lord Bellan?» spurte jeg ham.

«Mere end jeg kan si, Deres majestæt,» svarte han.

«Er prinsesse Elizabeth tilfreds?» spurte jeg.

«Jeg er saa glad, herre konge.»

Hun gik baklængs ut med lord Bellan ved sin side.

«Og prinsesse Grace?» spurte jeg, mens jeg stod foran hende og tok hendes haand i min.

Prinsesse Grace satte op en surmulende søt liten mund.

«Mange tak for titlen, Karl, men den har ikke noget at si,» sa hun. «Der er ting som er langt bedre end at være prinsesse i Deres rike.»

«Hvad da for eksempel?» spurte jeg.

Hun blev rød og hang med hodet. Hun vilde ha løpet sin vei, men jeg hadde fast tak i hendes haand.

98«Hvad da?» sa jeg bedende.

«Hvad er bedre end at være prinsesse?»

«At være den piken som du kysset for to timer siden,» sa hun.

Og saa fór hun ut.

Boken er utgitt av bokselskap.no

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Lystyachtens hemmelighet

Karl Henderson, en ung mann i Seattle, er lei av jobben som kontorist og drømmer om spenning og eventyr. Etter en hendelse på jobben går han ned til havna for å se på skibene, deriblant en stor lystyacht. Plutselig blir han overfalt og bortført. Når han kommer til seg selv befinner han seg ombord i lystyachten og blir behandlet som konge. Nå befinner han seg midt i både eventyr og spenning.

Spenningsromanen Lystyachtens hemmelighet kom ut i 1915 med undertittelen «Roman av Kaptein Seatle». Det kan være Rudolf Muus som står bak, det at den kom ut sammen med en tittel av Kassimodo (ett av Muus' mange pseudonymer), kan tyde på det.

Se faksimiler av førsteutgaven fra 1915 på nb.no.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.