Lystyachtens hemmelighet

Kap. XIII. Dronerne

I en og tyve dage til fortsatte «Kenturionen» gjennem Stillehavet. Vi seilte ind i troperne og hadde det herligste veir, skjønt det paa den tid av aaret ikke hadde været noget rart om vi hadde oplevet forfærdelige storme.

Ro og fred hersket ombord paa yachten. Alt gik jevnt og glat med den nøiagtigste overvaaken av alt ceremonielt under lord Bellans opsigt. Og jeg begyndte at bli vant til at være konge.

Admiral Barrington og prinsesse Elizabeth var saa lykkelige som to turtelduer. Prinsesse Grace og jeg hadde mangen en koselig stund, vi snakket og vi lo, mens vi sat eller stod ved rælingen og saa utover det bølgende hav. Hun var blit undselig nu med ett, og det var haabløst at forsøke at snakke til hende om kjærlighet, hun var saa behændig til at slaa det væk.

Og saa en tidlig morgen, mens jeg endnu sov, banket det paa min kahytsdør. Et øieblik var jeg ræd for nye uroligheter.

«Naa?» ropte jeg.

«Det er oberst Mallard, Deres majestæt. Lord Bellan ber mig anmode Dem om at komme paa dæk saasnart det passer Dem.»

«Hvad er der iveien?» spurte jeg og tørnet straks ut av køien.

«Jeg tror vi nærmer os Henderland, konge,» sa oberst Mallard.

99I en fart var badet tat og i min fineste uniform skyndte jeg mig paa dæk uten at tænke paa frokost. Lord Bellan stod paa broen ved siden av admiral Barrington. Jeg stod ogsaa hurtig der.

Fjernt i øst var der et purpurrødt skjær mot det glitrende vand.

«Der skulde Henderland ligge,» sa lord Bellan. «Havnen er paa østkysten efter det kart min oldefar har efterlatt mig. Vi maa løpe rundt øen og nærme os den. Om et par timer, Deres majestæt, vil vi vite alt – om folket har holdt sin ed til vore forfædre, om Deres store palads er rede, om de venter paa Dem, og om noget skib har landet her i det svundne aarhundrede.»

«Jeg har aldrig hørt melding om land i disse egne,» bemerket admiral Barrington.

Jeg tok en kikkert fra admiralen og saa længe og alvorlig paa det fjerne land. Saa trak jeg paa skuldrene og lo.

«Det varer nok nogen timer endda,» sa jeg.

«Vi naar frem tidlig paa eftermiddagen, herre konge,» svarte lord Bellan.

«Isaafald kan jeg beherske min ophidselse nok til at spise en kraftig frokost.»

«Jeg foreslaar, at De tillater mig at ordne alle enkeltheter ved ceremonieller ved landstigningen og proklamationen,» sa lord Bellan.

«Selvfølgelig,» svarte jeg.

Saa gik jeg til frokostværelset med oberst William Mallard som adjutant. Men endog oberst Mallard, som sjelden viste sine følelser, forraadte sin interesse for det land vi nærmet os.

Midt paa formiddagen holdt lord Bellan hof i tronsalen, men jeg var ikke tilstede. Han indøvet nogen ceremonier, fortalte han mig, og mit nærvær var ikke nødvendig. Jeg skulde bli i min kahyt for at hvile og forberede mig paa mit verk.

Jeg gik frem og tilbake paa gulvet, mens jeg 100nu og da saa ut mot det land vi nærmet os sterk fart.

Efter nogen tids forløp kunde jeg skjelne gjenstande paa bredden, træklynger og raat opførte bygninger. Jeg saa at admiral Barrington førte «Kenturionen» rundt øen for at nærme sig havnen paa østkysten, og øen var slet ikke liten.

Som jeg stod der aapnet der sig pludselig en bugt foran yachten. Jeg saa en vakker by og midt i den en vældig hvit bygning som skinte og glitret i solen. Det var sikkert slottet. Min oldefars befaling var adlydt.

Yachten fór ind i fjorden og gik like ind under kysten, ankrene raslet ned, og den la bi. Samtidig lød der et skarpt knald fra den lille kanon den førte forut.

Idet skibet svinget rundt fik jeg et godt overblik over byen. Stranden var sort av mennesker, og de saa ut til at juble og rope hurra. Store sorte flag med hvite kors viftet for vinden. Jeg saa folk sprede ut noget der saa ut som et langt sort teppe, og det strakte sig fra bredden til paladsportene, fem hundrede meter borte.

Saa satte en slags slup ut fra land, et snes rorsfolk sendte den skummende gjennem bugtens bølger. Den nærmet sig hurtig yachten, men paa den motsatte side, saa jeg snart tapte den av syne.

Folkene paa stranden fortsatte sine forberedelser. Jeg kunde se en flok barn staa opstillet, og en mængde smaapiker tok plads langs det sorte teppe med hænderne fulde av blomster. Bakenfor menneskemængden reiste det store hvite slot sig, og bakenfor det igjen hævet sig en grøn bakkekam. Henderland var isandhet et skjønt sted.

Jeg begyndte at bli ængstelig, det undret mig saa at lord Bellan ikke hentet mig. Straks efter kom han.

«Vær saa god,» ropte jeg, da han banket paa døren. Han kom ind alene.

101«De tre vise mænd er her, majestæt,» meldte han, «og de er rede til at føre Dem iland. Det glæder mig at kunne meddele Dem at Deres oldefars befalinger er utførte. Slottet er færdig til at motta Dem. Intet skib har landet her i disse hundrede aar. Folket har ventet paa Deres komme og var begyndt at frygte for at der ingen konge vilde komme til dem over havet. De har aldrig set et skib, disse folk, og det seilskib vore forfædre besat, er kun en fjern legende for dem. Tænk Dem hvor forfærdet de blev da vor yacht kom flyvende mot deres strand. Aa, Deres majestæt, forestil Dem at disse folk endog aldrig har set en dampmaskin!»

«Jeg forsøker at fatte det,» svarte jeg.

«Er De rede til at møte de vise mænd?»

«Ja,» svarte jeg.

Han aapnet døren og gav en befaling til nogen derute. Jeg hørte den store gongong slaa. Saa vinket lord Bellan til mig.

Vi gik gjennem gangen til tronsalen, og der kastet lord Bellan en lang kappe over mine skuldre, og jeg steg op paa tronen.

Igjen lød signalet. Hver eneste en ombord defilerte ind i kahytten og tok sin vanlige plads. De to prinsesser i pragtfulde dragter stod tilvenstre for tronen, lord Bellan tilhøire.

Saa knælte førsteministeren foran mig, gik saa hurtig mot den av draperier skjulte dør. Igjen lød gongongen. Og gjennem døren traadte de tre vise mænd ind efter lord Bellan.

De var meget gamle, med langt hvitt skjeg, fra hode til fot hyllet i sorte kapper med hvite kors paa bryst og ryg. De skred langsomt frem gjennem salen til tronens fot. Alle stirret de mig skarpt ind i ansigtet. Saa knælte de foran mig.

«Længe leve kong Karl!» sa de som med en røst. Jeg saa ned paa dem. Lord Bellan hadde ikke sagt mig hvad jeg skulde gjøre, saa jeg maatte ta initiativet selv. Jeg skjønte at her var jeg virkelig 102hersker, her var det mit virkelige herredømme begyndte.

«Reis eder,» sa jeg, og de stod op.

«Hvem av eder er den ældste i tjenesten?»

En av dem traadte nogen skridt frem. «Det er jeg, herre konge,» svarte han. «Og De heter – –»

«Førstetribunen,» sa han. «Vi benævnes ikke ved vore navne, Deres majestæt, men kaldes førstetribun, andentribun, tredjetribun.»

«Meget godt,» sa jeg. «Jeg ønsker at takke eder fordi I har hjulpet til at utføre de befalinger som blev git for hundrede aar siden. Eders forgjængere i embedet begyndte det gode verk, men I har ført det tilende. Jeg vil at I skal beholde eders nuværende titler, for jeg skal trænge eders visdom i raadsforhandlingen.»

De bøiet sig samtidig.

«Si mit folk,» fortsatte jeg, «at jeg bringer Dem fred og lykke. Be dem glæde sig. Si det jeg skal forsøke at regjere klokt og godt.»

«Folket venter Dem, konge,» sa førstetribunen.

«Klokken 12, to dage fra denne dag vil jeg stige iland,» forkyndte jeg. «Imidlertid vil mænd fra dette skib gaa til paladset og bringe det i orden. I forstaar?»

«Vi forstaar, Deres majestæt,» sa deres ordfører.

Derpaa gik jeg ned fra tronen, traadte hen til dem og grep den første tribuns haand. Han knælte igjen foran mig. Jeg tok ogsaa de andre i haanden og steg saa atter op paa tronen.

«Lord Bellan,» anordnet jeg, «la alle tilstedeværende gaa paa dæk, og naar tribunerne har beset yachten, la dem ved deres avreise bli tildelt de æresbevisninger som tilkommer deres rang.»

Lord Bellan bukket og gav tegn til at audiensen var endt. Et par minutter efter var jeg alene i tronsalen med oberst Mallard, som stod lænet op 103mot væggen. Naar alt kom til alt, var det ikke stort ved at være konge, tænkte jeg.

Samme eftermiddag blev alle teknikere ombord sendt iland for at begynde sit arbeide. Lukerne blev aapnet, og ting som Henderlands befolkning aldrig hadde set blev lastet over i sluppene. Hele natten og hele næste dag arbeidet mekanikerne, de installerte elektrisk lys, elektrisk ringeledning, telefoner og et snes andre av aarhundredets opfindelser i paladset.

Om kvelden blev paladset aapnet, ifølge kongelig forordning, og folket fik se det. Admiral Barrington meldte mig, at de stirret med vidtopsperrede øine og aapen mund paa de vidunderlige ting som var kommet der.

Byen straalte i et lyshav, og menneskeskaren sang og gjorde alt istand til min landing følgende dag.

Den kongelige lystbaat med sine tyve rorskarer laa ved yachten en time før tolv. Den var drapert med sort klæde, og overalt saaes der hvite kors. Det saa trist ut, men meget stilig.

Lord Bellan og admiral Barrington tok plads i chaluppen. Prinsesse Elizabeth og Grace fulgte efter dem. Sir Michael Murphy sat tilvenstre for det ophøiede stade agter og oberst Mallard stod tilhøire for det.

Klædt i min stateligste uniform og med en sort kappe over mine skuldre gik jeg ned og tok plads paa tronstolen under tronhimlen.

Roerne stak aarerne ut, baaten skjøt gjennem vandet. Kanonen i yachtens stavn brølte ut sit budskap og fra kysten lød hyldningsrop.

Hvert øieblik lød kanonskud. Jeg saa mot kysten. Jeg saa at det lange sorte teppe igjen laa utbredt fra vandkanten og til paladsets port. En rad smaapiker stod langs det istedetfor tropperækker. Saa husket jeg at disse folk ikke kjendte noget til krig, kanske ikke vaaben heller.

104Som baaten naadde land og bord var blit lagt saa vi kunde lande, trak folket sig bakover for at la os faa aapen plads. Ingen av dem bar hatter eller nogen slags hodebedækning, Deres hud var brunbrændt av solen. De saa ut til at være en frisk og sund flok. Størsteparten var hvite, men der var ogsaa en hel del indfødte indimellem.

Tribunerne ventet ved landgangen, og da jeg satte foten paa land knælte de foran mig. Saa dannet tyve mænd, som syntes at indta en særstilling, to rækker med ansigtet vendt mot slottet. Ti skridt bak dem skred jeg med tribunerne til at bære slæpet paa min lange kappe. Lord Bellan gik ti skridt bak mig, oberst Mallard fulgte efter ham sammen med sir Michael, saa kom de to prinsesser med admiral Barrington mellem sig, og derefter de andre.

Folk begyndte at synge og rope hurra. En regn av blomster faldt foran min fot, om mig, paa mig. Skarer av smaapiker kastet dem, hundreder ropte:

«Længe leve kong Karl! Længe leve kong Karl!»

Jeg følte en klump i halsen, og mine øine blev taakete. Det eneste jeg saa var at folket smilte og var lykkelig, og at det sorte teppe var vævet av nogenslags plantetrevl. Jeg var ganske overvældet av det altsammen.

Vi naadde tilslut slottet og sted opover trappen til hovedindgangen, hvor fire mænd stod paa vagt, med armene korslagt over brystet. Paa trappen vendte jeg mig mot hundrederne nedenunder, med mine venner fra reisen bakenfor mig. Jeg strakte ut hænderne til dem som til en velsignelse.

«Maatte du bli lykkelig, mit folk,» ropte jeg.

Saa vendte jeg mig om og gik ind i paladset, hvor de fire vaktposter førte an.

De ledet mig til en vældig tronsal, hundrede meter i firkant overhvælvet av en mægtig kuppel. Jeg steg op paa en trone, tyve fot høi, reist paa 105en piedestal av granit, som en trappe paa tyve trin førte op til.

Da jeg sat paa tronen, traadte folket ind én for én, gik gjennem det store rum, knælte ned foran mig og saa ut gjennem en anden dør. Ceremonien varte næsten to hele timer.

Da den var endt, utstedte jeg mine ordre. «Admiral Barrington vil overta befalingen over paladsvagten; oberst Mallard er hans adjutant. Han vil bestemme værelser for tribunerne og for vort følge.»

Saa steg jeg ned fra tronen og gik med lord Bellan og sir Michael gjernnem slottet – det der hadde tat næsten et aarhundrede at bygge.

Bygningen hadde et tusen værelser av alle størrelser og former. Der var rækker av pragtgemakker, værelser til alle mulige anledninger.

«Ingen monark i Europa har noget som kan sammenlignes med dette,» sa lord Bellan.

Admiral Barrington og oberst Mallard gjorde hurtig sit arbeide. Før middagen blev servert, hadde alle faat sine værelser anvist, og paladsvagten var ordnet. Alle «Kenturionen»s folk hadde ordre til at forbli i slottet, undtagen en yngre officer og et halvt dusin mænd, som var igjen ombord.

Kvelden kom og jeg stod oppe paa en balkon med de to prinsesser, lord Bellan, Barrington, Mallard og sir Michael. «Kenturionen»s lyskastere spilte over byen og høiderne bakenfor. Folkeskarer fyldte den aapne plads foran slottet, mens de sang og stirret undrende paa det elektriske lys og paa yachten.

Prinsesse Grace var pludselig ved min side.

«Det er saa vakkert altsammen,» hvisket hun.

«Det er et fredens land,» sa jeg.

Som for at haane mine ord lød der idetsamme skingrende rop og skrik fra bakkerne bakenfor paladset, og nogen mænd kom styrtende nedover den trange vei mot pladsen.

«Dronerne! Dronerne!» brølte de.

106Paa pladsen var alt i forvirring og opløsning. Rædselsskrik og graat steg op mot os. Jeg kunde se kvinder og barn styrte avsted hjemover, mens mændene skyndte paa dem av al kraft.

Mændene oppe fra bakken styrtet ind paa pladsen. –

«Dronerne!» skrek de. «De kommer fra stenbruddene. De har myrdet vakten! Dronerne vil angripe byen!»

Mænd begyndte at løpe i alle retninger. Jeg kunde høre paladsvagten lukke de vældige dører. «Kenturionen»s streiflys ophørte pludselig. Jeg antar officeren ombord gjorde det fordi han hadde opdaget folks vilde løp og trodde lyset skræmte dem.

Pladsen laa i dypt mørke. Vi kunde bare se et litet stykke fra slottet. Men vi kunde endnu høre ropene:

«Dronerne! De vil angripe byen! De forlanger at se kongen!»

«Hvad i alverden gaar her for sig?» spurte jeg de omkringstaaende.

«Vi faar se at finde det ut,» svarte admiral Barrington.

Han ilte fra balkonen ind i slottet, og Michael Murphy gik med ham. Jeg vendte mig om og saa efter dem og fandt førstetribunen staaende bak mig.

«Hvem er dronerne?» spurte jeg ham.

«Mænd som ikke vil arbeide, mænd som har brutt lovene,» svarte han. «De blir dømt til stenbruddene og tvunget til at arbeide, de dovne i et stenbrud, lovovertræderne i et andet. Alle kaldes de droner. For størstedelen har dronerne tilhugget de sten Deres palads er bygget av, herre konge.»

«Og hvad betyr saa dette?» spurte jeg.

«Jeg vet ikke hvorledes det er begyndt. Dronerne har været urolige og ustyrlige i flere maaneder. 107Nu da paladset er færdigbygget vil de bli sat paa frifot. Men vi har ingen anden maate at avsondre dem paa. Bruddene er hundreder av fot dype nu, majestæt, og dronerne lever i deres dyp i hytter de har bygget op dernede. Der er bare en vei ut av bruddene, for væggene er lodrette uten paa et eneste sted. Hvis de er undkommet er det fordi de har overmandet vakten.»

«Vil de faa ulovligheter istand?» spurte jeg.

«Jeg frygter det, konge. Har de virkelig sluppet løs, maa de bli beseiret eller dræpt.»

«Hvormange droner er der?» spurte jeg.

«Omkring et tusen.»

«Saa mange?»

«Saa mange,» svarte førstetribunen.

«Kanske kan vi forhindre blodsutgydelse,» sa jeg. «De bedste av dem kan bli benaadet, og kanske vil de bli gode borgere naar de faar sin frihet igjen. Og de andre kan bli frigit saasnart deres tid er utløpet.»

«Da kan bare døden frigi dem,» fortalte førstetribunen mig. «For enhver lovovertræder, enhver doven mand blir efter at være kjendt skyldig dømt til stenbruddene paa livstid

Boken er utgitt av bokselskap.no

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Lystyachtens hemmelighet

Karl Henderson, en ung mann i Seattle, er lei av jobben som kontorist og drømmer om spenning og eventyr. Etter en hendelse på jobben går han ned til havna for å se på skibene, deriblant en stor lystyacht. Plutselig blir han overfalt og bortført. Når han kommer til seg selv befinner han seg ombord i lystyachten og blir behandlet som konge. Nå befinner han seg midt i både eventyr og spenning.

Spenningsromanen Lystyachtens hemmelighet kom ut i 1915 med undertittelen «Roman av Kaptein Seatle». Det kan være Rudolf Muus som står bak, det at den kom ut sammen med en tittel av Kassimodo (ett av Muus' mange pseudonymer), kan tyde på det.

Se faksimiler av førsteutgaven fra 1915 på nb.no.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.