Lystyachtens hemmelighet

Kap. XIV. Tredjetribunen

De to prinsesser blev sendt til sine værelser og anmodet om at bli der. Admiral Barrington posterte yachtens mandskap og slotsvakten ved hovedindgangen, mens et dusin stykker blev valgt til at bli i kongens umiddelbare nærhet.

Admiralen, lord Bellan, Murphy, Mallard og jeg blev staaende paa balkonen og vente.

Næsten en time gik uten at noget hændte. Der hersket fremdeles vild forvirring nede paa pladsen, 108hvor folk syntes at hyle forslag og advarsler til hverandre. Sikkert halvdelen av menneskemængden var forsvundet.

Vi kunde ingenting foreta os. De gode borgere hadde ikke nogen militærordning, ingen vaaben uten nogen gamle huggerter og kniver og tunge klubber. Fredsommelige som de var stod de haandfaldne og skrækslagne ved tanken paa at tusen forbryderske mænd rykket frem mot dem.

«Dronerne kommer kanske til slottet først,» sa førstetribunen. «Hvis de folkene dernede blir paa pladsen vil der sikkert bli kamp. De burde gaa sin vei.»

«Hvorfor kan de ikke allesammen komme ind i slottet?» spurte oberst Mallard.

«En udmerket idé,» mente Barrington.

«Se at faa det besørget,» bad jeg.

«Vi har tid nok ser det ut til – dronerne er ikke her endnu. Faa ind saa mange som mulig av dem.»

«Vi kan uten vanskelighet skaffe plads til tusen mand,» svarte Barrington.

Han gav førstetribunen et vink om at følge sig og skyndte sig bort. Nogen minutter senere hørte vi vagten aapne de tunge porte, og Barrington og tribunen traadte ut paa trappen under os. Tribunen utstøtte et besynderlig rop.

Øieblikkelig blev der ro paa pladsen, og mændene skyndte sig henimot slotsindgangen.

«Mine venner,» ropte Barrington utover pladsen, «førstetribunen har bedt mig tale til eder, da hans stemme ikke vil naa saa langt, gammel som han er. Kongen sier I skal komme ind i paladset forat I ikke skal behøve at frygte. I kan forbli her, mens han avgjør hvad der skal gjøres med dronerne. Ta med de vaaben I har og marsjer ind i orden.»

«Men kvinderne? Barna?» ropte de.

«Vi kan bare holde dørene aapne nogen minutter,» forklarte Barrington dem. «La kvinderne og 109barna komme til sideindgangen, de vil bli sluppet ind og faa plads i nogen av de store værelser. Tusen mænd vil faa tilladelse til at komme ind denne vei. De andre maa gaa ned til stranden, hvor kongebaaten landet og holde sig samlet der.»

De gav ham et hurra, og snart løp kvinder og barn henimot det vældige slot fra alle kanter og slap ind gjennem sideindgangen. Snart hadde tusen mænd rykket ind i tronsalen, og saa blev dørene igjen lukket i.

Nu kunde vi høre et kor av vilde skrik som syntes at komme fra veien der førte op til fjeldene. Snart kunde vi se dronerne nærme sig, jublende, hylende og bandende.

Mange av dem bar fakler, og det røde flakkende skjær gav dem et mystisk uhyggelig utseende. De væltet ind paa pladsen foran slottet under vilde rop efter tribunerne, efter kongen. Ogsaa oppe i stenbruddene hadde de faat vite om min ankomst.

«Jeg tror det var heldig at De talte til dem, herre konge,» sa lord Bellan.

«Og med det galehusleven dernede vil de jo høre storartet, ikke sandt?» svarte jeg ironisk.

«Hvis det elektriske lys paa balkonen blev tændt –»

«Er der lys herute?» spurte jeg. «Er der, saa tænd dem.»

Lord Bellan traadte hen til døren og slog lyset paa. Straks laa balkonen badet i lys. Dronerne skrek op i overraskelse, saa blev de stille. Lord Bellan gik hen til rækverket og holdt op haanden.

«Kongen vil tale til eder,» sa han.

«Kongen! La os faa se kongen!»

Jeg traadte hen til rækken, tok hjelmen av og saa ned paa dem. Jeg nølte et øieblik før jeg talte. «Idag holdt jeg mit indtog i mit slot,» ropte jeg saa ned til dem. «Idag blev jeg virkelig eders hersker. I hundrede aar har I ingen konge hat. I hundrede aar har eders hersker været ute i den 110vide verden samlet kundskap til eder. Min far, min fars far og hans far igjen gjorde det, og jeg kom til eder idag førende med mig megen viden.

Nu truer mit folk mig og sit lands fred. Jeg er høilig misfornøiet med eder. Hvorfor foranstalter I denne uro? Hvorfor har I begaat den forbrydelse at myrde eders vogtere? Hvad er det I ønsker?»

«Vor frihet,» ropte nogen.

«Paladset har været færdig i tre maaneder!» tilføiet andre.

«La os vende tilbake til vore hjem!»

«Skal vi da tilbringe hele vort liv i stenbruddene?» fra andre igjen.

En styrtsjø av skrik lød op til mig. Jeg holdt haanden op for at faa taushet.

«Om en time vil jeg gi eder svar,» ropte jeg til dem. «Jeg vil straks holde et raadsmøte med tribunerne i nærvær av lord Bellan, vor førsteminister. Bli paa pladsen her og hold fred og ro saalænge. Jeg skal avgjøre om I skal opnaa eders frihet uten kamp. Om en time skal I faa mit svar.»

Et vanvittig kor av hurrarop svarte mig, og jeg forlot rækverket og traadte ind i slottet. De andre fulgte mig.

«Det var jo næsten et løfte,» hørte jeg tredjetribunen si. «De vil vente at faa sin frihet nu, og saa er vore love uten værd.»

Med et ryk vendte jeg mig mot ham. Jeg hadde ikke netop nogen forkjærlighet for denne tribun, den yngste av de tre, han hadde ikke gjort noget godt indtryk paa mig.

«Tilfældigvis er jeg konge av Henderland, ærede herre,» forklarte jeg ham, «og jeg opstiller love eller ophæver dem efter omstændigheterne. Det er heldigst for Dem at vise litt mere ærbødighet.»

Han bøiet sig og traadte nogen skridt tilbake, men hans øine skjøt lyn.

Vi holdt raadslagning i et litet værelse. Efter 111fem minutters forløp var det klart, at vore meninger var haabløst uforenelige.

«Hvorfor kan man ikke benaade dem alle paa grund av kongens ankomst?» foreslog lord Bellan. «Er nogen skyldig i forbrydelser, som straffes med livets fortapelse?»

«Ingen av dem er skyldig i mord, hvis det er det De mener,» sa førstetribunen. «Nogen faa har gjort sig skyldig i tyveri. Størsteparten av dem er dømt for dovenskap, for at undlate at sende sine barn paa skole –»

«Har I dømt mænd til livsvarig fængsel for slike overtrædelser?» utbrøt jeg.

«Saadan var loven,» sa førstetribunen. «Den blev vedtat av tribunerne for mangfoldige aar siden. En tribun kan erklære en mand skyldig og dømme ham uten forhør, men hvis en anden fremsætter en klage blir undersøkelsen foretat av en av tribunerne.»

I et øieblik var lord Bellan paa benene.

«Da har tribunerne hat større magt end nogen konge paa jorden endnu har besiddet. Tribunerne kunde dømme hvem de ønsket til livsvarig fængsel,» tordnet han løs. «Hvis, for eksempel, en mand var en tribuns politiske motstander, hvis en mand negtet at gjøre hvad en tribun ønsket –»

«Det er da den mest utsøkte politiske svindel jeg nogensinde har hørt om,» erklærte sir Michael.

«Min mening er at De burde benaade dem alle, Deres majestæt,» sa lord Bellan. «Saa vil vi opsætte love og straffe for overtrædelser av dem, og gjøre dronerne begripelig, at hvis disse love ikke overholdes, vil straffen bli haard.»

«Et klokt forslag,» sa Barrington og sir Michael samtidig.

«Hvad mener De, oberst Mallard?» spurte jeg.

«Jeg synes det er en udmerket plan, konge,» svarte han.

Jeg saa paa den anden tribun, en gammel mand, som endnu ikke hadde sagt et ord.

112«Hvad er Deres mening?» spurte jeg.

Han reiste sig og saa paa os.

«Deres majestæt,» sa han, «i lange svundne aar har mit hjerte været bedrøvet paa grund av de ting vi nu forhandler. Jeg har forholdt mig uvirksom, har hat litet at gjøre med Henderlands styre. Jeg var tryg, min person hellig – fordi jeg var tribun – ellers vilde kanske ogsaa jeg være dømt til stenbruddene. Men jeg kan ikke tale ondt om mine brødre for kongens aasyn.»

«Jeg forlanger sandheten, tribun,» sa jeg.

«Da skal De ogsaa faa høre den, konge. Jeg er en gammel mand, staar ved livets grænseskjel, og jeg vil si sandheten førend døden kommer. Ingen fortræd kan mere ramme mig.»

«Tal,» bad jeg ham.

«Da den sidste førstetribun døde, og vi to ældre steg i rang, fandt der som vanlig et valg sted for at utpeke tredjetribunen. En mand hadde en tidlang gjort alt for at bli valgt til denne stilling. Han brukte uhæderlige midler, men vi forstod det ikke. Han blev valgt.

Det er fem aar siden nu, konge. I de fem aar har jeg set idetmindste fire hundrede mænd bli fordømt til en levende død i stenbruddene, fordi denne mand ønsket det. Det var mænd som hadde negtet at stemme paa ham, mænd som efter hans valg vægret sig ved at gi hvad han forlangte av deres eiendom. Alt han hadde at gjøre var at gi vagten befaling til at ta en bestemt mand til stenbruddene, og denne mand blev grepet og ført dit. Hvis vagten nølte, blev han selv sendt dit paa livstid. – Mænd som hadde fiender kom til ham, gav ham store mængder av levnetsmidler eller betalte ham i eiendomme, og han sendte deres fiender til stenbruddene. Ingen mand i hele Henderland var sikker for ham, og heller ingen kvinde.»

«Kvinder!» ropte jeg. «Sender I kvinder dit?»

«Denne mand sendte ti dit,» svarte den anden 113tribun. «De blev revet bort fra sin familie. Den ene var en mor som var tvunget til at gaa fra tre smaa barn. Hun blev sendt dit fordi hendes mand hadde vakt tredjetribunens vrede. En anden var en ung pike som ikke vilde gifte sig med ham, fordi hun hadde git sit hjerte til en anden mand. Han sendte ogsaa hende til stenbruddene. Hun døde av sorg to maaneder efter. Den unge pike, Deres majestæt, var min datter.»

«Hvad?» ropte jeg og fór op fra stolen.

«Og den mand som gjorde det er han der!»

Han pekte like paa den tredje tribun.

Tredjetribunen smilte haanlig, reiste sig og bukket i retning av mig.

«Skjønt den anden tribun har overdrevet en smule, taler han i det væsentligste sandhet,» sa tredjetribunen.

«De tilstaar altsaa Deres forbrydelser?» utbrøt jeg. –

«Det var ikke forbrydelser, majestæt. Alt blev gjort i overensstemmelse med lovene. Er der noget uret i det, var uretten lovens, ikke min. Og loven er alt!» ropte han. «Ikke engang en konge kan bryte eller forandre en lov!»

Hans tone var fuld av haan. Lord Bellan var øieblikkelig over ham.

«Hvad mener De med at henvende Dem til hans majestæt paa en slik maate?» spurte han bydende.

«Og hvem er saa De som vover at komme med et slikt spørsmaal?» snerret tribunen. «Henderland hadde sit styre førend I kom i eders underlige baat og med eders djævelske indretninger. Hvorfor skal i al fornufts navn denne mand som aldrig har sat sin fot i Henderland før idag være konge? Hvorfor skal ikke jeg være det som kjender mit folk?»

«Høiforræderi!» ropte Barrington.

Jeg holdt haanden op for at paaby taushet.

«For nærværende vil vi intet hensyn ta til Deres 114uttalelser,» bemerket jeg. «Men vit at en konge kan forandre hvilkensomhelst lov i sit rike, især da i Henderland. Og jeg er konge. Den gyldne regel skal herske i Henderland som andetsteds. Jeg ændrer herved én lov – den der erklærer en tribuns person for hellig. Herefter kan en tribun straffes for forbrydelser som enhver anden mand, hvis kongen eller en anden tribun finder ham skyldig. Fordi De ikke likte folk og fandt de hadde gjort uret mot Dem, dømte De dem til stenbruddene. Og nu –»

Jeg stanset og saa paa den anden tribun, som hørte paa mig med anspændt opmerksomhet. Han forstod straks. Han traadte frem og rørte ved tredjetribunens skulder.

«Jeg dømmer denne mand til indesperring i stenbruddene, fordi han dræpte min datter ved sin ondskap!»

Boken er utgitt av bokselskap.no

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Lystyachtens hemmelighet

Karl Henderson, en ung mann i Seattle, er lei av jobben som kontorist og drømmer om spenning og eventyr. Etter en hendelse på jobben går han ned til havna for å se på skibene, deriblant en stor lystyacht. Plutselig blir han overfalt og bortført. Når han kommer til seg selv befinner han seg ombord i lystyachten og blir behandlet som konge. Nå befinner han seg midt i både eventyr og spenning.

Spenningsromanen Lystyachtens hemmelighet kom ut i 1915 med undertittelen «Roman av Kaptein Seatle». Det kan være Rudolf Muus som står bak, det at den kom ut sammen med en tittel av Kassimodo (ett av Muus' mange pseudonymer), kan tyde på det.

Se faksimiler av førsteutgaven fra 1915 på nb.no.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.