Lystyachtens hemmelighet

Kap. VIII. Nogen forbløffende begivenheter

48Et øieblik stod de der i halvmørket og stirret paa hverandre – lord Bellan og kapteinen. Saa trak kapteinen paa skuldrene og lo.

«I det tilfælde lægger vi ind til San Francisco,» sa han, «og saa faar autoriteterne gjøre hvad de vil.»

Michael Murphy gik tversover dækket hen mot ham.

«Dette er sludder,» buste han ut. «Alt var i den skjønneste orden da vi reiste ut. Hvad er i grunden til alt dette opstyr? – Alt gik glat, kaptein Barrington, indtil De blev gal i hodet og angrep kongen.»

«Hvem vilde ikke bli gal?» ropte han lidenskabelig.

Men han gjenvandt hurtig sin selvbeherskelse.

«De tar feil, Barrington,» fortsatte Michael Murphy. «Stol paa at jeg eier litt sund sans, og la mig saa fortælle Dem, at De gjør alle ombord uret. Jeg vet hvad De tror, hvorfor De mistet herredømmet over Dem selv og kom i et slikt vanvittig raseri, og jeg sier Dem at De tar feil. – Den stakkars gutten – kongen – drømmer ikke engang om at gjøre hvad De tror.»

«Tøv!» ropte Barrington.

«Jeg sier sandt,» fortsatte Murphy. «Jeg snakket med ham, mens jeg forbandt hans saar. Hvorfor kan De saa ikke være fornuftig? La os se at faa bilagt denne uenighet og fortsætte vor reise paa skikkelig vis. Vi har en bestemt mission at fuldføre, hvorfor saa ikke gjøre det? Som lord Bellan sier er han den eneste ombord som kjender vort bestemmelsessted. Dere to kan da sikkerlig glemme og tilgi og arbeide sammen. Vi har svoret kong Karl troskap; la os gjøre ære paa det troskapsløfte.»

49«Meget vakkert isandhet for dem som har alt at vinde, intet at tape,» snerret Barrington.

«La os vække kongen og holde et raadsmøte,» fortsatte doktoren. «La os være ærlige mot hverandre og saa faa en ende paa striden.»

Dette forekom mig at være et meget fornuftig forslag. Jeg kunde ikke indse nogen grund til at de slik skulde ta strupetak paa hverandre.

«Husk paa at kongen er konge,» sa doktoren.

«Konge? Han er en dum gutunge!» skrek Barrington op.

«De indrørnmer da at De er jaloux paa en dum gutunge, at en dum gutunge julte Dem op?»

«De skal snart ligge bastet og bundet, min hr. doktor!» tordnet Barrington løs.

Og endog lord Bellan var paa nakken av doktoren.

«Fortsæt ikke mere i den retning der,» sa han. «Ingen har snakket om jalousi! Og der er matroser rundt om os!»

«Jeg ber om undskyldning,» svarte doktoren. – «De husker jeg foreslog at vi skulde trække os tilbake til kahytten og forhandle om denne sak som gentlemen. Kaptein Barrington vær fornuftig. Lord Bellan, tillat mig at anmode Dem om det samme. La kaptein Barrington igjen ta kommandoen og gi sine ordre, og la os saa begi os til kahyten, tilkalde hans majestæt og faa en ende paa dette tøv.»

«De skal ikke kunne si, at jeg er uretfærdig nok til at negte Dem en konference,» svarte Barrington. «Men jeg sier Dem paa forhaand, at jeg sætter visse betingelser. Jeg ønsker likesaa inderlig som nogen av dere at denne reise skal forløpe fredelig, men jeg vil ogsaa ha min ret.»

«La os faa den konferancen,» foreslog lord Bellan.

«De mænd som har vist sig som Deres venner 50maa forbli fængslet til konferancen er endt,» erklærte Barrington. «Jeg forbeholder mig ogsaa ret til at anbringe to av mine mænd utenfor kahytsdøren. Jeg har ingen lyst til at spasere ind i en fælde.»

«Gjør som De vil – dette er ikke nogen fælde,» sa Michael Murphy.

Mens Barrington fik sat maskinerne igang og yachten paa ret kurs, og de mænd som hadde støttet lord Bellan blev sendt under dæk, stod jeg der i skyggen av avtrækspipen, hvor ingen kunde se mig, og spekulerte dybt og længe.

Hvorfor hadde Barrington angrepet mig? Hvorfor var han saa opirret at han vilde fare løs paa Bellan og alle andre ombord? Store Gud, var da manden vanvittig?

Og han hadde kaldt mig en dum gutunge! Jeg hadde været paa nippet til at styrte frem fra mit skjulested og kræve ham til regnskap for det, og det hadde jeg nok ogsaa gjort, hvis ikke doktoren hadde svart ham saa glimrende.

Men saa da Barrington forlot broen og kom ned paa dækket igjen, kom lady Elizabeth Bellan op kahytstrappen og ilte hen til sin bror.

«Hvad er det? Hvad er der iveien?» spurte hun med frygt i røsten. «Jeg hørte kampen og kom op for at se.»

«Gaa tilbake til din kahyt,» befalte Bellan hende.

«Vær saa snil at si mig hvad der er iveien, bror. Jeg vet at kaptein Barrington blev arrestert for et angrep paa kongen, at han er blit frigit siden han er her, at der har været uroligheter, og at mandskapet har været indblandet.»

«Der er ingen fare paafærde nu,» svarte hendes bror. «Nogen av kaptein Barringtons venner satte ham paa frifot, og han fandt leiligheten gunstig til at gaa løs paa mig. Mandskapet tok parti. Dr. Murphy bragte os til at indse, at vi optraadte 51ufornuftig, og nu skal vi ha et forhandlingsmøte. Det er det hele.»

«Aa, vær ikke uenige mere,» sad hun. «Kaptein Barrington, lov mig at dere ikke skal trætte mere.»

«Lady Elizabeth,» svarte han. «Deres ønske er lov for mig, men der er visse ting som maa bli bragt iorden.»

«Og min bror og min bedste ven maa kjæmpe?» spurte hun. «Hvorfor ikke la alt staa hen – til vi naar frem?»

«Lady Elizabeth sier os det forløsende ord,» ropte Michael Murphy. «Der er løsningen, mine herrer. La saken falde, til vi naar havn og vor mission er endt.»

«Paa visse betingelser kan det ogsaa ordnes,» sa lord Bellan, «hvis kaptein Barrington gaar ind paa disse betingelser.»

«Og hvis lord Bellan paa kongens vegne samtykker i andre vilkaar,» kom det hurtig fra kapteinen.

«Skal vi da aldrig komme til forstaaelse?» ropte doktoren ærgerlig. «La os gaa ned og faa denne forhandlingen.»

Og han gik først ned.

«Vil du saa gaa tilbake til din kahyt, Elizabeth?» spurte lord Bellan.

«Det skal jeg; men la os ikke ha nogen uenighet mere. Det er ikke hofmænds færd og viser liten ærbødighet for kongen.»

Og saa gik de forbi mig og ned kahytstrappen, og jeg stod der i skyggen bare med en yngre officer paa kommandobroen, et par mænd forut og en mand ved rattet.

Paa det sted og under de omstændigheter betrodde jeg mig selv, at en konge kan ha alle slags merkeligheter i sit rike uten at ane hvad det hele gaar ut paa.

Pludselig husket jeg at jeg jo var konge. – 52Hvorfor skulde jeg saa ikke rollen? Hvorfor ikke selv sætte en stopper for disse optøier, forlange lydighet? Hvis jeg var hersker, hvorfor saa ikke herske?

Tanken tiltalte mig. Jeg bestemte mig til at bli paa dæk og la dem lete efter mig, og naar de fandt mig, vilde jeg ekspedere saken med nogen ord. Jeg vilde ha fred paa yachten eller vite grunden.

Saa traadte jeg ut fra skyggen og gik langsomt hen mot rælingen. En av matroserne saa mig, hilste og traadte til. En anden mand, som jeg ikke kjendte, skyndte sig over dækket hen til mig.

«Ønsker Deres majestæt noget?» spurte han.

«Er det Dem, som har vagt ved min kahytsdør om natten?» spurte jeg.

«Ja, for øieblikket er det mig, herre konge.»

«Hvorfor befinder De Dem saa ikke der? Da jeg gik ut, var der ingen i gangen.»

«Jeg hørte lord Bellan rope paa hjælp, herre konge,» svarte manden.

«Forlat ikke Deres post en anden gang. Og bring mig saa en cigar.»

«Ja, Deres majestæt.»

Om et øieblik hadde jeg cigaren, tændte den og stod ved rælingen og nød maaneskinnet. Manden stod ti skridt borte, med armene overkors.

Jeg visste de ledte efter mig nedenunder, at naar de fandt jeg var forsvunden, vilde de undres paa, hvor jeg var. La dem bare lete, sa jeg mig selv. Det vilde gjøre dem godt.

Jeg maatte ikke vente længe. Snart kom lord Bellan og en av matroserne op paa dæk, og førsteministeren ilte hen til mig.

«Deres majestæt – her?» gispet han frem.

«Jeg vilde gjerne en tur paa dæk,» svarte jeg. «Det har jeg da formodentlig ret til.»

53«Sandt nok, herre konge. Jeg ber om lov til at meddele Dem, at der har været nogen optøier –»

«Optøier?» spurte jeg.

«Kaptein Barrington blev løslatt av nogen matroser. Han kom paa dæk og kjæmpet med mig for igjen at overta kommandoen ombord. Vi ønsker en konferance med Dem for at gjøre op vort mellemværende engang for alle.»

«Naa, ved himlen,» ropte jeg. «Dette er for meget av det gode. Hvis jeg er konge, er jeg konge! Der maa bli en slut paa striden ombord paa yachten her.»

«Jeg er ganske enig med Dem, herre konge.»

«Hvis dette fortsætter, avsætter jeg baade Dem og kaptein Barrington,» forsikret jeg.

Lord Bellans øine lynte, men han bøiet hodet.

«Det er Deres majestæts ret,» sa han. «Men vær saa venlig at huske paa, at jeg forsøker at undgaa vanskeligheter. Denne mand er min underordnede, og disciplinen byr ham at utføre mine ordre. Deres majestæt og jeg er alene, tillat mig derfor at si Dem – hvad jeg aldrig vilde gjøre i andres nærvær – at De intet rike har, medmindre jeg gir yachtens kaptein anvisning paa hvor vi skal hen.»

«Aa, det er jeg fuldt paa det rene med,» svarte jeg. «Men De har neppe nogen lyst paa at vende tilbake til nogen havn i staterne, og la mig faa Dem arrestert for bortførelse, en beskyldning som med lethet kan bevises. Forstaa mig vel, lord Bellan – enten er jeg kong Karl og gir mine befalinger, eller ogsaa er jeg likefrem Karl Henderson, gir hele kongeherligheten paa baaten og staar med en anklage paa kapring og bortførelse.»

«Jeg tror fuldt og fast vi kan fortsætte uten rivninger,» sasa] rettet fra: 1a (trykkfeil) han. «Vil De komme til forhandlingerne, herre konge?»

«Det vil jeg,» svarte jeg, «og jeg vil straks faa 54dette iorden. Og naar det saa er op- og avgjort, saa Gud hjælpe den mand som faar det igang igjen. Jeg var paa dækket, mens dere slos, og jeg hørte samtalen efterpaa.»

«De saa, majestæt? De hørte?»

«Det gjorde jeg,» forsikret jeg ham. «Og nu vil vi gaa til konferancen.»

Han fulgte efter mig ned kahyttrappen og til tronsaken. Jeg gik op de par trin og satte mig paa tronen.

«Nu, mine herrer,» begyndte jeg, «vil vi ha en forklaring. Jeg hørte Deres snak paa dækket efter optøierne. Begge talte De om betingelser. Jeg er kongen, saa det er mig som paalægger betingelserne.»

Jeg saa ned paa dem og fortsatte saa:

«Kaptein Barrington,» sa jeg, «igaar anfaldt De mig. Jeg banket Dem op, og jeg har tilgit Dem det angrep, skjønt jeg ikke kjender bevæggrunden til det. Jeg synes De optraadte smakløst, mildest talt. Den sak er opgjort, og jeg forlanger ikke engang nogen forklaring av Dem paa dette tidspunkt. De gjenindtar Deres tidligere rang, overtar kommandoen paa yachten, og fører den til bestemmelsesstedet saa hurtig som mulig.

Da lord Bellan er den eneste ombord som kjender dette bestemmelsessted, vil han gi Dem instruktioner hver dag kl. 12. – Bortset derfra har De enebefaling som om dette var et vanlig skib, underkastet alle sjøretslovens bestemmelser. De forstaar?»

«Ja, Deres majestæt,» svarte kapteinen.

«Lord Bellan er førsteminister og skal anerkjendes som saadan,» fortsatte jeg. «Han har høieste kommando under mig, uten i saker som hører ind under yachtens ledelse og behandlingen av mandskapet. Han er ceremonimester og har alle de rettigheter som hans rang kræver. Er det forstaat?»

«Det er det, konge,» sa de i kor.

55«Saa er der ingen autoritetskonflikt,» erklærte jeg. «Og derfor er der ingen grund til uenighet. Mine herrer vil for fremtiden godhetsfuldt optræde fornuftig. Det er det hele.»

«Med Deres majestæts tilladelse,» sa lord Bellan, «er der en ting til – aarsaken til alt opstyr. Jeg ønsker at kaptein Barrington skal holde op med at gjøre kur til lady Elizabeth Bellan.»

Barringtons ansigt blev askegraat. Jeg hørte Michael Murphy mumle noget hen for sig.

«Kaptein Barrington er et høist anset medlem av mit hof,» svarte jeg. «Lady Elizabeth Bellan nyter ogsaa kongens bevaagenhet. Har De nogen klage at rette mot kapteinens karakter?»

«Det har jeg ikke,» sa lord Bellan.

«Da er det mig uforstaaelig at De skulde ha noget imot at han viser Deres søster opmerksomhet. Men De er hendes ældre bror og familiens overhode. De har visselig nogen ret til at tale med i denne sak. Jeg foreslaar som en utvei, at kaptein Barrington holder op med at vise lady Elizabeth anden opmerksomhet end den høflighet kræver, indtil vi naar vort bestemmelsessted. Det vil sætte en stopper for alle misforstaaelser ombord, og saken kan endelig avgjøres senere.»

«Planen tiltaler mig,» sa lord Bellan.

«Men det er bare halve planen,» brøt kaptein Barrington løs. «Møter Deres majestæt mig paa like vilkaar? Vil De ogsaa ophøre med Deres opmerksomheter likeoverfor lady Elizabeth til vi har naadd frem?»

Lord Bellan utstøtte et forbitret rop.

«Hvad sier De?» spurte jeg.

«Jeg gjorde Dem et liketil spørsmaal,» sa kaptein Barrington.

«Naar De henvender Dem til mig,» svarte jeg, «saa gjør det paa passende vis.»

«Jeg ber Dem om tilgivelse, herre konge.»

56«Det er tilgit – for denne gang. La mig nu forstaa Dem ret. Anfaldt De mig paa grund av jalousi, fordi De trodde jeg gjorde kur til den kvinde De elsket, og at jeg vilde vinde hende fra Dem fordi jeg er kongen? Svar mig!»

«Jeg trodde De gjorde kur til hende, herre konge. Jeg indrømmer jeg var jaloux, og at det var grunden til mit angrep paa Dem. Men jeg frygtet ikke for at De skulde vinde hendes kjærlighet, selv om De kaldes konge. For lady Elizabeth Bellan holder inderlig av mig.»

«Hvis De nu er saa sikker paa det, hvorfor var De saa jaloux, hvorfor skulde De tro jeg vilde vinde hende?» spurte jeg.

«Deres handlinger viste mig, at De beundret hende.»

«Og De trodde hendes følelser vilde ændres?»

«Nei, Deres majestæt; men jeg tænkte hendes bror, lord Bellan, vilde tvinge hende til at egte Dem, hvis De ønsket at gjøre hende til Deres hustru.»

«Kaptein Barrington!» ropte lord Bellan.

«Det er sikkert, at» – begyndte kapteinen.

«Ti!» tordnet lord Bellan imot ham.

«Stille! La ham tale ut,» avbrøt jeg.

«Tak, herre konge,» sa kaptein Barrington. – «Lady Elizabeth har meddelt mig den kjendsgjerning, at hendes bror ønsker hun skal vinde kongens hjerte og haand. Lord Bellan er i høieste grad ærgjerrig – jeg mener ikke det som nogen daddel. Av en eller anden grund ser det ut til at han ønsker De skal egte hans søster.»

«Vil De holde op?» ropte lord Bellan.

«La ham snakke,» bad jeg.

«Det er alt, Deres høihet,» sa Barrington. «Det er lord Bellans ønske. Det er grunden til at han negter mig ret til at vise lady Elizabeth min kjærlighet. 57Jeg visste det, og jeg saa De beundret lady Elizabeth –»

«Og saa sluttet De jeg var med paa planen, hvis der da eksisterer en?» avbrøt jeg.

«Netop det, majestæt,» medgav han.

«La mig si Dem,» forklarte jeg, «at jeg nok beundrer lady Elizabeth Bellan, men ikke har nogen tanke paa at stræbe efter hendes gunst. Jeg har neppe kjendt hende 48 timer. Naar jeg vil ha en dronning, vil jeg vinde den kvinde mit hjerte vælger. Saa se til at beherske Deres jalousi.»

«Jeg takker Dem, høihet,» sa kapteinen. «Jeg ber Dem om tilgivelse fordi jeg vovet at anfalde Dem.»

«Jeg har ikke længer nogen erindring om det,» svarte jeg. «Hvad sier De til dette, lord Bellan? Denne mand sier De endog har gaat saa vidt at De har utsøkt en brud til mig.»

«Den hund lyver!» skrek lord Bellan.

Hurtig som lynet slog kaptein Barrington ham ned med et eneste slag paa munden. Michael Murphy styrtet hen imot dem; jeg sprang op fra stolen.

«Han er ikke nogen hund, og han lyver ikke!» sa nogen henne ved døren.

Jeg saa op; lady Elizabeth Bellan stod der, hendes ansigt var drivende hvitt, hele skikkelsen skalv.

Et øieblik stod hun der, saa kom hun hurtig hen til os. Hun knælte ned ved siden av sin bror og løftet op hans hode.

«Kaptein Barrington sa sandheten, herre konge,» sa hun, idet hun vendte sig mot mig. «Min bror ønsket jeg skulde indgaa en forbindelse med Deres majestæt, skjønt jeg ikke er rigtig sikker paa hvorfor. Han forbød mig at være sammen med kaptein Barrington mere end absolut nødvendig. Jeg trodde De var indviet i planen, da De talte til mig som De gjorde igaaraftes efter middagen.»

«Jeg bare sa Dem de stakkars pene ting jeg kom paa,» fortalte jeg hende. «Jeg mente ikke noget alvorlig med det; skjønt jeg nu kan se, hvorledes De kan ha misopfattet mine ord.»

Saa gik hun fra sin bror og traadte hen til kaptein Barrington.

«For en liten stund siden, oppe paa dækket, gjorde jeg Dem den ære at be Dem avholde Dem fra nogenslags trætte med min bror,» sa hun. «Og dog har De nu slaat ham til jorden som De vilde ha gjort med en simpel matros.»

«Han kaldte mig en hund,» svarte Barrington mørk.

«Og De kunde ikke overhøre de ord, som blev sagt i opblussende harme – ikke engang for min skyld?» spurte hun. «Det hadde været bedre om De hadde gjort det. For nu har De paadradd Dem mit høieste mishag.»

«Elizabeth!» ropte han.

«Lady Elizabeth Bellan for Dem – bestandig,» rettet hun ham. «Jeg staar ikke paa venskabelig fot med nogen mand som kan slaa min bror til jorden.»

«Elizabeth! Du – holder du da ikke længer av mig?» ropte han og gik mot hende.

Hun traadte bakover.

«Og hvis jeg gjør det, saa kan jeg kvæle den kjærlighet, siden det ser ut til den ikke er blit skjænket til en gentleman,» sa hun.

Hun gjorde en bøining for mig og gik baklængs ut; men nogen skridt fra døren vendte hun sig hurtig og styrtet ut av kahytten med hænderne for sine taarefyldte øine.

Lord Bellan var øieblikkelig oppe fra stolen.

«Majestæt,» ropte han, «jeg indrømmer at jeg var ærgjerrig paa min søsters vegne. De kan visselig ikke se noget galt i det, om jeg ønsker hendes forbindelse med Dem.»

59«En forbindelse med lady Elizabeth Bellan vilde være en ære for hvilkensomhelst mand,» sa jeg med et forsøk paa at glatte over saken.

«Har jeg faat Deres tilgivelse, herre konge?» spurte han.

«Der er ikke engang noget at tilgi, lord Bellan. Vi vil ikke diskutere saken videre.»

«Men denne mand som slog mig ned – –»

«Han angrep mig, og jeg glemte det. Kan De ikke gjøre saa meget som Deres konge?»

«Som De ønsker, Deres majestæt,» svarte han og traadte tilbake fra tronstolen.

«Ta tilbake hvad De kaldte ham, og kaptein Barrington skal ta tilbake slaget. Det ene smerter vel likesaa meget som det andet, tænker jeg.»

«Jeg tar det tilbake,» sa lord Bellan. «Anse da ogsaa mit slag som ugjort,» erklærte kaptein Barrington paa sin side.

«Og betragt nu begge to denne sak som op- og avgjort,» sa jeg. «Kaptein Barrington behøver ikke at anfalde mig herefter paa grund av jalousi, da han nu vet jeg ikke lægger skumle anslag op mot hans dames haand og hjerte. Og dere to kan derfor være hjertens venner. Siden jeg ikke optræder som beiler, formoder jeg der ikke er nogen indvending mot kaptein Barrington, lord Bellan?»

«Min søster har netop sagt hun er færdig med ham.»

«Det vil nok gli over,» gav jeg til svar. «Jeg tror min første plan var den bedste. Kaptein Barrington, De vil ikke gjøre kur til denne dame, før vi naar frem, og De kan være tryg for at heller ingen anden vil gjøre det.»

«Jeg skal adlyde Deres befaling, Deres høihet!»

«Saa skal De og lord Bellan veksle haandslag.» De nærmet sig hverandre nølende, men endelig laa deres hænder i hverandre.

60«Sæt saa fangerne paa frifot,» befalte jeg. «La os saa ha fred herefterdags. Der vil ikke dukke op flere vanskeligheter paa denne reise.»

Det visste jeg svært meget om!

Boken er utgitt av bokselskap.no

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Lystyachtens hemmelighet

Karl Henderson, en ung mann i Seattle, er lei av jobben som kontorist og drømmer om spenning og eventyr. Etter en hendelse på jobben går han ned til havna for å se på skibene, deriblant en stor lystyacht. Plutselig blir han overfalt og bortført. Når han kommer til seg selv befinner han seg ombord i lystyachten og blir behandlet som konge. Nå befinner han seg midt i både eventyr og spenning.

Spenningsromanen Lystyachtens hemmelighet kom ut i 1915 med undertittelen «Roman av Kaptein Seatle». Det kan være Rudolf Muus som står bak, det at den kom ut sammen med en tittel av Kassimodo (ett av Muus' mange pseudonymer), kan tyde på det.

Se faksimiler av førsteutgaven fra 1915 på nb.no.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.