Handskrifter av norske mellomalderlover ved Nasjonalbiblioteket

Konklusjon om Håkon Håkonssons og Magnus Lagabøtes lovgjeving

I det føregåande har eg argumentert for at arbeidet med ei felles lov for kongeriket Noreg starta allereie under Håkon Håkonsson. Men han fekk ikkje fullført arbeidet før han døydde i 1263. Den nye lova som er nemnd i soga om han, er etter mitt syn eit utkast til ei landslov, ikkje ein revisjon av Frostatingslova.

Sonen, Magnus Lagabøte, førte arbeidet vidare, og fekk godkjent ei landslov på Gulating i 1267 og på eit fellesmøte for Borgarting og Eidsivating i 1268. Men lova blei stoppa av erkebiskop Jon RaudeFrostating i 1269. Etter eit forliksmøte mellom konge og erkebiskop i 1273 i Bergen kunne arbeidet fullførast, og landslova blei endeleg vedteken på lagtinga 1274–1276.

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Handskrifter av norske mellomalderlover ved Nasjonalbiblioteket

I 2024 er det 750 år sidan Magnus Lagabøtes landslov kom. Lova er overlevert i 39 handskrifter frå mellomalderen, og nokre få yngre.

Eit hovudmål for denne boka er å kaste lys over dei handskriftene av norske mellomalderlover som ligg ved Nasjonalbiblioteket. Ms.4° 1 og Ms.4° 317, som begge inneheld landslova, blir grundig beskrivne, også med omsyn til innhald og språk.

Boka omfattar også dei 25 handskriftene av omsetjing av landslova til dansk, og andre handskrifter av norske lover. Innleiingsvis er det gjeve eit samla oversyn over dei norske lovene frå mellomalderen, som alle finst i avskrifter ved Nasjonalbiblioteket.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.