Handskrifter av norske mellomalderlover ved Nasjonalbiblioteket

Litteraturliste

Audne, Kr., oms. 1963. Soga om Håkon Håkonsson. 2. utgåva ved Knut Helle. Oslo: Det Norske Samlaget.

Bagge, Sverre, Synnøve Holstad Smedsdal, og Knut Helle. red. 1973. Norske middelalderdokumenter. Bergen: Universitetsforlaget.

Berg, Knut. 1983: «The Illuminations in No. 1154 Folio in the Old Royal Collection, Copenhagen». I King Magnus Håkonsson’s laws of Norway and other legal texts: Gl. kgl. saml. 1154 fol. in the Royal Library, Copenhagen, redigert av Magnus Rindal og Knut Berg, 26–35. Oslo: Society for Publication of Old Norwegian Manuscripts.

Bokn, Ruth J. Stokkedal. 1987. Paleografi, ortografi og vokalisme i UB Oslo 1, qv, hand a. Hovuduppgåva, Universitetet i Bergen.

Bøe, Arne. 1964. «Kristenrettar». Kulturhistorisk leksikon for nordisk middelalder, bind 9, 297–304. Oslo: Gyldendal.

Djupedal, Reidar, utg. 1957. Ivar Aasen. Brev og dagbøker, bind 1, Brev 1828–1861. Oslo: Det Norske Samlaget.

DN: Diplomatarium Norvegicum, bind 1–. 1849–. Christiania: [ingen utg.].

Edwards, Owain Tudor. 2013. «Medieval Music Manuscripts in Nasjonalbiblioteket (the National Library), Oslo». I Latin Manuscripts of Medieval Norway. Studies in Memory of Lilli Gjerløw, redigert av Espen Karlsen, 337–360. Oslo: Novus.

Eithun, Bjørn, Magnus Rindal og Tor Ulset, utg. 1994. Den eldre Gulatingslova. Oslo: Riksarkivet.

Gödel, Vilhelm. 1892. Katalog öfver Upsala Universitets biblioteks fornisländska och fornnorska handskrifter. Uppsala: Humanistiska vetenskapssamfundet i Upsala.

Gödel, Vilhelm. 1897–1900. Katalog öfver Kongl. bibliotekets fornisländska och fornnorska handskrifter. Stockholm: [Kungliga biblioteket].

Hagland, Jan Ragnar. 1986. Riksstyring og språknorm: spørsmålet om kongens kanselli i norsk språkhistorie på 1200- og første halvdel av 1300-tallet. Oslo: Novus.

Hagland, Jan Ragnar og Jørn Sandnes, oms. 1994. Frostatingslova. Oslo: Det Norske Samlaget.

Hagland, Jan Ragnar og Jørn Sandnes, oms. 1997. Bjarkøyretten. Nidaros eldste bylov. Oslo: Det Norske Samlaget.

Hallager, Fr. og Brandt, Fr., utg. 1855. Kong Christian den fjerdes norske Lovbog af 1604. Christiania: Carl Werner.

Halvorsen, Eyvind Fjeld. 1982: «Ble det lest litteratur i Norge i middelalderen?» Saga och sed 1982: 128–140.

Halvorsen, Eyvind Fjeld. 1989: «Litt om endelsesvokalene i Eidsivatings kristenrett i OUB 317 4°». I Festskrift til Finn Hødnebø 29. desember 1989, redigert av Bjørn Eithun o. fl., 102–118.  Oslo: Novus.

Halvorsen, Eyvind Fjeld og Magnus Rindal, utg. 2008. De eldste østlandske kristenrettene. Oslo: Riksarkivet.

Helle, Knut. 1972. Konge og gode menn i norsk riksstyring ca. 1150–1319. Bergen: Universitetsforlaget.

Helle, Knut. 1995.Aschehougs norgeshistorie, bind 3, Under kirke og kongemakt 1130–1350. Oslo: Aschehoug.

Helle, Knut. 2001. Gulatinget og Gulatingslova. Leikanger: Skald.

Hellevik, Alf, oms. 1965. Kongsspegelen. Oslo: Det Norske Samlaget.

Hertzberg; Ebbe. 1890. De nordiske Retskilder, bind 1, Nordisk retsencyklopædi:Retskilderne og statsretten. Kjøbenhavn: Gyldendal.

Hertzberg, Ebbe. 1895: «Glossarium». I NgL, bind 5, 57–760.

Holm-Olsen, Ludvig. 1981. Lys over norrøn kultur. Norrøne studier i Norge. Oslo: Cappelen.

Holm-Olsen, Ludvig, utg. 1983. Konungs skuggsiá. 2. rev. utg. Oslo: Kjeldeskriftfondet.

Horn, Anna Catharina. 2018. «Lovrevisjonene til Magnus Håkonsson Lagabøte – en historiografisk gjennomgang». Maal og Minne 110.2: 1–27.

Hægstad, Marius. 1906–1942. Vestnorske maalføre fyre 1350. Kristiania/Oslo: Jacob Dybwad.

Imsen, Steinar, utg. og oms. 2000. Hirdskråen. Hirdloven til Norges konge og hans håndgangne menn. Etter AM 322 fol. Oslo: Riksarkivet.

Indrebø, Gustav. 1951. Norsk målsoga, utgitt av Per Hovda og Per Thorson. Bergen: John Grieg.

Indrebø, Gustav og Oluf Kolsrud, utg. 1924. Lærde brev fraa og til P. A. Munch, bind 1, 1832–1850. Oslo.

Jón Helgason, utg. 1957. The Arna-Magnæan Manuscript 674a, 4to. Elucidarius. Manuscripta Islandica 4. København: Munkgaard.

Jónas Kristjánsson. 1967. Skrá um íslenzk handrit í Noregi. Upublisert manuskript. Reykjavík.

Knudsen, Trygve. 1959. «Frostatingsloven». Kulturhistorisk leksikon for nordisk middelalder, bind 4, 656–661. Oslo: Gyldendal.

Kværness, Gunhild. 1996: Blote kan ein gjere om det berre skjer i løynd. Kristenrettane i Gulatingslova og Grágás og forholdet mellom dei. Oslo: Noregs forskingsråd.

Kålund, Kr. 1889–94: Katalog over den arnamagnæanske Håndskriftsamling, udgivet af Kommissionen for det Arnamagnæanske Legat. 2 bind. København: Kommissionen for Det Arnamagnæanske Legat og Gyldendal.

Kålund, Kr. 1900. Katalog over de oldnorsk-islandske håndskrifter i Det Store Kongelige Bibliotek og i Universitetsbiblioteket (udenfor Den Arnamagnæanske Samling), samt Den Arnamagnæanske Samlings tilvækst 1894–99. København: Kommissionen for Det Arnamagnæanske Legat og Gyldendal.

Liepe, Lena. 2009. Studies in Icelandic fourteenth century book painting. Reykholt: Snorrastofa.

Magnús Már Lárusson. 1962. «Járnsíða». Kulturhistorisk leksikon for nordisk middelalder, bind 7, 566–568. Oslo: Gyldendal.

Munch, P. A. 1858. Det norske Folks Historie, bind 4.1. Christiania: Chr. Tønsbergs forlag.

Munch, P. A. 1873. Samlede Afhandlinger, bind 1, 1831–Marts 1849. Christiania: Cammermeyer.

Nakken, Alfhild. 2017. Å dele broderlig. Det dansk-norske arkivspørsmålet 1945–2000. Oslo: Riksarkivaren.

NgL: Norges gamle Love indtil 1387. 5 bind. 1846–95. Christiania: [ingen utg.].

Rajic, Ljubiša. 1975. Om språket i OUB Ms 4° 317. Noen teoretiske og metodologiske spørsmål i språkhistorisk forskning og deres relevans for analysen av språket i hånd e. Hovuduppgåva, Universitetet i Oslo.

Rindal, Magnus. 1981. Brev frå Opplanda før 1350: skrivemiljø og språkform. Oslo: Novus.

Rindal, Magnus. 1983. «No. 1154 Folio in the Old Royal Collection, Copenhagen». I King Magnus Håkonson’s laws of Norway and other legal texts. Gl. kgl. saml. 1154 fol in the Royal Library, Copenhagen, redigert av Magnus Rindal and Knut Berg, 18–25. Oslo: Society for Publication of Old Norwegian Manuscripts.

Rindal, Magnus. 1987. Ortografi, fonologi og morfologi i Sth. perg. fol. nr. 6 (Barlaams ok Josaphats saga). Oslo: Novus.

Rindal, Magnus. 1997. «Norsk eller islandsk. Ei drøfting av språkforma i norske og islandske mellomalderhandskrifter». I Íslensk málsaga og textafræði, redigert av Úlfar Bragason, 113–120. Reykjavík: Stofnun Sigurðar Nordals.

Rindal, Magnus. 2004. «Dei eldste norske kristenrettane». I Religionsskiftet i Norden. Brytinger mellom nordisk og europeisk kultur 800–1200 e.Kr., redigert av Jón Viðar Sigurðsson, Marit Myking og Magnus Rindal, 103–137. Oslo: Senter for studier i vikingtid og nordisk middelalder.

Rindal, Magnus og Bjørg Dale Spørck, utg. 2018. Kong Magnus Håkonsson Lagabøtes landslov. Norrøn tekst med fullstendig variantapparat. 2 bind. Oslo: Arkivverket.

RN: Regesta Norvegica, bind 1–. 1989–. Oslo: Kjeldeskriftfondet.

Robberstad, Knut, oms. 1981. Gulatingslovi. 4. utgåve. Oslo: Det Norske Samlaget.

Robberstad, Knut. 1976. Rettssoga, bind 1. 3. rev. utgåve. Oslo: Universitetsforlaget.

Robberstad, Knut, oms. 1923. Magnus Lagabøters bylov. Kristiania: Cammermeyers boghandel.

Seip, Didrik Arup. 1954. Palæografi. B. Norge og Island. Nordisk Kultur 28:B. Stockholm: Albert Bonniers Förlag.

Seip, Didrik Arup. 1955. Norsk språkhistorie til omkring 1370. 2. utgåve. Oslo: Aschehoug.

Sigrún Davíðsdóttir. 1999. Håndskriftsagens saga – i politisk belysning, oversatt av Kim Lembek. Odense: Odense Universitetsforlag.

Spørck, Bjørg Dale. 2006. Kong Magnus lagabøters kristenretter. Innhold, språk og overlevering. Dr. Art. avhandling, Universitetet i Oslo.

Spørck, Bjørg Dale, oms. 2009. Nyere norske kristenretter (ca. 1260–1273). Oslo: Aschehoug.

Stefán Karlsson. 1978. «Om norvagismer i islandske håndskrifter». Maal og Minne 70: 87–101.

Stefán Karlsson. 1979. «Islandsk bogeksport til Norge i middelalderen». Maal og Minne 71: 1–17.

Stefán Karlsson, 1987: «Lovskriver i to lande. Codex Hardenbergensis og Codex Belgsdalensis». I Festskrift til Alfred Jakobsen, redigert av Jan Ragnar Hagland, Jan Terje Faarlund og Jarle Rønhovd, 166–184. Trondheim: Tapir.

Stefánsson, Gunhild og Magnús Stefánsson, oms. 2007. Biskop Arnes saga. Oslo: Aschehoug.

Storm, Gustav. 1885. «Haandskriftbeskrivelse». I NgL 4:385–790.

Storm, Gustav. 1879. Om Haandskrifter og Oversættelser af Magnus Lagabøters Love. Christiania: Jacob Dybwad.

Storm, Gustav, utg. 1888. Islandske Annaler indtil 1587. Christiania: Grøndahl.

Sunde, Jørn Øyrehagen. 2005. Speculum legale – Rettsspegelen: ein introduksjon til den norske rettskulturen si historie i eit europeisk perspektiv. Bergen: Fagbokforlaget.

Sunde, Jørn Øyrehagen. 2011. «Lovgjeving i kongsgarden i Bergen ca. 1260 til 1281». I Fra kongssete til kulturminne. Håkonshallen og Bergenshus-området gjennom 750 år, redigert av Ingvild Øye og Anne Ågotnes, 46–63. Bergen: John Grieg.

Sunde, Jørn Øyrehagen. 2020. «Magnus Lagabøtes landslov». I Store norske leksikon. Hentet 9. oktober 2020 fra snl.no.

Sverrir Jakobsson, Þorleifur Hauksson og Tor Ulset, utg. 2013. Hákonar saga Hákonarsonar, bind 2. Reykjavík: Hið íslenzka fornritafélag.

Taranger, Absalon. 1935. Utsikt over den norske retts historie. 2. utg. ved Knut Robberstad. Oslo: [ingen utg.].

Taranger, Absalon. oms. 1915. Magnus Lagabøters landslov. Kristiania: Cammermeyers boghandel.

Venås, Kjell. 1986. [Opposisjonsinlegg om] Jan Ragnar Hagland: Riksstyring og språknormMaal og Minne 78: 1–17.

Witting, Mette Refslund. 2020. «Nasjonalbibliotekets landslovhåndskrifter og deres proveniens». I Lov og lovgivning i middelalderen. Nye studier av Magnus Lagabøtes landslov, redigert av Anna Catharina Horn og Karen Arup Seip, 32–66. Nota bene 14. Oslo: Nasjonalbiblioteket.

Þorleifur Hauksson, utg. 1972. Árna saga biskups. Reykjavík: Stofnun Árna Magnússonar á Íslandi.

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Handskrifter av norske mellomalderlover ved Nasjonalbiblioteket

I 2024 er det 750 år sidan Magnus Lagabøtes landslov kom. Lova er overlevert i 39 handskrifter frå mellomalderen, og nokre få yngre.

Eit hovudmål for denne boka er å kaste lys over dei handskriftene av norske mellomalderlover som ligg ved Nasjonalbiblioteket. Ms.4° 1 og Ms.4° 317, som begge inneheld landslova, blir grundig beskrivne, også med omsyn til innhald og språk.

Boka omfattar også dei 25 handskriftene av omsetjing av landslova til dansk, og andre handskrifter av norske lover. Innleiingsvis er det gjeve eit samla oversyn over dei norske lovene frå mellomalderen, som alle finst i avskrifter ved Nasjonalbiblioteket.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.