Handskrifter av norske mellomalderlover ved Nasjonalbiblioteket

Omtalte manuskripter

Karen Arup SeipNorge

Nasjonalbiblioteket, Oslo

Ms.fol. 4 «Kong Magn[us] LovBog». Lovhåndskrift, oversettelse til dansk fra 1500-tallet.

Ms.fol. 5 Kong Magnus Lagabøtes landslov, retterbøter o.a. Lovhåndskrift, oversettelse til dansk fra 1500-tallet.

Ms.fol. 87a Lovhåndskrift. Ca. 1700. 7 hefter: 1. «Kristin rett nyia». 2. Sættargjerden. 3. Retterbøter, skipaner og statutter. 4. Járnsíða. 5. Biskop Arnes kristenrett. 6. Hirdskråen. 7. Eldre Eidsivatings kristenrett. Kong Magnus Lagabøtes landslov f.o.m. landvernsbolken. Her også avskrift av Jónsbók.

Ms.fol. 87b Lovhåndskrift. Ca. tidlig 1700-tall. 14 hefter med ulikt innhold, bl.a. avskrifter av gammelnorske lover og retterbøter, til dels ved Arne Magnusson. Også latinske avskrifter.

Ms.fol. 104 Throndhjems Byes Privilegier, fra Konning Haagens Tid og siden fremdeles til Friderici 4ti Tider.

Ms.fol. 230 Kong Magnus Lagabøtes landslov, retterbøter, sakliste. Lovhåndskrift, oversettelse til dansk fra 1500-tallet.

Ms.fol. 278 Kong Magnus Lagabøtes landslov, retterbøter. Lovhåndskrift, oversettelse til dansk fra 1500-tallet.

Ms.fol. 292 Trondhjems Privilegier (indtil 1700).

Ms.fol. 293 Trundhiems Privilegier indtil 1670.

Ms.fol. 370 Samling av retterbøter, herredagsdommer m.m. som særlig vedrører Bergen, fra eldre tider til Christian 4. Lovhåndskrift. Første halvdel av 1600-tallet.

Ms.fol. 530 Kong Magnus Lagabøtes landslov, edsformularer, retterbøter. Lovhåndskrift, oversettelse til dansk fra 1500-tallet.

Ms.4° 1 Magnus Lagabøters landslov, Gulatingsversjonen. Første fjerdedel av 1300-tallet. Bundet sammen med senere retterbøter.

Ms.4° 14 Magnus Lagaboeters Gulathings-Lov og flere af de følgende Norske Kongers Rettebøder. Lovhåndskrift, oversettelse til dansk fra 1500-tallet.

Ms.4° 41 Den gamle Gulathings-Lov. 18. årh.

Ms.4° 58 Gulathings-Lov. Lovhåndskrift, oversettelse til dansk fra 1500-tallet.

Ms.4° 302 Kong Magnus’s Norske Lovbog. Lovhåndskrift, oversettelse til dansk fra 1500-tallet.

Ms.4° 309 Frostatings eldre kristenrett. Islandsk håndskrift fra siste halvdel av 18. årh., antagelig ved Odd Jónsson.

Ms.4° 311 Fragment av Magnus Lagabøters Norske Lov. Lovhåndskrift, oversettelse til dansk fra 1500-tallet.

Ms.4° 314 Norriges Lovbog, rettebøter. Lovhåndskrift, oversettelse til dansk fra 1500-tallet.

Ms.4° 317 Lovhåndskrift. 14.-15. århundre.

Ms.4° 339 Den norske Lov som Kong Magnus gav Norges Meenige Indbyggere anno 1274.

Ms.4° 377 «Den Norske Lowbog som Sancte Olaff Konning giorde, som mange fremfarne Konger udi Norge stadfest haffuer.» Lovhåndskrift, oversettelse til dansk fra 1500-tallet.

Ms.4° 502 Norges Riges Laugbogh. Lovhåndskrift, oversettelse til dansk fra 1500-tallet.

Ms.4° 507 Norske Lov og Forordninger, fra 1300-1611.

Ms.4° 526 «Norgis Laugbogh uddragen paa danske maall aff den gamble gulletingz laugbogh och skreffuit wdi nedeneeslen, aar effther Christi fødzell, 1592.» Lovhåndskrift, oversettelse til dansk fra 1500-tallet.

Ms.4° 528 «Norriigis laagbog … wddragen aff rett gammell norske och wdsatt paa dette maall.» Lovhåndskrift, oversettelse til dansk fra 1500-tallet.

Ms.4° 546 Ældre Gulathingslov. Har sin opprinnelse fra Codex Ranzovianus’ håndskrift.

Ms.4° 553 «Norske Lougbog som er nedskreuen effter Edtzwalds Lougbog». Lovhåndskrift, oversettelse til dansk fra 1500-tallet.

Ms.4° 591 «Kong Mag. Haagesens Norges Lovbog og Christ.Ret…» Lovhåndskrift, oversettelse til dansk fra 1500-tallet.

Ms.4° 681 Keysers avskrift av Gulathingsloven efter Codex Ranzovianus.

Ms.4° 682 Den ældre Frostathings-Lov (Cod. Resenianus). Hákonarbók. Bjarkö-Ret. Avskrift ved Peter Andreas Munch.

Ms.4° 683 Keysers avskrift av de eldre kristenretter.

Ms.4° 684 Keysers avskrift av den nyere Gulathingslov etter Cod. Arn. 60 qv., med varianter.

Ms.4° 685 Keysers avskrift av den nyere Gulathingslov etter No. 1154 fol. i Kgl. Bibl. i København gammel samling, med varianter.

Ms.4° 686 Keysers avskrift av den nyere Borgarthingslov etter Cod. Tunsbergensis, med varianter.

Ms.4° 687 Nyere Eidsiva-Things Lov. Efter Perg. Cod. No. 309 fol. i den arnamagnanske Samling (A). Avskrift ved Peter Andreas Munch.

Ms.4° 688 Nyere Frostathings-Lov. Efter Perg. Codex No. 69,4° i den arnamagnanske samling (X.). Avskrift ved Peter Andreas Munch.

Ms.4° 689 Keysers avskrift av de nyere bylove etter Cod. Arn. 323 fol., 60 qv., 322 fol., 309 fol., Cod Tunsbergensis, Kbh. kgl. Bibl. gammel samling 3262 qv. og Cod. Arn. 31 oct.

Ms.4° 690 Nyere Christenretter. Borgarthings Christenret. Efter Pergam. Codex No. 3261 qv. i det Kongelige Kjøbenhavnske Bibliothekts ældre Manuscript-Samling, C 16 i Stk. kgl. Bibl., Cod. Arn, 62 qv. 60 qv., Cod. Tunsbergensis, Cod. Arn. 65 qv., 77 B qv., 313 fol., C 22 i Stk. kgl. Bibl. og No. 1127 Tillæg i det Throndhjemske Videnskabsselskabs Samling. Avskrift ved Jakob Rudolf Keyser og Peter Andreas Munch.

Ms.4° 691 B Landsloven. Lovhåndskrift, oversettelse til dansk fra 1500-tallet.

Ms.4° 694 Anders Pederssøns Lovsamling. Lovhåndskrift, oversettelse til dansk fra 1500-tallet.

Ms.4° 695 Eidsivathings lov. Norsk lov skrevet på islandsk. Papirhåndskrift. Fra omkring 1700.

Ms.4° 736 a Magnus Lagabøters Landslov. Lovhåndskrift, oversettelse til dansk fra 1500-tallet.

Ms.4° 736 b Magnus Lagabøters Landslov. Lovhåndskrift, oversettelse til dansk fra 1500-tallet.

Ms.4° 1081 Norsk lovhåndskrift. A.M. samling. Fol. I-II.

Ms.4° 1392 Lovhåndskrift, oversettelse til dansk fra 1500-tallet.

Ms.8° 29 Lovhåndskrift, oversettelse til dansk fra 1500-tallet.

Ms.8° 66 Lovhåndskrift. Skrevet på islandsk. Nyere Gulathingslov, etter AM 322 fol. ved Eggert Olafssøn. Osloarløg, etter AM 305 fol. med samme hånd. Tunsbergsløg, etter AM 307 fol. 27 Bjorgvina manna løg og Farmanna løg, etter AM 322 fol.

Ms.8° 71 «Norigis Laugbog». Lovhåndskrift, oversettelse til dansk fra 1500-tallet.

Ms.8° 296 Landslov, nyere, med retterbøter, ættartal, liste over erkebispene og opptegnelse om domkirken i Nidaros inntil 1548 (med senere hånd til 1591), Nidaros bys takmarker etc. Lovhåndskrift, oversettelse til dansk fra 1500-tallet.

Ms.8° 2037 Landsloven. Ca. 1500. Fragmenter av Mannhelgebolken og Arvebolken.

Ms.8° 3121 «St Olufs Nordske Lov». Lovhåndskrift, oversettelse til dansk fra 1500-tallet.


Deichmanske Bibliotek, Oslo

Deichman 14 fol., 1577.

Deichman 33 4° Nories lagboch, som ær omwend aff den gamble Norsche (oc det aff Anders Sybiörn son fordom lagmand i Osloo) og paa leet [rett?] da(n)sche eller Syøømaalz Norsche, der huor man kand forstaa. 1567.

Deichman 11 8° (ca 1567-1580)


Gunnerusbiblioteket, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim

Gunnerus XA HA Qv. 1 Adskillige norske Love av Kong Magnus og andre norske Konger. 1400.


Riksarkivet, Oslo

Norrøne membranfragmenter

NRA 1 A

NRA 2

NRA 4

NRA 5

NRA 35 A


Universitetsbiblioteket i Bergen

UBB Ms 65 Norgis Loug. (Gulatingsloven) Effter stormechtigste høgborne Førstis og herris, her Friderich, II. Danmarcks, Norgis, Vendis och Gottis Konning, Hertug vdi Slesuig, Holsten, Stormarn oc Dytersken, Greffue i Oldenborg och Delmenhorst, hans befalning. Anno Christi M.D. LXXII (1572) Richteligen sammensat och fordanskeett.Danmark

Den Arnamagnæanske håndskriftsamling, København

AM 302 fol. Norsk lovhåndskrift; Norge, 1300-1324

AM 304 fol. Norsk lovhåndskrift; Island, 1340-1380

AM 305 fol. Norsk lovhåndskrift; Norge, 1300-1499

AM 306 fol. Gulaþingslog; Norge, 1688-1704

AM 307 fol. Norsk lovhåndskrift; Norge, 1325-1375

AM 308 fol. Gulaþingslog: Kristinn réttr hinn forni; Island/Danmark, 1675-1725

AM 309 fol. Norsk lovhåndskrift; Norge, 1320-1350

AM 312 fol. Den ældre Frostatingslov; Norge, 1675-1725

AM 313 fol. Norsk Lovhåndskrift; Norge, 1575-1599

AM 315 e fol. Den ældre Gulatingslov; Norge, 1200-1249

AM 315 f fol. Gulaþingslog: Kristinn réttr hinn forni; Norge, 1175-1199

AM 315 g fol. Nidaros Bjarkeyjarréttr; Norge, 1225-1275

AM 315 k fol. Frostaþingslog: Kristinn réttr hinn forni; Norge, 1225-1230

AM 318 fol. Norsk lovhåndskrift; Danmark, Marstrand, 1554

AM 322 fol. Norsk lovhåndskrift; Norge, 1320-1350

AM 323 fol. Norsk lovhåndskrift; Norge, 1325-1349

AM 334 fol. Grágás, Járnsíða, Jónsbók; Island, 1260-1281

AM 56 4to Kong Magnus lagabøters Norske landslov; Norge, 1300-1324

AM 57 4to Codex Milzovianus. Kong Magnus lagabøters Norske landslov; Norge, 1350-1374

AM 58 4to Norsk lovhåndskrift; Norge, 1325-1335

AM 60 4to Norsk lovhåndskrift; Norge og Island, 1320-1340

AM 62 4to Norsk lovhåndskrift; Norge, 1300-1324

AM 65 4to Norsk lovhåndskrift; Norge, 1325-1375

AM 66 4to Den ældre Gulatingslov; Norge, 1886-1688

AM 68 4to Norsk lovhåndskrift; Norge, 1325-1375

AM 69 4to Norsk lovhåndskrift; Norge, 1300-1349

AM 72 4to Norsk lovhåndskrift; Norge, 1300-1324

AM 77 b 4to Borgartings nyere kristenret; Danmark/Norge, 1566

AM 77 c 4to Eidsivatings ældre kristenret; Danmark/Island, 1675-1725

AM 78 4to Norsk lovhåndskrift; Norge, 1275-1324

AM 80 4to Norsk lovhåndskrift; Norge/Danmark, 1500-1599

AM 85 4to Norriigis laagbog – – – er aff wiisse och forstandige mend wdragenn aff rett gammell norske. Norsk lovhåndskrift; Danmark eller Norge, 1543.

AM 92 4to Norsk lovhåndskrift; Norge, 1575-1625

AM 94 4to Norsk lovhåndskrift; Norge, 1575-1625

AM 95 b 4to Kong Magnus Lagabøters norske landslov; Norge, 1550-1599

AM 97 4to Norsk lovhåndskrift; Norge, 1550-1599

AM 123 a 4to Bjarkeyarréttr; Danmark/Island, 1685-1699

AM 123 b 4to Bjarkeyarréttr; Island, 1675-1725

AM 123 c 4to Bjarkeyarréttr; Island?, 1575-1625

AM 123 d 4to Bjarkeyarréttr; Island/Danmark?, 1690-1710

AM 138 4to JónsbókRéttarbæturKristinréttur Árna biskupsKirkjuskipanir; Island, 1490-1510

AM 619 4to Gammalnorsk homiliebok; Norge, 1200-1225

AM 28 8vo Codex Runicus

AM 31 8vo Norsk lovhåndskrift; Norge, 1300-1399


Det kongelige bibliotek, København

E donatione variorum 137 4°, Codex Rantzovianus ca. 1250-1300.

GKS 1154 2°, Codex Hardenbergianus. Norske love, 14.-16. århundrede.

GKS 1155 a fol.

GKS 3260 4°

GKS 3262 4° (bylova)

NKS 1642 4°

Thott 1273 fol.

Thott 2083 4°Sverige

Kungliga biblioteket, Stockholm

Holm perg fol. 29

Holm perg 28 4°

Holm perg 29 4°

Holm perg 31 4°

Holm perg 33 4°

Holm perg 34 4°

Holm perg 35 4°


Stiftsbiblioteket, Linköping

Linköping J 7. Norgis lagh som Erick Gullen stiernn vdlade aff ysslenske mall oc paa dette mall som nu talis med iiij her lagmender myndigiste wiisseste oc clogiste han mest kune finne: ssa huar mand förstandeligt er när hon warder lessin.

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Handskrifter av norske mellomalderlover ved Nasjonalbiblioteket

I 2024 er det 750 år sidan Magnus Lagabøtes landslov kom. Lova er overlevert i 39 handskrifter frå mellomalderen, og nokre få yngre.

Eit hovudmål for denne boka er å kaste lys over dei handskriftene av norske mellomalderlover som ligg ved Nasjonalbiblioteket. Ms.4° 1 og Ms.4° 317, som begge inneheld landslova, blir grundig beskrivne, også med omsyn til innhald og språk.

Boka omfattar også dei 25 handskriftene av omsetjing av landslova til dansk, og andre handskrifter av norske lover. Innleiingsvis er det gjeve eit samla oversyn over dei norske lovene frå mellomalderen, som alle finst i avskrifter ved Nasjonalbiblioteket.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.