Mesteren fra Møre

Den 14 Psalme: Guds børns Tacksigelse.

Siungis som:
Siunge vj af hiertens grund.

1.

Op min siæl! kom nu her frem
Guds velgierning ej forglem,
gif paa dennem flittig agt,tach din Gud af gandske magt,for alt got hand dig har giort,
j det aar, som nu gich bort,
at det vide blifver spurdt.

2.

Dig min Gud ieg prise maa
blant de store folch og smaa
du beridde mig et bordmed dit Sacrament og ordspiset der med mig saa vel
og beskiermede min siæl
at hun ej blef Satans træl.

3.

Nøgen ieg fra top til taa,
kunde ej for Gud bestaa,
Gud saa det miskundelig,klædde min siæl rundeligmed sin søns retfærdighed,
Jesu Christj lydighed
og hans sande hellighed.

4.

Skiulte saa min synd og brech,
tog min ondschab fra mig veck,
toede mig i Jesu blod,der ieg græd og giorde bod,der ieg Jesu død og pijn’
med de dyre vunder sin
satte frem for synden min.

5.

Fred som ofvergaar forstand
ind gaf Gud min siæl og aand,
at en hver i fred og roe,kunde handle saa og boe,kunde lefve Christelig,
nære sig oprigtelig
giorde Gud saa mandelig.

6.

Os har Gud af land og vand,
signed med sin milde haand,
mectelig beskiermet osj mod ald uvenners trodtz,vj Gud derfor prise maa,
alle folch paa jorden gaa,
haleluja siunger saa.

7.

Hvo af os udsige kand,
alt det gode Gud hvermand
hafver giort saa idelighar beteed saa mildelighvor for hand vil denne løn
hafve, at hand og hans søn
skal flux offris tach og bøn.

8.

Som vj af Guds naade faar,
for det gamle et nyt aar,
og Gud os nu spare vill,legge aar og dage till,saa gifve Gud detz glad ingang
god og fredelig fremgang
og lychsaligste udgang.

9.

Gif os Gud en ny viis aand,
gif hver morgen ny bistand,
gif med ny . . . . . . . . . .tancher ny, med gierningermed nyt lefned at vj maa
j ny himmel saa indgaa,
ganske ny for dig bestaa.

10.

Brende lad dit ordis lius
udj voris hierters huus
ledske med dit kiød og blod,voris siæl og hierte-rodat vj i vor frelsermand
groe og grønnis stedtze kand,
ved den værdig hellig aand.

11.

Kongen og vor øfrighed,
lad med os j eenighed
elske dig vor kiere Gud,giøre og effter dit budat vj din nærværelse
nyde med velsignelse
maa til vor beskiermelse.

12.

Fra den farlig blodig krig
fra den ondis list og suig,
sygdom, hunger og dyrtid,ondt forsætt og ßyndig jid,lad din engle med os staa
deris vogenborg om os slaa,
at vj sickert bygge maa.

13.

Skal vj for din trofasthed
og din faderlig fromhed
for din naadige bistand,for din gode hellig aand,prise dig tachnemmelig
tache dig her timelig
ære dig ævindelig.

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Mesteren fra Møre

Mesteren fra Møre er skrevet omkring 1670 av en anonym forfatter. Muligens dreier det seg om Frederik Jørgenssøn Marstrand, som var kapellan og sogneprest i Tingvoll. Det er også mulig at forfatteren er en kvinne fra samme miljø. I innledningen til salmesamlingen prøver utgiveren å legge et puslespill som viser mulige bidragsytere gjennom kartlegging av nettverket omkring Marstrand.

Samlingen inneholder religiøse viser, sanger og salmer som må ha blitt til omkring 1670, litt før Dorothe Engelbretsdatter utga Siælens Sang-Offer.

Tekstene i Mesteren fra Møre er forsynt med melodier, og til sammen gir samlingen et godt religiøst, litterært og ikke minst språklig tidsbilde.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.