Mesteren fra Møre

Den 16 Psalme: Nyt Aars Gave.

Siungis som:
Af høyheden oprunden er.

1.

Fra himmelen nedkommen er,
Jesus Guds søn vor broder kiær,
i armod og elende,hans fødsels stand slet ringe var
som Skrifften vidner aabenbar
o at vj det maa kiendealtid med flidat han fridde
os fra qvide,
som og lengis
effter ham, naar hierted trengis.

2.

Alt til dend ende er det skied,
at kiendis kand Guds kier[lig]hed,
huor med hand os saa elsteog vj som ere Jesu brud,
skal inderligen elske Gud
og vor brudgom os frelste,fra nød og død,fra ald fare Satans snare,
til at være
hos ham udj fryd og ære.

3.

O kongers konge Jesu Christ,
stor ære du os har bevist
den ære slet uværdig,vj ringe og fornedrede
er vist og slet foractede
svage saa som elendig,men du har nuos anseed og beteed
denne ære,
at wj din brud schulde være.

4.

Vor siæl og legem du paa dig,
har jo antaged underlig,
til voris gafn og beste,du vilde der med hielpe os,
og redde fra vor uvens trodtz,
og salighed stadfæstesaa vj slet frj,glade kunde allenstunde,
for Gud træde,
og ham lof af hierted qvæde.

5.

Du jomfrues velsigned frugt,
din Faders allersødist lugt,
wor rette saliggiørerj dig vi har velsignelse
og børnenis udkaarelse,
du alt got os tilførerhielp Gud din brudog forleene hierter reene,
os at vise
at vj ret dig Gud kand prise.

6.

Jesu din ævig kierlighed,
din Faders glandtz og hellighed,
vor salighed af naadedu est det sande lius og skin
den rette vey til Fader din
vor frelsere af vaadegif at den skatmaa i hierte mod ald smerte
altid giemmis
og i modgang aldrig glemmis.

7.

O Jesu siælens søde prest,
vor nød og brøst du kiender best,
vor jammer og elende,fordj du beder krafftelig,
hos Fader din varagtelig,
at hand os hielp vil sende,i nød i død
og da trøste og forløste
naar vor synder
Herrens vrede os forkynder.

8.

Der om bønhør mit hiertis raab saasom til
dig er alt mit haab,
min frelser og gienløser,du aldrig dem forlade kand,
ej heller negte din bistand
som til dig steds’ udøsersin bøn, i løn,eller klager, ej afslager
men antager,
naadelig som dig behager.

9.

Jesu du aller helligste,
min brudgom aller kieriste,
du lifsens brød og kilde,du siælens hunger stille kand,
mod tørst du schiencher lifsens vand
min sorg du kand formildeo see! ChristeGud min Herre brudgom kiere
til min klage,
wis mig trøst-løs ej tilbage.

10.

Blandt mennisken du deiligste,
Jesu min brudgom veniste,
kom til mig i mit hiertemin siæl omfafne kierligen,
og see til hende venligen
forlindre ald min smerte,lad mig, til dighastig jile at faa hvile
ved din throne
der at lange lifvsens krone.

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Mesteren fra Møre

Mesteren fra Møre er skrevet omkring 1670 av en anonym forfatter. Muligens dreier det seg om Frederik Jørgenssøn Marstrand, som var kapellan og sogneprest i Tingvoll. Det er også mulig at forfatteren er en kvinne fra samme miljø. I innledningen til salmesamlingen prøver utgiveren å legge et puslespill som viser mulige bidragsytere gjennom kartlegging av nettverket omkring Marstrand.

Samlingen inneholder religiøse viser, sanger og salmer som må ha blitt til omkring 1670, litt før Dorothe Engelbretsdatter utga Siælens Sang-Offer.

Tekstene i Mesteren fra Møre er forsynt med melodier, og til sammen gir samlingen et godt religiøst, litterært og ikke minst språklig tidsbilde.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.