Mesteren fra Møre

Den 25 Psalme: En Aften Sang.

Siungis som:
Huad min Gud vil det skier.

1.

Jeg søger hafn i Jesu nafn
til sengen la’r ieg stande,tj dagen klar bortviget har
og natten er paa haandeden glimrend soel en anden poel
i fremmed land besøgerog natten sort jo meere fort
hos os sit mørch forøger.

2.

O Herre kier, du lofved vær,
for dine naadis gafversom mig i dag fra sorg og plag’
saa vel beskytted hafversom mig fra nød og ald anstød
har frelst ved engle dinefra Satans wold saa mange fold
og fra den ævig pine.

3.

Hvor naadefuld trofast og huld
est du o Jesu blidesom mig saa vel til lif og siæl
har frelst fra ængstis qvide,og hafver mig saa naadelig
af jdel blotte naadebeskiermed fast fra Satans last
og fra mørchhedsens vaade.

4.

Ach milde Gud! imod dit bud
huad ieg har brudt saa jldelidt eller stort huad ieg har giort
tilgif mig Herre mildeforlad mig det, gach ej i rett
jeg er en synder armeo Herre from afvend din dom,
dig ofver mig forbarme.

5.

Naar ieg min feil i lofvens speil,
af ungdom op beskuerfor vreden din, o Herre min,
ieg befver fast og gruerdog er min trøst i ald min brøst
at du o milde Faderfor Jesu død og saar saa rød
ald synd mig slet forlader.

6.

Min hiertens such o Gud indluch
inden din naadis døre,jeg bancher paa trøst lad mig faa
af naade mig bønhøre,o Fader tryg, kast bag din ryg
all mine synder mangej hafved ned din miskundhed
lad mig o Gud erlange.

7.

Er ieg belatt med synd og matt
af ondskabs tunge byrdeda veed ieg at min himle-skatt
du Jesu est min hyrde,som ieg dit faar, ved dine saar
saa dyrt har ransoneritfra Herrens dom og vrede grom
at ieg er libererit.

8.

Christ nu derfor med modig taar,
wil ieg din fødder vædeog med mit haar din blodig saar
af tørre med stor glædejeg øndske vill en springe-kild’
min øyne maatte væreat ieg med graad din gunst og naad’
o Herre kand begiere.

9.

Her stunder brat til mørke nat
min lemmer ere trætteGud ofver mig saa tryggelig
sin trolig skiltvagt sætte,din engle klar lad mig bevar
naar ieg mon rolig sofve,at Satan seg med list og svig
mod mig tør inted vofve.

10.

Ej nogen nød, o Jesu sød,
lad mig i nat tilkommefra phantasi og spøgerj
bevar mig Herre frommemit hiertis huus o Gud oplius
som er min siælis størckeforskrechelse lad ej sig tee
i denne natt hin mørche.

11.

Lad drømme slem ej komme frem,
der mig skall vel forskrecheog med fortræd af rolighed
mig sørgelig opveckedin engle bold med sterche skiold
lad mig beskytte troligde ligesaa bevare maa
mit ganske huus og bolig.

12.

Bliv hos mig nær, o Herre kier!
med dine naadis vingertj aften sild nu stunder til
og natte-klochen klinger,mit hiertis schrin, o Jesu min
wilt du nu indlosßeretj naar ieg dig har fast hos mig
hvo kand imod mig være.

13.

Om du i nat vil komme brat
med dommens tid og stundeda Jesu blid en naadig tid
mig mildelig forundeat ieg behent saa vel antendt
kand troens lamper hafveog dig at see j skyerne
der til vill ieg mig lafve.

14.

Rett sicherlig til sengen mig,
ieg rolig vil nu føyemin wegter vær, o Jesu kiær,
holt ofver mig dit øyemin venner ald ieg dig befall
o Gud til troer hændebevar og dem fra vaade slem
fra nød og ald elende.

15.

Gif dig min siæl tilfreds saa vel
tj Gud schal dig bevaremit hierte lill, ach sof nu still,
og frygt for ingen fareo frelsermand din høyre haand
beskierm os alle sammenGud naade gifv og hos os bliv
god natt i Guds nafn Amen.

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Mesteren fra Møre

Mesteren fra Møre er skrevet omkring 1670 av en anonym forfatter. Muligens dreier det seg om Frederik Jørgenssøn Marstrand, som var kapellan og sogneprest i Tingvoll. Det er også mulig at forfatteren er en kvinne fra samme miljø. I innledningen til salmesamlingen prøver utgiveren å legge et puslespill som viser mulige bidragsytere gjennom kartlegging av nettverket omkring Marstrand.

Samlingen inneholder religiøse viser, sanger og salmer som må ha blitt til omkring 1670, litt før Dorothe Engelbretsdatter utga Siælens Sang-Offer.

Tekstene i Mesteren fra Møre er forsynt med melodier, og til sammen gir samlingen et godt religiøst, litterært og ikke minst språklig tidsbilde.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.