Mesteren fra Møre

Den 29 Psalme: Pænitentzis Sang.

Af Melodie:
Daphnis gick for nogle dage, etc.

1.

Jesu du som hafver draged
siælen min fra bitter død,og fra Satans mørched taged,
ja fra syndsens haarde nødsom mig hafver løst af qvide
og mig saadant ladet vide,
ved dit ord min hiertens løstvær du Gud min søde trøst.

2.

Søged hafver du saa trolig
de forlored faar saa vildder de jagende u-rolig
styrted sig j helfvedtz jldja du Satan ofvervinder
har en hver med bange kinder
til ret bedring kaldet saaat ieg til dig komme maa.

3.

Ack ieg er i synden baaren
ack ieg meged mig forseerall min dyd er slet forlaaren
min udyd sig schammelig teerhvad ieg tragter, hvad ieg digter
det til Guds vanære sigter,
lefned mit det finder sigmeer og meer u-gudelig.

4.

Jeg begræde maa min efne
at mig inted gott jboeralt hvad ieg har villet nefne
holder ieg min siæl vel for,men see: kiød og blod at tvinge,
og det goede at fuldbringe
følger iche som det bør,det, ieg iche vill, ieg giør.

5.

Vide kand ieg iche Herre
alle fejl og brøster mintj min sandtz og sind disverre
slet forderft af syndsens pinhierted mit er tret af sorgen
o Gud! ondschab min forborgen
ack forlad, tilregn ej mighvad ieg hafver brudt mod dig.

6.

Du har taged, Jesu fromme,
bort min ondskab ved dit blod,lad det Herre, derfor komme,
saa ieg blir af sygen godsynden min har du bort taget
og den fast til korsed slaget
Eja! tall dog Jesu minda till mig at ieg er din.

7.

Tj at helfvede mig skrecher
Satans grumhed ligesaatil ufred i mig opvecker
og i strid mig føre maavil mig snart til af grund bøye
Jesu du mig hielp tilføye
mit haab est du Herre kierholdt dig ej forborgen meer.

8.

Dine rosens saar saa røde
nagle-gab, ja død og grafdin blod-tersched krop som bløde
vende mine plager afdin blods sved og rindend’ strømme
ja og dine smerter ømme,
slag og stick u-schyldeliglad o Jesu trøste mig.

9.

Naar ieg for din dom schal træde
som [ieg] iche undfly kand,tag min sag paa dig med glæde
o min hierte frelsermand,du alleene kand det giøre
at ieg ej den dom schal høre
j som staar hos venstre haand,gaar til helveds vee og brand.

10.

Du randsager, Gud min smerte
Gud du kiender og min nød,der er indted i mit hierte
andet end den haarde død,der j derfor sorg mon menge
Gud det med sit blod besprenge
som udøst paa korsed ergif mig det min Jesu kier.

11.

Gud ieg ved, at du vill gifve,
min samvittighed god roe,og fuldkommed vist schal blifve
dine ord og løffter troeat ret ingen er paa jorden
j blandt de fordømtis orden
som ret stadig troe paa digmen skal lefve ævig-liig.

12.

Gud ieg troer, ack hielp mig svage
lad mig ej forderfvis slettj du Herre kand det mage
jeg i kamp kand vinde ret,jndted vill ieg derfor grue,
jndtil jeg faar dig at skue
Jesu effter denne stridsødelig …… denne tid.

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Mesteren fra Møre

Mesteren fra Møre er skrevet omkring 1670 av en anonym forfatter. Muligens dreier det seg om Frederik Jørgenssøn Marstrand, som var kapellan og sogneprest i Tingvoll. Det er også mulig at forfatteren er en kvinne fra samme miljø. I innledningen til salmesamlingen prøver utgiveren å legge et puslespill som viser mulige bidragsytere gjennom kartlegging av nettverket omkring Marstrand.

Samlingen inneholder religiøse viser, sanger og salmer som må ha blitt til omkring 1670, litt før Dorothe Engelbretsdatter utga Siælens Sang-Offer.

Tekstene i Mesteren fra Møre er forsynt med melodier, og til sammen gir samlingen et godt religiøst, litterært og ikke minst språklig tidsbilde.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.