Mesteren fra Møre

Den 30 Psalme: Een Klage-Vise.

1.

Kom Gud og see min modig taare
see an mit høyt bedrøfved mod,thi angist mig nu treffer saare
af graad forandret er mit blodden grumme død, i fra mit schiød,
berøfved har min ven saa sød.

2.

Jeg maa vel være som en fange
der ene udj mørchhed gaaraf sorg er ieg beklemt og bange,
hvo leege kand mit hierte-saartj at min ven tog døden hen,
ack ene sidder ieg igien.

3.

Ret som ieg tenckte helst [at] lefve
med dig min ret udvalde schatt,fra mig du maatte heden svefve
jeg som en due blef forlatt,o sorg og pijn o hierte fijn!
hvor tung er mig dog schilsmis din.

4.

Som hiorten fra sin smuche hinde,
ved jegers pijl henrøfvis snart,som hyrden fra sin tro hyrdinde
bortfalder hastig med en fart,bedrøfvelig saa gaar mig,
naar hierte-ven ieg safvner dig.

5.

To fugle smaa sidder paa qviste
veed ej af skytters falsche svigden ene maa sin mage miste
den anden sørge bitterligjeg mig og saa vel ligne maa,
ved en af disbe fugle smaa.

6.

J vidue-stand maa ieg nu træde,
o Jesu vær mig tro og huld,tj døden har nu ald min glæde
henkast til jordens sorte muld,o død du grom! som vandrer om,
du røfved har min Herre from.

7.

Naar ieg begifver mig till hvile
imod den mørche natt saa sortfor mig da stander dødsens pijle
som tog min ven i fra mig bortav such og graad min seng er vaad
for dødsens haarde pijl og braad.

8.

Af sorrig angist suck og qvale
opvogner ieg veemodeligog ingen monne mig husvale
o Gud! jeg sucher dybt til digaf synd og brøst bort er min løst,
o Herre gif mig dog din trøst.

10.

Har jeg dog saa lychsalig vaaren
o hierte aller kierist ven,at ieg med dig maatt vorde baaren
til jordens sofve-kammer henhvor gladelig ieg da med dig,
j grafven vildet skiule mig.

11.

O redelig og kierlig hierte
som var mig troe foruden svigdu maatte lide dødsens smerte
og mig forlade sørgeligo høy fortræd! at kierlighed,
ved døden schulde fældes ned.

12.

Gid alt det ieg her monne hafve
j veyr og vind var fløyen henat ieg beholde maatt den gafve,
som var: min enist hiertens venjeg var dog vist glad uden list,
men nu har ieg min mage mist.

13.

Ej større sorg kand nogen hænde
og udj verden være tilend adschilles hierter tvende,
som iche gierne skillis villfra mig est du mit hierte nu,
bedrøfved er mit sind og hue.

14.

Nu dømmer det j skiøn matroner
en hver som hafver mist sin mand,j fromme egte-vid personer
som veed af kierlig ægtestandbeschuer her hvad sorg ieg bær,
alt for min mand saa hiertens kier.

15.

Du gaar dog aldrig af min tanche
o hierte ven og hulde blodj hvor ieg er, du for mig vancker
beængsted er mit sind og mod,o onde tid! schiebne ublid,
o død min tyrannij og nijd!

16.

O søde ven mit ægte hierte
det ene er dog all min trøstmit i min sorg og store smerte
at nu din siæl har fryd og lysti paradis hvor lof og pris
gifvis vor Gud, som er all vijs.

17.

Retfærdighedsens prægtig krone
dig skienckis effter himmels skick,for Gud og lammetz naadig throne
med ævig himmelsche music,o hierte ven j himmelen,
jeg haabis og at komme hen.

18.

Paa dig, o Jesu vil ieg haabe,
mit i min sorg og store nødtil dig ieg suche vil og raabe,
du ene est min frelser sød,kom blid til mig ieg følger dig
til himmelen saa frydelig.

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Mesteren fra Møre

Mesteren fra Møre er skrevet omkring 1670 av en anonym forfatter. Muligens dreier det seg om Frederik Jørgenssøn Marstrand, som var kapellan og sogneprest i Tingvoll. Det er også mulig at forfatteren er en kvinne fra samme miljø. I innledningen til salmesamlingen prøver utgiveren å legge et puslespill som viser mulige bidragsytere gjennom kartlegging av nettverket omkring Marstrand.

Samlingen inneholder religiøse viser, sanger og salmer som må ha blitt til omkring 1670, litt før Dorothe Engelbretsdatter utga Siælens Sang-Offer.

Tekstene i Mesteren fra Møre er forsynt med melodier, og til sammen gir samlingen et godt religiøst, litterært og ikke minst språklig tidsbilde.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.