Mesteren fra Møre

Den 7 Psalme: Pænitentzes tancke.

Siungis som:
Gud Fader udj himmerig sin villie.

1.

O Fader aller kieriste,
som alting seer og skuer,jeg er for dig den slemmiste,
for vreden din ieg gruer.

2.

Af himmelen du skuer ned
til dennem som giør jldeog vil i din retfærdighed
deris forsett forspilde.

3.

Men om de sig vil vende om
og poenitentze giøreog kiende dig vor Fader from
da vilt du dem bønhøre.

4.

Du aldrig vil forskiude dem
som synden for dig klagermen tage ham til naade frem
naar hand sig self mishager.

5.

J saadan troe ieg ogsaa mig
for dig o Jesu lillemed bod og bøn ydmygelig
betimelig vil stille.

6.

Min arme siæl slet syndig er
min krop og alle lemmertil synden staar ald min begier,
mit hierte banghed klemmer.

7.

O at mit hofvid gifve kand
nu taarer som vands-kilde,da vilde ieg dem strax paa stand
dig offre Jesu milde.

8.

Min synd af hiertet hadelig
jeg vilde ret begrædeJ troen der hos stadelig
om naade dig tilbede.

9.

O Jesu du som kiender best
huordan mit hierte trengislad mig det fange allermest
huor effter ieg mon lengis.

10.

Som hiorten higer hen til strand
sin tørst at vederqveegesaa og min siæl til lifsens vand
til den min siæl kand leege.

11.

O lad min such i himlen op
for dig o Jesu kommeog læg min siæl fra taa til top
o Jesu frelser fromme.

12.

J synden jeg undfangen er
og mod Gud daglig syndermen Jesu du min Jesu vær
at Gud min bod velynder.

1.

For synden ieg bedrøfved gaar,
og finder væ i hierte,o Jesu, ieg nu for dig staar,
tag fra mig denne smerte.

14.

O Jesu ieg tilbeder dig
for dit blod, død og pine,forbarm dig nu ofver mig
toe mig af synder mine.

15.

Gif mig i hierted stadelig,
i troen dig allene,j ald min lifs tid gladelig
o Jesu Christ at tiene.

16.

At naar ieg her fra vandre skal
og verden god nat sige,ieg da blandt de udvaldis tall
kand findis i Guds rige.

17.

Og saa for Gud og lammed staa
med palmer udj hændeog hvide kleder hafve paa
Gud prise uden ende.

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Mesteren fra Møre

Mesteren fra Møre er skrevet omkring 1670 av en anonym forfatter. Muligens dreier det seg om Frederik Jørgenssøn Marstrand, som var kapellan og sogneprest i Tingvoll. Det er også mulig at forfatteren er en kvinne fra samme miljø. I innledningen til salmesamlingen prøver utgiveren å legge et puslespill som viser mulige bidragsytere gjennom kartlegging av nettverket omkring Marstrand.

Samlingen inneholder religiøse viser, sanger og salmer som må ha blitt til omkring 1670, litt før Dorothe Engelbretsdatter utga Siælens Sang-Offer.

Tekstene i Mesteren fra Møre er forsynt med melodier, og til sammen gir samlingen et godt religiøst, litterært og ikke minst språklig tidsbilde.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.