Naturmytiske balladar

Norske mellomalderballadar

TSB A 47 Agnete og havmannen


Innleiing

Agnete går over ei bru, og i det same dukkar det opp ein havmann frå sjøen. Han spør om ho vil følgje med han heim til sitt rike, og det svarar Agnete ja til. Agnete blir hos havmannen i mange år og føder fleire born. Men ein vakker dag høyrer ho kyrkjeklokkene slå, og ho ber havmannen om løyve til å reise heim og gå i kyrkja. Han går med på det, men ho må love å kome tilbake til borna sine, og dessutan må ho ikkje følgje skikken til dei kristne, som å bøye kne og setje seg i kyrkjestolen hos sine næraste slektningar. Men Agnete handlar stikk i strid med det havmannen har sagt. Han kjem i hast til kyrkja for å hente henne tilbake, men ho nektar, og i dei fleste variantar må han reise utan henne.

Det finst i overkant av tretti variantar av denne balladen, som er ei relativt ung vise. Truleg skriv ho seg frå 1700-talet, men ho har røter i eldre naturmytiske balladar som handlar om møte mellom menneske og makter. Tematisk er «Agnete og havmannen» i slekt med viser som «Liti Kjersti og bergekongen» og «Margjit Hjukse». Når det gjeld den sistnemnde, ei telemarksk særform av «Liti Kjersti og bergekongen», kan ein i visse trekk sjå påverknad frå Agnete-visa, noko som tilseier at «Margjit Hjukse» må vere yngre enn «Agnete og havmannen».

I dei fleste variantar heiter den kvinnelege hovudpersonen Agnete, og det gjer ho også i den eldste eksisterande teksten, eit udatert dansk skillingstrykk:

Agnete hun ganger paa Højelands Bro,
da kom der en Havmand fra Bunden op.
– Haa ja! –
da kom der en Havmand fra Bunden op
(DgF II: 51).

Dei aller fleste av dei norske variantane er skrivne opp i Telemark, og dei går alle tilbake på danske skillingstrykk. Det går fram av språket og utforminga elles. Av dei eldre oppskrivarane var det berre Sophus Bugge som fann denne balladen, men han gjorde til gjengjeld fleire oppskrifter. I 1857 skreiv han opp «Agnete og havmannen» etter husmannskona Aslaug Targjeisdotter Askedalen (1799–1876) frå Vrådal i Telemark. Ho var «en balladsångare av första rangen» og kunne bortimot tretti viser (Jonsson & Solberg 2011: 363–364). Bugge sende oppskrifta etter Aslaug Askedalen til Svend Grundtvig, som let henne trykkje i Danmarks gamle Folkeviser (DgF III: 817–818). Moltke Moe sende også til Grundtvig ei oppskrift frå 1878 ved Halvor Skogen, etter Kari Gunvorkås frå Bø i Telemark, og denne oppskrifta vart også trykt (DgF IV: 801–802). At «Agnete og havmannen» har vore ei populær vise også utanfor Telemark, går fram av fleire melodioppskrifter frå ulike delar av landet (Ressem [utg.] 2011: 116–126).

I dansk litteratur har mange late seg inspirere av «Agnete og havmannen», noko som har ført til ei rekkje fine kunstballadar. Tidlegast ute var truleg Jens Baggesen med «Agnete fra Holmegaard» (1808), som skildrar ei uglad Agnete, full av uro:

Agnete var uskyldig,
Var elsket, var troe;
Men stedse var hun eensom
Hun aldrig havde Roe –
Aldrig Roe –
Hun frydede vel andre;
Men aldrig var hun froe
HolmegaardBredsdorff & Mai [utg.] 2000: 348–354

Utsyn 18
DgF 38
SMB 19
Oppskrift A

TSB A 47: Agnete og havmannen

Oppskrift: 1797 av Lars Thon, Modum, Buskerud.

Orig. ms.: NFS, ukatalogisert visefuggevisefugge = handskriven visebok

Utan oppgjeven tittel.

*

1. Ageneta hun ganger paa den Engelandske Broe,
Saa kommer der en Havmand fra Bunden op,
— Haa, haa, ja,
Saa kommer der en Havmand fra Bunden op.—

2. Hør du Ageneta alt hvad ieg siger dig,
Og vil du nu være Aller Kiæresten min

3. Og ja saa men det vil jeg end
naar du fører mig til Havsens Bund,

4. Han stoppet hendes Øre,Han stoppet hendes Mund,
Saa førde han hende til Havsens Bund

5. Der blev hun i 8te Aar om
Syv Sønner havde hun med den Havmand from,

6. Ageneta hun sad sig paa Vuggen og sang,
Da fik hun høre Engelandske Klokker de sang.

7. Ageneta op for Havmanden staar,
Faar jeg Forlov i Engelandske Kirke at gaa,

8. Og ja saa men det maa du faa
naar du kommer igien til Børnene smaae,

9. Ia saa men det vil ieg faa,
mener du at ieg forlader Børnene smaa.

10. Ageneta ind ad Kierke Døren trin,
Hendes moder fulgte efter i samme Stund.

11. Hør du Ageneta alt hvad ieg siger dig,
Hvor har du nu været i 8te Aar fra mig.

12. Ieg haver været paa Havsens Bund,
Syv Sønner haver ieg med en Havmand from.

13. Hvad gav han dig til Gaven din
der han begiærte dig til Bruden sin.

14. Han gav mig et deylig Guld-Baand,
Det sættes ikke bedre om Dronningens Haand.

15. Havmanden ind ad Kirke Døren trin,
Og alle de smaa Billeder de snode sig omkring.

16. Haar havde han som pureste Guld,
og Øynene vare saa dydefuld.

17. Hør du Ageneta alt hvad ieg siger dig,
Og dine smaa Børn de længes efter dig.

18. Lad dem længes med dem vil
Ret aldrig saa kommer ieg mere til dem

19. Tænk paa de Store og tænk paa de Smaa
Og tænk paa den Lille som i Vuggen laae,

20. Intet tænker ieg paa Store intet tænker ieg paa Smaa,
Langt mindre paa den Lille som i Vuggen laae,

21. Smaa Børn taler til Faderen sin,
hvor har du nu giort udaf Moderen min.

22. Moder hun er i det Engelandske Hiem,
Ret aldrig saa kommer hun her igien.

23. Græd giorde Store, og græd giorde Smaa,
Og græd giorde den Lille som i Vuggen laae.

*

Strofene er nummererte av samlaren, og visa er nr. 158 i den handskrivne viseboka.

Etter teksten står det «Finis.» (slutt) og «Lars Christensen Thoen». Lars Thon var skulehaldar på Modum. Den andre lina i strofa blir gjenteken etter «Haa, haa, ja».
Oppskrift B

TSB A 47: Agnete og havmannen

Oppskrift: 1857 av Sophus Bugge etter Margjit Lavransdotter Dalen, Brunkeberg, Telemark.

Orig. ms.: NFS S. Bugge g, 39–43 (kladd)

Utan oppgjeven tittel.

*

1. Antonetta ho site på Hollands brú
— hvorfor vil ho gjera dæ sjunga —
kom der ein bergemann jaga hó ut.
— Den skjønneste Antonetta. —

2. Antonetta hó rei å bergemannen rann,
så kom dei te bergje alt på ein dag.

3. Så rei dei dæ bergje tri gångur umkring
å bergje opna upp å dei slapp inn.

4. [Bergje opna å dei slapp inn]Frå reinskrifta
Der sat hennes børn, de sat i en ring.

5. DenHendes eldste søn tukka fram ein stol
hendes eldste datter løste snørelive av

6. Bergemannen tala te eldste sønnen sin
du tappar meg upp ei konne mæ vin

7. Den fyste drykkjen av konne ho drakk

8. Antonetta ho snakka te bergemannen sin
no må eg meg tel Kirken at gå

9. Ja så men det må du så
når du ikkje du ikkje neslå det rødegullhår

10. Når ho kom seg på kirkegård
så neslo hó sitt rødegullhår.

11. [Når ho kom seg] i kirkedøren,
så lot ho sin kne nedbøie.

12. Så reste ho seg at sin Moders stol,
der sat hendes Moder var klædt uti sort.

13. Hvor haver du været i Årene syv,
jeg haver nu været hos Manden så fin.

14. Og jeg har nu været hos M[anden] så fin,
syv Børn så haver jeg havt på den tid.

15. Bergemannen seg igjænom kyrkjedynni steig,
alle små bilæti di vendte seg umkring.

16. Han slo te Antonetta unde hviden kinn
så blóe dæ rann under skarlakenskinn

17. [Han slo te Antonetta] på hviden bryst
Antonetta ho rei å bNokså uleseleg

18. Farvæl mor og farvæl far
farvæl alle som kjenner mitt navn.

19. Antonetta ho rei å bergemann rann
så kom dei te bergje alt på ein dag.

20. Bergje opna upp å dei slapp inn,
Der sat hennes børn, dei sat í ein ring.

21. [Hendes eldste søn tukka fram ein] stol
[hendes eldste datter løste] snørlive av.

22. [Bergemannen tala te eldste sønnen sin]
[du tappar meg upp ei] konne mæ vin

23. Den fyste drykkjen av konna ho drakk,
hó kasta ‘kje burt kvær hennar ha skapt.

24. andre.

25. Då kasta dem pí tri villandes konn.
så kasta ho burt kvør hennar ha skapt.

26. Hor æ du fødd å hor æ du bori
ell hor æ’ alle dine jomfrúklær skorne.

27. I Bergje [æ eg fødd å i Bergje æ eg bori]
[I Bergje æ alle mine jomfrúklær skorne.]

28. [i Bergje] vi eg leva, i B[ergje] vi eg døy,
å no vi’ eg vera bergemannens møy.

*

Strofene er ikkje nummererte av samlaren.

Bugges kladd er nokre stader vanskeleg å lese på grunn av overstrykingar og tillegg av ord.

Reinskrift NFS S. Bugge IV, 149.
Oppskrift C

TSB A 47: Agnete og havmannen

Oppskrift: 1911 av Rikard Berge etter Tone Olsdotter Håtveit, Mo, Telemark.

Orig. ms.: TGM R. Berge CCXXV, 29 ff.

Utan oppgjeven tittel.

*

1. Agneta ho sit seg ved havsens bredAlternativ lesemåte: bund
sò kaam der ein havmann av bonden ud.

2. Høyrer du Anetta hòtt eg spørger dig:.
Aa vi’ du no følga av stede med mig.

3. Høyrer du havmann hòss gjønni eg vi’
bar’ eg konna sleppe av stede mæ dig.

4. Han støbte hendes øren hendes mond
sò førde han hena paa den Engelanns grond.

5. A[gneta] ho sat seg veAlternativ lesemåte: i aa saang
sò hørd’ ‘o dei Engelanns klòkkane klaang.

6. Høyrer du havmann hòtt eg spørger dig,
Maa eg no at kjyrkja gaa inn?

7. Sò støypt’ ‘n hennes øren [hennes mond]
sò førd ‘n hena paa den havsens bond.

8. A[gneta] ho lod seg i kjerken gaa inn.
aa straks der-efter kom moderen.

9. Høyrer du A[gneta] hòtt eg spørger dig:
Hòr’ hev’e du vòri sò lengje ifraa mig.

10. Eg hev’e vòri paa havsens bond
aa avla syv sønner i samra stond.

11. Hører du A[gneta] hòtt eg spørger dig.
hòtt fekk du ti gaavur mæ du følger did?

12. Eg fekk meg ein røde gullring.
den beste som konn’ setjas paa draanningjens fing.

13. Eg [fekk meg ein] røde gullband.
de [beste som konn’] hengjas paa draanningjens arm.

(So kom havmannen).

14. Høyrer du A[gneta] hòtt eg spørger dig.
Kvi hev’e du vòri sò lengji fraa mig.

15. Tenk paa dei store aa tenk paa dei smaa.
aa tenk allermest paa dei som i vògga laag.

16. Eg tenkjer kji paa store, eg [tenkjer kji paa] smaa.
eg tenkjer allermindst paa den i vògga laag.

(Sò maatt’ ‘n bera ‘a heim atte daa. Ho vill’ kje fygj’n).

*

Strofene er nummererte av samlaren.

Det står både Agneta og Anetta i oppskrifta, så det er uvisst kva som skal nyttast der det berre står A.

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Naturmytiske balladar

Naturmytiske balladar handlar om mennesket i møte med overnaturlege makter.

I folketrua fanst maktene alle stader, i sjø, vatn og elvar, i utmark, skog og fjell. Maktene var farlege, ikkje minst fordi dei kunne skape seg om og kverve synet på menneske. Då stod huldra, nøkken eller bergekongen framfor mennesket som den vakraste ungjenta eller den sprekaste ungguten.

Møtet med naturmaktene endar ikkje sjeldan tragisk, med fortaping av sjel og kropp; men det kan også ende på lukkeleg vis, slik at mennesket blir forløyst, ved eiga kraft eller ved andres.

Mange av desse balladane har tidlegare vore publisert enkeltvis, men er no samla i denne boka.

Sjå prinsipp for innskriving og utval

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.