Nordvestpassagen

av Roald Amundsen

AVSKED FRA GJØAHAVN

282Med den mest levende interesse iagttok vi, som vaardagene skred frem, hvorledes den endformige sne, som omgav os paa alle kanter, litt efter litt stripedes og tegnedes op av stadig nye dyrespor i skiftende mønstre. Nogen rævespor havde vi jo havt hele vinteren igjennem. Saa en morgen havde de første ryper været der og opført nogen forunderlige og forvirrede glædesdanse med sine trippende, lodne føtter. Saa flettet der sig en dag et nyt islæt i væven – av de første lemæn. De bar like ut i det længste, saa i siksak – som i angst – og saa hulter til bulter sammen med rævespor og med smaa røde blodpletter i den hvite sne. Vi fulgte sneens skiftende overflate som en kartlægning av den anstundende vaar.

Ombord fik vi fjernet sne og is og aapnet alle skylighter og ventiler. Lys og luft strømmet forfriskende gjennem Gjøas lumre vinterrum.

Med vore eskimovenner var vi nu kommet saavidt, at vi uten besvær kunde tale og prate med dem det vi vilde. Dette maa endelig ikke misforstaaes derhen, at vi nu kunde eskimoisk. Aanei. Vi var snarere efter disse to aars samvær med dem fjernere derfra end i begyndelsen. Naar vi 283– som Ristvedt og jeg paa vor slædefart i 1904 og som nu i 1905 løitnanten og Ristvedt langs Victorialand – møtte fremmede eskimoer, skjønte de ikke et muk av, hvad vi sa, og vi ikke dem. Men med vore gamle venner havde vi som tidligere nævnt laget vort eget sprog os imellem, og med det klarte vi os gjensidig meget godt. Jeg sier «vi», men mener bare de seks av os. Den syvende bevarte haardnakket sin foragt for det fremmede tungemaal og drev paa med sit nordlansk fra Norge; men eskimoerne forstod ham likefuldt. De havde saamænd undertiden mere vet end mangen «kabluna».

LINDSTRØM TAR UNDERVISNING I NETCHJILLI-ESKIMOERNES SNEBYGNING. KIMALLER. LINDSTRØM. ANGUDJU.ERRERA

LINDSTRØM TAR UNDERVISNING I NETCHJILLI-ESKIMOERNES SNEBYGNING. KIMALLER. LINDSTRØM. ANGUDJU.ERRERA

Talurnakto var nu helt og holdent blit en av vore. For at ha ham inden rækkevidde til enhver tid av natten lot vi ham ligge paa gulvet foran løitnant Hansens køi. Han snorket nemlig saa kolossalt, at han vækket hele 284skuten dermed. Løitnanten eksercerte da med ham, sendte ham en støvl i hodet ved første begyndelse, saa han snudde sig og smaagryntet. Snart tok han paa igjen og fik en ny paamindelse. Ved den tredje eller fjerde pleiet han at slutte. Da løitnanten forlot skibet, avancerte Talurnakto op i hans køi, og hermed var han overmaade tilfreds. Et billede paa menneskelig velvære kunde ikke tegnes bedre end av Talurnakto, naar han laa i den gode seng med sit trinde ansigt over teppet og kveldspipen tændt – dampende med ramsterk skraatobak. Ventilationen var saa god, saa dette ikke generte mig. Men naar han saa la pipen fra sig og snudde sig for at sove, varte det ikke længe, før han begyndte at brølsnorke, saa en maatte tro, hele indvendigheden i hodet paa ham maatte ryke sønder og sammen. Jeg havde paa forhaand forsynet mig med projektiler, og saa gik kampen løs – bøker, støvler o. lign. fór tversover kahytten. Saa endte det med, at Talurnakto for sidste gang stak hodet ut og sa «go natti!» (godnat) og sov i stilhed. Talurnakto kunde flere norske ord end vor omtalte syvende reisefelle kunde eskimoiske.

Ved at gjennemse de magnetiske observationer, der var gjort i omegnen av stationen, fik jeg nogen tvil om, hvorvidt muligens vore observatorier var lagt for nær til skibet, saa den store mængde jern derombord havde øvet nogen forstyrrende indflydelse. Wiik og jeg gik da igang med et stort antal observationer, som betok os enhver saadan tvil. Avstanden mellem skibet og nærmeste observatorium var ca. 500 meter, og dette viste sig ganske tilstrækkelig.

Forøvrig forelaa der for os mange og store arbeider i denne vaar. Vi maatte berede os paa opbruddet fra Gjøahavn, og vore huse skulde nedrives, idet kasserne atter skulde tages i bruk som varekasser utenom blikkasserne; alle instrumenter skulde nedpakkes, provianten anbringes og skibet selv gjøres seilklart. Vi maatte dog vente med dette, 285til vaarveiret for alvor slog ind, og det kunde vi ikke vente før i juni maaned.

Imidlertid strømmet der stadig nye skarer av eskimoer til, deriblandt ikke faa nye og fremmede, som alle var lokket hit av rygterne om de store skatte, som skulde være at finde i Ogchjoktu. Mange av dem havde reist flere hundrede kvartmil for at naa frem. Stort havde de da ikke med sig – man kan jo ikke fragte skibsladninger paa disse veie; og for de faa sælskind, de falbød, fik de saa nogen stykker jern eller træ og drog dermed fornøiet bort igjen. Umiktuallu var en dreven forretningsmand. Han havde merket sig, at jeg gjerne vilde ha pent sydde klær. Saa kjøpte han slike op av sine kamerater og solgte dem igjen til mig med stor avance. I vinterens løp havde han tilbyttet sig endel kugler og krudt til bruk for sit mundladningsgevær. Imidlertid havde han faat laane sin bror Uglens gevær, den remingtonrifle, jeg havde foræret ham, og nu gjaldt det for ham at faa byttet sin mundladningsammunition med remingtonpatroner. Han kom da til mig og spurte, om jeg var villig til at gjøre byttet. Han var en ualmindelig flink jæger, og da han lovet at skaffe mig stekerne av de ren, han skjøt, gik jeg ind paa forslaget. Etpar dage efter kom han ombord for at gjøre handelen. Med den uskyldigste mine av verden overleverte han mig alle sine kugler. Men krudtet holdt han tilbake. Jeg lot som intet og gik efter mine remingtonpatroner, mens Umiktuallu gren over hele fjæset av fryd over, at hans snedighed lykkedes saa fint. Jeg talte patronerne op – fire hundrede stykker – og gav mig saa ganske rolig til at ta krudtet ut. Da stanset han mig og sa, at han jo ikke havde bruk for kuglerne uten krudt og sats. Neinei, svarte jeg, men akkurat det samme er tilfældet med mig og dine kugler! Saa kom han frem med krudtet. Byttet foregik, og Umiktuallu maatte le over sin mislykkede strek.

286En dag overrasket den opfindsomme Lund mig med et helt nyt gevær. Det var hans mesterverk som opfinder og ingenlunde ilde gjort. Rigtignok havde Ristvedt maattet gi ham en haandsrækning, men det var jo ikke til forkleinelse for ham. Geværet var en virkelig raritet, som kunde hævdet sin plads paa hvilketsomhelst museum. Løpet var en stump jernrør, som hørte til petroleumstankerne i maskinen. I det gamle depot paa Beecheyøen havde han fundet et gammelt geværlaas, som han havde tat vare paa. Det forunderlige var, at dette laas skrev sig fra bøssemaker Andresen paa Tromsø. Hvordan det er kommet dit, er ikke godt at skjønne. Mulig var det kommet med en av de skotske hvalfangere, som av og til søker ind til Beechey. Nu fik han bruk for det. Kolben var gjort av bjerk, som vi havde nogen stykker av ombord. Egentlig smukt vil jeg ikke paastaa, at dette skytevaaben var. Det var forladnings. Og vi var meget spændt allesammen paa at se, hvordan prøveskytningen skulde løpe av. Geværet blev sat op langt utpaa isen, og en ledningssnor ført fra avtrækkeren til skibet, saa man kunde staa ombord og fyre av. Forsøket faldt særdeles godt ut, og med stolthed kunde Lund forære sin ven Utchjuneiu et gevær fra egen fabrik! Utchjuneiu skjøt flere ren med dette vaaben, men sa, at han maatte noksaa nær indpaa dyrene for at faa dem dræpt. Det var heller ikke frit for, at det «fræste» litt!

Uglen kom en dag ombord, glad og fornøiet som altid. Han havde en mængde at fortælle om sælfangsten. Eskimoerne fanget nu optil 16 sæl om dagen og tilbragte hver kveld med dans og lek og aat sælkjøt, saa meget de bare kunde lægge i sig. Jeg inviterte Uglen ned i kahytten, og der sat vi, han, Talurnakto og jeg, og pratet som gode gamle venner. Saa meddelte pludselig Talurnakto mig, at Uglen havde brukket kravebenet. Jeg undersøkte ham, og ganske rigtig, den øverste ende av kravebenet var 287brukket – i et fald mot et iskoss. Ved Wiiks hjælp fik jeg bruddet forbundet og paala Uglen at holde sig i ro i 14 dage. For at kontrollere ham tilbød jeg ham logi ombord i denne tid, hvad han med glæde tok imot. Talurnakto frydet sig jo ogsaa ved at faa selskap av sin gode ven, og disse to tilbragte mangen lang time sammen over beleiringsspillet. Paasken nærmet sig nu, og kokken gjorde store forberedelser. Skjærtorsdag kom min gamle ven Atikleura med kone og barn. Vi havde ikke sét hinanden paa et aar. Geværet, jeg havde git ham, havde han med sig, og det var pudset og blankt som nypoleret og meget nydelig opbevaret i et futteral av renskind, som hans kone havde sydd. Henimot isløsningen forrige aar havde han begit sig over til Netchjilli med sin gamle far Kagoptinner og familie for at tilbringe sommeren og den første del av vinteren der. Jeg havde forrige aar bestilt laks av ham, og nu kom han med 70 svære, fete laks, fisket om høsten ved Netchjilli. Likeledes forærte han mig to store beholdninger med sælspæk, fire renskind og et bjørneskind. I bytte for dette fik han en sag, en øks, en kniv og 100 skud. Han var straalende. Nalungia fik synaaler, syring, perler og fyrstikker. Perler ja! Jeg havde bragt med mig en stor forsyning av perler, og det samme havde løitnant Hansen gjort i haap om at gjøre store forretninger med dem. Vor skuffelse var derfor stor, da det viste sig, at eskimokvinderne ikke brydde sig et gran om denne stas. Her kom imidlertid løitnant Hansens forretningstalent os til hjælp. Det var første, og jeg tror ogsaa sidste gang, at jeg opdaget et slikt talent hos ham. Han gik ivei med at lage ringer, brystnaaler, halsbaand og andet av perlerne. Saa gjorde vi en dag kalas hos os i kahytten og bevertet eskimoerne med sirup og hundetalg. Da stemningen var paa sit høieste, utdelte løitnanten endel av sine smykker som gaver, samtidig med at vi fremviste endel fotografier av grønlandseskimoer, som 288var rikelig paahængt med perlestas. Fra dette øieblik steg perlerne i kurs, og da vi forlot Ogchjoktu, stod de i høi pris!

Da jeg en dag kom over for at hilse paa eskimoerne, traf jeg i leiren en ung ogluligut ved navn Ugpi, som havde deltat i indbrudstyveriet i proviantteltet i vinter. Da jeg som nævnt paa det strengeste havde forbudt tyveknegtene adgang til Ogchjoktu, havde han hittil holdt sig skjult i hytterne. Nu vilde altsaa uheldet, at han rendte like paa mig. Jeg tok ham i armen og sa barskt:

– Er du der, din tyv! Vet du ikke, at jeg har forbudt dig at komme hit?

Gutten veg ikke et skridt og fortrak ikke en mine, – stod bare og saa paa mig med et lunt smil. Men flere ældre eskimoer kom til og forsikret, at gutten skulde gaa herfra øieblikkelig. Jeg gik derpaa ind i hytten til Atikleura. Kort efter kom denne selv ind med gutten, som viste sig at være hans svoger, en bror til Nalungia. Hun blev yderst ulykkelig ved at høre, at han skulde bort, og det var rørende at se, hvor omhyggelig hun pakket nisteskræppen for ham med laks og andre gode saker. Jeg saa nu, at vor myndighed paa stedet var absolut sikker, og i betragtning av, at vi ikke havde saa længe igjen at være her, meddelte jeg Atikleura at den unge forbryder kunde faa bli, hvis han – Atikleura – vilde indestaa mig for hans ærlighed. Det gjorde han, og alle parter var fornøiet. Min egentlige indignation over hint tyveri var jo ikke stor. Det var begaat i nød og sult og vilde ikke været gjort under almindelige omstændigheder. Imidlertid lot jeg forbudet staa ved magt likeoverfor de voksne deltagere, og da derfor gamle Teraiu indfandt sig med familie for at slaa sig ned mellem sine venner, erfarte han, at forbudet ikke var hævet, og forlot straks stedet. Jeg nævner disse ting for at vise, hvilken respekt det havde lykkes os at indgyde disse folk. Og jeg tør uten at skryte paastaa, at resultatet var opnaadd uten brutalitet eller raahed, 289udelukkende derved, at vi til enhver tid haandhævet ret og retfærdighed.

Stakkars lille Kabloka –– Uglens fortræffelige lille kone, som altid var redebon til at gjøre, hvad man bad hende om – var endelig efter tre aars egteskap blit frugtsommelig. I denne tilstand havde hun travet 20 kvartmil om dagen med sin mand. Formodentlig i glæde over sin tilstand havde hun behængt den mest fremstaaende del av sit lille korpus med en mængde perler og tok sig saaledes yderst pudsig ut.

Først nu var vi kommet paa saapas god fot med eskimoerne, at de havde tillid til os og gav os nogen fortrolighed. Flere gange havde jeg spurt dem, om de visste noget om Franklin-ekspeditionen. Men de havde bare git mig undvigende svar. Nu fik jeg endelig oglulieskimoen Utchjuneiu til at fortælle mig, hvad han visste. Han var en særdeles bra og forstandig mand, og hans beretning stemte meget vel overens med den, Schwatka havde faat for 25 aar siden. Den ene skute var drevet ned mot Ogluli og paatruffet av eskimoerne en vinterdag, da de var paa sælfangst i sydvest for Kap Crozier, Kong Williams Lands sydvestspids. De havde da tat alt det jern og trævirke, som de kunde faa løst, og da vaaren kom, og isen gik op, sank skibet. Eskimoerne havde dengang spist noget av nogen bokser, som lignet vore, men de var blit syke, – nogen døde endog av det. Det andet fartøi visste de intet om. Efter al sandsynlighed er det blit knust av isen paa nordsiden av The Royal Geographical Society’s Islands. Efter disse oplysninger kunde vi med sikkerhed gaa ut fra, at den eneste ubeseilte del av Nordvestpassagen var fra det punkt, hvor dette skib sank, og til Cambridge Bay paa Victoria Land, hvor Collinson overvintret i 1852.

En dag kom Talurnakto straalende og stolt ombord og fortalte, at han havde git Atikleura «et blaat øie». Saken undret og interesserte mig, og jeg prøvet at faa rede paa 290sammenhængen. Jo, det var ganske rigtig. En hel flok mænd havde staat utenfor Atikleuras hytte og pralet; saa havde Talurnakto latt falde en bemerkning, som Atikleura ikke likte, hvorpaa han drev den lille tyksak under øret. Under almindelige omstændigheder havde Talurnakto tat sin avstraffelse med ro. Men nu var han jo halvt kabluna, bodde ombord og var i det hele en mand av ære og værdighed. Saa dette kunde han ikke la sitte paa sig. Følgelig smurte han av al kraft til Atikleura og traf ham over øiet. Videre gik ikke saken. Slag for slag og dermed basta. Eskimoerne tar denslags ting med den største besindighed.

Vi var nu kommet utover i slutten av april, og solen havde allerede smeltet sneen bort paa enkelte steder iland. Som ifjor var synet av den bare mark en ubeskrivelig nydelse for vore øine og vore sind! Den Iste mai maalte isen 188 cm. mot ifjor 380. Fra Iste april til Iste mai iaar havde den avtat 2 cm., mens den i samme tidsrum ifjor havde lagt betydelig paa sig.

Det var smaat med ryper denne vaar. Det var saavidt vi fik os et maaltid om uken. Ræv var der derimot en mængde av fremdeles. Ristvedt fanget dem i saks, og endnu mange flere havde han faat, hvis han havde havt tid og anledning til jevnlig at passe sin saks. Det havde han ikke, og saa hændte det stadig, at han fandt rester av fangne dyr, som var blit ætt op av sine stamfrænder. Ellers havde ræven nu paa vaarparten den snurrige skik, at den gik ut paa isen og opsøkte sig sælhuller. Her rotet den saa godt den kunde om i sneen – men stort mer end lugten av sæl fik den neppe.

Ved vor avgang hjemmefra havde vi ikke tat med os haglgevær, da man sa os, at vi med den største lethed kunde faa slike i Godhavn. Kun Ristvedt havde sin haglbøsse med. Da vi saa kom til Godhavn, fandtes der ikke en bøsse at faa for penger. Bestyreren og assistenten var 291imidlertid saa venlige at overlate os sine. Jeg fik en enkeltløpet, løitnant Hansen en dobbeltløpet, men det blev os sagt, at det ikke var særlig fine vaaben. Noget var imidlertid bedre end intet, og nogen nytte havde vi av bøsserne. Løitnanten havde dog ikke saa faa ærgrelser med sin; flere gange skjøt han løpene av, og tilslut saa den ut som en «revolverhagle» og fik navn av «havesprøita». Om høsten 1904 satte han bøssen helt bort. Saa en dag fandt Hansen den, og han pudset den op og gav den til den henrykte Talurnakto, som nok mente, han skulde faa nytte av den, bare han snek sig nær nok indpaa fuglen. En eftermiddag kom Talurnakto storgraatende ombord. Taarerne randt av ham, da han fortalte, at «havesprøita» var sprunget. Han havde skutt av begge løp paa én gang, og det havde det gamle møbel ikke taalt. Da han saa, at vi tok os denne ulykke meget let, idet vi bare priste manden lykkelig for, at han var sluppet helskindet fra historien, gik snart hans graat over til smil.

Jeg nød en høist smigrende kredit hos eskimoerne. Vi var raket op for kniver, vort bedste byttemiddel. Imidlertid eiet vi 4 store, prægtige issager av staal, og herav kunde der jo lages en masse kniver. Da nu knivsmeden var paa slædereise, maatte jeg utstede anvisninger paa fremtidige kniver, betalbare fjorten dage efter smedens hjemkomst. Ogsaa paa ammunition pleiet jeg at utstede anvisninger, likeledes betalbare ved smeden, som tillike var ammunitions forvalter. I begyndelsen blev jo eskimoerne noget forundret over istedetfor en kniv eller 50 patroner at faa en papirlap; men da de skjønte meningen, blev alle niine papirer tat for godt. Jeg utstedte enkelte slike anvisninger i sommeren 1904, og de blev først presenteret sommeren 1905. De blev da øieblikkelig honoreret til indehavernes store glæde.

I begyndelsen av mai syntes samtlige kvinder paa én gang at ha faat den besynderlige idé, at jeg satte en used292vanlig stor pris paa – sælblærer. Selv brukte de disse blærer til at opbevare rentalg i om sommeren. Nu kom de anstigende i stort antal til skuten med hele hauger av disse opblaaste tingester. En stund tok jeg imot dem og gav dem nogen naaler igjen, men da det blev saa «reint for mye for en enkelt mand», maatte jeg kundgjøre, at blærer var gaat ut av kurs. Det var selvfølgelig en av kameraterne, som havde slaat i dem skrønen om dette mit liebhaberi. Efter denne «blæreria» hang hele kahytten fuld av sprængspilte sælblærer, hvor én saa hen, i tak og paa vægger.

Den 9de mai begyndte vi vaararbeidet for alvor. I dette havde vi god hjælp av Talurnakto, der just i de dage forøvrig optraadte i et nyt kostume. Han havde av Wiik faat et par sælskindsbukser fra Godhavn. De sat paa Talurnakto som skindet paa en pølse, og naar han om morgenen trak dem paa, slet han haardelig. Endelig havde han vridd sig ind i skindet, gjorde saa forsøksvis endel knæbøininger – de mindst mulige, store forbød sig selv – og erklærte med tilfredshed,. at dette vilde bli prægtige kajakbukser. Heri havde han ret, det var ingen sak at holde sig rolig i den klemme!

Den ene halvpart av seiltaket over skuten blev tat bort, og alt blev gjort klart for at rydde rummet. Lindstrøms underjordiske tilværelse var det nu slut med. Kabyssen, som hele tiden havde havt sin plads i rummet, blev nu atter sat paa dæk. Det var ganske rart at se den gamle kasse staa paa plads igjen, – skjønt fager var den jo ikke blit av at staa dernede i det mørke hul. Der havde i vinterens løp samlet sig en hel del fugtighed i rummet, og vi firte nu ventilationsseilet ned for at tørke op. 50 fate petroleum, som vi havde havt liggende i skutebunden, blev tappet overpaa de faste jerntanker. De tomme fate bragtes iland og stod nu der som gjenstande for eskimoernes levende beundring og hemmelige begjær. Jeg havde bestemt mig til at samle alle vore tomme tønder, kasser og hermetikbokser, gamle 294bord og lignende i ti hauger og saa gi en haug til ti av de bedste og dygtigste eskimoer. Men foreløbig fik de nøie sig med synet og lugten.

DÆKSCENE (SOMMEREN 1904).

DÆKSCENE (SOMMEREN 1904).

Det første vi førte ombord, var 10 tons ballast – store stener fra land. For nu at faa provianten ombord maatte vi først og fremst ha kasser; og vi maatte da gaa løs paa vore huse for at faa igjen, hvad vi havde ydet til dem. «Magneten» kunde vi bedst undvære. Variationshuset vilde jeg beholde længst mulig for at kunne holde observationerne gaaende. Wiik flyttet da sig selv og alle sine saker ombord og gjenindtok sin gamle plads i kahytten, og den 15de mai begyndte nedrivningen av «Magneten». Hele stationen med alle sine smaahuse var blit os kjær som et hjem, og det var likefrem vemodig at bryte den ned. Da Magnettoppen laa der snau og naken som da vi kom, syntes den os endnu mere end dengang ret et billede paa ensomhed og forlatthed. Men bakom denne triste følelse vokset der jo frem i os en anden, sterkere og lysere: Dette var jo begyndelsen til videre fremtrængen. Hver kasse, vi bar nedover, bragte os opbruddet nærmere – og nærmere hen imot Maalet for vort haap og vore længsler. Jeg kan ikke negte, at det brændte i mig ved tanken paa den time, da vi skulde vise vort norske flag for det første fartøi paa den andre siden av Nordvestpassagen! Al tristhed og alt vemod veg for denne stemning, og vi rev kasserne ned med utaalmodig iver.

Lørdag den 20de mai blev en stor dag paa Gjøa. Til utpaa kvelden forløp dagen uten noget usedvanlig. Kl. 12 middag stod solen i syd som den pleiet; kl. 3½ eftermiddag var Lindstrøm færdig med sin middagslur, som han pleiet; kl 6½ spiste vi til kvelds og tænkte som vi pleiet at gaa tilsengs kl. 9½ om kvelden. Wiik kom fra Magnettoppen, hvor han havde tat de meteorologiske observationer, og han meldte, at der kom folk paa isen. Men det gjorde det saa tit. Da han imidlertid trodde at ha bemerket – 295trods den lange avstand – at det var en slæde med særdeles mange hunder for, og at det gik fremover med stor fart, sendte jeg Talurnakto ivei for at se efter. Vore venner eskimoerne pleiet jo ikke at fare med hurtigtog. Talurnakto kom ikke tilbake, og vi følte os da sikre paa, at det dog havde været en eskimofamilie, som nu holdt paa at indrette sig for natten. Jeg gik derfor tilkøis. Jeg havde imidlertid ikke ligget længe, før jeg hørte hastige og ukjendte fottrin paa dækket og straks efter en mand dumpe ind i kahytten.

Go morning! You give me ‘moke!

Det var Attangala. Med sit bredeste og mest triumferende smil stod han foran mig og rakte mig sin haand, samtidig med at han bad mig ikke trykke den for haardt, da han havde vondt i den. Jeg brød mig mindre om hans smil, haand og ‘moke, jeg bare saa efter, hvor han havde posten …..

– Har du ingen breve?

– Breve? Joda, paa slæden, en hel haug!

Han blev baade overrasket og krænket over, at det havde slik hast med disse brevene; men jeg fik paa mig en smule tøi og ut bar det med os begge. I en hui og hast var alle kommet paa benene, og snart stod vi ved Atangalas slæde. Under alskens skrap og filler halte han omsider frem en nydelig, net tilloddet blikboks.

Det var posten!

Jeg skal ikke engang prøve paa at beskrive min følelse ved at holde i min haand denne blikboksen, som indeholdt bud til os fra den levende, larmende verden. Vi visste jo nok, at der intetsomhelst kunde findes av direkte bud fra vore kjære i hjemmet. Men her var dog efterretninger fra det store menneskesamfund, vi alle tilhørte, og som vi saa længe havde været utestængt fra. Bare ordet «posten» gav en helt ubeskrivelig gjenklang i os alle.

FEST I KAHYTTEN. GODFRED HANSEN. GUSTAV WIIK. ANTON LUND.

FEST I KAHYTTEN. GODFRED HANSEN. GUSTAV WIIK. ANTON LUND.

FEST I KAHYTTEN. ROALD AMUNDSEN. HELMER HANSEN. PEDER RISTVEDT.

FEST I KAHYTTEN. ROALD AMUNDSEN. HELMER HANSEN. PEDER RISTVEDT.

298Vi bar vor skat ombord og stod samlet om den. Lund havde i en fart faat loddelampen i bruk, og snart var boksen aapnet. Det første jeg fandt, var et brev fra major Moodie, chef for The Royal North West Mounted Police og øverstkommanderende paa «The Arctic», tilhørende den kanadiske regjering. Det var det tidligere «Gauss», som var blit bygget for og brukt av den tyske sydpolekspedition under professor Erik v. Drygalski. «The Arctic» laa nu paa undersøkelse av forholdene omkring Hudson Bay og overvintret ved Kap Fullerton ved Roves Welcome, en arm av Hudsonbugten. I sin overmaade elskværdige skrivelse tilbød han os al mulig assistance, saafremt vi kom i hans nærhed. Han sendte mig desuten 5 slædehunder. Fra Arctics sailingmaster, kaptein Bernier mottok jeg ogsaa en lang og interessant skrivelse. Hans oplysninger om de amerikanske hvalfangere paa nordvestkysten var mig meget kjærkomne og av den største betydning. Kapteinen sendte os tillike en hel del avisutklip og fotografier, som vi slukte med begjærlighed. Sammesteds overvintret den amerikanske hvalfanger «Era», fra hvis fører, kaptein Corner, jeg fik et varmt og elskværdig brev. Han sendte mig yderligere fem hunder. I haap om, at Atangala skulde naa tilbake før løitnant Hansens avreise, havde jeg anmodet om hunder; nu kom de først 6 uker efter slædeekspeditionens avgang, og da vi ikke havde mat til dem, blev jeg nødt til at sende dem tilbake. Major Moodie paatok sig beredvillig at bringe vor post hjem. Jeg kan ikke med ord takke disse tre herrer for den gode hjælpende haand, de rakte os paa en saa elskværdig og hjertevarm maate!

Av de mange og store nyheter, vi fik, var krigen mellem Rusland og Japan den interessanteste. Med glæde og taknemmelighed mottok vi underretningen om, at den danske regjering havde nedlagt depot for os i Leopoldhavn; det kunde muligens endnu komme os til nytte.

299Længe utover natten sat vi og drøftet alt dette nye stof. Den hast, hvori vi alle var kommet paa benene, havde ikke tillatt os at gjøre noget større toilette, og som vi sat i ivrig klynge om breve og aviser, avgav vi et yderst latterlig skue. Atangala nyttet tid og leilighed og fik sig den ene ‘moke efter den andre. Han var dennegang ledsaget av sin søn Arnana, en gut paa 25 aar, som saa prægtig ut. Da jeg endelig fik tid til at beskjæftige mig med Mr. Atangala, fortalte han, at hans reise havde gaat særdeles bra – skjønt det havde været noget knapt med mat – indtil han kom i nærheden av sit hjem ved Chesterfield Inlet; han maatte nemlig hjemom først. Her havde han truffet moskusokser og gjort jagt paa dem. En patron havde sat sig fast i geværløpet, og under arbeidet med at faa den ut gik den – naturligvis – av med den følge, at Atangala mistet pekefingeren. Da han kom frem til sin stamme, vilde venner og slegtninger overtale ham til at opgi hele postførselen og heller bli hjemme i ro og pleie sin finger. Men han havde motstaat alle fristelser og begit sig paa vei videre. Den løn, han havde i utsigt efter vel utført tur, var et gammelt gevær og 400 patroner. Jeg er derfor tilbøielig til at tro, at det ikke bare var betalingen, som stimulerte ham til at gjøre sin pligt. Han har tydelig ogsaa været besjælet av en mere moralsk trang til at vise sig som en ordholden mand. Under forhold som vore her sætter man dobbelt pris paa en slik mand. Han fik da et ganske betragtelig tillæg til sin løn og blev under sit ophold hos os behandlet som en agtet gjest. Han var meget henrykt, men navnlig over al den ros, jeg gav ham for hans hæderlighed. Den 23de mai kl. 11 om formiddagen drog han avsted igjen sydover med de overflødige hunder samt ny post. Han skulde prøve at naa Arctic, før isen gik op og skibet avseilte.

Imidlertid arbeidet vi med provianten. Blikkasserne blev tat ut og sat ind i sine trækasser, nummereret og 300indført i proviantfortegnelsen. Paa to dage var dette gjort, og for anden gang – og vel ogsaa for sidste – stod vor proviant klar til at tages ombord. Vi havde megen nytte av eskimoerne, hvorav der jevnlig indfandt sig endel løse ungkarer, som straks blev engageret. Med tre eskimoer til hjælp gjorde jeg arbeidet paa land, mens Lund og Hansen greiet alt ombord. Alt gik med liv og fart. Kasserne fragtedes paa slæde ut til skibssiden, saa heistes de ombord og firtes ned i rummet, hvor de stuvedes paa plads. En nøiagtig tegning blev gjort av stuvningen, saa vi til enhver tid kunde finde frem til, hvad vi trængte.

Renen var begyndt at vise sig, og Talurnakto var støt og stadig ute og skjøt nogen av dem. Om eftermiddagen vendte han hjem for atter at begi sig i marken og hente byttet ind paa slæde. Jeg havde kjøpt en hund av netchjillieskimoerne. Dens navn var «Achkeamullea» – et usedvanlig letvint navn at rope paa i farten, ikke sandt? Jeg fandt det noget langt og døpte den om til «Akchja» – nordlys. Jeg havde desuten beholdt en av de hunder, Atangala havde bragt; dens navn var endnu værre, og jeg døpte den «Fix». Fix var mager som et skelet, da den kom. Efter 14 dages forløp var den saa fet, at den havde ondt for at røre sig. Vi fødde begge hundene op med avfald av ren og brukte dem til at fragte vildtet hjem for Talurnakto. I et slagsmaal rispet imidlertid Fix op hele buken paa Akchja, saa den kort efter døde. Meget taapelig av den gode Fix, som nu fik hele arbeidet alene!

I de sidste dage av mai sluttet eskimoerne sin vinterfangst av sæl og begav sig paa land til sin sommerbedrift, jagt og fiske. Paa veien kom de i store flokker indom Ogchjoktu for at hilse paa os og om mulig at gjøre nogen forretninger. Jeg benyttet leiligheden til at utdele mine belønninger til dem. Mine ti hauger av træ og jernsaker var blit til elleve. Der var nemlig saa mange, som den hele 301tid havde været os tro og til nytte og hjælp, bra, flinke folk, som det vilde nytte noget at understøtte. Det var en sand fornøielse at se deres glæde over vore gaver. Navnlig Talurnakto var straalende. Han gik frem og tilbake langsmed sine skatte med en værdig og alvorsfuld rikmandsmine. Stakkars fyr! Tok han for anden gang plads i Akklas hus som medegtemand, vilde snart rigdommen gaa fløiten!

Iste juni 1905 blev de selvregistrerende instrumenter stanset efter 19 maaneders uavbrutt gang. Ganske alene havde Wiik passet arbeidet med dem og gjort det med en omhu og nøiagtighed, som jeg ikke noksom kan prise. Dette var Kristi himmelfartsdag, og intet arbeide blev derfor gjort den dag. Om eftermiddagen sammenkaldte jeg alle vore eskimoveninder for at berike dem med vore tomme hermetikbokser. Der var nogen hundreder av dem, og jeg havde samlet dem i en svær haug midt i bakken. Saa lot jeg kvindfolkene stille sig i ring utenom haugen og forklarte dem, at naar jeg havde talt til tre, kunde de gaa løs og krafse til sig efter evne. Mændene stillet sig bakom sine damer, og en – to – tre! styrtet de løs med begge næver som skovler; de hev bokserne bakut mellem benene, – de genertes jo ikke av skjørter, – og saa grep mændene, hvad der kom flyvende, og samlet hver sit op. Latter og leven, skrik og skraal, og bokserne føk, og mændene fløi – og saa var haugen raseret.

Den samme eftermiddag kom der en familie bestaaende av mand, kone og tre sønner. Den ældste av disse var en gut paa 25 aar. Han havde fra sin barndom været lam i benene, og forældrene trak ham paa et sælskind. Dette havde de gjort i alle de mange aar. Det var en vakker gut, slank og velvoksen med langt, kulsort haar. Han var tatoveret over næsen, det eneste tatoverte mandfolk jeg saa. Han stod ellers i høi anseelse som angekok – troldmand. Av vor overflod paa slæder forærte jeg disse folk en, forat 302de bedre kunde transportere den syke. Herover blev de ubeskrivelig gla, og den unge mand selv visste ikke, hvordan han skulde vise sin taknemlighed. Han gav mig da det dyreste, han eiet, sine synlige troldmandstegn. Det var en krone og et pandebaand av renskind, som jeg satte den største pris paa, da de jo avgav en meget værdifuld tilvekst til min etnografiske samling.

Navja blev nu paany engageret som syerske ombord. Hun kom efter frokost og blev til kvelden og havde kosten ombord. Nanurlo, hendes lille søn, fulgte med. Hun sat i kahytten, og her havde Wiik stadig selskap med hende, mens han sat optat med indføring av sine magnetiske observationer i hovedbøkerne. Trods sine 50 aar var Navja vild og gal som en jentunge, fuld av spetakkel og med et ustanselig snakketøi. Hun havde lus paa kroppen – hvad der var meget sjelden, eftersom de andre kun pleiet at ha dem i hodet. Hendes jevnlige fornøielse var at stikke haanden ind paa kroppen og hente frem lus til Wiik, som ikke satte den ringeste pris paa opmerksomheden. Da han en dag blev kaldt paa dæk og kom ned igjen efter nogen minutters fravær, havde Navja «grepet pennen» og svinet til hele hans hovedbokside med alle de sirlige talrækker. Hun var meget stolt over sin gjerning, men overraskedes av en flom av skjeldsord. Man kunde dog aldrig for alvor bli sint paa Navja, og hun fik snart ogsaa Wiiks tilgivelse. Som syerske var hun makeløs flink, og hun gjorde alle mine fine skind om til klær. Av mine bjørneskind lavet hun bukser, og av mine lækre renskind anorakker. For hvert plagg, hun fik færdig, fik hun en eller anden liten gjenstand i betaling. Høist i kurs hos hende som hos damerne overhovedet stod vort emaljerte bliktøi. Likesaa porcellæns– og stentøisaker. De sværmet for den hvite farve. Hjemme i hytterne kunde de sitte timevis og slikke og polere paa disse husgeraad.

303Smaagutterne havde nu tat sin plads igjen som ifjor ute paa isen, hvor de fisket smaatorsk. Jeg gjorde ret som det var en liten runde iblandt dem for at se paa og kunde da ikke dy mig for undertiden at be om at faa laane snøret og prøve fiskelykken. Dette syntes de var umaadelig interessant og latterlig. De kunde ikke tænke sig en voksen mand frivillig fiske smaatorsk!

2den juni begyndte vi at rive ned variationshuset. Lund og Hansen utførte dette arbeide, og med eskimoernes hjælp gik det raskt fra haanden.

Ved min avreise fra Deutsche Seewarte gav professor Neumayer mig et fotografi, som jeg lovet ham at nedlægge saa nær den magnetiske pol som mulig. Paa min slædetur til polen vaaren 1904 havde jeg fotografiet med mig, men fandt da intet bekvemt sted at lægge det ned paa. Eskimoerne vilde ved første leilighed plyndret alt, hvad vi grov ned, hvis vi merket det ut paa nogen vis. Jeg tok det derfor med mig for at grave det ned paa den plet, hvor vi havde nedlagt vort væsentligste arbeide – under variationshuset. Da huset nu var fjernet, og eskimoerne havde rotet tomten igjennem, benyttet jeg et øieblik, da der ingen var tilstede, og grov det ned. Paa fotografiets bakside havde jeg skrevet: – «I dyp taknemlighed og ærbødig erindring nedlægger jeg dette fotografi paa Neumayers Halvø. Gjøaekspeditionen 7de aug. 1905. Roald Amundsen.» Det blev lagt ind i en flat blikkasse og nedgravet under det cementerte underlag av sten, hvorpaa registreringsinstrumentet havde havt sin plads. Derpaa tilkastedes det med sand. En langstrakt jordhaug i form efter huset vil merke det sted, hvor Gjøaekspeditionen i 19 maaneder havde sine selvregistrerende instrumenter. Skulde en fremtidig ekspedition komme til dette sted og ønske at opsætte sine instrumenter paa nøiagtig samme plads som vi, vil denne boks være den til veiledning. Husets beliggenhed blev senere tillike paa det 304nøiagtigste bestemt av løitnant Hansen ved maalinger. Paa det sted, hvor vi havde havt vort observatorium for de absolute magnetiske maalinger, blev der midt under instrumentstativet, som havde havt samme plads hele tiden, nedgravet en gul kalksten, 1 fot lang og ½ fot bred og merket med et indhugget G paa overflaten. Denne sten vil altid ved litt sokning kunne findes. Havde vi reist en varde paa stedet, vilde maaske eskimoerne ha respektert den i nogen aar, men saa vilde den uvægerlig blit revet overende.

Da alt var kommet ombord, gjaldt det at faa skuten fin at se til. Det kunde jo hænde, at vi iaar traf folk, og da skulde de ikke komme og si, at vi stelte stygt med skuterne vore i Norge. Gjøa blev derfor malet og oljet overalt. Likesaa alle vore baater, og saaledes blev den likesaa fin som den dag den forlot verftet. Alle deltok ivrig i dette arbeide. Ristvedt og Lund havde endog arbeidet en likefrem elegant faldrepstrap, av jern og træ; den vakte stor opmerksomhed, da vi kom til San Francisco.

– Ingen skal se, at vi har vintret i to aar lel!

En av disse junidage kom jeg hen til leiren til eskimoerne og saa da en av dem sitte og spise med en av vore bordkniver. Jeg tok den straks fra ham og spurte, hvor han havde den fra. Jo, det var da en present fra Talurnakto. Jeg kaldte øieblikkelig synderen til mig, og han tilstod med det samme. Kniven var tilfældigvis blit kastet overbord – og saa havde han nappet den. Han prøvet imidlertid ikke paa at gjøre sig uskyldig, og uagtet forbrydelsen overhovedet ikke var stor, forbød jeg ham dog for eksemplets skyld adgang til skibet paa 8 dage. Han gik og overholdt forbudet paa det strengeste. Da tiden var omme, kom han like smilende og fornøiet tilbake.

Vi begyndte nu sterkt at vente paa slædeekspeditionens tilbakekomst. Da de ikke var vendt tilbake efter de første 3057 ukers forløp, sluttet jeg mig til, at de havde fundet depotet paa Kap Crozier i orden. Men selv hermed skulde de være hjemme 16de juni. Mange eskimoer var nylig kommet over helt fra Ogluli, men ingen havde sét noget til dem. Jeg begyndte saa smaat at bli ængstelig. Siden eskimoerne var kommet tilstede i saa stort antal, havde vi begyndt at gaa nattevakt. Jeg paala da vakten at holde skarp utsigt og straks purre mig, om noget saas, som kunde være tegn til vore slædefarere.

Den 24de, Sankt Hans dag, skulde vi holde fridag. Vi havde henlagt bededagen til denne datum. Og dagen blev en dobbelt fest. Kl. 6½ om morgenen kom Lund, som havde vakt, ned og purret mig:

– Nu har vi kara vore!

Jeg var ikke sen om at komme i klærne. Det var en herlig morgen, blikkende stilt og med stikkende sol. Ute ved Framnesodden kom ganske rigtig vore to kamerater. Jeg kan vanskelig si, hvor gla og lettet jeg blev ved at se dem. Og det traktement, de gav hundene, tydet langveis paa, at de havde sine gode kræfter i behold. Flaget kom op i en fart og sammen med det alle de andre ombord, og der blev høi feststemning. En «bedre» frokost blev anrettet, og ved denne fik vi straks det grøvste av reiseberetningen.

Turen havde beredt dem baade haardere og lettere arbeide, dog mest av det første. Depotet ved Kap Crozier var totalt ødelagt av bjørn, men det lykkedes dem allerede der at nedlægge fire ren. Overfarten over Victoriastrædet havde været yderst besværlig. Isen havde været vanskelig og opskruet, og enkelte dage havde de ikke rukket frem mere end 2–3 kvartmil. De maatte da for at faa alt frem gjentagne gange gjøre flere vendinger. Paa den andre siden av strædet traf de en ny eskimostamme, kiilnermiuneskimoerne fra Kobberminefloden. De var ute paa sælfangst. Mens 306disse eskimoer var næsten blottet for jern, var de meget bedre utstyret med træ end netchjillieskimoerne. Navnlig var deres buer og slæder langt bedre end disses. For spiker og smaakniver tiltusket de sig saa meget sælkjøt og spæk som de ønsket. De laa en dag over hos disse folk for at faa en hvile, som baade mennesker og dyr trængte haardt til efter det haarde slit i isen.

FEST.

FEST.

Derpaa fortsatte de sin reise videre langs Victoria Lands ukjendte østkyst. Landet var saa lavt og flatt, at det paa den meste del av kysten var vanskelig at skjelne fra isen. De kartla kysten, eftersom de kom frem. Sæl, ren og bjørn skjøt de jevnlig, saa de næsten til enhver tid havde overflod av proviant.

307Fredag 26de mai vendte de om efter at ha bygget en varde og en beretning var nedlagt i den paa det nordligste punkt, de naadde. Tilbakemarschen gik lettere og snarere, da de nu ingen maalinger havde at gjøre. Det av dr. Rae i Victoriastrædet observerede land blev paa hjemveien nøie undersøkt. Det viste sig at være en gruppe av en masse smaa øer, The Royal Geographical Society’s Islands. Disse blev saa godt som mulig kartlagt, hvilket senere viste sig at være av stor betydning for vor seilas videre. Oglulihavet mellem Amerika, Victoria Land og Kong Williams Land viste sig at være for en stor del opfyldt av øer og ikke rent og frit som efter det gamle kart. Dette var godt at vite, om man skulde komme dit en mørk nat.

Paa veien tilbake til Kap Crozier var de saa heldige at finde bedre is, saa de kom hurtigere frem. Med undtagelse av nogen saare hundepoter var alt i den bedste stand. Reisen havde tat 84 dage – med medbragt proviant for bare 50. Resultatet var udmerket, ja man maatte kalde det likefrem glimrende, naar man tok i betragtning de mange stygveirsdage, de havde havt, alle de omhyggelige maalinger samt endelig al den tid, de havde maattet anvende til jagt for at skaffe sig proviant.

Alt dette fik vi vite ved den første frokost. Forøvrig gik hjemkomstdagen i sus og dus.

Henimot slutten av juni fik vi det meget varmt, og landraaken begyndte at aapnes. Hvis det gik fremover paa denne maaten, kunde vi faa et likesaa fint isaar som i 1903. Landet var næsten helt snebart allerede, og myggen plaget os sterkt.

Ombord maatte vi nu indrette os paa flere maater anderledes, efterat Ristvedt og Wiik var flyttet fra land. Kahytten maatte nu løitnanten og jeg dele med dem. Da nu Wiik til stadighed var beskjæftiget med at utføre sine observationer, kunde kahytten ikke længere brukes som mørkerum. 308Et mørkerum maatte imidlertid løitnanten ha, og problemet drøftedes ivrig og med mangehaande forslag til løsning. Løitnant Hansen endte i et mørkerum, hvis egentlige og oprindelige bestemmelse jeg ikke nærmere skal omtale. Nød lærer naken kvinde at spinde. Proviantteltet var nu ledig, da al proviant var bragt ombord. Det benyttedes til forskjellig bruk, først som tørrerum for alle vore fugleskind, som blev ophængt derinde og under stadig gjennemtræk tørredes i en fart. Dernæst blev teltet brukt som kontor og badehus. Vort lille dampbad bragtes derned, og entréen blev sat saa lav, at den ikke skulde hindre nogen i at vaske sig. At tænde primus og slukke den igjen samt gjøre istand efter sig, det var alt, hvad der krævedes. Nogen badetjener fandtes ikke. Vi opsatte ogsaa nogen lange bord, hvorpaa vi bredte ut vore observationsbøker og magnetiske kurver til en sidste gjennemgaaelse samt luftning, før de endelig blev loddet ned.

LØITNANT HANSEN SOM FOTOGRAF.

LØITNANT HANSEN SOM FOTOGRAF.

Uglen, Umiktuallu og Nulieiu reiste den 2den juni med sine familier vestover til Kamiglu i nærheden av Eta-øen i Simpson-strædet for at drive renjagt. Jeg avtalte med dem, at vi skulde stoppe med skibet, naar vi passerte der, for at ta ombord renstekerne. Vi sendte med dem en lang stang med et flag, som de skulde reise op, saa vi lettere kunde se, hvor de var.

Jeg havde længe lovet Lindstrøm, at han skulde faa sig nogen dages ferie for at komme ut og undersøke landet det mystiske indre. Eskimoerne havde talt saa meget om en elv oppe mot nord, Kaa-aaga angi, som skulde være saa overvældende fuld av laks. Flere familier var reist derhen nu, og der indløp efterretninger fra dem om, at de fisket udmerket. Saa fæstet da Lindstrøms hu sig til Kaa-aaga angi («den store flod»), og hans længsler gik sterkere og sterkere ut av byssen og til denne flod. Endelig den 4de juli havde han sin ekspedition istand. Den bestod av ham selv og 309Talurnakto som næstkommanderende. Den var forlængst av de andre døpt «Ekspeditionen til utforskning av Kong Williams Lands indre». Jeg prøvet i det længste at bevare mit fulde alvor likeoverfor denne ekspedition. Lindstrøm havde jo virkelig ogsaa til formaal at forøke sine zoologiske samlinger, og de andre kamerater drev et forfærdelig gjøn med ham. Men det var ikke mulig at la være at le heller av disse to polarforskere, da de langsomt bevæget sig avsted bortover isen under en regn av mere og mindre høviske tilrop fra skuten. De var begge av nøiagtig samme façon, d. v. s. av den type, som blir høiest, naar den indtar liggende stilling, og de trillet nu ved siden av hinanden som 310to kugler. Dagen efter var Ristvedt og Wiik, som tilsammen kunde finde paa de utroligste skøierstreker, oppe i eskimoleiren og utsøgte sig et gaaeksemplar av samme type, en gut ved navn Tonnich. Denne trinde lille person blev utrustet med en forsyning av raatten hermetik og paalagt at gaa avsted, til han paatraf Lindstrøm og Talurnakto. Han fik med sig et langt, høitidelig brev til Lindstrøm, hvori man uttalte sin levende bekymring for «den store videnskabelige ekspedition», hvis leder han var, samt haapet om, at undsætningsekspeditionen under eskimoen Tonnich maatte finde de to dristige reisende i live og saaledes undsætte dem, før det var forsent. Da de den 9de juli vendte tilbake, blev de mottat med store ovationer og alskens forsmædelig opmerksomhed. Ekspeditionens utbytte bestod av 40 egg og nogen ærfugl. Den videnskabelige rapport var kort: Kaa-aaga angi var en elv av bredde som Nidelven ved Trondhjem. Dyre- og planteliv var rikest ved stationen!

Løitnant Hansen havde imidlertid været over paa Hertugen av Abruzzernes Pynt og bestemt dens beliggenhed. Men at gjøre slædeturer paa denne aarstid er ikke behagelig. Løitnanten kom dyvaat hjem.

I midten av juli kastet jeg mine eskimoklær og iførte mig atter min gamle klædedragt. Jeg havde da baaret eskimodragt uavbrutt i 20 maaneder og havt anledning til at danne mig en mening om dens brukbarhed. Til vinterbruk i disse egne er som tidligere omtalt de lette renskindsklær det bedste man kan ha, og de bør bæres løstsittende. Dog brukte jeg i den sværeste kulde og utover mot vaaren likesom eskimoerne et bredt belte av ren– eller ulveskind rundt maven for at holde luften borte fra dette følsomme punkt. Om sommeren derimot er renskinsklær ikke praktiske, da de blir gjennemvaate i regnveir. Jeg kom til det resultat, at om sommeren uldundertøi med sælskindstøi utenpaa var det hensigtsmæssigste. Paa føtterne bar jeg altid strømper 311av renskind med haarene ind; i strømpefoten sennegræs og utenpaa støvler av renskind med haarene ut. Med denne paaklædning kan føtterne ingen skade ta av nogetsomhelst. Sennegræsset trækker al fugtighed til sig. Naar man saa hver kveld tar græsset ut og tørrer det, vil der ikke bli stort igjen av fugtighed. Og vil man være helt sikker, vrænger man strømpen om natten.

I slutten av juli dannedes Ogchjoktus svømmeskole. Wiik og Ristvedt var lærere, Hansen og Lund elever. Ferskvandsdammen nær skuten blev benyttet som bassin, og her badet de hver kveld utover, saalænge varmen holdt sig i veiret. Temperaturen i vandet var helt oppe i 15 varmegrader – og det er jo ikke ilde i polaregnene. I begyndelsen bruktes svømmesæler, men eleverne var lærenemme, saa de snart kunde kastes. Undertiden kom eskimoerne op og saa paa dem. De var forvisset om, at kablunaerne var blit avsindige. Man skulde tro, at disse folk, som lever saa meget paa vandet, kunde svømme. Men nei, ikke én av dem kunde et eneste tak, faldt de i sjøen, sank de som stein. Vi havde senere et meget sørgelig bevis herpaa. Det er forresten en ikke ualmindelig iagttagelse dette, at folk som færdes paa sjøen, ikke kan svømme. Jeg nævner bare som eksempel vore egne hjemlige fiskere.

Det havde længe været bestemt, at vor tro ledsager Talurnakto skulde følge med skuten videre vestover, ja kanske endog være med os hjem. Og Talurnakto følte sig som halv kabluna og saa sine landsmænd over hodet; det var ikke hvilkensomhelst av dem, han nedlot sig til at tale med. Men da isen nu begyndte at tyndes og avreisens time nærmet sig, syntes Talurnakto at faa betænkeligheder. Han fik raptuser av tungsindighed og kunde sitte hele timer hen. I førstningen brydde jeg mig ikke om dette, – tænkte, det formodentlig var en eller anden kjærlighedssorg. Men saa pludselig en dag som han sat inde hos mig, stak han i at 312storgraate! Jeg skjønte jo nu, at der maatte være noget mere alvorlig i veien og spurte ham ut. Han hikstet og snufset noget ganske forfærdelig, og det varte længe, før jeg fik et fornuftig ord av ham. Endelig kom det: Han dristet sig ikke til at reise med os til «Kabluna nuna», de hvites land, da de vilde slaa ham ihjel. Det hjalp ikke, hvad jeg forsikret ham om, at vi var de rene engler, som bare vilde ham vel. Han lot sig ikke overbevise og pekte paa nogen av billederne fra boerkrigen. Jeg sa ham da endelig, at naar han ikke selv ønsket at reise med, saa hverken vilde eller kunde jeg tvinge ham til det. Herover blev han umaadelig lettet og satte op sit gamle glade smil. Han havde øiensynlig tænkt sig, at vi havde hals og haand over ham, ja eiet ham med hud og haar. Saaledes mistet ekspeditionen sin 8de deltager. Da jeg imidlertid ansaa det av betydning for os at ha med en eskimo paa den videre reise, kundgjorde jeg Talurnaktos plads ledig. Og kort efter meldte tykke Tonnich sig – han som havde ageret undsætningsekspedition for Lindstrøm. Han var synlig opfyldt av et brændende ønske om at se sydligere egne. Nu var ikke Tonnich akkurat den mand, jeg helst vilde ha; han var stor og tung, klodset og langsom i sine bevægelser. Men ingen anden meldte sig, og da han havde et selv for en eskimo at være usedvanlig godt humør og havde opført sig eksemplarisk, blev han antat. Det var et helt høitidelig øieblik, da Tonnich satte foten ombord som 8de mand. En pøs med vand, skrubber og saape ventet ham. At bli kabluna uten at passere en storvask var der ikke tale om. Wiik besørget renselsen oppe paa dækket, og da visste jeg, at den blev grundig gjort. Hans haar var blit klippet; nu blev det ogsaa kjæmmet og indsat med lusepulver. Da dette var gjort, blev han iført normalundertøi. Han trodde nu, at paaklædningen var fuldendt og vilde straks fremstille sig til inspektion. Det blev da gjort ham forstaaelig, at det ikke 313var den vanlige spaserdragt, og han fik paa sig en flunkende ny dres sydd av vadmel fra tugthuset hjemme. Ingen har nogensinde følt sig stoltere over sin paaklædning end Tonnich; han lo av fryd, trak og halte i klærne og beskuet sig selv paa alle kanter.

TONNICH.

TONNICH.

Nogen dage efter kom Talurnakto og etpar andre til os med ikke mindre end 70 pene laks, som veiet fra 3 til 5 kg. En var paa 8 kg. De var fanget ved Navjato og var ganske ferske. Dette var jo en herlig tilvekst til vor proviant for seilasen videre. Spørsmaalet var bare, hvordan vi bedst burde bevare dem. At spise salt laks hver dag vilde jo bli ensformig. Saa foreslog Lund, at han skulde røke dem. Røkelaks! Vi fik vand i mund ved tanken, og 314Lunds tilbud blev modtat med jubel. Han gik straks igang med «Ogchoktus røkeri». Endel tomtønder og kasser var alt, hvad han trængte. En flok eskimogutter blev engageret til at hente brændsel. Der vokste paa nogen steder en ganske liten lyngart, og denne blev gutterne sendt ut for at samle. De kom hjem med flere sækker fulde, og snart stod røken lystig tilveirs fra røkeriet. Det varte nu ikke længe, før den første prøvelaks var færdig og kunde serveres. Den overtraf vore dristigste forventninger. Røkelaksen var av fineste sort og kunde ikke været leveret bedre fra et førsteklasses røkeri hjemme.

Den 23de juli hændte et uheld, som kunde havt meget alvorlige følger. Det var søndag, og Lindstrøm skulde sætte middagsmaten over. Det gjaldt da at faa primusen i sving, og som han pleiet laa han paa knæ over apparatet for at faa bedre tak, mens han pumpet. Han havde da ansigtet helt ned mot brænderen. Da han saa omtrent var færdig og skulde slutte, sprang pludselig brænderen ut, og hele stasen røk mit i fjæset paa ham. Han havde aandsnærværelse nok til at gripe apparatet og kaste det ut. Det faldt forøvrig gjennem den aapenstaaende luke ret ned i rummet, men var da heldigvis tømt. De som befandt sig i agterkahytten hørte spektaklet og sprang ut. Det saa stygt ut, da luen slog ut av byssedøren. Men vi havde dengang vor vandslange liggende klar paa dæk, saa det var gjort i en haandvending at slukke. Kabyssen led saaledes ingen skade, det gik altsammen ut over den arme Lindstrøm. Jeg sat i forkahytten og snakket med Lund. Vi hørte nok noget spektakel, men ikke mere end der tit kunde være, naar gutterne tok ryggetak for eksempel. Men saa kom Lindstrøm farende ind, opsvulmet og rød i ansigtet, og det fór som et lyn gjennem mit hode, at det første slagsmaal havde fundet sted, og at Lindstrøm havde faat forfærdelig juling! Han var saa fortumlet, at det varte en stund, før han fik 315sagt: Det brænder! Lund og jeg fór ut, men da var alt slukket. Lindstrøms ansigt og hænder var sterkt medtat. Han blev smurt ind med eggolje. Smerterne gjorde ham rent sansesløs. Senere paa kvelden gav de sig dog noget, og løitnanten fik lagt bandager paa. Allerede dagen efter havde Lindstrøm sit gode humør igjen, men han saa fæl ut. Han saa ut som den mest fordrukne og forslaaede lazzaron og gik under navn av «Biffen». Det varte næsten 14 dage, før han havde sit gamle utseende.

Hansen maatte i denne tid overta kjøkkenstellet og skilte sig særdeles vel derfra. I brødbakning var han mesterkokkens overmand. Saken var, at det Hansen gjorde, det gjorde han grundig, og naar Hansen saaledes knadde brøddeig, da skedde det med et eftertryk, saa en kunde frygte baade for deig og traug. Men resultatet efter endt stekning blev da ogsaa det lækreste bakverk. Al Hansens matlagning gik desuten efter musik. Han stekte frikadeller efter «Vikingebalken» av «Frithjofs saga», som var hans eneste kilde, – karbonader efter «Isfarten»; blodpølser gik paa «Kong Rings død». Vi kunde saaledes helt inde paa land lytte os til menuen!

Løitnant Hansen og Talurnakto var en tur sammen til Pfefferelven, som laa ca. 20 kvartmil vestenfor paa Kong Williams Land, for at samle forsteninger. Landraaken var nu saa stor, at de kunde ro i en av prammene.

Den 28de juli var havnen for første gang isommer isfri. Ute i strædet saa vi, at det blaanet i isen, men nogen brist var der ikke endnu at øine i den. Den forrige sommer havde elvene været voldsomt store paa grund av den svære snemængde; iaar randt de jevnt og stille og øvet saaledes ikke nogen indflydelse paa isbrytningen. Vi maatte stole paa solstek og vind. Strøm var der heller ikke synderlig av. Vi havde da ogsaa længe det mest brændende solskin til hver dag, og utsigterne var noksaa lyse. Men i slutten 316av juli stoppet varmen for ikke at vende tilbake. Nu kom imidlertid vinden os tilhjælp. Natten til 31te juli blaaste der op en kuling, fra nordøst med stormbyger, og der faldt saa tæt slud, at hele landet laa hvitt. Da vi en tid allerede havde været noget urolige for vor avreise, gjætet vi denne nordøstvind i megen spænding. Den bedste del av sommeren var forbi, og nætterne – vor værste fiende under videreseilas – var begyndt at bli merkbare. Isen ute i Simpson-strædet havde hittil holdt sig usedvanlig rolig. Der var ingen raaker dannet, og isen saa likesaa kompakt og ugjennemtrængelig ut, som den havde gjort hele vinteren. Den blaalige farve var dog sikkert tegn paa, at der ikke skulde megen ydre kraft til for at bryte den op. Utenfor Ristvedtelven var det eneste sted, hvor der var aapent vand, som en bugt, der skar sig ind i isen. Og her kunde jo nok en storm faa tak og begynde brytningen for alvor.

Nordøsten gjorde da ogsaa i dagens løp underverker. Isen satte sørover, og store raaker aapnet sig i mange retninger.

GJØA I SOMMERDRAGT. - GJØA-HAVN, KONG WILLIAMS LAND.

GJØA I SOMMERDRAGT. – GJØA-HAVN, KONG WILLIAMS LAND.

317Vi var nu helt klar til at stikke tilsjøs. Med undtagelse av de meteorologiske instrumenter samt hundene, som skulde bli i land til sidste øieblik, havde vi alt ombord. Rummet var næsten fuldstuvet med alle vore samlinger. I storluken stod vore vigtigste saker. Først og fremst de to store gjenloddede jerntanker, hvori vi opbevarte alle vore observationer fra disse to aar. De var indrettet slik, at de kunde kastes paa sjøen og flyte. Begge var merket med skibets navn. Rundt om dem stod proviant for 14 dage, ammunition og andet utstyr pakket i smaakasser, færdig til at ta med, om vi blev nødt til at forlate skibet. Her havde ogsaa enhver av os sin sæk av vandtæt tøi tillikemed det tøi o. s. v., hver enkelt ønsket at ha med i et slikt tilfælde. Alle vore baater og seildukskajakker var i bedste orden og istand til at staa en tørn. Vi var forberedt paa at maatte lodde os frem paa vor vei, helt til vi kom ut paa den andre siden. Vi havde derfor gjort istand 3 haandlod og paa svineryggen opsat en patentrul, hvorover lodlinen løp med lethed. Vakterne havde vi paa forhaand inddelt slik: En mand ved roret, en i tønden, en i maskinen og en ved loddet. Vi dæksfolk maatte greie det slik, at tre av os var paa dæk, mens den fjerde fik sig en lur. Maskinisterne gjorde vakt om vakt. Kokken fik gi os en haandsrækning, naar han kunde.

Vi visste alle, at vi gik en strid tørn imøte. Men det udmerkede forhold, som den hele tid havde bestaat imellem os, gjorde os sterke i enighed og samhold, og skjønt bare syv mand var vi dog en flok, som der skulde adskillig til at kaste i bakken.

Fra «Axel Steens Haug» havde man den bedste utsigt vestover i strædet, og i de følgende 14 dage var jeg der oppe 2 á 3 gange daglig. Den 12te august fik vi atter frisk nordlig bris og vi skjønte, at skulde vi komme avsted, maatte det bli ved denne leilighed. Løitnant Hansen, Lund og jeg var oppe paa Steentoppen om morgenen. Isen, som hittil 318standhaftig havde holdt sig fast i Kong Williams Land langs kysten fra Booths Point og vestover, havde nu sluppet taket, og landraaken var aapen. Kl. 4 om eftermiddagen var vi deroppe igjen. Der laa endnu is omkring Toddøerne, men vi trodde at se aapent vand over paa den andre siden av dem.

Tiden var inde, og vi fik forsøke. Avgangen blev sat til kl. 3 den næste morgen. De sidste forberedelser blev gjort. Hundene blev hentet ombord og efter observationen kl. 9 om kvelden ogsaa de meteorologiske instrumenter.

Det var med en helt underlig følelse jeg gik ombord for sidste gang. Der var sandelig megen vemod blandet i min glæde over at komme avsted. Mine kamerater havde sørget for, at jeg forlot Gjøahavn med udelukkende gode minder. Vi havde aldrig havt kiv eller spektakel. Munter spøk, sang og latter er det, jeg hører for mit indre øre, naar jeg nu tænker tilbake paa denne lange tid. Og derfor følges disse mine tanker av en hjertelig tak til kameraterne – for dagene i Gjøahavn.


Boken er utgitt av bokselskap.no

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Nordvestpassagen

I 1903-07 ble Roald Amundsen den første som seilte Nordvestpassasjen, sjøruten mellom Atlanterhavet og Stillehavet. Båten het «Gjøa», og Amundsen og mannskapet på seks brukte nærmere fire år på turen (inkludert tre overvintringer).

I Nordvestpassagen forteller Amundsen om livet ombord, om det vitenskapelige arbeidet og om menneskene de ble kjent med. De tilbrakte to år på sørsiden av King William Land. Bukta fikk navnet Gjøahavn. I to måneder våren 1904 reiste Amundsen og Peder Ristvedt ca. 750 km med hundeslede og fastslo den magnetiske polens beliggenhet.

Boken inneholder i underkant av 150 illustrasjoner.

Se faksimiler av 1. utgave fra 1907 (nb.no)

Les mer..

Om Roald Amundsen

Roald Amundsen var polarforsker og ekspedisjonsleder. I 1903-07 var han den første som seilte Nordvestpassasjen, sjøruten mellom Atlanterhavet og Stillehavet. Båten het «Gjøa», og Amundsen og mannskapet brukte nærmere fire år på turen (inkludert tre overvintringer). I 1911 ledet han den første ekspedisjonen som nådde det geografiske Sydpolpunktet.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.