Nordvestpassagen

av Roald Amundsen

INDLEDNING

Fra vor kulturs morgen, da de fønikiske seilere famlet sig langs efter Middelhavets kyster, og til den dag idag har søkende mænd stævnet frem over ukjendte have og gjennem dunkle skoger. Stundom langsomt og med hundredaars stans; stundom med kjæmpesteg, som da Amerikas opdagelse og de store verdensomseilinger løste selve jordkuglen fri av uvidenheds og fordommes taake.

Vi vet alle, at mange opdagelsesreisende har været drevet frem av en higen efter rigdomme, der tænktes at vente dem i ukjendte land og farvand; ja om de fleste ekspeditioner og reiser gjælder det, at de neppe vilde være kommet istand uten paa grundlag av materielle formaal og forventninger.

Over sagaen om den forskning, som har lagt sin vei mot den evige is under polerne, hviler der imidlertid fra alle aar saa sin egen høie og rene glans – av de hvite snemarker og av sælsomme himmelsyn, men ogsaa av sand og ubesmittet idealitet. Naar man undtar de rene fangstekspeditioner (til hvilke forøvrig polarforskningen staar i en meget betydelig taknemmelighedsgjæld), kan man vel trygt gaa ut fra, at selv den mest overspændte fantast aldrig har 2lagt veien ind i polarisen i haap om der at finde «guld og grønne skove».

I videnskabens sold er de utført de utallige og uavladelige stormløp mot vel den værste bøig, som nogensinde har lagt sig paatverke for den menneskelige forskertrang – den tusen– og atter tusenaarige is i bred og kompakt mur om Nordpolens hemmeligheder.

Og trods al tragisk skjæbne og mismodig venden-tilbake med uforrettet sak er angrepene idelig og idelig fornyet og fornyes den dag idag. Og denne ihærdige utholdenhed har om ikke undertvunget bøigen, saa dog tvunget den til at aapne gløt og glimt langt ind i hemmelighederne.

En vældig revne i ismuren blev slaat, da Nordenskjöld fuldførte Nordøst-passagen og rev Asiens fastlande løs av bøigens grep. Allerede en menneskealder før havde Franklin og Franklin-ekspeditionerne bragt hjem vissheden om en strime aapent hav langs hele randen av Nordamerikas kyst; og mangfoldige er de andre revner, slaat av modige og geniale polarfarere, som har søkt at fri verden ut av gaatemørket der nord, – og dyrt er der ofret derpaa.

Navnlig paa Nordvest-passagen.

Vel ingen polarisens tragedie har grepet menneskene saa dypt som Franklins og hans mænds. Grepet dem til sorg, men ogsaa til forbitret gjenoptagelse av deres kamp. Man visste, at der var en sjøvei nordenom Amerika; men man visste ikke, om denne var passabel for skibe, og ingen havde endnu seilet igjennem. Dette uløste spørsmaal gav ingen fred, navnlig ikke for den, der fra sin barndom med al sin sjæl havde været betat av Franklin-ekspeditionens store drama.

Likesom «Vega» seilte den hele passage mot øst, saaledes var kundskapen om hin strime aapent hav mot vest ikke tilstrækkelig, før den var tegnet den hele vei gjennem havet av en og selvsamme skibskjøl.

3Og saa blev vesle «Gjøa» det skib, i hvis lod dette faldt!

Det havde hun ikke drømt om, da hun byggedes til sildeskute i Rosendal i Hardanger. Skjønt der nok kan drømmes derinde i fjordene!

Heller ikke havde han drømt slikt, hendes vordende skipper, da fortællingerne om John Franklin første gang fanget hans 8–9-aarige fantasi. Skjønt der nok kan drømmes i en guttefantasi!


Den 30te mai 1889 blev visselig en merkedag i mangen norsk ungguts liv. Den blev det ialfald i mit. Det var den dag, Fridtjof Nansen kom hjem fra sin Grønlandsfærd. Den unge, norske skiløper kom opover Kristianiafjorden paa den solblanke dag med glans om sin ranke skikkelse av al verdens undren over daaden, han havde fuldført, «galmandsverket», det ugjørlige! Maidagen holdt sin skjønneste vaarfest i fjorden, byen holdt fest, folket holdt fest….. Jeg gik den dag mellem flag og hurrarop med bankende blod og alle mine aarlange guttedrømme vakt til stormende liv. Og for første gang hvisket det klart og bævende i min lønlige tanke: Om du kunde gjøre Nordvestpassagen!

Saa kom 1893. Og Nansen drog ut paany.

Og jeg syntes, jeg maatte faa være med!

Men jeg var for ung. Og min mor bad mig bli hjemme –og bli ved med mine studier. Og jeg blev.

Saa døde mor. En kort tid kjæmpet min kjærlighed til hende for, at jeg skulde bli hendes ønske tro. Men saa brast det. Intet baand kunde binde min trang til at følge mine gamle og mine eneste længslers maal. Jeg kastet studierne overbord og besluttet at gaa igang med det lange, forberedende selvarbeide, jeg havde foran mig – for at bli polarforsker.

4I 1894 gik jeg som jungmand ut med gamle «Magdalena» av Tønsberg paa sælfangst i Ishavet. Det blev mit første møte med isen – og jeg likte den! Tiden gik, og min utdannelse skred frem. I 1897–99 fulgte jeg som styrmand med den belgiske antarktiske ekspedition under Adrien de Gerlach’s ledelse – mot de sydlige isegne. Og under denne reise modnedes min plan: Jeg vilde forbinde min barndomsdrøm om Nordvestpassagen med det i og for sig videnskabelig langt vigtigere maal: At fastslaa den magnetiske nordpols nuværende beliggenhed.

Straks jeg kom hjem, betrodde jeg min plan til min ven, underbestyrer ved det meteorologiske institut Aksel S. Steen. Jeg visste jo ikke selv, om de maal, jeg havde sat mig, havde tilstrækkelig betydning. Han overbeviste mig snart om, at de havde. Med introduktionskort fra Steen reiste jeg til Hamburg for at forelægge min plan for samtidens største autoritet paa jordmagnetismens omraade, nemlig geheimeraad, professor dr. G. von Neumayer, dengang direktør for Deutsche Seewarte. Eftersom jeg utviklet min plan, steg den elskværdige gamle herres interesse, indtil han tilslut likefrem straalet av henrykkelse. Og under hans personlige ledelse fik jeg en tid lang undervisning ved Deutsche Seewarte.

Men saa kom endelig den store dag, da planen skulde fremlægges for Fridtjof Nansen.

Jeg tror, det er Mark Twain, som fortæller om en person, som var saa liten, at han maatte gaa to gange gjennem døren, før man kunde se ham. Men denne mands ubetydelighed var intet mot den, jeg følte den morgen, jeg stod i Nansens villa paa Lysaker og banket paa døren til hans arbeidsværelse.

– Kom ind! lød det derindenfor. Og saa stod jeg ansigt til ansigt med den mand, der i en række av aar havde staat for mig som noget nær sagt overmenneskelig; den 5mand, som havde utført bedrifter, som fik hver fiber i mig til at sitre.

Fra dette tidspunkt regner jeg Gjøaekspeditionens virkelige tilblivelse –: Nansen havde git mine planer sit bifald.

Men hermed var jo ikke alt gjort. Til en polarekspedition trænges der – penger. Og av dem havde jeg desværre ikke mange. Det, jeg eiet og havde, var netop tilstrækkelig til fartøi og videnskabelige instrumenter. Og saa var der da ikke andet for end at gaa paa vandring rundt til alle, som kunde tænkes at være interesseret i foretagendet. Det var en spidsrotgang, som jeg nødig gjør omigjen! Jeg har mange lyse og gode minder fra denne tid – om mænd, som opmuntret mig og gav mig al den støtte, de kunde. Men jeg har ogsaa andre minder, – om folk, der mente sig adskillig klokere end sine medskabninger og at ha ret til at dadle og laste alt, hvad andre foretok sig eller vilde foreta sig – – – men la de mørke minder fare og la os kun dvæle ved de lyse. Professor Nansen var paa dette som paa alle andre omraader utrættelig. Ogsaa mine tre brødre hjalp mig mangen god gang med dette tunge arbeide.

De videnskabelige instrumenter var det første, jeg anskaffet mig. Saa kom turen til fartøiet.

Valget faldt paa en i Tromsø hjemmehørende jagt «Gjøa». Den var bygget i 1872, som allerede nævnt, i Rosendal i Hardanger. Eieren var skipper Asbjørn Sexe fra Haugesund. Efterat den i mange aar havde været anvendt i sildefart langs kysten, blev den i 80-aarene solgt til kaptein H. C. Johannesen paa Tromsø og fór nu paa Ishavet i en række av aar. Her blev den ikke sparet og havde gang paa gang anledning til at vise sig som en ualmindelig godt bygget skute.

Da jeg i 1901 havde kjøbt Gjøa, lot jeg den utruste for en sommertur i Ishavet – for at prøve den og for at lære at manøvrere den. Jeg havde før den tid aldrig været 7ombord paa en jagt og stod ganske fremmed for behandlingen av et slikt litet fartøi.

GJØAS DÆK.

GJØAS DÆK.

Turen faldt ut til min største tilfredshed, og Gjøa viste sig at klare alle forhold paa udmerket vis. Imidlertid var det naturligvis nødvendig at foreta endel forbedringer, inden den tok fat paa sin forestaaende langfart. Paa Tromsø skibsverft blev det meste av dette arbeide utført, og jeg skylder verftet min største anerkjendelse for den usedvanlig samvittighedsfulde maate, hvorpaa alt blev gjort.

I mai 1902 heiste Gjøa sit flag og sa sin mangeaarige hjemstavn Tromsø farvel. I Trondhjem stoppet jeg for ved Isidor Nielsens mekaniske verksted der at faa utført alt nødvendig jernarbeide ombord. Petroleumstanker blev bygget efter skutens form. Vor lille motor – 13 h. k. av typen «Dan» – blev med en whinch sat i forbindelse med alt, hvad der kunde drives ved dens hjælp – letvindt og praktisk i alle dele. Motoren blev vort kjælebarn ombord. Naar den ikke gik, var det som vi mistet en god kamerat. Jeg kan trygt si, at vi for en meget væsentlig del har vor ypperlige lille maskine at takke for vor heldige gjennemseiling av Nordvestpassagen.

Vaaren 1903 la Gjøa til ved Framnes brygge i Kristiania for at ta ombord alt utstyr og proviant. De store, ensartet byggede proviantkasser stuvedes som byggeklodser i sin æske. Saa fint blev dette gjort, at vi ombord i vesle Gjøa fik plads for mat og utrustning forøvrig for 5 aar!

I det overmaade vigtige arbeide med provianteringen havde jeg uvurderlig hjælp av hr. professor Sofus Torup. Al vor hermetik, som blev færdig i oktober 1902, blev av ham prøvet og undersøkt. Al vor pemmikan for saavel mennesker som hunder tilvirkedes av sergeant Peder Ristvedt under professor Torups tilsyn. Likeledes fiskemel.

Saa laa da i mai 1903 Gjøa færdig til avgang og alle deltagere samlet.

DELTAGERNE I GJØA-FERDEN. ANTON LUND. HELMER HANSEN. GODFRED HANSEN. ROALD AMUNDSEN. PEDER RISTVEDT. GUSTAV JUEL WIIK. ADOLF HENRIK LINDSTRØM.

DELTAGERNE I GJØA-FERDEN. ANTON LUND. HELMER HANSEN. GODFRED HANSEN. ROALD AMUNDSEN. PEDER RISTVEDT. GUSTAV JUEL WIIK. ADOLF HENRIK LINDSTRØM.

9Disse var:

1. Premierløitnant Godfred Hansen, født i Kjøbenhavn 1876. Han var ekspeditionens næstkommanderende. I sin tjenestetid i den danske marine havde han gjort flere togter til Island og Færøerne og interesserte sig varmt for polarforskning. Han var navigatør, astronom, geolog og fotograf.

2. Anton Lund, første styrmand, født paa Tromsø 1864. Han havde i mange aar faret som skipper og harpunér paa Ishavet.

3. Peder Ristvedt, født i Sandsvær 1873, deltok som assistent paa min prøvetur med Gjøa i 1901. Han var vor meteorolog og førstemaskinist.

4. Helmer Hansen, andenstyrmand ombord, var født i Vesteraalen i 1870 og havde i mange aar faret paa Ishavet.

5. Gustav Juel Wiik var født paa Horten 1878. Han fik sin utdannelse ved det magnetiske observatorium i Potsdam og var min medhjælper ved de magnetiske observationer. Han var 2den maskinist.

6. Adolf Henrik Lindstrøm, født i Hammerfest 1865, var ekspeditionens kok. Han havde deltat som kok i den, anden «Fram»-ekspedition.


Endnu en stund havde vi pengesorger. Først i juni var alt ordnet, og vi kunde gaa ombord paa vor lille skute og begynde færden med Gjøa for, følgende i vore forgjængeres spor, at ta fat paa vor opgave i den menneskelige videns tjeneste.


Boken er utgitt av bokselskap.no

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Nordvestpassagen

I 1903-07 ble Roald Amundsen den første som seilte Nordvestpassasjen, sjøruten mellom Atlanterhavet og Stillehavet. Båten het «Gjøa», og Amundsen og mannskapet på seks brukte nærmere fire år på turen (inkludert tre overvintringer).

I Nordvestpassagen forteller Amundsen om livet ombord, om det vitenskapelige arbeidet og om menneskene de ble kjent med. De tilbrakte to år på sørsiden av King William Land. Bukta fikk navnet Gjøahavn. I to måneder våren 1904 reiste Amundsen og Peder Ristvedt ca. 750 km med hundeslede og fastslo den magnetiske polens beliggenhet.

Boken inneholder i underkant av 150 illustrasjoner.

Se faksimiler av 1. utgave fra 1907 (nb.no)

Les mer..

Om Roald Amundsen

Roald Amundsen var polarforsker og ekspedisjonsleder. I 1903-07 var han den første som seilte Nordvestpassasjen, sjøruten mellom Atlanterhavet og Stillehavet. Båten het «Gjøa», og Amundsen og mannskapet brukte nærmere fire år på turen (inkludert tre overvintringer). I 1911 ledet han den første ekspedisjonen som nådde det geografiske Sydpolpunktet.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.