Nordvestpassagen

av Roald Amundsen

MED ESKIMOER OG INDIANERE. PAA SKI OG SNESKO GJENNEM KANADA OG ALASKA

397Da jeg 21de oktober 1905 om eftermiddagen kom til Herscheløen, var endnu ikke alt istand til den forestaaende postreise. Kapteinerne havde bedt mig komme nogen dage før, forat jeg kunde være med og se paa utrustningen og drøfte ruten med mine ledsagere. Jeg gik som før ombord i «Alexander» og blev mottat med vanlig gjestfrihed.

Kaptein Mogg skulde med sørover og havde av de andre kapteiner faat anmodning om at ha overopsyn med postforsendelsen. Han var med andre ord ekspeditionens leder. Jeg var indbuden til at følge med som gjest. Kaptein Mogg var gammel ishavsfarer og havde ogsaa gjort slædeekspeditioner tillands. Skjønt det vistnok nu var noksaa mange aar siden sidst. Han la den største iver for dagen og arbeidet svært med utrustningen. Jeg hvade medbrakt endel saker fra Gjøa, men kaptein Mogg vilde paa ingen maate indrømme det praktiske i at ta dem med. Som gjest kunde jeg jo ikke trænge mig paa, og jeg besluttet da at æte al min kritik i mig og ganske overgi mig til lederens 398erfaring. Der var bare en boks med pemmikan paa 6 kg., som jeg vred mig noget ved at sende tilbake likesom ved kaptein Moggs benegtelse av, at pemmikan er den bedste slædeproviant, man kan faa. Jeg gav mig dog ogsaa her, da kapteinen rent ut la min gode pemmikan for hat. Det var jo bedst ikke at begynde turen med uenighed. Til mine fem hunder havde jeg pemmikan og fiskemel med for vel en maaned. Mogg havde til sine syv tørfisk. Men det viste sig allerede nu, at av dette stof kunde han ikke fragte nok med sig. Da vi imidlertid paaregnet at være fremme hos indianerne paa 3 uker, fandt vi, at vi ved at fóre vore hunder under ett dog tilsammen nok vilde klare det med nogen avknapning i ransonerne. Vor egen proviant bestod av: bønner og flesk, der var kokt sammen og frosset og opstykket i passende smaa portioner, hvetekjæks, ris, sukker, 399smør, te, kaffe, chokolade, melk, fikener, rosiner og specerier. Dette var jo en meget rikholdigere proviantliste, end jeg var vant til. Men jeg havde dog mine tvil, om dens mangfoldighed vilde maale sig i soliditet med den enklere, vi havde brukt paa vore slædeturer. Vi medbragte desuten telt og teltstænger, ovn, lampe, soveposer og meget andet rart. Da vi ikke vilde faa bruk for slæderne ret længe, idet vi i den løse, dype sne i fjeldene maatte gaa over til taboggan, den kanadiske skogslæde, surret vi to slike paa vore læs. Tabogganen er formet som en 12 fot lang ski, 6 gange saa bred som en almindelig ski og med en dygtig bøi. Det var første gang jeg saa dette fremkomstmiddel, og jeg var spændt paa, hvordan det vilde arte sig i bruk.

ROALD AMUNDSEN VED AVGANGEN FRA EAGLE CITY 1906.

ROALD AMUNDSEN VED AVGANGEN FRA EAGLE CITY 1906.

Den 23de om kvelden var alt klart til avreisen, og hvalfangerflaatens omfangsrike post anbragt under laas og lukke paa Moggs slæde. Eskimoerne og Mogg bar skindklær som de derværende eskimoer; jeg var i netchjillidragt. Manni klaget efter den lange og noksaa anstrengende tur fra King Point til Herscheløen over smerter i begge ben og bad om at faa lov til at vende tilbake til Gjøa. Jeg vilde ikke ha ham med mot hans vilje og fik plads for ham med en slæde, som skulde reise til King Point næste dag.

Den sidste kveld samledes vi alle i «Alexanders» kahyt. Kaptein William Mogg, vor leder, var en mand med et mægtig svært legeme, litet hode og smaa, tynde ben. Han gjorde altid indtryk, naar han bevæget sig, av at trille avgaarde med trippende fart. Han var engelsk av fødsel, men kom meget tidlig hjemmefra for at ende i hvalfangerfarten. Eskimoen Jimmi bevarte under samværet paa Herscheløen det særdeles gunstige indtryk, jeg havde faat av ham ved vort første møte paa isen. Jeg havde tænkt mig Jimmi’s kone som en rigtig ung og henrivende skabning. Men Kappa saa mere ut som hans mor end som hans kone. Kappa var kommet med en hvalfanger fra Kotzebuesund 400til Herschel og havde her møtt Jimmi, der var kagmallik. De var lovlig viet disse to, baade paa Herscheløen og i Fort Yukon, saa der blev det nok vanskelig at faa skilsmisse istand. Kappa saa ut som en høisaate i sine skindklær med overtræk av kaliko. Jeg anslog hende til over de 40, men hun var i virkeligheden ikke litet yngre. Vi kom i det bedste venskapsforhold til hinanden, og jeg betragtet nærmest Kappa som en ældre tante.

JIMMI, DELTAGER I POSTEKSPEDITIONEN.

JIMMI, DELTAGER I POSTEKSPEDITIONEN.

Kl. 9 om morgenen den 24de oktober stod vi alle færdige til avreise. En mængde av mandskaperne paa hvalfangerne var møtt op for at se postens avgang. Der blaaste en liten kuling fra nordøst med -20°, men da vi skulde i sydvestlig retning, generte den os ikke stort. I susende fart bar det ut paa det jevne snedække over isen. Jeg havde fem vel indkjørte hunder foran min slæde, som ogsaa var betydelig lettere end den anden. Følgelig kom jeg foran. Den anden slæde var forspændt med 7 hunder, hvorav ikke alle var like gode. De var heller ikke indkjørt sammen og voldte kjørerne Jimmi og Kappa adskillig bryderi. Mogg var anbragt paa min slæde. Hundekjøringen her foregaar paa den maate, at føreren springer foran forspandet og viser vei.

401Vi fulgte først øens østside indtil det sydøstlige hjørne. Her satte vi over det smale sund og ind paa selve fastlandet. Sneen havde endnu ikke jevnet marken, saa græsdotterne ofte var iveien. Jeg spændte imidlertid skiene paa, og da var alle sorger slukket. De andre brukte snesko. Sneskoene her i Alaska er smalere end de brede kanadiske og har dertil bøiet spids, til stor hjælp under gangen. Jeg lærte aldrig at gaa skikkelig paa de kanadiske snesko; paa disse bevæget jeg mig med lethed.

KAPPA, DELTAGER I POSTEKSPEDITIONEN.

KAPPA, DELTAGER I POSTEKSPEDITIONEN.

Vi skulde først opover en drøi aas, og uvante som vi endnu var gik det stridt for os alle. Endelig var vi oppe, og saa gik det jo lettere nedover paa den andre siden. Ved foten av unnabakken kom vi ned paa Herscheløflodens frosne leie. Denne flod skulde vi nu følge i hele dens løp. Dens delta herute var et kaos av sandbanker og grushauger og meget vanskelig at hitte rede i. Men baade Jimmi og Mogg var godt kjendt i trakten, hvor de havde været paa mangfoldige jagtturer efter ren. Dette var ogsaa 402et av de ypperste felter for renjagt og tusender og atter tusender av fældede dyr var herfra i aarenes løp blit fragtet ned til sjøen til hvalfangerne. Nu iaar vilde jagten bli hidsigere end vanlig, da saa mange daarlig forsynede skibe overvintret. Længere sørpaa blev elveleiet klarere og bestemtere. Mange steder var isen blank, og ret som det var stak der grundinger op i veien for os. Dette føre ødela mine slædemeier. I mangel av andet materiale havde vi maattet beslaa meierne med galvaniseret jern, og dette viste sig nu endnu kleinere, end jeg havde ventet. Det blev ganske flænget op, saa fliserne strittet imot og sinket farten for hundene. Jeg forsøkte at rette paa dette ved at glatte meiene med en sten, men da der ikke var langt igjen til hvilepladsen, opsatte jeg dette arbeide og prøvet saa godt som mulig at holde trop med de andre, som havde sine beslag i den bedste orden. Kl. 4 ½ om eftermiddagen naadde vi den banke i elven, som Jimmi havde bestemt til vor første leirplads, fordi han visste, at der her altid var rækved at finde. Den første dag av en slædetur er altid anstrengende, og vi længtet efter hvilen. For at faa de nødvendige forberedelser fort fra haanden fordelte vi arbeidet slik, at Jimmi og Kappa overtok opsætningen av teltet assisteret av Mogg, som tok alt nødvendig frem av slæderne, mens jeg sanket ved. Det var den kveld et let arbeide, da smaaved laa som færdighugget over hele banken. Det skulde ikke altid bli saa let at samle ved for kvelden.

POSTEKSPEDITIONENS TELT

POSTEKSPEDITIONENS TELT

Da jeg var færdig, sluttet jeg mig til de andre for at assistere med teltopsætningen, som her foregik efter en mig ukjendt metode og konstruktion. Deres telt bestod av duken og –18 teltstænger! Pladsen ryddiggjøres først saavidt mulig for sneen, der lægges i mur rundt teltet. Saa stikkes stokkene ned. De er nærmest at kalde for tykke vidjekvister og er bøiet til en halvbue. 12 av stokkene sættes imot hinanden paa teltets langside og 6 paa tversiden. 403Naar de er nedstukket, bøies de og surres sammen, saa hvert par danner en hel bue. Saa strækkes duken over, og teltet er færdig i form av en høisaate eller iglu. En eneste fordel har dette telt, idet man kan bøie stængerne høiere eller lavere sammen, saa det kan indrettes efter veiret og staa sig i alslags vind. Men i alle andre henseender er det yderst upraktisk paa en reise som vor. Først og fremst tar det en altfor lang tid at sætte disse telter op. Dernæst maa man bruke bare hænder, naar man arbeider med alle de mangfoldige surringer, som kræves. Teltets indre blir aldrig saa høit, at man kan rette sig. Vort var aldrig over 4½ fot. Nu, det vænnet vi os jo til i længden. Men saa var det transporten. Det kan hænde, at et helt sydd telt var noget vanskeligere at pakke end denne slette duk, – dette er dog tvilsomt nok. Men saa de 18 stænger! Som alle strittet tilveirs med bøien op, og som, naar de endelig var pakket paa slæden med megen møie, gjorde denne om 404til et pindsvin, som uavladelig hegtet sig fast underveis. Jimmi var en stille mand, men hvergang han holdt paa at pakke disse 18 teltstokker, bandte han paa eskimoisk og engelsk, saa det lyste av ham. Et almindelig 3-stængers mønetelt var langt at foretrække for dette paddetelt. Paa en landreise finder man desuten med lethed en dalsænkning eller andet læ for vinden, og dermed ophæves betydningen av paddeteltets eneste paaviselige fordel.

Jimmi og Kappa havde imidlertid lang øvelse og fik teltet reist i forholdsvis kort tid. Mogg uttok av slæden, hvad der trængtes til kveldsmat og til natten, og Kappa ordnet i teltet, mens Jimmi gjorde ild. Mogg var aftens kok. Imens knasket vi alle paa tørre fikener, hvorav vi hver fik os en næve fuld, og som smakte fortrinlig i ventetiden. Da hundene var fóret og slæderne forsvarlig surret for natten, banket vi sneen av klærne og gik ind. Pladsen var liten. Jeg fik min plads inderst ved ovnen ved den ene langvæg; utenfor mig Mogg. Ved den andre laa Jimmi og Kappa. Jeg maatte lægge mine ben mangedobbelt. Mogg bare trillet sig rundt, om han vilde ha noget, og eskimoerne var ved lang øvelse blit rene slangemennesker. Efter endt maaltid sovnet vi alle blidelig ind.

Næste morgen kl. 4½ vaagnet jeg og saa mig om. Ingen av mine medreisende syntes foreløbig at bekymre sig om morgenstellet. En regelmæssig snorketrio tydet paa det stik motsatte. Jeg tok foreløbig saken med ro og saa tiden an. Om litt vaagnet Mogg, saa paa klokken og derfra hen paa mig. Jeg lot som jeg sov den retfærdiges dypeste søvn. Saa faldt Mogg atter ind i trioen. Et kvarters tid efter vaagnet eskimoerne. De vekslet nogen hviskende ord sig imellem og la sig atter til at sove. Jeg beregnet, at morgenstellet vilde ta os to timer, og skulde vi komme avsted i nogenlunde rimelig tid, maatte nogen begynde. Mine reisefeller var urørlige, og saa tørnet jeg ut og tok fat. Jeg 405forstod, at den behagelige bestilling som morgenkok var æslet – «gjesten». Jeg fik da ogsaa beholde den hele tiden. Det var sandelig vel, ekspeditionen havde én mand, som kunde komme sig ut av soveposen om morgenen. Morgenstellet var forøvrig ikke meget indviklet. Det dreiet sig hovedsagelig om at varme op, hvad der var igjen fra aftensmaten. Mens jeg holdt paa med dette, havde jeg tid til baade at tænke og skrive. De andre snorket, saa teltet skalv. Da jeg var nogetnær færdig, begyndte jeg at vække mine fæller. Det tok sin rundelige tid. Varmen fra ovnen virket som sovepulver paa dem. Men omsider kom de sig paa benene, og frokost blev indtat. Saa pakket vi paa slæderne, tok teltet ned – og drog videre.

Flere av de ældre skibsofficerer paa Herscheløen havde uttalt sin frygt for, at vi var begyndt for tidlig paa vor færd. Erfarne som mange av dem var fra mangfoldige slike slædereiser, mente de, at elvene ikke endnu helt havde lagt sig. Vi sandet snart, at de havde havt ret. Elven begyndte at sno sig i krappe slyngninger mellem steile fjeldpas og var mange steder aapen, saa passagerne blev yderst snævre. Med fryd hilste jeg igjen efter 2½ aars forløp paa virkelig realt fjeld. De steile bredder var optil 400 fot høie og bestod av fast fjeld – i motsætning til de muldbakker og mosehauger, vi havde færdedes i. Jeg visste ogsaa, at vi paa denne dag skulde naa indenfor trægrænsen, og gik i spænding for hver omdreining av vor vei. Og da endelig det første grantræ stod mot himmelen oppe i fjeldskrænten – en noksaa forpjusket og forblaast liten julebusk, som hang ut av en revne – gjorde det et forunderlig indtryk av, at nu var vi ute av polarstrøket, paa mere hjemlig, menneskelig grund. Jeg kunde i øieblikket ha sluppet alt, hvad jeg havde at passe og klatret op i fjeldet for at ta og føle paa den krokete stamme og indsuge duften av gran – av skogen, skogen –!

406I de trange pas møttes vi ret som det var av vasse sydlige vindstøt, som slængte hunder, slæder og mennesker nedover den glatte is, hvor der intet fotfæste var at faa. Dette var i høieste grad trættende og sinket os ikke litet. Efter at ha sprunget foran slæden den hele dag, smakte hvilen derfor ganske særlig godt denne kveld, efterat vi paa en liten odde havde fundet en herlig leirplads med en hel liten granskog foran os. En haard tur havde jeg dog først med at sanke ved. Eskimoerne, som færdes her jevnlig, ribber skogen for tørved, og man maa søke baade vidt og bredt for at finde nok for natten. Jeg la ivei med øksen paa nakken, men kjendte nok, at jeg havde brukt benene før om dagen. Sneen var dyp indimellem granerne og tung at komme frem i. Jeg havde jo mine ski, men maatte allerede nu sande, at snesko under forhold som disse kan ha sine fordele. De er lettere at faa av og paa, og paa dem kan man snu og vende sig hurtigere i et lænde som her. Til andre tider igjen vilde jeg ikke undværet mine ski for mange penger.

Eskimoerne paa disse kanter havde ofte havt anledning til at se ski. Under overvintringerne ved Herscheløen, var der mange av mandskaperne, som fordrev tiden med at gaa paa ski i bakkerne. Der var ofte nordmænd blandt dem, som kunde vise eskimoerne førsterangs skiløpning ogsaa. Men til arbeidsbruk, som f. eks. en tur som vor, havde de ingen tillid til skiene. De betragtet dem ofte, snudde og vendte paa dem, men rystet paa hodet til dem. Før jeg skiltes fra mine reisefæller, havde de dog faat respekt for mine ski.

Dagen efter blev vi stanset av vand paa isen; det var ikke aapne elven, men vand, som fløt ovenpaa isen. Denne oversvømmelse av isen hændte jevnlig, selv i den sterkeste kulde. Vi holdt det gaaende, til vi vasset til midt paa læggen. Men ved middagstid maatte vi gi op, gaa paa land og 407slaa leir. Vi laa i et trangt pas med høie sider. Om kvelden spændte et pragtfuldt nordlys sit skjælvende farvebaand fra den ene fjeldknaus over til den anden. – Dagen efter var overvandet frosset og med nogen forsigtighed kunde vi bevæge os videre. Naturen var vild og forreven med svære revner i klipperne, fulde av smaa og stor stenur. Fjeldene gik helt frem til elven, men var ellers ikke synderlig høie. De steg dog, eftersom vi kom frem. Vi gik frem i umerkelig, men jevn stigning opover elveløpet.

Den 27de om formiddagen passerte vi over et litet sidedalføre, som løp ut mot vest. Landskapet lignet her pludselig et egte norsk skog– og fjeldparti. Den lille dal var tæt skogklædt og ret op fra bunden steg en mægtig snekegle paa mindst etpar tusen fot. Og som i et eventyr laa der to telter derinde i dalbunden med fredelig røk op av skorstenene. Der kunde selvfølgelig ikke være tale om at gaa disse mennesker forbi, og vi svinget indom. Det kunde jo desuten hænde, at de havde ferskt kjøt at sælge os. Vi traf eskimoerne ifærd med det første morgenstel. De er som regel ikke tidlig ute nogen av eskimoerne – foretrækker helst at dra det længere ut om kvelden. Med vanlig gjestfrihed inviterte de os ind paa te og ferskt brød. Dette sidste lager eskimoerne i en haandvending. Mel, vand og bakepulver lægges i panden og stekes til den herligste polarkake. Med litt sirup smaker den fortrinlig. Under teslabberasen fortalte de os, at elven var aapen straks ovenfor, og at vi maatte over en landryg for at ta isen igjen paa øversiden. De var kjendte i egnen og tilbød os sin assistance, hvis vi vilde vente over til den næste dag. Vi lot os med lethed overtale hertil og blev. Disse folk – fire eskimoer var det, to mænd og to kvinder – laa paa jagt. Dagen før havde de været saa heldige at fælde en ren og en fjeldgjet. Fjeldgjeten er et vakkert dyr, skinnende 408hvit med spiralsnodde horn. Men de er vâre og rappe som lyn, saa jagten paa dem er ikke let.

Da smausen var endt, gik vi igang med at sætte telt, mens jægerne begav sig ut. Resten av dagen brukte vi hovedsagelig til at mætte os med det ferske kjøt, vi havde faat tilbyttet os. Jeg havde fra første stund merket, at vor kost i de utdelte portioner var for snau for en mand at gjøre stridt arbeide paa. Jeg benyttet derfor enhver anledning, saaledes ogsaa denne, til at styrke mig ved at skaffe mig et saa kraftig underlag som mulig til fordel for kommende dages smalhans. Jimmi havde gjort samme iagttagelse for sin maves vedkommende og lagt samme plan. Kappa spiste som alle kvindfolk litet, og Mogg havde kardialgi og spiste ingenting. Ellers havde vi et svare leven med bikkjerne, som alt i ett røk i slagsmaal med de fremmede, saa vi maatte ut og skille dem ad.

Om kvelden kom jægerne hjem med to ren. De havde sét en flok paa 16. De fortalte, at renen holdt sig her paa egnen hele vinteren over. En stor stek byttet vi til os, skar den op i smaa stykker og tok den med.

Næste dag havde vi først et stridt arbeide med at komme os over landryggen. Den var steil og fuld av røtter og stubber; men den var heldigvis ikke hverken synderlig høi eller bred, og efter et dygtig basketak stod vi igjen nede paa elveisen. Kl. 11 formiddag naadde vi «Blaasehullet», et berygtet, av alle med gru omtalt trangt pas mellem 1500 fot høie fjelde. Hele isen var oversaadd med mindre og større stener, som var blaast utover fra fjeldene, og som det sandelig ikke var spøk at faa i hodet. Her blaaste ogsaa nu, saa jeg maatte lægge mig plat ned paa isen, mens slæder og bikkjer ruste hulter til bulter. Kjendtmændene kaldte dette for meget moderat veir paa stedet – og jeg var gla til, at vi da ikke havde faat stygveir.

En stund efter møtte vi en eskimofamilie med to tabogganer. Manden var en speciel ven av Jimmi og kjendt som 409en av de dygtigste jægere omkring Herscheløen. Han havde ikke mindre end 60 ren liggende spredt ute i marken og var nu paa vei til Herschel for at faa hjælp til at fragte dem frem. Klokken var bare 1 om eftermiddagen, da vi møtte disse folk, men det blev dog vedtat, at vi skulde stoppe og slaa leir sammen med dem – og smake paa deres kjøt. Jimmi og jeg blinket til hinanden bak vor førers ryg og glædet os til godsmaken. Dette var anden gang vi frivillig gjorde holdt midt paa dagen, men jeg satte mig ikke derimot. Elven var aapen flere steder ovenfor, saa det hastet ikke. Desuten havde baade mennesker og dyr godt av at bli skikkelig mætte – og endda at faa litt ekstra proviant med paa slæden. Mogg havde tat en hel sæk med te med, og den var os til megen nytte, thi eskimoerne her sælger gjerne sin udødelige sjæl for et pund te.

Eftersom vi avancerte sørover, antok landskapet nu en mildere karakter. Fjeldene rundet sig og skraanet jevnt ned mot elveløpet. Sneen havde ogsaa faat fæste her, saa den avgav god bund for os, der vi sprang foran vore slæder. Vi krydset en masse renspor og av og til et ulvespor. Ulven foretrækker sydligere egne, naar den der har føde nok, og det var tilfældet dette aar. Naar vi nu iblandt traf overvand paa isen, trak vi vore vandstøvler paa og klarte os da bedre.

Den 30te naadde vi vor elvs kilde, et stort vand med svære fjeld omkring; jeg anslog det høieste av disse fjeld til ca. 4000 fot. Her havde den eskimofamilie, vi sidst paatraf, nedlagt et depot. Eskimoerne her lægger sine depoter efter et andet system end vore venner netchjillierne. De reiser en platform paa 4 ben i mandshøide, lægger maten paa den og dækker godt over med granbar. Saa kan hr. Mikkel komme og snuse og hoppe, saameget han orker, – der blir samme smak av dette som av de berømte rognebær.

Mogg viste mig et fjeld, ved hvis fot der var utspillet en roman for nogen aar siden. Endel av folkene paa hval410fangerflaaten havde sammensvoret sig og var rømt med slæder fulde av proviant, vaaben og ammunition. Saa blev nogen av officererne sendt ut med endel eskimoer for at indhente og stoppe rømlingerne. Og her var det, de blev fundet, just som de havde indrettet sig med snehytter. De opfordredes til at overgi sig, men svarte med at aapne ild, og fægtningen begyndte. To av rømlingerne blev skutt, etpar overgav sig, og resten satte tilskogs. Man skulde tro, de gik den visse undergang imøte midt paa vinteren og uten mat eller klær. Men fem av dem kom dog efter forfærdelige lidelser frem til fort Yukon. Resten var omkommet.

Vi gik over vandet og slog leir paa den andre siden. Den følgende dag havde vi bare en to–tre timers marsch frem til en granklædt odde, hvor vi skulde stoppe for at ombytte vore slæder med tabogganerne. Vi gik straks igang med omladningen. Jeg trodde aldrig, jeg skulde faa plads for al min føring paa den lille taboggan; ikke havde jeg faat det heller, om jeg selv skulde ha besørget pakningen. Men Jimmi greiet kunststykket. Det er nemlig en kunst at pakke en taboggan. Læsset maa ikke være for høit, for da velter det, det maa ikke være for bredt, for da stikker lasten ut over siderne og bremser; det gjælder altsaa at faa pakningen lav og smal, – hvilket er meget indviklet, naar man har meget at føre. Litt baktung bør ogsaa tabogganen være. Vi satte vore slæder op imot etpar trær og efterlot os ogsaa endel andre gjenstande, som vi fandt at kunne undvære. Paa tilbakeveien skulde vi da ta dem med os igjen. Vi havde allerede paa elven overskredet grænsen av Kanada og var nu i Alaska.

Med dette arbeide var vi færdige tidlig paa eftermiddagen, og saa nød vi hvilen i teltet. Det var en behagelig kveld. Vi havde hele teltgulvet strødd med det friskeste granbar, og i ovnen spraket og knitret tørveden lystig. En eller anden potte stod altid over ilden; vand fik man aldrig 411formeget av. Vi havde kortspil med, og Jimmi og Kappa var lidenskabelige spillere. De kunde en utrolig mængde forskjellige spil, hvorav jeg ikke forstod et gran, men som moret dem, saa de skrek og hujet som smaabarn. Naar det begyndte at bli varmt – og det kunde gaa op over de 30, langt opimot de 40 varmegrader – var det altid baade bedst og behageligst at trække skindklærne av, hvis de ikke skulde bli vaate. Av anstændighedsfølelse beholdt vi dog skjorten, skjønt den ogsaa helst burde været av. Men Kappa maatte jo regnes for at tilhøre det smukke kjøn!

Løgten hang midt under taket og lyste hyggelig op. Mogg og jeg skrev i vore dagbøker.

En ting lærte Jimmi og Kappa mig, som jeg aldrig før havde praktiseret paa slædeturer – nemlig at vaske mig hver eneste morgen. Glemte jeg det, kom Kappa straks frem med saape og vand. Selv kunde de forunderlig nok ikke tænke sig at begynde nogen dag uten vask.

Kl. 8 næste morgen fortsatte vi. Jimmis kjendskap til veien sluttet her. Men vi gik trøstig paa. De fjelde som laa foran os er paa kartet angit at være 9000 fot høie. Jeg tillader mig i ærbødighed at ansætte dem til høist 5000. Allerede den 3dje november stod vi paa toppen, paa vandskillet mellem elvene sørover og dem, som rinder mot Ishavet. Der var fuldstændig høifjeldsnatur heroppe; men trægrænsen var ikke langt unna til nogen av siderne. Meget vind var der ikke her paa fjeldet, eftersom sneen var løs og dyp og voldte hundene stort besvær. Navnlig slet mine haardt, da min taboggan var daarlig laget av granvirke, saa den snart gik som en harv. Den anden var av bjerk og glat som is. Marschordenen blev da denne: I spidsen Kappa eller Jimmi for at ta ut vei og gaa spor op for hundene. Dernæst kom Mogg, som agerte dampveivals – han rullet frem og gjorde fin vei. Disse gik paa snesko og gjorde akkurat bredt nok spor for tabboganen. Saa kom hundene 412med den første tabbogan og derefter jeg med min. Her saa jeg nytten av de her brukelige sæletøier, hvori hundene gaar i gaasegang og tvinges, enten de vil eller ei, til altid at følge sporet. Dette er av den største betydning for den, der kommer efter.

Oppe paa høiden saa vi ned i et litet dalføre og var straks paa det rene med, at det jo maatte føre ut i Porcupineelven, og var vi først der, var vi berget. Det gik brat nedover til dalen, men sneen var bløt, og jeg glædet mig til en lystig aketur. Jeg spændte da hundene fra og satte mig paa tabogganen og lot det trøstig staa utfor. Men jeg havde gjort regning uten bikkjerne. Da de saa tabogganen sætte avgaarde, styrtet de frem for at finde sine pladser igjen. Foran mig kom de, men pladsene sine fandt de ikke! I vildeste fart tumlet vi nedover fjeldsiden, taboggan, bikkjer og jeg omhverandre – indtil vi stoppet i dalbunden. Jeg havde tilbragt det meste av nedfarten med at ligge under baade hundene og tabogganen og var rasende paa de dumme dyr, som havde ødelagt aketuren min. Jeg stod op og børstet sneen av mig og saa Mogg, der havde fundet sin egen vei, staa et stykke borte og holde sig paa sin tykke mave av latter. Oppe paa bakketoppen laa Kappa og Jimmi overende og skrek av fryd. Jeg tænkte just paa at utøse mit raseri paa bikkjerne og dænge dem ordentlig, men maatte tilslut bare le med. Eskimoerne var klokere end jeg med sin tyngre taboggan. De tok tak en paa hver side av den og kjørte den saaledes pent nedover.

Det lille dalføre gik først mot sydøst, derefter ret syd – og saa gled det over i høifjeldet igjen. Det gik altsaa ikke langt. Men solen stod klar paa middagshimlen midt imot os og viste veien. Gik vi ret paa den, saa rakk vi nok frem over fjeldene til Porcupine. Vi peilet altsaa solen og drog fornøiet videre. Der var to pas at vælge imellem. I slike tilfælde er eskimoerne ubetalelige; de ser straks 413paa de almindelige formationer, hvor fremgangen maa være lettest. Dennegang var forresten Jimmi og Kappa uenige, men Kappas argumentation hørtes mest overbevisende ut, og Jimmi gav sig tilslut for den kvindelige vetalenhed. Det viste sig dog senere, at Jimmi havde havt ret. Hvad naturligvis Kappa aldrig i livet medgav.

Det begyndte at bli meget koldt heroppe i fjeldet. Vi havde intet termometer med, men efter fokksneen at dømme anslog jeg temperaturen til meget under -30 °. Vi begyndte at gaa avsted tidlig om morgenen og i mørke; et nordlys lyste op for os av og til. Jeg angret nu ofte, at jeg ikke ogsaa havde tat snesko med. I den dype sne skar skiene ofte under og hængte sig fast i vidjekrattet eller i de store græstuer. Ellers er tabogganerne heller ikke praktiske i dette lænde; de velter uavladelig og fremkalder strømme av skjeldsord og raseri.

Endelig den 4de kom vi ind paa et virkelig elveleie. Vistnok var det ikke bredt – bare et bækkefar, men skarpt markeret med høie bredder. Og her paa isen gik det som en dans. Hundene laa flate. Det viste sig imidlertid snart, at bækken gik i saa mange slangebugtninger, at vi maatte korte veien ved at skjære over land. Og den følgende dag naadde vi ned paa et stort, bredt elveleie. Vi konstaterte senere, at det var Coleenelven, en av Porcupines mange bielve. Føret var her ganske ekscellent med etpar tommer sne oppaa isen. Og her skulde jeg da faa vise, hvad skiene dudde til. Mogg, som havde maattet traske paa snesko over fjeldet, da hundene ikke orket at dra ham, fik nu plads paa min taboggan; paa dette føre kunde mine hunder ha dradd den dobbelte vegt. Og saa satte jeg avsted. Jimmi var i têten, men sneskoene gled ikke av sig selv som skiene, og snart føk jeg forbi ham:

– Naa Jimmi, hvad mener du nu om skiene?

Snart var jeg langt foran. Helt uten fare var det forresten ikke at gaa over isen. Dels var elven aapen, hvilket 414man dog altid kunde se paa avstand, men dels var isdækket saa tyndt, at man kunde dratte igjennem, hvis man ikke tok sig ivare.

De høie, spidstakkede fjelde forsvandt nu mere og mere bak os, og vi kom ind i stor skog.

De to – tre første timer om morgenen var altid de sværeste baade for folk og hunder. Især for de sidste; de var støle og stive efter gaarsdagen og desuten litt late paa morgensiden. Men Jimmi myknet dem snart op, og saa gik det igjen som smurt. Vi havde forresten maattet minke paa proviantransonerne til hundene, og det gjorde sig snart gjældende. De blev magre og tapte i kræfter. Selv havde vi endnu proviant for nogen dage, saasandt vi omgikkes den med forsigtighed som hittil.

Den 7de november kl. 3 ½ om eftermiddagen stoppet pludselig Jimmi op; hans skarpe blik havde opdaget noget usedvanlig bortpaa isen. Han løp derhen og, ropte saa til os:

Itkillich tomai! Indianerspor!

Hans røst havde glædens klang. Nu var snart sorgen slukket og vi skulde endelig faa spist os mætte allesammen! Vi fulgte sporene og kom snart frem til en tømmerhytte. Min spænding var stor. Endelig skulde det times mig at faa se virkelige indianere, som saa mangen gang i mine guttedage havde fyldt min fantasi med sterke billeder. Jeg ventet at se døren gaa op og en kobberrød kar træde ut med fjær i haaret og svingende sin tomahawk over hodet tilrope os sit

– Hugh!

Eller kanske laa han snikende paa lur bak en av stammerne i skogen . . . . .

Døren gik op, og ut kom der en stilfærdig mand i sorte klær og med sort hat paa hodet. Han stod rolig og saa paa os. Vi hilste venlig paa engelsk, og han svarte 415likesaa venlig i samme sprog. Litt efter kom konen ut. Det hele kunde likesaa godt været en scene fra en fottur i Telemarken; de saa ganske ut som et par norske fjeldbønder.

Vi blev hos disse folk i etpar dage og kraftforet baade hundene og os selv. Mot te og lys solgte de os frossen fisk samt noget elgekjøt.

Den 10de drog vi saa videre paa det samme elveløp. Bjerken begyndte at vise sig hist og her, og mangt andet tydet paa, at vi vandt sørover. Den 12te om eftermiddagen støtte vi paa spor av tobaggan og snesko, som vi fulgte, til det blev mørkt. Vi slog leir og fortsatte efter sporene næste morgen. Men saa mistet vi dem i den indsættende taake. Ved 10-tiden om formiddagen meldte Jimmi, at han saa en tømmerhytte indpaa bredden; hans ørneblik havde ikke skuffet ham. Da vi kom frem, fandt vi to kvindfolk i huset. Men jeg blev straks dypt krænket paa mine barndomsfantasiers vegne: Slik kunde da umulig de tapre mohikaneres, ikke engang de lumske irokeseres squaw’er ha sét ut! Den ene av kvinderne havde under læben hængende nedpaa brystet, og den anden heldet hodet paa skakke og kek ut av et surt øie. To avskrækkende julebukmasker var det. Møtet mellem disse to og vor Kappa var overstrømmende; de hilste og skravlet som bare gamle kjærringer skravle kan, – og saa skjønte ingen av dem, hvad den anden sa! Ikke et muk. For te og kjæks fik vi kjøpt os en bundt tørfisk av dem. Den enes mand og den andens søn var for to dage siden reist til en handelsmand, som holdt til ved Porcupine. De venlige damer forklarte os til vor store tilfredshed, at vi ved at følge mændenes spor kunde skyte en gjenvei og indspare hele to dage. Hun med øiet fulgte med os op for at sætte os paa sporet. Det var stridt nok at klavre sig op i høiden til skogen, hvor sporet var; vi maatte flere steder løfte tabog416ganerne ret op. Men vel oppe, var sporet udmerket, vor førerske forlot os, og avsted bar det i god fart. Her i skogen maatte jeg endnu mere prise sæletøierne. Havde hver hund her havt hver sin dragstjert, vilde de uvægerligen ha rendt en paa hver side av træstammen og kjørt sig fast; at kjøre tabogganen nu i godt oparbeidet spor var den rene lek, og jeg behøvet ikke længere holde mig foran mine hunder for at opmuntre og lede dem. Her gik det hele av sig selv. Jeg klemte derfor paa fra dem for at indhente eskimoerne, som var i forveien. Mogg laa paa maven paalæsset og sang og trallet. Stemningen var høi over hele ekspeditionen ved forvisningen om, at nu var vi i Fort Yukon om en ukes tid. Da jeg tok vore eskimoere igjen, hørte jeg den stille Jimmi hauke og jubilere, mens Kappa holdt sig fast bak i tabogganen og gjorde glade sprang.

Den 14de mot kveld fik hundene tæft av folk og mat, og saa satte de i at springe som aldrig før. Det bar temmelig brat nedover, men at stanse bikkjerne nu var der ikke tale om. Jeg var foran paa ski, og alle de kneiker og stup, jeg suste over, bragte mig til at grue for læssene bak mig. Endelig var jeg fremme ved Porcupinefloden ved den lille indianerkoloni, hvor den omtalte handelsmand bodde. Den arme Mogg kom sidst; han havde havt sin angstfulde møie med at holde sig fast paa læsset og erklærte paa min forespørsel ikke at ha havt anledning til at beundre det interessante skoglandskap!

For ikke at risikere forfærdelige slagsmaal mellem vore og indianernes hunder satte vi teltet op et stykke utenfor kolonien. Handelsmanden viste sig at være indianer selv. Det var en pragtkar paa 6 fot, med mørkt haar og en svingfuld knebelsbart. Han var klædt i sort med en hvit ræveskindskant om halsen. Hans butik var ikke særdeles assorteret. Noget tørret laks var det hele. Han mente, vi kunde tilbakelægge resten av veien til Fort Yukon paa 4 417dage. Vi kjøpte laks av ham og foret os selv og hundene dygtig dermed. Dagen efter tok vi avsked med den brave John Alvert – saa het han – og fortsatte reisen.

Havde vi været kjendt, kunde vi kortet veien betydelig ved av og til at skjære over land; men nu maatte vi hele tiden følge det bugtede flodleie. Vi passerte adskillige tømmerhytter, som var ubebodd. Der maa være en mængde harer i denne trakt; ofte var hele snedækket haardtraakket av spor, og ret som det var, fandt vi en død hareskrot – formodentlig havde vi forstyrret en rovfugl i maaltidet. Naar hundene fik tæften av en slik lækkerbisken, satte de paa med rasende fart. Selvfølgelig var det bare den første, som fik bytte, men det lærte aldrig de andre; de kilte hver gang like ufortrødent paa i fornyet haap. Selv tyksakken Fix, som var bakerst i spandet, rendte, saa han holdt paa at sprænge sælen. Fix var den hund, jeg havde beholdt, av dem, Atangala i sin tid bragte mig til Ogchjoktu sammen med vor første post. Den blev under mit senere ophold i Eagle City saa fet, at jeg maatte la den bli tilbake. Den orket ikke at følge slæden, selv naar den sprang bakefter!

Den 18de traf vi atter paa friske spor, og da de førte paa land, fulgte vi dem. Om eftermiddagen kom der svært liv i hundene. De maatte ha faat tæften av noget, og det noget rigtig ekstra, slik fart de skjøt. Kl. 5 saa vi et hus, og en halv time efter var vi fremme hos indianerne i Salmon Creek. Vi vakte et helt opstyr, da vi kom. Det første, som slog os, var, at der bare var én mand og en mængde kvinder. Saken var, at alle mændene var reist til Fort Yukon for at handle «Gamle Thomas» var alene tilbake. Han inviterte os ind til sig og fortalte, at han flere gange havde faret samme vei som vi; og tilslut fremgik det, at Mogg og han var gamle kjendinger fra Herscheløen. Der blev vist os en enestaaende gjestfrihed. Det ene rum, som allerede avgav plads for fem mennesker, blev ryddet, 418forat vi kunde huses der. To ovner var der, som stadig holdtes varme. Gamle Thomas var en merkelig kar. Han talte fire sprog – engelsk, fransk, eskimoisk og indiansk – og havde en mængde at berette fra sine mangfoldige vandringer. Mogg, som var mere godhjertet mot eskimoer og indianere end mot stamfrænder, forærte ham litt av hvert, tobak, te, fyrstikker m. m. Og ved vor avreise næste morgen erklærte den gamle Mr. Mogg for en engel. Jeg sa intet om, hvorvidt jeg sluttet mig til denne karakteristik.

Den gjestfrihed, som var ydet os, havde hundene tat sig til. Gud ved paa hvilken maate – de havde stormet depotet og tat for sig saa grundig derav, at de om morgenen neppe kunde røre sig. Vi skulde egentlig ha naadd frem til Fort Yukon samme aften, men hundenes forspiste tilstand forbød hurtige bevægelser, og for sidste gang maatte vi reise vort telt. Næste formiddag møtte vi fire indianertabogganer. Det var koloniens mænd, som vendte hjemover. De tok sig prægtig ut med sine perlebroderte klær; sæletøiet paa hundene var ogsaa broderet og prydet med bjelder. De satte forøvrig høi nok pris paa sine klær. Jeg spurte engang om prisen paa en trøie og blev avfordret 35 dollars for den. Klær er ogsaa i almindelighed dyre i Alaska.

Kl. 1 ½ om eftermiddagen den 20de november var vi fremme i Fort Yukon. Det ligger paa den steile elvebred, hvor Porcupine forener sig med Yukonfloden. Som fæstning eller fort kan jeg ikke si, det gjorde noget imponerende indtryk. To hvite handelsmænd bodde her; jeg maa nævne den dygtige og meget elskværdige Mr. Jack Carr. Ellers bestaar kolonien av nogen og tretti indianerhytter. Handelsmændenes bedrift er at tiltuske sig pelsverk fra indianerne. Her findes ogsaa en skole og en mission.

Saa nødig jeg vilde, maatte jeg her avlægge min kjære netchjillidragt. Den var gjenstand for en altfor stor og 419frydefuld opmerksomhed av stedets talrike ungdom, der fulgte mig, hvor jeg stod og gik, i svær flok.

Saa glædelig det var at komme frem, beredte Fort Yukon mig dog en stor skuffelse. Jeg havde haapet her at finde en telegrafstation. Men desværre, nærmeste telegraf var i Eagle City, 200 kvartmil søndenfor, høiere opover floden. Derved var nu intet at gjøre. Mit maal var at komme i forbindelse med hjemmet, og vilde jeg naa det, fik jeg vinde mig frem til Eagle City.

Jimmi og Kappa blev igjen. Kappa var temmelig overanstrengt av turen og trængte at hvile sig. Mogg og jeg engagerte da en indianer til fører; en saadan var paa denne tid endnu nødvendig i den nærmeste del av Yukonfloden. Floden er opfyldt av øer, som danner et netverk av sund og kanaler, som man maa kjende for at finde rede i; og endnu var ikke postgangen kommet saa fast i gjænge, at der var tilstrækkelig sikkert spor opgaat. Den fra Fort Yukon utgaaende post har sit endepunkt i Circle City; her overtages den av en anden postfører, som bringer den videre sydover. Den hele postforbindelse mellem Fort Yukon over Eagle til Dawson City besørges av fire førere, som anvender slæder og hunder samt – mellem Eagle og Dawson – ogsaa hester. Distancen fra Yukon til Dawson beregnes av postførerne til ialt 300 kvartmil.

Av min taboggan var der bare halvdelen igjen, da vi kom til Yukon. 2 av dens 4 bord var slitt op. Jeg maatte derfor her kjøpe mig en ny av en indianer. Vi var nu let lastet, da vi ikke behøvet telt eller andet utstyr. Det lille, vi førte med, havde jeg paa min taboggan; føreren Charlie havde sin egen taboggan, og paa den var Mogg anbragt.

Avsted bar det i susende fart opover floden. Charlie havde tydelig nu sin ærgjerrighed i at syne, hvad rise en indianer var; han var i spidsen og sprang selv foran sine hunder av alle livsens kræfter. Imidlertid – med den nu 420saa lette last og med sin store træning var mine hunder ganske uovervindelige, og de fulgte kloss indpaa Charlies taboggan; efter dem kom jeg paa mine ski. Mr. Charlie distancerte ingen av os.

LEE PROVOST'S HYTTE.

LEE PROVOST’S HYTTE.

Om kvelden naadde vi en tømmerhytte, opsat for postføreren. Den var meget lun og koselig og delt i to rum, det ene for tabogganen; i det andet var der to sengesteder, to stoler, bord og ovn. De med friskt granbar belagte sengesteder lokket os efter vor 28 kvartmils dagsreise. Den næste dag passerte vi en liten hytte, hvor der bodde en tømmerhugger. Vi maatte jo hilse paa ham og traf i Mr. Lee Provost en ganske sjelden kar. Han syntes at være begavet med alle et menneskes gode egenskaper og indtok os i den grad ved sin person og storartede gjestfrihed, at vi blev natten over hos ham

Den 26de kom vi til Circle City. Her sa vi farvel til vor fører. Det gjorde vi uten sorg. Han var en næsvis og vigtig person, hvis væsentlige trang det var at vise os, at han av missionen havde lært likheden mellem hvite og farvede. I den anledning bar han sig yderst taapelig og ubehagelig ad. En god lærdom kan saamænd tit ha en slet virkning.

Circle City er for «en hel liten by» at regne. Kjendetegn herpaa var dansehus og sjapper – likesom derav følgende slagsmaal og fuldskap.

421Vi var saa heldige her at erfare, at postføreren, Mr. Harpar, netop skulde reise sørover næste morgen. At faa følge med ham var jo en stor vinding. Postførerne i Alaska er dygtige slædekjørere. Deres hunder er førsterangs, men meget forskjellige fra polarhundene. I regelen er de korthaarede og langbente. I den høie sne er de lange ben gode, og da de sover i hus, trænger de ikke den svære pels.

EN JORDHAUG, DER INDEHOLDER GULDSTØV FOR 1 MILLION DOLLARS. - NOME.

EN JORDHAUG, DER INDEHOLDER GULDSTØV FOR 1 MILLION DOLLARS. – NOME.

Fra Circle City og sørover træffer man de saakaldte road-houses, smaa tømmerhytter, hvor man faar «kost og logi for reisende». De ligger langs floden med ca. 20 kvartmils avstand mellem hver. De har i almindelighed 3 rum, gjesterum, kjøkken og et litet rum for eieren. I det første stuves saa mange, der kommer. Faar man ikke egen seng, maa man dele med en anden; man er jo ikke saa kræsen, naar man har faret i disse trakter den hele dag og 422kommer træt til hus. For os fra de nordlige egne var disse «hoteller» rene vidundere av komfort og elegance. Men de var ogsaa dyre. Sovepladsen kostet en dollar – enten man laa alene eller ei; hvert maaltid 1½ dollar. For et døgn med tre maal blev dette over 20 kroner norsk i pensionspris. Men alle priser er svimlende i Alaska, og gjøres der guldfund i nærheden, stiger de til det mange dobbelte. Det er naturligvis de svære transportomkostningers skyld. I Fairbanks ved Tananafloden, hvor dengang det sidste større fund var gjort, betaltes et par snesko med 40 dollars og en hund med 50. Selv disse priser er imidlertid forsvindende mot dem, der betaltes dengang, da guldraseriet brøt løs i Klondyke. Fra en paalidelig hjemmelsmand har jeg beretningen om, at der engang blev budt 2500 dollars for et spand med 5 hunder – og budet blev ikke akcepteret! Og i den stil var det meste.

FORT EGBERT NÆR EAGLE CITY, ALASKA.

FORT EGBERT NÆR EAGLE CITY, ALASKA.

I stor spænding nærmet jeg mig nu Eagle City. Endelig skulde jeg komme i direkte forbindelse med hjemmet og faa al besked om, hvordan sakerne stod i fædrelandet. Saa bøiet vi om den sidste odde og saa – to kvartmil borte endnu. Eagle City ligger der med røken blaa og mørk 423mot frosthimlen. Man kan forstaa den forunderlig betagende tanke: om faa timer er du i forbindelse med dine kjære!

Da vi naadde frem, svinget vi op fra isen og kjørte ind til byen for straks at opsøke telegrafstationen. Den laa indenfor Fort Egberts omraade.

Fort Egbert var da besat av 2 kompanier av tredje infanteriregiment. Officererne tok paa det hjerteligste imot mig, og jeg fik mit dyrebare telegram avsendt. Det var da ogsaa i sidste liten; thi kort tid efter sprang ledningen paagrund av for sterk kulde.

Jeg blev 2 maaneder i Eagle City for at vente paa posten hjemmefra. Denne tid vil altid leve i min erindring med de kjæreste og vakreste minder. Jeg var gjest hos Mr. Frank N. Smith, bestyreren av det store handelskompani «The Northern Commercial Company». Vi har et ordsprog, som sier, at naar gjesten og fisken er tre dage gammel, da lugter det av den. Men i huset hos Mr. Smiths sandedes saavist ikke dette ord. Idet jeg nu – saa længe efter – nedskriver disse linjer, sender jeg i tankerne denne familie en varm og oprigtig tak fra mit inderste hjerte.

Den 3dje februar drog jeg atter nordover. Med al besked hjemmefra, breve og aviser glædet jeg mig til at komme frem.

Ogsaa paa tilbakeveien fik jeg rik anledning til at stifte bekjendtskap med den runde gjestfrihed i Alaska. Mr. Jack Carr i Fort Yukon, hvis gjest jeg var i 3 dage, gjorde alt for at lette mig veien over fjeldet. I stor taknemmelighedsgjeld staar jeg ogsaa til Mr. Daniel Cadzow i Rampart House ved Porcupinefloden. I dette det sidste tilknytningspunkt til civilisationen tilbragte jeg gode dage, inden jeg tok fat paa fjeldet igjen. Med varm tak maa jeg ogsaa mindes de kjække postførere paa Yukonfloden; de mottok mig alle og altid med hjælp og godhed.

Saa bar det nordover. Pisken smeldte, og hundene rykket i. Nordover – til Gjøa og kameraterne.


Boken er utgitt av bokselskap.no

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Nordvestpassagen

I 1903-07 ble Roald Amundsen den første som seilte Nordvestpassasjen, sjøruten mellom Atlanterhavet og Stillehavet. Båten het «Gjøa», og Amundsen og mannskapet på seks brukte nærmere fire år på turen (inkludert tre overvintringer).

I Nordvestpassagen forteller Amundsen om livet ombord, om det vitenskapelige arbeidet og om menneskene de ble kjent med. De tilbrakte to år på sørsiden av King William Land. Bukta fikk navnet Gjøahavn. I to måneder våren 1904 reiste Amundsen og Peder Ristvedt ca. 750 km med hundeslede og fastslo den magnetiske polens beliggenhet.

Boken inneholder i underkant av 150 illustrasjoner.

Se faksimiler av 1. utgave fra 1907 (nb.no)

Les mer..

Om Roald Amundsen

Roald Amundsen var polarforsker og ekspedisjonsleder. I 1903-07 var han den første som seilte Nordvestpassasjen, sjøruten mellom Atlanterhavet og Stillehavet. Båten het «Gjøa», og Amundsen og mannskapet brukte nærmere fire år på turen (inkludert tre overvintringer). I 1911 ledet han den første ekspedisjonen som nådde det geografiske Sydpolpunktet.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.