Nordvestpassagen

av Roald Amundsen

SOMMER

140Ombord havde de havt en sur og kold mai. Trods adskillige vaarbud – som f. eks. en stor mængde spurv – skulde man saa sent som i slutten av maaneden av Gjøas utseende ikke ane, at nogen vaar var i anmarsch, – begravet som hun laa i sneen og med svære skavler rakende op til midt paa masten. Sundhedstilstanden ombord havde hele tiden været upaaklagelig, og eskimoer var kommet paa besøk fra alle fire verdenshjørner. Løitnant Hansen og hans assistent Helmer Hansen havde utført vardebygning i stor stil; paa alle topper og knauser saa man merkerne efter dem, og en stor del av Neumayer-halvøen med den faste station var kartlagt. Lund havde ført sin besværlige kamp med sneen for at holde skuten fri. Isen paa havnen naadde i juni en tykkelse av 380 cm., saa han ogsaa havde havt sit sure slit med at holde vandhullet aapent. Wiik havde gjort fortrinlige magnetiske observationer, og Lindstrøm var rund og tyk og fornøiet og laget bedre mat end nogensinde. Han havde ogsaa vist sig i besiddelse av gode anlæg som jæger, og mangen rype faldt for hans drabelige skud. Dette sidste likte Lund og Hansen mindre godt, eftersom de var de egentlige og professionelle jægere. 141Og en morgen spillet de den jagende kok et puds. I al stilhed anbragte de en frossen, for etpar maaneder siden skutt rype paa toppen av en skavl ute paa isen i en avstand av 25 meter fra skibet. Lund begav sig hen til nedgangen til forkahytten, hvor Lindstrøm endnu sat ved sin frokost og ropte:

– Lindstrøm! Lindstrøm! Der sitt e rypa beint nedpaa isen! Som en vind var Lindstrøm paa dæk med sin bøsse.

– Kor ho e henne?

– Beint for baugen!

Med listende fjed og paa egte jægervis krumbøiet forsigtig gik Lindstrøm forover. Hansen laa alt derfremme og kek over rælingen, og Lund fulgte tæt bak. Rypen syntes at sove borte i skavlen. Nu vilde synet av en slumrende rype like opunder skuten maaske ha vakt nogen mistanke. Men Lindstrøm fandt det ganske naturlig, at den tok sig en morgenlur, la sig godt tilrette, sigtet og brændte løs. Rypen tumlet kast i kast bortover isen.

– Jagu jau – der fekk ho det, skrek Lindstrøm stolt og sprang over rækken for skyndsomt at hente sit bytte. Længe stod han med rypen i haanden og følte og klemte paa den.

– Hu e alt kall –! ropte han i dyp forundring. Men da brast latteren skraldende ut, og Lindstrøm skjønte, at han var skammelig narret.

Den 3dje juni begyndte eskimoerne at vende tilbake for at drive sælfangst paa isen. De slog sig ned paa Von Bezolds Pynt, hvorfra de havde den ypperligste utsigt over fangstfeltet. De bragte os en mængde spæk av den sæl, de havde fanget i vinterens løp, og vi kjøpte – for træ og jern – alt, hvad vi kunde faa. Vi kunde ikke vite, hvad vi i fremtiden kunde komme til at trænge. Istedetfor at stuve ned alle de saker, som de havde brukt om vinteren, solgte de dem til os, og vor etnografiske samling vokste betydelig.

"UGLEN" SOM BUESKYTTER.

“UGLEN” SOM BUESKYTTER.

142Den 5te juni drog vi ut paa en kombineret magnetisk opmaalingsekspedition. Løitnanten skulde med assistance Hansen maale fra varderne paa Achliechtu og Kaa-aak-ka, jeg skulde med Ristvedt lægge magnetiske stationer paa samme steder. Vi utrustet os for 14 dage og tok med os eskimoerne Ugpi og Talurnakto, som senerehen fik saagodtsom fast arbeide hos os. Ugpi eller «Uglen», som vi altid kaldte ham, tiltrak sig straks alles opmerksomhed ved sit utseende. Med sit lange sorte haar langt nedover skuldrene, de mørke øine med det aapne, ærlige blik vilde han været en skjønhed, hvis ikke ansigtets bredde og den store mund havde ødelagt skjønheden efter vor europæiske smag. Der var noget alvorlig, næsten drømmende ved ham, og han var ganske fri for den yderst kjedsommelige og trættende vane hos de andre eskimoer – altid at skulle gjøre sig lystig over andres svakheder. Han bar ærlighedens 143og sanddruhedens præg saa umiskjendelig, at jeg ikke et øieblik vilde betænkt mig paa at betro ham hvadsomhelst. Han blev i løpet av samværet med os en usedvanlig dygtig jæger baade paa fugl og ren. Han var omkring 30 aar og var gift med Kabloka, en liten tingest paa 17. De havde ingen barn. Kabloka var for mongolsk til at være vakker, men indtok ved sit barnslige og uskyldige væsen. Uglens mor var den før omtalte Anana, som bodde hos ham. Men Umiktuallu, hans ældre bror, styrte over hele familien; det var en skummelt og ubehagelig utseende fyr, men en dygtig sælfanger. Hans kone Onaller var pen, men et forfærdelig skjendebæst.

KABLOKA.

KABLOKA.

Talurnakto, vor anden ledsager, var Uglens motsætning. Han gik blandt sine for enslags tulling, men var i virkeligheden 144den klokeste av dem alle. Han lo og holdt spektakel uavladelig, havde ingen familie – undtagen en eneste bror – og vørte ingen ting. Tyk og liten gik han under navn av Tokichja, ɔ: den som gaar tungt. Vi blev fra først av opmerksom paa ham ved den seige stædighed, hvormed han uavladelig vendte tilbake til skuten, efterat vi paa en venlig maate havde betydet ham, at han gjerne kunde gaa sin vei, naar nogen dage var forløpet.

UMIKTUALLU

UMIKTUALLU

Talurnakto stod en skjøn dag atter ombord; og da vi fik erfaring for, at han var en dygtig arbeidskar, blev det til, at vi beholdt ham. Om hans ærlighed end ikke var saa patent som Uglens, var han dog upaaklagelig – nogen hver av os kunde være vel fornøiet med ikke at ha værre synder paa samvittigheden end Talurnakto! Kosten ombord vænnet han sig hurtig til, saa han blev likefrem gla i den. Men hans «manerer» var rædsomme. Han saa ganske avskrækkende ut, og maten slængte han i sig med hvad redskap han havde for haanden. Ogsaa i denne henseende var Uglen et mønster.

ONALLER MED SØN.

ONALLER MED SØN.

145Han vilde i evening dress ha ført sig ulastelig i det fineste selskap og brukte kniv og gaffel som en fuldendt gentleman.

Med disse to ledsagere satte vi avsted kl. 10 om aftenen. Sneen var haard som sten og bar oppe overalt, men da min venstre fot endnu smertet meget og ikke taalte ujevnheder, gik jeg dog paa ski. Det var blit altfor varmt til at kjøre om dagen. Det blændende lys var saa generende for øinene, at man selv med de dunkleste brilleglas resikerte at bli sneblind. Men det herlige veir opmuntret os alle, hundene var ved friske kræfter, og avsted gik det med sang og latter og god fart. Allerede kl. 12½ morgen havde vi tilbakelagt de 10½ kvartmil til Achliechtu.

At det var en Ø, var allerede i mars maaned konstateret av løitnanten og Ristvedt. Mc. Clintock har paa sin færd i 1859 passeret ganske nær forbi den – nogen faa mil østenfor. Men det stadige styggeveir, som fulgte ham dengang, har hindret ham i at observere den.

TALURNAKTO.

TALURNAKTO.

Straks vi satte foten paa land, styrtet vi løs paa nogen bare flekker jord og tok dem i besiddelse som teltpladser. Man maa ha levet i egne, hvor sneen i ti maaneder dækker 146alt, for at fatte den begeistring, disse barflekker vakte hos os. Vi stampet omkring paa dem med en forunderlig fortrøstningsfuld følelse av at vite os i tryghed paa vor egen moder jord, og vore øine nød synet av muld og mose med samme glæde som ved gjensynet av en trofast, gammel ven, der længe havde været borte! Synderlig vaarlig kunde vi jo ikke si, her endnu var. Men imot den lange vinters dødspræg virket det vaagnende liv allikevel ganske betagende. De faa bare flekker blev som smaa verdener for sig med yrende, summende insekter; en liten blomst tittet frem og hilstes med jubel. Ænder, gjæs og svaner drog uavladelig i store flokker nordover høit over vore hoder. En hel del ryper skjøt vi og levet herrens glade dage paa fersk mat. Overhovedet var disse dage paa Hovgaards Øer blandt vore lykkeligste. En iglu, som vore to eskimoer havde opført for mig og mine instrumenter, overrasket mig en dag med at ramle sammen og begrave baade instrumenterne og mig selv – heldigvis uten alvorlig skade for nogen av os. Ret som det var havde vi 147besøk av eskimoer, hvis leir vi kunde se ikke langt fra os paa isen. Opmaalerne var over paa den andre av disse to øer og fandt den meget lang og lav.

Den 10de var alt arbeide utført, Hovgaardsøerne kartlagt og de magnetiske forhold undersøkt. Vi pakket derfor vore saker sammen og begav os til næste station – Kaa-aak-ka. Dette var os jo nu et gammelt kjendt sted, og jeg mindedes altid mit første besøk der – i igluen hos eskimoerne. Nu i juni var stedet endnu helt vinterlig at se til. Kun i de skarpeste og høieste bakkekammer var sneen smeltet av, ellers laa den overalt. Kaa-aak-ka-vandet var ogsaa islagt; i de huller, vi hugget os for at fiske, naadde isen en tykkelse av 320 cm. Vi fandt saavidt bar mark til at sætte teltene paa. Men saameget kunde man dog allerede nu ane, at dette om sommeren maatte bli et rent arktisk paradis, – naar det store vand gik op og laa aapent og blinket, naar urter og blomster klædte bakkerne, og fugle livet utfoldet sin jublende mangfoldighed. En egte rentrakt maatte det være ogsaa. Dagen efter vor ankomst skjøt vore eskimoer to ren, de første vi havde sét. En mængde ryper var der ogsaa og avgav et herlig jagtutbytte. Det var eskimoerne, som drev jagten – sent og tidlig. Opmaalingsavdelingen var i stadig virksomhed, vi saa dem vandre fra den ene varde til den anden – og ret som det var smaldt det i bakkerne, og vi forstod, at de havde støtt paa vildt. Jeg selv var optat med mine observationer og trivedes saare vel derved. Men den arme Ristvedt led tantaluskvaler. Den passionerede jæger maatte holde sig ved mit telt den hele tid; jeg trængte hans assistance ved observationerne, og desuten var han kok. Det holdt haardt for ham at høre bøssesmeldene i det fjerne – og kanske endnu mere, naar de andre vendte hjem med rikt bytte, at lytte til deres begeistrede jagthistorier! Opmaalingsavdelingen arbeidet helst om nætterne, og vi kaldte dem for natteranglerne. Til gjengjæld kaldte de os 148for syvsoverne. Vi førte hver vor menage, og der var stadig strid mellem Ristvedt og natteranglernes kok. Ristvedt var en ren mester i kokekunsten og var selv en stor matmons. Nu samlet jo opmaalerne paa sine utflugter en mængde store, fete ryper, mens vi maatte nøie os med nogen smaa magre stakkarer, som eskimoerne bragte os. Og alt i ett havde Ristvedt været henne i matboden til de andre og byttet ryper – til dyp forargelse for den anden kok.

Eskimoerne var os til stor nytte, idet de daglig bragte os ren. Da vi den 14de juni vendte hjemover, havde vi saaledes med os et helt stort forraad av renkjøt – til stor glæde for de ombordværende, som var raket op for ferskmat. Kl. 3½ om morgenen var vi fremme. Ogchjoktu laa i den dypeste søvn. En stor forandring fra vi reiste faldt os straks i øinene: Gjøa havde kastet sin vinterham. Taket over skuten var borte. Ogsaa indvendig var skibet befriet for vinterens aag; Lindstrøm havde gjort et udmerket arbeide. De store masser av is, der laa som hele bræer i alle kroker og hjørner indenbords, havde han skaffet væk. Alle vægger lyste os imøte renvasket og pudset efter vinterens sot og smuds; de mangedobbelte skylighter med foringer av renskind var borte, og lys og luft trængte frit ind. Vi drog som et dypt befrielsens pust, da vi kom ombord: Vaaren havde holdt sit indtog i skuten!

Eskimoerne var kommet tilstede i stort antal og havde slaat sig ned rundt om os. De dygtigste og ordentligste av dem havde reist sine telter og havde det rigtig bra i dem. De dovneste derimot benyttet de gamle igluer – som forresten ikke var igluer i egentlig forstand, men huler nede under sneen, som de krøp ind i gjennem en aapning oventil. Andre havde bygget sig en rund mur av sne og strukket et tak av skind over den. Herved resikerte de ikke den ubehagelige overraskelse, som jeg etpar gange erfarte – pludselig at faa taket til sengedyne!

149Jeg har tidligere omtalt, at vi havde fundet eskimoernes sedelige begreper ganske høitliggende; selv for en streng bedømmelse havde der intet været at si paa deres egteskaps- og kjønsmoral. Ved min hjemkomst nu efter ti dages fravær fandt jeg den mest forbausende forandring i saa henseende. Enhver blu var som blaast bort, og mænd falbød sine koner, gamle kjærringer sine døtre og svigerdøtre som andre salgsvarer. Hvorledes dette omslag var kommet, fik jeg aldrig rede paa. Men om nogen «moral» blandt eskimoerne fik vi fra nu av ingen anledning til at tale!

Vi feiret aarsdagen for vor avreise fra hjemmet med en liten fest. Og allerede dagen efter drog Ristvedt og jeg avsted igjen for at lægge en cirkel av magnetiske stationer rundt hovedstationen – til undersøkelse av de magnetiske forhold i basisstationens nærhed. Vi begyndte vor marsch kl. 10 om aftenen sammen med vore to eskimoer og med kurs for Tjataa-arlu (Pynt Luigi d’Abruzzi). Da sneen var ubrukelig som byggemateriale, medførte jeg mit observations telt. Hertugen av Abruzzernes Pynt er en ganske lav, flat sandodde, som stikker i sydlig retning ut fra Abva (Mt. Matheson). Den var overgrodd med mose og fuld av smaa sjøer, – et sandt eden for fugl. Da vi i den aarle morgenstund satte op vore telter, kom to rypestegger sættende ret ind paa os og gav sig til at slaas, saa busten føk uten at ænse ekspeditionens vældige Nimrod. De blev snart nødsaget til at forlægge sin kampplads til vor suppegryte.

Eftersom jeg blev vant til disse feltobservationer, lærte jeg at greie mig uten assistance. Ristvedt kunde saaledes til sin fryd saagodtsom helt hengi sig til jagten, sammen med eskimoerne. Disse tre jægersmænd førte da store masser av vildt sammen, og vi tæret kun meget litet paa vor egen kost. Den fineste ret var rentunger. De likefrem «smelter i munden». Ærfuglen er paa denne tid, naar den kommer trækkende, meget fet og smaker udmerket. Ogsaa det fete 150kjøt omkring sælsveivene var fortrinlig, navnlig til buljon. Naar spækket kokes paa denne maate, smaker det ikke av tran; det minder mest om faarefett.

SOMMERSCENE FRA DÆKKET - GJØAHAVN 1904.

SOMMERSCENE FRA DÆKKET – GJØAHAVN 1904.

Efter avsluttede observationer forlot vi Tjataa-arlu og satte kurs ind i bunden av Schwatkabugten. Denne bugt er ti kvaftmil dyp. Den gjør indtrykket av at være meget uren; vi passerte stadig over holmer og skjær, hvorav bunden var ganske opfyldt. Men hvis der findes en seilbar rende i bugten, vil bunden avgi et ypperlig overvintringssted, da landet omkring var meget rikt paa vildt.

151Fra Schwatkabugten fortsatte vi i nordnordvestlig retning mot en høi og let kjendelig top, som vi benævnte «Den nordligste Nordhøi», og som vi havde sat os som maal. Sneen var nu løs, og eskimoerne traadte igjennem, saa de sank nedi tilknæs; navnlig slet den lille tyksak Talurnakto haardt. Ristvedt og jeg klarte os fint over paa vore ski. Hele veien opover vrimlet der av ren– og rævespor. Og aasryggen havde begyndt at iføre sig sin sommerdragt. Store strækninger var snebare, og mange smaavand aapne. I det straalende, stille solskin dag og nat yret der et fugleliv med ærfugl, ænder, svaner og lom, og smaafuglen kvidret, saa det formelig var generende, og én undret sig bare over, naar paa døgnet disse væsener sov! Av gjæs var der ogsaa en mængde. Men fuglen var meget vâr og sky, saa jagtutbyttet ikke blev større end til daglig fortæring. Uglen bragte en dag hjem fire lemæn, som vi imidlertid renoncerte paa til fordel for eskimoerne. De aat dem med velbehag som de lækreste posteier, men forklarte os, at de ikke likte lemæn senere paa aaret, naar de blev for fete. Der var i det hele en umaadelig mængde lemæn, som krydde omkring os i terrænet. Naar vi om kveldene sat utenfor teltet, havde vi vor største moro av at betragte de pudsige smaadyr, som havde sine huller overalt omkring os. Snart kom de tittende frem for at kose sig i solen og varmen. Saa forsvandt de, og vi hørte pip og skrik av huslige scener under jorden. Saa dukket de atter frem og bestemte sig for en liten promenade. De trillet avsted som smaa kugler – de er jo like brede og tykke som de er lange og høie – og deres bevægelser og hele adfærd havde noget usigelig komisk-god lidelig ved sig. Men møtte de nogen paa sin vei, en hund eller et menneske, satte de sig resolut paa bakbenene og snerret og hvæste av kampmot og sinne. Stakkars smaa fyrer! De havde mange fiender og navnlig var uglerne slemme. I et uglerede fandt vi saaledes engang 6 døde 152lemæn, –en til hver av vore hunder. Der var en masse av disse motbydelige rovfugle. En dag havde Ristvedt skadeskutt en av dem, saa den ikke kunde flyve. Den satte sig da ned og ventet paa os. Men dens kuglerunde, onde blik og hele hæslige utseende likefrem skræmte baade os og eskimoerne, saa vi gav den en ladning til i livet.

SOMMER PAA KONG WILLIAMS LAND. KAA-AAKKEA. AMUNDSEN. RISTVEDT.

SOMMER PAA KONG WILLIAMS LAND. KAA-AAKKEA. AMUNDSEN. RISTVEDT.

Ellers spiret og spratt det i jorden med blomster og urter, og insekter i millioner summet og brummet omkring og havde det rent fortumlende travlt efter sin lange dvale. Alt. dette naturliv gjorde disse solskinsdage dobbelt tiltalende for os, og vi blev saa gla i vore teltpladser, at det rent var vondt hver gang at bryte op. Vor næste station var «Nordhøgda». Den tok sig vakkert ut med bratte sider mot syd, vest og nord; vestover fortsatte den i en smal aasryg med løs smaasten, til alle kanter omgit av indsjøer. Men vor vakreste teltplads havde vi paa Wiiktoppen med den fineste, videste utsigt. Ved toppens fot laa det store og fiskerike Ristvedtvand, som med et andet litet Ristvedtvand stod i forbindelse med Ristvedtelven. Opholdet paa Wiiktoppen var glanspunktet i denne vor utflugt. Straalende solveir hver 153eneste dag bragte temperaturen i observationsteltet op til +25° C., saa jeg maatte kaste alle ytterklær og kun beholde mine intimeste plagg. Eskimoerne var stadig paafærde og bragte rikelig forsyning hjem til kjøkkenet. Her paa Wiiktoppen fandt de ogsaa endel egg av ær, lom og gjæs. Alle disse egg blev sendt ombord til Lindstrøms samlinger. Det var noksaa haardt at maatte la dem gaa fra sig paa dette vis, men der var forholdsvis faa egg at finde, og samlingerne fik gaa foran for vore lækkersultne maver. I den sterke varme smakte det efter endt arbeide at ta sig et bad i indsjøen eller elven. Og saa laget Ristvedt til kveldsmaten, og vi nød vor vel fortjente hvile. En kveld kom Ristvedt over fra eskimoteltet og fortalte, at han havde avslaat en indbydelse til souper derover. Da han som grund angav, at den mat, de havde budt ham, havde oversteget selv hans grænse for det spiselige, var jeg meget spændt paa opskriften. Jo, det var en ny sort blodpudding. Ristvedt elsket blodpudding, og en av hans specialiteter som kok var noget, han kaldte for bloddumpling, der virkelig smakte fortræffelig. Men denne eskimo-blodpudding altsaa . . . . . Aanei. Den havde han ikke klaret. Han havde fulgt tilberedelsen, fra det øieblik renen blev skutt. Den var straks blit flaadd, og blodet samledes omhyggelig op. Endel av det lunkne blod blev først drukket op for sig. Saa toges mavesækken ut av dyret. Av dens indhold forsynte eskimoerne sig med endel, idet de øste i sig med næverne. Da maven var halvtømt, slog de blodet i den og rørte rundt med et laarben. Den saaledes fremkomne velling var da blodpudding á la eskimo, – som selv Ristvedt havde sagt nei til. Naar de havde fortæret endel av den ferske «pudding», bandt de til for mavesækken og henla den paa et sted, hvor solen stekte eftertrykkelig, og dækket den med en stenhelle. Her laa den og «godgjorde» sig til langt utpaa vinteren, da den var færdig – eller «moden» og blev anvendt som gjestebudskost.

154Opunder Wiiktoppen gjorde vi et interessant fund av et hvalskelet, hvis ryghvirvler stak op av bakken.

Samme dag vi brøt op herfra, tok det paa at regne, og i virkeligheden var det hermed forbi med sommeren. Surt og blaasende holdt det sig i veiret det meste av den følgende tid. Ved den næste station – Adolf Schmidts Haug eller, som den til daglig kaldtes, Sankt Hans-haugen – maatte min gode assistent forlate mig for at gaa ombord og sætte motoren istand. Man kunde jo aldrig vite, hvad der kunde hænde, og vi maatte holde os klar for alle eventualiteter. Vi havde den hele tid, vi laa i isen, seilene underslaat, hvilket viste sig at være den bedste maate at bevare dem paa.

Jeg befandt mig nu bare en kvartmil fra havnen og gjorde i ledige timer jevnlig turer ombord. Her var alt i orden. Løitnanten var færdig med sin triangulering av basisstationen. Lund og Hansen havde tilsyn med og vedlikeholdet av skuten og holdt den fin og pudset som en brud! Wiik skjøttet samvittighedsfuldt de magnetiske observationer. Efter endt kartarbeide ofret nu løitnanten sig for forøkelsen av vore zoologiske samlinger. For disse var vi alle interesseret, og vi bragte sammen en hel masse, likesom ogsaa eskimoerne var os behjælpelige med at komplettere. Lindstrøm utsatte præmier, væsentlig bestaaende av gammelt undertøi, og eskimoernes samleriver hidsedes sterkt. Vi møtte senere rundt paa Kong Williams Land eskimoer, som spradet om i Lindstrøms utslitte underbukser o. lign. Han var i det hele utrættelig i arbeidet for sine samlinger, og alt, hvad der levet paa egnen, skulde repræsenteres. Ogsaa den specielle art av hodelus, som eskimoerne kunde glæde sig ved, maatte skaffes tilveie, og Lindstrøm satte da ogsaa en pris paa disse dyr. I begyndelsen var tilførselen ganske sparsom; men da eskimoerne kom paa det rene med, at det her gjaldt en alvorlig og reel handel, kom de daglig og skarevis med lus til Lindstrøm. Hans første fryd vendte 155sig nu til fortvilelse, og han havde sin fulde hyre med at faa sat en stopper for denne handel og holde sig lusene fra livet. Men da havde han ogsaa nok av alle varieteter til at forsyne samtlige Europas zoologiske samlinger i rikelig monn.

Isen paa de større vand var nu begyndt at gaa op, og eskimoerne fisket adskillig ørret, som de bragte os. Ogsaa paa havneisen var der folksomt med fiskere. Vi engagerte en bestemt, fast leverandør, som skaffet os fersk smaatorsk, naar vi ønsket. Vi nød den som regel stekt til kvelds. Til frokost var renbif fast ret. Det var i det hele et fornøieligt liv at se omkring os. Smaapjokker paa fem-seks aar sat over sine fiskesnører ofte hele natten igjennem og bragte pen fangst hjem – ofte mere end sin egen vegt. Paa indvandene var det de større gutter og voksne mænd, som drev fisket. De fisket i den smale raak under land, hvor vandet var saa klart, at man kunde følge alle fiskens bevægelser.

Under disse forhold levet vi i herlighed og glæde med hensyn til mat baade mennesker og dyr og eskimoer. Men det forekom os klart, at disse sidste fører et liv, der opdrager dem til ikke at la nogetsomhelst spiselig gaa tilspilde – likesom deres begrep om spiselighed er utvidet langt utover vort. Da vi havde station paa Adolf Schmidts Haug, sat en morgen gamle Eldro eller Præderik, som han yndet at kalde sig – det skulde bety Fredrik – utenfor mit telt, da jeg kom ut, og havde noget paa hjerte. Han snakket en mængde, som jeg ikke skjønte et ord av. Mens vi nemlig i tidens og samkvemmets løp havde utviklet etslags vort eget idiom, norsk-eskimoisk, og herved lettelig forstod og forstodes av de yngre og mere lærenemme eskimoer, pratet Eldro som endel andre gamlinger bare det rene eskimoisk. Men saa længe holdt han paa, til jeg skjønte, at han bad om at faa ta til sig noget, der laa nede i bakken, 156og som hørte mig til. Jeg tænkte mig, at det kunde være en stump træ eller blik, som var slængt bort, og indvilget hans andragende, hvorpaa han glædestraalende og under taksigelser trak sig tilbake. Litt efter kom jeg nedover og saa da gamle Eldro sitte nede i skraaningen ivrig optat med noget. Jeg nærmet mig nysgjerrig – og fandt ham ifærd med omhyggelig at samle op indholdet av en gammel renmave, som havde ligget der siden forrige høst. Hundene mine havde været nede og snust paa griseriet, men havde rynket paa næsen, lettet paa bakbenet og latt det ligge. Men Eldro smilte huldsalig over sin uventede morgenfangst og fortalte mig, at hans kone vilde bli henrykt over denne tilførsel til spiskammeret. Jeg ymtet noget om, at han ikke skulde være saa viss – det var saa rart med damerne. Men dagen efter kom den gamle gentleman og forærte mig etpar dusin fine ørretter med hilsen fra fruen og tak for mat.

Efter endnu at ha tat to stationer, en paa Søndagshaugen, en anden paa Svanehaugen, avsluttet jeg foreløbig min ekspedition for sommeren, da landet nu var meget snebart og fremkomsten med slæde derfor yderst besværlig. Den 18de juli om kvelden var jeg atter ombord.

UMIKTUALLU DRÆPER SIN PLEIESØN.

UMIKTUALLU DRÆPER SIN PLEIESØN.

Kvelden i forveien var en meget uhyggelig begivenhed forefaldt paa stationen. Umiktuallu, Uglens ældre, tidligere omtalte bror, bodde med kone, tre barn og en pleiesøn i et telt faa skridt nedenfor «Magneten». Han havde i sit eie en gammel mundladningsrifle, som han havde tiltusket sig hos en anden eskimo. Kugler, krudt og fænghætter havde han skaffet sig hos os. Han pleiet at ha geværet hængende ladd, og det var jo ikke saa farlig. Men trods vore stadige advarsler lot han ogsaa fænghætten sitte paa. Denne aften var han med sin kone paa besøk hos en anden familie, og pleiesønnen og den ældste rigtige søn fik fat i riflen. Saa hændte der her, hvad der hænder saa tit, hvor gutter stjæler sig til at leke med skytevaaben uten at være kyndig undervist 158om deres farlighed og rette bruk – skuddet gik av, og Umiktuallus søn – han var syv aar gammel – faldt død om. Faren hørte skuddet og ilte til. Ved synet av sin døde søn – og den anden, pleiesønnen, sittende med det rykende vaaben, anfaldtes han av et fortvilelsens vanvid. Han grep den rædselslagne gut, bar ham ut av teltet og stak ham tre gange gjennem hjertet med sin kniv. Saa slængte han liket fra sig med et spark. Wiik var fra «Magneten» vidne til den gruopvækkende scene. Den syvaarige gut var en usedvanlig opvakt og dygtig liten fyr; han var allerede en hel jæger, som med sin bue og sine piler skaffet vildt tilhuse. Umiktuallu elsket ham lidenskabelig og var stolt av ham …… Om natten blev de to gutter begravet, uten at vi fik vite hvor. Og da tiden og eftertanken bragte Umiktuallu til ro, grepes han av samvittighedsnag og anger. Da jeg indtraf i leiren aftenen efter, var han og hans familie reist over til fastlandet.

– –Jeg fandt som vanlig alt i den skjønneste orden ombord, og jeg opslog mit observationstelt i Ogchjoktu for at gjennemgaa mine magneter ved stationen.

Isen ute i Simpson-strædet antok nu efterhaanden den blaagrønne, lyse farve, som kommer, naar sneen smelter av dens overflate. Det vilde nu rimeligvis ikke vare længe, før den gik op. Eskimoerne sa mig, at den løsnet op hvert aar; men de lot mig tillike forstaa, at sommeren 1903, da vi kom, havde været en ganske usedvanlig issommer, og at jeg ikke maatte haape paa en gjentagelse av den.

Vi havde imidlertid de bedste utsigter. Vaar og forsommer var vidunderlig med de lange, lune kvelder, hvori vi nød naturens vaagnende liv. En plage var der, og den var slem nok: myggen. Den gjorde os opholdet i fri luft næsten uutholdelig, og vi fegtet og slos med myggesvermene som med flokker av rasende banditter. Ogsaa ombord fulgte de os, og vi maatte for at faa nattero trække 159alle skylighter over med myggeslør. Mig gjorde myggestikkene ikke noget større. Andre var mere mottagelige for giften – saaledes især Lund, som svulmet og hovnet noget ganske forfærdelig og for hver morgen beredte os nye overraskelser med sit forandrede og mishandlede fjæs.

Vi havde sat vore fiskegarn ut i et av de mangfoldige vand og holdt os jevnt forsynet med ørret. Vi skiftedes om at tilse og trække garnene, og der var en stadig kappestrid om, hvem der bragte mest ombord. Lund og Ristvedt var en dag oppe i vandet og drog op to liv – en stor og en ganske liten ørret. De lunket hjemover med denne gjilde fangst, vel vitende, at de nu var prisgit al den haan og spot, som Gjøa raadet over. Men pludselig avbryter Lund den fortænkte taushed og sier: – Lindstrøm! –Ja-ha! sier Ristvedt, – det skulde være ham ja!

Mere blev ikke ytret mellem de to. Men det var ogsaa nok, og en stund gik de saa videre i taushed, begge grundende over den med ovenciterede replikveksel av Lund fremsatte ide: At søke spotten og forhaanelsen ledet paa noget vis over paa vor trivelige kok. Og da de var fremme ved skuten, var planen lagt. Klokken var 3 om eftermiddagen, og kokken laa i sin saligste middagslur, da de to fiskere styrtet ind til ham.

– Lindstrøm! Lindstrøm – hei – Lindstrøm!

Lindstrøm fór op i køien og stak hodet ut gjennem gardinet.

– Ka d’ e’?

– Vi kommer fra garna, sa Lund . . . . . da Lindstrøm aldrig følte sig tryg for Ristvedt, var Lund utset til at føre ordet for at avlede enhver mistanke. – Og saa har vi gjort en fangst, ser du, blandt alt det andet, som du vil like at faa i samlingen din!

Lund og Ristvedt stod med hver sin fisk i papir, varsomt, som var det levende menneskebarn, de holdt i 160armen. Forsigtig pakket de dem ut og fremviste dem med stolthed for Lindstrøm.

ADOLF LINDSTRØM MED PRØVER AV FISKEN PAA KONG WILLIAMS LAND. HØSTEN 1904.

ADOLF LINDSTRØM MED PRØVER AV FISKEN PAA KONG WILLIAMS LAND. HØSTEN 1904.

– Se her, fortsatte Lund, – her har du moren, og her er ungen hendes.

Skurkene kjendte Lindstrøm, og dette med mor og unge var av de ting, han som zoolog satte en ganske særlig pris paa.

161– Næ –! sa han begjærlig, og hans runde fjæs lyste ved tanken paa, hvad vel professor Collett vilde si, naar han kom med mor og unge av en fiskefamilie! Han satte sig helt op i køien og grep den lille fisk. Et lynsnart mistankens prøvende blik paa de to venlige fiskere beroliget ham helt og med den mine av sagkyndighed, hvormed han altid optraadte, naar det gjaldt samlingerne, hengav han sig til beskuelsen av eksemplaret. Endel zoologiske visdomsord faldt mere til ham selv end til de andre, og da hans foreløbige undersøkelse var endt, uttalte han sin erkjendtlighed for deres gave.

– Ja, ser dokker, dette er jagu morsomt. For denne her – det maa være en fjorunge, – de følger altsaa moren disse her i det første leveaaret deres . . . . .

Han syntes i tankerne allerede at se denne sin teori fremsat og belagt med det bevis, han holdt i næven – men det brøl av skadefryd, som nu brast ut av de to, overbeviste ham sørgeligen om, at Lund og Ristvedt ialfald ikke delte hans hypotese. De havde med glans opnaadd sin hensigt, og Lindstrøm var og blev dagens syndebuk.

De fleste eskimoer havde nu forlatt os for at begi sig til sine sommerpladser og jage ren og fiske. Kun tre familier, som agtet sig nordover paa Kong Williams Land, var blit tilbake. Desuten beholdt vi Uglen med mor og kone samt Talurnakto, da disse skulde følge med mig, naar jeg, saasnart landraaken blev fremkommelig med baat, gjenoptok min avbrutte opservationsreise. Vi søkte i flere dage efter likene av de to døde eskimogutter, da det i høi grad interesserte os at se den maate, hvorpaa de var blit begravet. Tilslut var vi saa heldige at finde dem. De laa i hver sit gravkammer, omkranset av smaa Stener, i bakkeheldet ikke langt fra «Magneten». Sønnen var omhyggelig indsydd i renskind og havde faat med sig bue, piler, drikke kop, votter o.s.v., mens pleiesønnen var mere likegyldig 162behandlet. Hans hode var næsten utildækket, og av gjenstande fandtes der hos ham bare etpar gamle utslitte votter. Insekterne havde alt begyndt sit arbeide med ham; i vinterens løp vilde ræven fuldende det. Da jeg et aar efter besøkte stedet, vrimlet begge gravkamre af smaaorm.

Løitnant Hansen benyttet ved denne tid den gunstige aarstid og drev paa med fremkaldelse av sine fotografiplater.

LUKKET NETCHJILLI-GRAV.

LUKKET NETCHJILLI-GRAV.

EN AAPNET NETCHJILLI-GRAV, SOM INDEHOLDER DEN AV UMIKTUALLU MYRDEDE GUT.

EN AAPNET NETCHJILLI-GRAV, SOM INDEHOLDER DEN AV UMIKTUALLU MYRDEDE GUT.

Nu havde han nok av det før saa kostbare vand, og han drev et helt reguleringsarbeide oppe i et av vasdragene vore med opdæmning og avledning og indredet sig kunstfærdige utskylningsanstalter, hvor han plasket og vasket av hjertens lyst.

Den 1ste august tok jeg avsted paa min fortsatte observationsreise rundt stationen. Den foregik nu til vands, og med en hel liten flotille. En av vore smaa ekeprammer var chefsfartøi med mig selv ved aarerne. Anana og Kabloka sat paa agtertoften. Al vor proviant var ogsaa her ombord. 163Talurnakto rodde en av vore seilduksbaater, og Uglen var i sin egen kajak. Netchjillieskimoernes kajakker er plumpe og stygge imot dem, vi saa blandt Grønlands-eskimoerne. Men disse er ogsaa i en ganske anden utstrækning henvist til sine kajakker som fremkomstmidler. Vor bestemmelse var Helmer Hansens Haug, som bare laa ca. 5 kvartmil borte, saa vi havde ikke lang veien. Myggen plaget os slemt, indtil vi kom et stykke utpaa raaken; der slap de taket i os. Men da det utover dagen klarnet av efter morgenens regn, og solen brøt stikkende sterk igjennem, fik vi m. a. 0., da vi landet, det aller mest utsøkte myggeveir. Den halve times gang fra stranden og op til varden blev et helvede. Vi gik gjennem myg, vore hænder var optat av byrder, saa vi var prisgit; aapnet vi munden for at si et ord, fik vi den straks 164fuld av myg. Vi holdt næsten paa at fortvile og vende om. Men vi kjæmpet os dog frem, fik vore telter op og ly for plageaandernes millioner.

BAATEKSPEDITION TIL UTFORSKNING AV DE MAGNETISKE FORHOLD PAA KONG WILLIAMS LAND. AMUNDSEN. TALURNAKTO. "UGLEN".

BAATEKSPEDITION TIL UTFORSKNING AV DE MAGNETISKE FORHOLD PAA KONG WILLIAMS LAND. AMUNDSEN. TALURNAKTO. “UGLEN”.

Mit ophold paa Hansens Haug blev meget behagelig. Landskapet var vakkert og utsigten vid. Landraaken strakte sig akkurat hit, vestover laa isen endnu kloss i land. Mot øst saa .man over en stor bugt ret ind paa Ogchjoktu. Sørover aapen utsigt over Simpson-strædet, og i vest og nord laa de uendelige mosevidder paa Kong Williams Land med sjø i sjø glimtende indover. Fugl fløi der i tusental – hist og her gik en enslig ren og græsset. Paa grund av myggen kunde jeg bare arbeide om kvelden og morgenen, og fritiden tilbragte jeg i hyggelig omgang med mine eskimoer, som jeg jo nu kjendte saa godt. Uglen og Talurnakto var for det meste ute paa renjagt. Kabloka var som oftest med for at hjælpe med at bære kjøttet hjem. Gamle Anana holdt sig derimot ved teltene – med smaa utflugter efter lyng til brændsel. Jeg fik ogsaa hjælp av hende til husholdningen. Hendes væsentlige arbeide her var at rense kjøttet, som 165eskimoerne behandlet meget skjødesløst. De slængte det, hvor det faldt sig, og følgen var, at det blev tilsvinet med renhaar, muld og smaasten. Ananas renselse bestod hovedsagelig i at slikke kjøttet. Hun trodde tydelig, at det var den pure beskedenhed av mig, naar jeg bestræbte mig for at faa hende til at la være med dette. Naar vi engang imellem var samlet allesammen i en ledig stund, inviterte jeg mine venner ind i teltet og trakterte dem med haardt brød og chokolade. Av alt drikkelig var chokoladen det bedste, de visste. De smilte over hele fjæset, bare jeg nævnte ordet. Under disse smaa slabberaser frittet og spurte jeg dem ut om alle mulige ting angaaende deres liv og tænkesæt. Ogsaa sproget prøvet jeg at faa litt mere rede paa. Uglen kunde optræde som alvorlig pædagog; det interesserte ham levende, naar jeg vilde vite, hvad dit og dat het. Men Talurnakto var umulig. Han bare lo og opfattet det hele som de rene løier. Mit eget feltspisetøi var ikke meget rikt, og jeg sa dem, at de fik klare sig som de kunde. Det gjorde de da ogsaa og viste sig meget praktiske og snarraadige. En kveld, mens vi sat og spiste sammen, overfaldtes Talurnakto av en heftig kløe i ryggen. Med sine korte armer kunde han ikke naa til, og resolut grep han min ske, som jeg for et øieblik havde lagt fra mig, kjørte den ned i nakken og klødde løs …..

Da jeg var omtrent færdig med mine observationer, kom løitnanten og Helmer Hansen med dorryen, som de havde utrustet for at gaa paa langtur til Kap Crozier, den sydvestlige spids av Kong Williams Land. De vilde her nedlægge et depot for den kommende slædetur vaaren 1905 – til Victoria Lands østkyst. Samtidig skulde de lodde op det trangeste av Simpson-strædet mellem øen Eta og land. De var utrustet for en maaned og var saaledes med depotet godt lastet. Distancen mellem Kap Crozier og Ogchjoktu var 100 kvartmil. Isen, som hittil havde holdt sig fast iland, 166var nu av sterk nordenvind sat ut, saa en fremkommelig landraak var aapen. De slog sig ned hos mig for natten for at slaa følge dagen efter, da jeg skulde til Kaa-aak-ka, min næste station.

G. HANSEN OG H. HANSEN PAA BAATEKSPEDITION.

G. HANSEN OG H. HANSEN PAA BAATEKSPEDITION.

Samme eftermiddag skulde jeg foreta min første tur i kajak. Jeg havde utset mig en passende liten dam i nærheden som øvelsesplads. I begyndelsen gik det glimrende. Men mine kamerater, som bygget en varde like ved, tilropte mig alt andet end beundring. I min resignation vendte jeg mig for at meddele dem, at jeg tydelig havde geniale anlæg for kajakroing – og dermed gik baade kajakken og jeg rundt. Der var saa grundt, at jeg naadde bunden med armen, – men kajakken rendte fuld, og jeg selv blev vaat til skindet. De andre maatte hale mig iland, og det var just ikke i noget triumftog, jeg gik til teltet for at skifte klær!

167Næste morgen bar det vestover med dorryen. Vinden var god, saa vi slap at ro. Anana, som ikke var nogen helt paa sjøen, foretrak at gaa landeveien; Uglen var i sin kajak.

Kaa-aak-ka laa nu i fuld sommerdragt; et broget teppe av mangefarvede blomster dækket alle bakker. Imidlertid gik isen paany tillands og stoppet dorryens videre fremkomst. Følgelig beholdt jeg løitnantens og Hansens selskap under hele mit ophold her. Eskimoerne drev sin jagt med godt utbytte; bl. a. kom de en dag hjem med ikke mindre end 13 gjæs, som de havde stenet ihjel.

Den 11te august var jeg færdig med alle mine stationer. Jeg tok farvel med kameraterne, som fremdeles laa fast for isen, og satte kursen for Ogchjoktu. De 10 kvartmil blev rodd paa vel 3 timer, hvilket var pent leveret, da vi var sterkt lastet og ret som det var hindredes av is.

Ombord fik vi en særdeles god mottagelse, ikke mindst fordi vi bragte god forsyning med av renkjøt og gjæs.

Der var nu stilt i Gjøahavn. Alle eskimoer havde forlatt os, og det var første gang paa lang tid, at vi var alene. Sommeren er jo ikke saa særlig paalidelig paa disse høider. Den 16de august satte det ind med regn og slud med bare 3° C. i kahytten, saa vi maatte fyre i ovnene.

Av vore tomme petroleumsfat havde Lund og Hansen opført et første klasses hotel for hundene. De vilde her faa det betydelig bedre end i det gamle snehus. De laa nu allesammen lænket i sandet og kjedet sig ynkelig. Leddiggangen smakte efter etpar dages forløp heller ikke mig, og jeg besluttet at utføre en længe paatænkt plan. Da jeg trodde at ha bemerket nogen uoverensstemmelser i mine observationer langs kysten af Boothia Felix samme vaar, besluttet jeg at lægge en station saa langt nord som jeg kunde komme paa østkysten av Kong Williams Land. Jeg vilde da nu lægge et depot for en slædetur til høsten – nu, mens der endnu var aapent vand. De farkoster, der stod til min raadighed, 168var jo ikke synderlig skikket for en længere sjøreise, men naar man holdt sig opunder land, maatte de jo klare sig. Jeg valgte en av vore to prammer, som Lund tidligere paa sommeren havde lagt kjøl under.

Isforholdene var imidlertid vrange. Isen laa tæt optil Von Betzolds Pynt, og før den drog sig derfra, var der ikke tale om at sætte ut. Den 20de august blev jeg allikevel lei av at vente og satte ut med Talurnakto som eneste ledsager for at prøve, om man kanske dog kunde tvinge sig rundt pynten og komme videre. Vi maatte ro i vindstillen. Men det gik ikke rart. Talurnakto var ganske uvant med at ro med to aarer og kunde umulig ro i takt, – stadig laa han borti mine aarer og gjorde ugagn. Den flate pram gik i ett væk rundt om sig selv og pekte næsen hjem. Ombord fulgte de vore forunderlige manøvrer og forberedte sig paa snart at se os tilbake igjen. Men med ett syntes taktens hemmelighed at gaa op for Talurnakto, og han rodde paa som en kar. Han sat paa fortoften, jeg hamlet paa agtertoften. Nu gik det i susende fart, og snart var vi ved Betzolds Pynt. Her laa imidlertid isen ganske ugjennemtrængelig og likesaa videre langs kysten mod øst. Vi losset derfor vor ladning paa land, trak prammen op og hvælvet den over. Saa begav vi os tilbake tilfots.

Nu fulgte der en lang og kjedsommelig tid. Hver dag var jeg paa vandring ut til pynten for at se paa isforholdene. Men først den 29de august slap isen taket i land for en fralandskuling, og vi kunde ta paa igjen. Vi fik prammen paa raaken og lasten ombord. Der blaaste frisk bris fra nord med adskillig sjø utefter Schwatkabugten. Vi maatte for at faa høide nok, før vi kunde sætte kurs over for Hertugen av Abruzzernes Pynt, ro op mot vinden langs stranden. Det var en strid tørn paa to timer, og vi rodde, saa sveden silte. Endelig satte vi seil og stod tversover mot pynten. Sjøen slog uavladelig ind over baatripen, men 169Talurnakto øste som en helt. Dette var Talurnaktos første seiltur, og han likte sig saa maatelig. Men vi kom da over bugten før solnedgang og uten anden skade, end at vi blev gjennemvaate. Vi seilte rundt pynten og et stykke vei langs landet paa den andre siden mot Abva (Mount Matheson). Det første vi maatte gjøre, var at faa vore klær ut til tørk. Behandlingen av skindklær kræver den største forsigtighed, forat de ikke skal sprække, og her er eskimoen en mester efter sin livslange erfaring. Teltet reistes paa en liten moseflek i stranden.

Talurnakto behandlet primusen med sagkyndighed. Men hans deltagelse i husholdningsarbeidet maatte indskrænkes til, hvad han kunde foreta under min skarpeste opsigt; thi man visste aldrig, hvad han kunde finde paa av griseri. Hans toilette var straalende. Inderst bar han en blaa trikotskjorte, over den en jægerskjorte og ytterst en underanorak. Paa benene havde han et par engelske skindbukser. Alt dette var avlagte gamle filler av Lindstrøms garderobe. «Jeg skal stoppe dem til vinteren,» sa han og lot dermed fillerne slænge. Paa hodet bar han en gammel cykelhue, hvorpaa han havde fæstet en skidden – snip! til pynt. Han var i det hele en ren kutorvgut og altid i straalende humør. Han røkte og skraadde tobak og gjorde hvad han formaadde for at bære sig ad som den hvite mand. Hans store stolthed var seks haar paa en halv tommes længde, som grodde ut under næsen paa ham. Han talte med dyp foragt om mænd uten skjeg. Sterk var han som en bjørn og med sin glade villighed en prægtig fyr at ha til hjælp. Bereist var han ogsaa. Han havde bl. a. været i Eivili (Repulse Bay, en arm av Hudsonbugten), og herfra fortalte han om sine mange kampe med moskusokserne. Eskimoerne pleiet at tirre dyrene med pileskud. Naar de blev rasende, satte de ind paa jægerne og blev ihjelstukket av deres spyd. En regulær spansk tyrefegtning m. a. o.

170Før jeg kom paa en fortrolig fot med Talurnakto, saa jeg til enhver tid kunde be ham holde kjeft, plaget han livet av mig med sin evindelige «sang». Jeg traf overhovedet ingen musikalsk eskimo. Men nogen forskjel var der dog. De fleste kunde præstere fire forskjellige toner. Men Talurnakto summet paa én – uavladelig den samme – som en humle i et sovekammer om natten! Vi var fine venner, og han satte sin ære i at efterligne mig i alt mulig. Saaledes strævet han ærlig for at benytte det spisestel, jeg havde med til ham. Naar han saa, at jeg tørret av min kop efter benyttelsen, gjorde han det samme. Men hans vaaben var tungen, med den slikket han løs, og tilslut brukte han saa jægerskjorten sin som tørreklut.

Kl 8 næste morgen drog vi videre. Det blaaste fremdeles friskt av nord. Efter endel timers roing kom vi til en stor bugt, som strakte sig fra øst til vest. Vi gjorde gjentagne forsøk paa at komme over, men sjøen fyldte prammen, og vi maatte gi op, saa nødig vi vilde, og krype paa land. Morgenen efter tok vi fat allerede klokken halv fem for at nytte det blikstille veir. Over bugten kom vi i en fart, og vi var nu paa nordsiden av Abva. Her laa isen igjen opi land, men vi karret os dog frem; grundt var der ogsaa, saa vi maatte stake os over gang paa gang. Landet var goldt og øde med sand og sten, og da vi ved mørkets frembrud maatte stanse for isen, fandt vi ikke en moseplet stor nok til at reise teltet paa. 30 meter fra fjæren og i en høide av 15 meter fandt jeg et hvalskelet. Paa dette punkt støtte jeg ogsaa paa det første stykke rækved, jeg havde sét paa Kong Williams Land.

Et sørgelig syn møtte vi næste morgen. Hele kysten var blokeret av is. Der var ikke andet for end at bli, hvor vi var. Jeg nyttet tiden til at ta landet i øiesyn. Nordenfor os havde vi en stor bugt, som efter Mc. Clintock maatte være La Trobebugten. Hele sydstranden var sandig og 171nøken. Først etpar kvartmil op i landet begyndte renmosen igjen.

I to hele døgn blev vi liggende. Og da vi den tredje dags morgen fortsatte, blev fornøielsen ikke lang. Etpar kvartmil var vi avanceret og var kommet ind i La Trobebugten, da isen stoppet os aldeles. Saa blev vi liggende paa samme plads helt til den 16de september og vogtet paa isen. Det blaaste og snedde, og intet saa vi i nogen retning. Det var tydelig, at sommeren var forbi. En av disse langsommelige ventedage benyttet vi til at gaa paa jagt. Vi var ogsaa saa heldige at skyte en simle med en kalv. Denne lykke steg den gode Talurnakto ganske til hodet, rimeligvis fordi han havde kjedet sig saa skammelig længe. Han gav sig paa hjemveien til at danse og hoppe paa ett ben som en avsindig. Isen havde lagt sig paa smaavandene, og midt utpaa et av dem tok hans tykke person overbalance, og han datt paa enden; isen var saa tynd, at han slog igjennem og blev sittende fast. Jeg lo mig ganske mat av ham, men han slet sig løs og fór siden med alskens krumspring for ikke at forfryse baken.

Imidlertid var altsaa denne baatfart ganske mislykket. Om vi la depot der, vi var, eller i vor egen Gjøahavn, kunde komme paa ett ut. Saa tok vi saa meget, vi kunde bære, muret resten ned i sten, hvælvet prammen over og begav os paa tilbaketog til Ogchjoktu. I direkte linje havde vi 25 kvartmil at gaa. Men regnet vi alle vore kroker og vinkler, saa havde vi med baaten tilbakelagt over 50. Det tok os tre dage at naa ind i bunden av Schwatkabugten. Men vi gjorde da flere vendinger. Vi reiste teltet herinde og lot det staa igjen, da vi dagen efter gik ombord. Vi agtet senere at drive renjagt i bugten og efterlot ogsaa vor oppakning. Isen havde begyndt at danne sig, men den var endnu ikke sterk nok til at gaaes.

VINTER I GJØAHAVN.

VINTER I GJØAHAVN.

I Ogchjoktu stod alt vel til. Den 7de september var løitnanten og Hansen vendt tilbake fra sin lange utfærd og 172med vel utrettet arbeide. De havde naadd sit maal, Kap Crozier, og nedlagt depotet. Det smaleste av Simpsonstrædet var undersøkt saa godt det lot sig gjøre. Løpet mellem Etaøen og Kong Williams Land var saa opfyldt av grunder, at det praktisk talt var stængt. Det søndre mellem Eta og det amerikanske fastland havde de fundet opfyldt av is baade paa frem– og tilbaketur; men denne is var saa stor, at der maatte findes dybde nok for os; naar den kunde gaa igjennem løpet, maatte Gjøa kunne gjøre det samme med forsigtighed. Dette var jo en særdeles vigtig 173oplysning: Nordvestpassagen var altsaa ikke stængt paa dette punkt.

Med jagten i denne høst begyndte det at se tvilsomt ut. I Ogchjoktu var ingen større renflok endda blit sét, et og andet enslig dyr kunde slænge. Hansen og Lund havde, mens jeg var borte, været en tur vestover med dorryen for at jage, men uten synderlig held. Isen kom desuten overraskende paa dem, saa de maatte trække dorryen paa land og gaa hjem. Vi havde saaledes nu to farkoster staaende ute i marken. Men for at faa tilstrækkelig forsyning med kjøt for vinteren besluttet jeg mig til, saasnart isen faldt, at sende fangstekspeditioner ut til alle sider. Vistnok havde eskimoerne lovet mig kjøt, naar de kom tilbake, – hvad vi visste de vilde gjøre, naar isen la sig, – men jeg kjendte ikke til deres ordholdenhed og turde derfor ikke stole paa dem.

Vi foretok en del forbedringer ved «Magneten» – efter de erfaringer, forrige vinter havde indbragt os; taket blev tækket med torv, næsten hele huset nedkastet med sand, og en udmerket ventilation gjort istand.

Imidlertid maatte vi, saa tidlig det var, indrømme for os selv, at vinteren holdt paa at gjøre sit indtog. De kolde nætter, det begyndende snefald og de skarevis bortdragende fugler var ubedragelige tegn herpaa. Sommeren havde været kold og sur, og aapent vand til navigation havde vi havt det knapt med. Men vi fik haape paa bedre forhold til næste aar.

Natten til den 21de september la isen sig helt, – og vor anden vinter var begyndt.


Boken er utgitt av bokselskap.no

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Nordvestpassagen

I 1903-07 ble Roald Amundsen den første som seilte Nordvestpassasjen, sjøruten mellom Atlanterhavet og Stillehavet. Båten het «Gjøa», og Amundsen og mannskapet på seks brukte nærmere fire år på turen (inkludert tre overvintringer).

I Nordvestpassagen forteller Amundsen om livet ombord, om det vitenskapelige arbeidet og om menneskene de ble kjent med. De tilbrakte to år på sørsiden av King William Land. Bukta fikk navnet Gjøahavn. I to måneder våren 1904 reiste Amundsen og Peder Ristvedt ca. 750 km med hundeslede og fastslo den magnetiske polens beliggenhet.

Boken inneholder i underkant av 150 illustrasjoner.

Se faksimiler av 1. utgave fra 1907 (nb.no)

Les mer..

Om Roald Amundsen

Roald Amundsen var polarforsker og ekspedisjonsleder. I 1903-07 var han den første som seilte Nordvestpassasjen, sjøruten mellom Atlanterhavet og Stillehavet. Båten het «Gjøa», og Amundsen og mannskapet brukte nærmere fire år på turen (inkludert tre overvintringer). I 1911 ledet han den første ekspedisjonen som nådde det geografiske Sydpolpunktet.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.