Oration om Mester Geble

av Absalon Pederssøn Beyer

[16]

A 169 (hånd b), B1 191, B2 202–3, C 111

Første Part. Den Tredie Bog. Det Femte Capitell. Om Borgemestere oc Raad, naar de ere indkomne, sampt Byfogder oc Byskriffvere oc huo de haffver været. Om Byskriffverne, som inden forermelte Tid haffuer været, och ieg haffver kundet vdfritte.

M. Abs: Protoc: et de Vita M: Gabelis.Marginalnoten bare i B2, mglr. B1, C.Henning Henningsøn Due bleff aff Raadet Vdkaaret til Bye-Side 169 i ms. skriffuer effter Aar 1561. Vaar fød i Ryfylckie i Norge aff got ærligt folch, till Møderne aff TeysteSlechten: Hansz Fader hafde tient Bisperne i Pavedommet, gich først i Staffvanger Skole, och siden i Bergen under Haagen Lariszen, och schickede sig well: haffde et got ingenium, hvorfore och S: M: Gieble holt hannem ude till studium i Kiøbenhaffn i nogle Aar; Der Hand kom hiem igien effter M: Gieblis død, bleff hand aff Doctor Jensz SkelderupDoctor Jensz Skelderup] Jens Skjelderup var biskop i Bergen 1552–82 forehiulpet till scholemesters Bestilling i Bergens Latinsche Skole och forestoed den 1 Aar. Sagde den saa aff, fordj Hand med sine Discipler iche Vell kunde stemmis,stemmis/foreenis B1. 1561, och da bleff Byschriffver.Byschriffver] Byskriver var i denne tid en embedsmann som fungerte som rettsskriver ved bytinget. Hand bleff i denne bestilling Noget forandret udj sine førrige moribusudj sine førrige moribus (dat. abl. av mores)] seder, oppførsel etc. Och endelig Kom i V :Lyche medmed/A, C, ved B1-2. en Hollænder Guldsmæd paa Torffvet, Hvilchen Hand stach ihiel 1564 den 27 Junij och deroffuer bleff fængsligen anholdetanholden A, B1. paa Slottet,Slottet] Kongsgården, lensherrens residens på Bergenhus, i tårnets kjellere var også fengsel for forbrytere. indtill hand endelig bleff med Liffvet benaadiget aff Øffrigheden; Mens 1566 døde Hand aff Pesten,Mens 1566 døde Hand aff Pesten] 1565–67 ble Bergen og Vestlandet herjet av pest; særlig ille var tilstanden august–november 1566, slik vi kan få inntrykk av i Db. denne periode. och bleff begraffuen paa Sandeid.bleff begraffuen paa Sandeid] på foregående side er først opplyst at H.H. Due var født i Sunnhordland, lenger nede at hans fødested lå i Ryfylke. Trolig hadde han slekt i Sandeid (Rogaland).

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Oration om Mester Geble

Oration om Mester Geble ble skrevet i 1571 og er en minnetale over biskop Geble Pederssøn, Norges første protestantiske biskop og Absalons fosterfar.

Deler av den er bevart og utgitt i 1674. Talen gir oss verdifulle opplysninger om biskopens liv. I Bergen var det et konfliktfylt forhold mellom borgerskapet og prestene. Til slutt lyktes det Absalons motstandere å anklage hans kone, Anne Pedersdotter, for hekseri. Den første gangen ble hun frikjent. 15 år senere ble hun anklaget for å ha kastet sykdom på Geble Pederssøn for at Absalon skulle kunne bli biskop. Denne gang ble hun dømt til døden, og det innledet hekseprosessene for alvor i Norge.

Les Kristens Valkners forord og Oluf Kolsruds innledning.

Les mer..

Om Absalon Pederssøn Beyer

Presten og historikeren Absalon Pederssøn Beyer fikk stor betydning etter at reformasjonen ble innført i 1536. Han var var en streng mann som svingte pisken over alle former for dårlig moral i Bergen. I 1552 giftet han seg med Anne Pedersdotter, som i 1590 ble dømt for trolldom og brent som heks på bålet.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.