Oration om Mester Geble

av Absalon Pederssøn Beyer

[7]

Første Part. Den Fierde Bog. Det 9.9./niende B1-2, 9. C, 10. A. Capitel. Om den almindelige Ræt paa Contoret oc deris Øffrighed.

Side 352 i ms.Aar 1455 fordrede Bisp TorlofBisp Torloff] Torleiv Olavsson, nevnt som prost ved Apostelkirken i Bergen 1434. 1438 ble han viet til biskop i Viborg, 1451 ble han forflyttet til Bergen, der han fikk en sørgelig død da tyskerne drepte ham 1. septbr. 1555 i Munkeliv kloster. af Bergen Tiende af de TydskeHvitf. 860 Hofn. 23. Herl: Lar: Zeillerus M Abs. de Norveg: et Vita M: Gabelis. Krantzius. effter Loven,Tiende aff de Tydske effter Loven] allerede i Håkon Håkonssønns regjeringstid hadde tyskerne vegret seg ved å betale tiende i Bergen (D.N. I 122); kongen bestemte at tyskere som leiet hus i byen for 12 måneder på samme vilkår som norske, skulle være likestilt med disse m.h.t. tiende og andre ytelser til kirken etter Kristenrettens vedtekter. I 1306 og 1311 nektet «vintersitterne» (fastboende tyske) etter krav å betale tiende. Etterat biskopen forgjeves gjentatte ganger hadde gitt dem advarsler, kom saken for lagmannen, som dømte «vintersitterne» til å svare tiende likesom de innenlandske (jfr. D.N. II nr. 104). I 1450-årene nektet de å bøye seg for rettslig avgjørelse («ey heller gaa i Dom oc Rætte med hannom») (jfr. B.F. s. 59). hvilken de ingendeel ville udgifve, ey heller gaa i Dom oc Rætte med hannem: Hand beklagede sig for LænsHerren ofver Bergenhuus Her Oluf Nielsen, Ridder aff Talge, som giorde dennom Forhindring udj deris ForetechtForetecht] forehavende. Jdet hans Fru Elisa hafvendis et Mands Hierte oc modJdet hans Fru Elisa haffvendis et Mands Hierte oc mod] da Olav Nilsson var blitt avsatt som høvedsmann i Bergen 1453, utrustet han kaperskip og begynte åpen krig mot hansestederne. Hans mannhaftige hustru førte selv et av kaperskipene. (B.F. s. 59.) fordristede sig med sit Folck at drage ud paa LeyenLeyen] skipsleden til Bergen. oc antaste oc plustreplustre] plyndre. deris Skibe, naar de vare ferdige at reyse bort. Der hendis Mand kom under viærunder viær] under vær (med) at de sligt paa hannem ville hæfne, oc derfore rømteoc derforc rømte/ A, C, da rømte hand B1-2. ind udj Munckelef Kloster, med sin Broder HerHer/i A tilf. Peder Nielsen, ere deere de/A, C, huor de ere B1, B2 (oppr.) rettet til da ere de Tyske. komne effter hannem paa de hellige Stæder, oc først der Bisp Torlef kom frem med Sacramentet i Haanden, at formeeneformeene] forby, forhindre. dennem deris forsæt, SlagetSlaget/slog B1. Bispen ihiel oc sætsæt/sætte B1. Jld paa klosteret, der de icke funde Her Oluf Nielsen; oc siden der hand af RøygenRøygen/Røgen B1-2, C. blef dreffven af kirckemuurens Trappe, huor hand hafde skiult sig, at komme frem,at komme frem/A, C, Oc (rettet fra at) komme frem B2, oc der haud kom frem B1. oc saa myrdet hannem. Det scheede udj kong Christian den førstis Tid.Det scheede udj kong Christian den førstis Tid] 1. september 1555. (jfr. N.H. 111 2 s. 123).

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Oration om Mester Geble

Oration om Mester Geble ble skrevet i 1571 og er en minnetale over biskop Geble Pederssøn, Norges første protestantiske biskop og Absalons fosterfar.

Deler av den er bevart og utgitt i 1674. Talen gir oss verdifulle opplysninger om biskopens liv. I Bergen var det et konfliktfylt forhold mellom borgerskapet og prestene. Til slutt lyktes det Absalons motstandere å anklage hans kone, Anne Pedersdotter, for hekseri. Den første gangen ble hun frikjent. 15 år senere ble hun anklaget for å ha kastet sykdom på Geble Pederssøn for at Absalon skulle kunne bli biskop. Denne gang ble hun dømt til døden, og det innledet hekseprosessene for alvor i Norge.

Les Kristens Valkners forord og Oluf Kolsruds innledning.

Les mer..

Om Absalon Pederssøn Beyer

Presten og historikeren Absalon Pederssøn Beyer fikk stor betydning etter at reformasjonen ble innført i 1536. Han var var en streng mann som svingte pisken over alle former for dårlig moral i Bergen. I 1552 giftet han seg med Anne Pedersdotter, som i 1590 ble dømt for trolldom og brent som heks på bålet.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.