Oration om Mester Geble

av Absalon Pederssøn Beyer

[8]

Første Part. Den Fierde Bog. Det 13 Cap: Om de Contoriskis onde Handtering, oc wgudelige Forhold i gamle Dage.

Thj om endschiønt konning Christiern den anden udsende /Side 381 i ms. sine Skibe,Thj om endschiønt konning Christiern den anden udsende sine Skibe] beslagleggelsen av de fire skip i Øresund foregikk i kong Hans’ tid. (B.F. s. 60.) Kongen begunstiget kaperfarten og støttet den private krigsførsel som Olav Nilssons slektninger førte mot hansestederne. der hvercken hand eller hans Her Fader konning HansSide 382 i ms. kunde naae noget til erstatning for det Mord oc Brand,oc Brand/i A tilf. som de ConHvitfeldius: Herl. Lar Hof: M. Abs. de Norv: et vita M. Gabelis Literæ Teotonicæ infer: Krantz: Vandal. p. 323.toriske her i Bergen Aar l455 paa Her Oluff Nielsen aff Talge, hans Broder, oc Bisp TorlefTorlef/Torleff B1-2, Torleif C. i Munckelefs Kloster hafde begaaet, oc derfore lod tage 4 Lybske Skibe i Øresund, oc dennem arrestere; blefve de iche it Haardit Haard/et Haar B1-2, C. bedre; Mens begynte at føre en stoer krig med hannembegynte at føre en stoer krig med hannem/B1-2, C, rettet i A fra en stoer krig med hannem førde. i mange Aar. Deris Geseller oc LiggereDeris Geseller oc Liggere] gesell kaltes den øverste arbeidsformann hos en kjøpmann på Bryggen; han var nærmest hans stedfortreder og fullmektig. (Vinter)liggere eller vintersittere kaltes de hanseater som oppholdt seg hele året i Bergen. her / paa stedet, endog de imiller Tid sade effter samme Mord oc Brand i Stilhed oc af ingen leed nogen Antastelse,Antastelse] forulempning. enten paa Lif eller Gods; lode de dog icke deris yppighedyppighed] vellevnet. fare.

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Oration om Mester Geble

Oration om Mester Geble ble skrevet i 1571 og er en minnetale over biskop Geble Pederssøn, Norges første protestantiske biskop og Absalons fosterfar.

Deler av den er bevart og utgitt i 1674. Talen gir oss verdifulle opplysninger om biskopens liv. I Bergen var det et konfliktfylt forhold mellom borgerskapet og prestene. Til slutt lyktes det Absalons motstandere å anklage hans kone, Anne Pedersdotter, for hekseri. Den første gangen ble hun frikjent. 15 år senere ble hun anklaget for å ha kastet sykdom på Geble Pederssøn for at Absalon skulle kunne bli biskop. Denne gang ble hun dømt til døden, og det innledet hekseprosessene for alvor i Norge.

Les Kristens Valkners forord og Oluf Kolsruds innledning.

Les mer..

Om Absalon Pederssøn Beyer

Presten og historikeren Absalon Pederssøn Beyer fikk stor betydning etter at reformasjonen ble innført i 1536. Han var var en streng mann som svingte pisken over alle former for dårlig moral i Bergen. I 1552 giftet han seg med Anne Pedersdotter, som i 1590 ble dømt for trolldom og brent som heks på bålet.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.