Oration om Mester Geble

av Absalon Pederssøn Beyer

Om håndskriftene

OM HÅNDSKRIFTENE AV EDVART EDVARTZENS «BERGENS BESKRIVELSE»

A. Forfatterens egenhendige konsept, 1672–74, rettet og supplert til 1684.

Universitetsbiblioteket i Bergen (tidl. Bergens Museum), ms. 53,4°.

Papirhåndskrift i liten kvart, innheftet i ufarget pergament uten titel. 218 bl.

Innhold: I. 10 unummererte sider: s. (3) Titel til Første Part, slutter med «Anno 1672», som er rettet av Ed. Ed. selv med grått blekk til «Til Annum 1684»; s. (5)–(7) «Til Læseren», datert «Bergen den 8 Martij 1674» og egenhendig underskrevet «Edvart Edvartzen»; s. (7)–(10) «Register paa hvis Bøger oc Skriffter til dette Værckis Forfærdiggiørelse ere Læste oc brugte, først De Tryckte…. (s. 7–9), De Skræffne Bøger.» (s. 10). II. s. 1–426 [Første Part] (paginert i begynnelsen av 19de årh.).

Anden Part, som har utgjort et eget bind, mangler. – Da renskriften av Anden Part i B2 inneholder (s. 1078–79) en anordning av biskop N. E. Randulff, datert 16. november 1674, må Anden Part være fullført efter denne tid.

Størstedelen av A er skrevet av Ed. Ed. selv, men flere til dels lange avsnitt er renskrevet for forf. av flere andre hender, og adskillige steder er mindre avsnitt forandret ved omskrivning og overklebning. Ed. Ed. har overalt foretatt tallrike egenhendige rettelser og tilføielser. Kildehenvisninger i margen er tilføiet av Ed. Ed. selv.

Mere om forandringer og tillegg i teksten se nedenfor. [O. K.]


B1. Avskrift [1674] etter A. Skrevet med samme hånd som B2.

Universitetsbiblioteket i København, Arnamagnæanske samling, ms. 888,4°. Se Kålunds Katalog II s. 246.

Papirhåndskrift i format som A og B2, innbundet i pergament som A, med tittel «Bergens Beskrivelse» skrevet på ryggen, (halvt skjult av påklebet bibliotek– merke).

Innhold: 12 unummererte sider: s. (5) Tittel (uten årstall, uten rettelser); s. (6)–(8) blanke; s. (9)–(10) «Register …., De Tryckte, De Skræffne …; s. (11)–(12) «Til Læseren». – S. 1–388 [Første Part]. Sammenliknet med B2 mangler flere kapitler, se ndfr. s. 17–19. – S. 393–643 «Anden Part».

Eiernavn på tittelbladet: «W: de Tonsberg», d. e. Wilhelm de Tonsberg (1680– 1731), stiftamtmann i Bergen 1704, fra 1710 i Akershus.

O. K, har Ikke benyttet dette ms.

Din forholdet til de undre MSS, SE nedenfor, [K. V.]

Avikrift:

a. Det kgl. Bibliotek i Kobenhavn, Ny kgl. samling, nis. 976a folio. Ikke benyttet av O. K.


B8. Renskrift, utført for Ed. Ed. [1675] efter A, rettet og supplert til 1676. [Skrevet med samme hånd som B1.] Universitetsbiblioteket i Oslo, nis. 508,4°.

Papirhåndskrift i større kvart i brunt lærbind med gullforsiringer og titel («Bergens Beskrivelse») på ryggen.

Innhold: I. 28 unummererte sider: s. (5) Additamenta ad pag. 647; s. (13) Titel til Første Part, oprindelig uten årstall, men Ed. Ed. har senere med grått blekk tilføiet «Til Aar 1684», svarende til forandringen av titelårstallet i A; s. (15)–(16) «Til Læseren», med samme datering som i A, underskriften ikke egenhendig; s. (17)–(24) «Fortegnelse eller Register» over innholdet i Første og Anden Part; s. (25)–(28) «Register paa hvis Bøger oc Skriffter….»

II.s. 1–533 [Første Part].

III. s. (537)–1081 «Anden Part» (med eget titelark).

IV. s. 1083–1137–«Chronologiske Werdens Speigel», forfattet av «E. E. B.»; s. (1138) henvisninger, med en annen hånd; 15 ubeskrevne sider.

Codex har ifølge egenhendige eierpåtegninger s. (14) tilhørt:

(1) «C. Anker», d. e. jernverkseier Carsten Anker (1747–1824) på Eidsvoll, som under sitt lange ophold i Kjøbenhavn (1774–1811) anla en betydelig manuskriptsamling;

(2) «Rathke», d. e. professor ved Universitetet i Oslo, Jens Rathke (1769–1855), som nok har kjøpt boken på auksjonen efter Anker. I denne tid har den fått «N° 110» på første side.

Om rettelser og tillegg i teksten se nedenfor. [O. K.]

Avskrifter:

a. Universitetsbiblioteket i Bergen, ms. 505 a folio. Papirhåndskrift fra ca. 1700.

b. Universitetsbiblioteket i Bergen, ms. 505 b folio. Sen avskrift av a.

c. Universitetsbiblioteket i Bergen, ms. 54,4 . Avskrift fra 1700–tallet. Formodentlig efter B2.

d. Det kgl. Bibliotek i København, Gml. kgl. samling ms. 992 folio. Avskrift i en regnskapsbok (1637–1647). Ikke benyttet av O. K.


C. Renskrift, utført for forf. [1684] efter den rettede A, rettet og supplert til 1694.

Kjøbenhavn, det Kongelige Bibliotek, den grevelige Holstein– Ledreborgske Håndskriftsamling, ms. 109 fol.

Papirhåndskrift i folio i brunt lærbind, med gullforsiringer på ryggen. 362 bl. Innhold: I. 2 innsatte unummererte blade, s. (1) gammelnorsk ærevers til verkets forfatter, egenhendig skrevet av Arne Magnussen;

II. s. (5) Titel til Første Part slutter likesom i A med «Til Annum 1684», årstallet forandret med radering og blekk til «1694»; mellom s. (6) og (7) innklebet et kobberstukket portrett av kong Christian V, signert «Hub: Schaten sculp:»; s. (11)– (12) «Til Leieren», oprindelig med åpen plass til datum, som senere er tilføiet med annen hånd: «I I. Augustj, 1694»; underskriften «Edvard Edvardsøn» ikke egenhendig; s. (13)–(14) «Register paa hvis Bøger oc Skriffter . De Tryckte .»; s. (19)–(20) «De skræfne Bøger».

III. s. (21)–(24) «Fortegnelse eller Register» over innholdet i Første Part; s. (25) titel til «Den 1. Partis I Bog»; s. 1–348 Første Part (3 unum. blad innskutt efter s. 90).

IV. s. 355 Titel til Anden Part, slutter med «Til Annum 1684», årstallet er ikke senere forandret; s. 361–62 «Fortegnelse eller Register» til innholdet i Anden Part; s. 363 Titel til «Dend 1. Bog I Den anden Part»; efter s. 364 innklebet et kart over Bergen, tegnet og forsynet med forklarende tekst, alt egenhendig av Ed. Ed.; s. 365– (632) Anden Part (4 unum. blad innskutt efter s. 478).

V. s. (635)–(662) «Chronologiske Werdens Speygel» forfattet av «E. E. B.» (= B2 s. 1083–1137); s. (663)–(682) «Speyglet udi Sig Selff» (ikke i B2).

Om tillegg og rettelser se nedenfor. [O. K.]

[Siden O. K. skrev ovenstående, er C blitt restaurert. Portrettet er fjernet og innlemmet i Det kongelige Biblioteks portrettsamling. Noen blanke blad er fjernet. Ved en feil under innbindingen har s. (19)–(20) fått plass umiddelbart etter tittelbladet. K. V.]

Avskrifter:

a. Universitetsbiblioteket i København, Arnamagnæanske samling 365 folio. Papirhåndskrift 1701. Se Kålunds Katalog I s. 292. Sterkt forkortet avskrift av C, vesentlig aktstykker. Ikke benyttet av O. K.

b. Det kgl. Bibliotek i København, Ny kgl. samling ms. 976 b folio. Avskrift av a ved Arne Skrifver Fuglede. Ikke benyttet av O. K.

c. Universitetsbiblioteket i Oslo, ms. 13 folio. Papirhåndskrift, ifølge notis foran tittelen utført etter C.

d. Universitetsbiblioteket i Bergen, ms. 245 III b. 4 . Avskrift av borgermester Hilbrandt Meyer,. dat. 30. august 1754, efter en avskrift som var konferert med C (Wiesener, Katalog s. 84; Norske Magasin III s. 10; H. Meyers Samlinger, udg. ved Bendixen, I, s. 7).

e. Universitetsbiblioteket i Bergen, ms. 245 III a. 4°. Avskrift efter d.

OM FORHOLDET MELLOM A–B –C

B2 er avskrevet direkte efter A, av en annen hånd enn Ed. Ed. Forf. selv har efter renskrivningen foretatt nogen små rettelser i stil og stavemåte i B2. De samme rettelser har han også gjort på de tilsvarende steder i A (således i slutten av fortalen «Til Læseren»). At B2 på slike steder oprindelig har A’s urettede tekst, viser klart forholdet mellem de to codices. Det samme fremgår av anvisningen i A s. 146: «NB Disse Linier maa schriffvis med en støre littera»; dette er gjort i B2 s. 171. Et enkelt avsnitt (om Dyveke) er overstrøket både i A (s. 136–139) og i B2 (s. 159–161). Avsnittene «Om Byfogderne» og «Om Byskriffverne» har kildehenvisninger i margen bare i B2 (s. 198–205), men ikke i A (s. 166–171); antagelig er renskriften i B2 for disse avsnitts vedkommende gjort efter et nu tapt konsept med marginaler; i A er avsnittene skrevet med en annen hånd enn Ed. Ed. på et innskutt legg (s. 165–172); det foregående avsnitt slutter på første side (s. 165) av dette legg, og på denne side har Ed. Ed. gjort en tilføielse, som ikke finnes i B2.

Et steds i B2 (s. 502) er M. Absolons sterke uttrykk om syndelivet på Contoret (Tyskebryggen) mildnet en smule ved radering og utstrykning (se nedenfor s. 56 n. 2–3). Dette er neppe gjort av av– skriveren selv eller av Ed. Ed., snarere av en senere leser, kanskje av den samme som omkring 1700 har utført avskriften a efter B2, idet B2a på dette punkt har B2’s forandrede tekst.

Der er gjort en begynnelse til å supplere B2 med nyere stoff fra tiden efter fortalens datum i Første Part, 8. mars 1674, og efter det nyeste datum i Anden Part, 16. november 1674 (s. 1078–79). En marginalnotis i A s. 44, «NB her schal indføris den brand A° 1675», er gjentatt i margen i B2 s. 47, uten at noget er tilføiet om den nevnte brand (dette er derimot gjort i C s. 29). Men på to steder er senere til føiede notiser i A også senere tilskrevet i B2 med renskriverens egen hånd, nemlig A s. 156 = b2 s. 183 om et dødsfall 2. oktober 1675, og A ,N, 165 B8 s. 197 om en begivenhet 14. oktober 1675. Ennvidcre har rcnskrivcren på overklebning i Ba s. 145 gjort en senere tilføjelse som omtaler en begivenhet fra 1676, men som ikke finnes i A (s. 121).

Som ovenfor nevnt har fortalen «Til Læseren» samme datering i B2 som i A, men forf.’s underskrift er ikke egenhendig i Ba. Titelen i B2 hadde oprindelig intet årstall, «men forf. har senere tilføiet «Til Aar 1684» i overensstemmelse med det forandrede titelårs– tall i A.

Renskrivningen av B2 må altså være foregått i året 1675. Men med de tre tilføielser fra 1675 og 1676 er suppleringen stanset.

Ed. Ed. har isteden fortsatt å rette og supplere sitt oprindelige, egenhendige manuskript A. Hist og her har han i A tilføiet marginalnoter (bl. a. s. 36 en henvisning til «Excerpta»), han har gjort små rettelser i teksten, tillagt en ny titel i litteraturfortegnelsen, innskutt to nye kapitler (s. 27, Første Part, Første Bog, Cap. 9, «Om Byens Vaaben»; s. 416, [bare tittelen, hele kap. i C 294–344. K. V.] Første Part, Fjerde Bog, Cap. 20, «Om dcris [Contorets] gamle oc Ny Privilegier»), og tilføiet anvisninger om å fortsette embetsmanns– rekker (s. 121, 153, 156, 165, 169). Av alt dette er intet gått over i B2.

Med denne supplering har Ed. Ed. fortsatt til 1684 – s. 165 tilføier han i margen: «hvilket hand oc endnu effter 22 Aars forløb betiener, nu 1684» – men i dette år har han stanset arbeidet med å utfylle og rette A og har isteden latt utføre en ny renskrift av sitt verk: C. Denne renskrift er gjort av en annen skriver enn B. Renskriften C er utført efter A, og titelen i C har oprindelig havt det rettede titelårstall i A, «Til Annum 1684». Tidsbestemmelser i A «for så og så mange år siden», er forandret i C ved å legge til 10 a 12 år (f. eks. s. 545). Alle rettelser og tilføielser i A er tatt med i C, men der er ikke tatt hensyn til B2; således mangler i C (s. 107–112) likesom i A marginalene til avsnittet A s. 166–171, hvorom se ovenfor. Derefter har Ed. Ed. lagt både A og B2 på hyllen; og fortsatt med å rette og supplere C, dels med tillegg til teksten, dels med henvisninger i margen. Tilføielser om tidfestede begivenheter: 1685 s. 89; 1686 s. 29, 533, 535; 1687 s. 439, 441,531,533; 1688 («Aar 168.») s. 191, 466; 1689 s. 412; 1693 s. 441; 1694 s. 440, 443. Andre tilføielser uten år: s. 49, 72, 114 (overklebet). 379, 417, 624. Nye kildehenvisninger tilføiet i margen, dels til tidligere benyttede kilder (s. 72, 262, 419, 113, 523, 526, 532), dels til nye (s. 25, 114), likeså nye henvisninger til andre steder i verket.

Sitt verk har Ed. Ed. i denne tid forelagt for den lærde islending Arne Magnusson, som på sin reise i Norge i 1689–90 besøkte Bergen og opholdt sig der en tid (desember 1689–januar 1690; se Arne Magnusson, Brevveksling med Torfæus, udg. af Kr. Kålund, Kbh. 1916 s. 16–21). Arne har enten da eller senere meddelt Ed. Ed. forskjellige supplerende bemerkninger, som Ed. Ed. med egen hånd har tilføiet i C, ialt på 13 steder (s. 367, 369 to, 371, 373, 374, 379 overstrøket, 415 to, 416 tre, 417 to), signert «Arne Magnusens observat:» (eller forkortet på forskjellige måter).

Det har været Ed. Ed’s hensikt å utgi sin Bergens beskrivelse i trykken; derom vitner en bemerkning i C s. 198, at kap. 11 (kong Hans’s og kong Christoffers danske kjøpstadsretter av 1487 og 1444) «kand i Trycken vdeladis»; disse love var nemlig av almindelig karakter og angikk ikke spesielt Bergen. Formodentlig har Ed. Ed. forhandlet med Arne Magnusson om trykningen. Manuskriptet har han regnet for trykkferdigt i 1694. Fortalen «Til Læseren», hvis underskrift «Edvard Edvardsøn» ikke er egenhendig, er oprindelig ikke datert; men Ed. Ed. selv har i åpent rum tilføiet datum «11. August 1694»; og årstallet «1684» på titelbladet til Første Part er forandret til «1694». I dette år har Ed. Ed. gjort sine siste tilføielser i manuskriptet (s. 440. 443).

På et innsatt ark forrest (tidligere bak) i boken har Arne Magnusson egenhendig skrevet et ærevers på gammelnorsk til Ed. Ed.; efter en enkelt vending å dømme («hans minning god») må verset være forfattet efter Ed. Ed. s død (1695); kanskje har boken været i Kjøbenhavn med trykning for øie, men siden må den være kommet tilbake til Bergen. Til trykning er det ikke lykkedes å bringe verket.

Embetsmannsrekkene er supplert og fortsatt av forskjellige hender nogen år ut på 1700–tallet, bl. a. lensherrene til 1710 (s. 78), konrektorerne til 1730 (s. 528). En leser har gjort bemerkninger et par steder (s. 124, 126).

Efter Edvart Edvartzens død 1695 er hans manuskript gått i arv til hans datter Karen, som blev gift med Rudolf Burennæus, Ed. Ed. s eftermann som konrektor, senere rektor, død 1708. Hun overlevde sin mann i næsten 50 år – d. 1757 – og solgte i 1748 sin fars manuskript til Kjøbenhavn (jfr. A. M. Wiesener, Katalog over Bergens Museums manuskriptsamling, 1913, s. 84. H. Meyers Samlinger, udg. ved B. E. Bendixen, I, 1904, s. 7). Herved er det – enten da eller senere – blitt innlemmet i den store og verdifulle samling av historiske manuskripter som var anlagt av statsminister grev Johan Ludvig Holstein (1694–1763) på Ledreborg; denne samling befinner sig nu i det Kongelige Bibliotek i Kjøbenhavn.

Oluf Kolsrud.

Den utredning av forholdet mellom tre manuskripter fra Ed– vartzens egen tid, som ovenfor er gjengitt uforandret, skrev Oluf Kolsrud uten å kjenne et fjerde manuskript fra samtiden, AM 888 qvarto (B1), skrevet med samme hånd som UB O 508 qvarto (av O.K. kalt B, ovenfor rettet til B2). Det nye manuskript bidrar i høy grad til å kaste lys over tilblivelsen av Edvartzens tekst. De andre manuskriptene som er kommet til, er derimot senere avskrifter og av like Uten betydning som de tidligere av samme type.

Likheten mellom B1 og B2 er meget stor, som man måtte vente av samme skriver. De er dog ikke likelydende avskrifter, heller ikke når en ser bort fra at B1 mangler visse avsnitt. Ortografisk er avskriftene så ulike at de neppe kan være helt samtidige.

Som vi har sett mente O. K. at renskrivningen av B2 er utført i 1675. Det sikre post quem er for Første Part dateringen av fortalen 8. mars 1674 og for Anden Part RandulfFs brev 16. nov. 1674. Ferdigskrevet kan B2 ikke ha vært før i 1675. Etterpå er B2 dels rettet av Edvartzen selv, dels supplert med notater om nye begivenheter (jfr. s. 14f.), den siste adlingen av Hans Hansen Lilienskiold 26. mai 1676 (med delvis benyttelse av stofF fra A, skrevet på papir klebet over en dobbeltført notis). Senere er B2 ikke blitt supplert til tross for at årstallet 1684 er tilføyet på tittelbladet.

I B1 finnes ingen av tilføyelsene i B2 fra 1675 og 1676 og heller ikke RandulfFs brev da B1 slutter med 6. kapitel i 2. parts 3. bok. Det eneste post quem som blir stående er 8. mars 1674. Den datering som ligger i dette, suppleres av avskriveren som tidfester en biografisk notis slik: «til dato 1674» (B1 s. 184).

Senere rettelser forekommer, så vidt jeg kan se, ikke i B1. Anvisningen et sted i A (147) om å bruke større skrift, er fulgt både i B1 (163) og B2 (171). Men avsnittet om Dyveke er ikke overstreket i B1 (151–53) som i A (136–39) og B2 (159–61). Om syndelivet på Bryggen har B1 beholdt de sterke uttrykkene i A, som er radert bort i B2 (jfr. ndfr. s. 56). Om Offve Jensen leser B1 (173) «som endnu er» (borgermester), mens A (156) og B2 (183) har overstreket dette og fortalt om dødsfallet 2. oktober 1675. Rettelser med Edvartzens egen hånd forekommer heller ikke i B1 i motsetning til B2.

Før rettelsen av B2 har altså likheten med B1 vært enda større. Klart ser man dette av avsnittet «Om Raadmændene» (A 157–65, B1 174–84, B2 183–97), hvor B1 og B2 opprinnelig har hatt samme rekke av rådmenn, men så er antallet, rekkefølge og ett navn blitt rettet i B2 etter A, som oftest ved overklebning av den første tekst. B1 har på den annen side et særstoff bestående av biografiske opplysninger, mest om ektefelle og avkom.

En overensstemmelse som ikke er forstyrret ved A er kildehenvisningene i margen både i B1 (186–92) og B2 (jfr. s. 14), hvor slike mangler i A (og C). Det samme gjelder «Det Niende Capitel. Om dens NafFnkundighed ved Æcteskab imellum Kongerne stifftet i Bergen», i 1. parts 1. bok i B1 (28–30) og B2(27–28, mglr. i reg.). A og C har stoffet i 8. kap., og A har tilføyet et nytt 9. kap. (jfr. s. 15) som er gått over i C, men ikke finnes i B1 eller B2.

To kapitler som står eller er antydet i A, er som nevnt (s. 15) hverken kommet med i B1 eller B2. Men B1 mangler også i 1. part kapitler som både finnes i A, B2 og C: i 2. bok, kap. 13 (og 14 som bare står i C), i 3. bok kapitlene 7–10 og 11 (bare tittel i A, utelatt i reg. i B2). Av 2. part mangler B1 kap. 5–7 i 1. bok, kap. 6, 7, (8. kalt Siette finnes) og 9 i 2. bok, og endelig de to siste, 3. boks kap. 7–8. Alle finnes både i B2 og C (A mglr. 2. part).

Man må kunne gå ut fra at det som mangler i B1, for en stor del lover og vedtekter, i det minste for de fleste avsnitts vedkommende er utelatt av avskriveren fordi han har ment at det ikke hadde stor nok interesse for oppdragsgiveren eller avskriftens øyemed. Da han kom til 5. kap. i 2. parts 1. bok opplyste han dog om innholdet i det kommende kapitel som han utelot.

Mange enkeltheter viser at B1 ikke kan være en forkortet avskrift av B2 før rettelsene i denne. Om brannen 1640 har således A (42–44), B2 (45–47) og C (28–29) alle den litt lengere versjon, mens B1 alene har den korte med den karakteristiske bemerkning om de to drenge som skjøt med pistoler i Jonas Gullsmeds hus, og den kan ikke være utledet av den lengere. Også Holberg har den korte versjon i sin «Bergens beskrivelse».

Vi må slutte at både B1 og B2 er avskrifter etter A på et tidligere stadium, da f. eks. rådmannsrekken så ut som B1–2 røber, marginalene fantes osv. Det er utvilsomt at under rettelsene av A er hele legg f. eks. 157–72 blitt erstattet av nye. Da B1 må være skrevet noe tidligere enn B2 har en derved fått bevart teksten i enkelte avsnitt på to eldre trinn. B1 vil som tekstvitne måtte sidestilles med de andre avskriftene fra Edvartzens egen tid.

Kristen Valkner.

TITTELBLADET

L. 8 mangler i B1, oppr. også i A og B2. A tilføyet først: Som j yderste maader schee kunde, senere rettet til: J yderste maader som schee kunde, og denne formen overtok C. B2 tilføyet avvikende: Som yderste skee kunde.

L. 9. B1 og oppr. B2: Fuldkommelige Beskriffvelsis –, som visst må være en eldre form enn det nåværende tittelblad i A: Aller fuldkommeligste Beskriffvelsis. Etter denne lesemåte er B2 rettet, men etterpå er A rettet ved å overstreke Aller, og denne formen overtok så C.

L. 16 begyndelse/ A, B1 og oppr. B2, hvor rettet til Begyndelsen, overtatt av C.

L. 23 den som er fød i Bergen/ B1–2, C, tilføyet i A.

L. 25 oc endnu er/B1–2, C, tilf. i A.

Årstallet: ANNO 1672/A, med blek skrift rettet til: Til ANNUM 1684. B1 og oppr. B2 mglr. årstall, men B2 tilf. med blek skrift: Til Aar 1684. C: TIL ANNUM 1684, rettet til 1694. (I annen part urettet 1684).

EDVARTZENS LITTERATURLISTE

Register paa hvis Bøger oc Skriffter
til dette Værckis Forfærdiggiørelse ere Læste oc brugte, først
De Tryckte.Tryckte/Trøckte B2

Arngrimi Conciones Islandicæ in Passionem Christi
Arent Berentsens Danmarckis oc Norgis Fructbare Hærlighed.
Arrild Hvitfelds Danske Kongers Krønicke 2 tom: in Folio. Jtem Hans Bispe Historie
Caroli Altstædis Altstadij B2, C Calendarium in Annum 1673.
Albertus Crantzius de Dan. Svec: Norv.
Iohan: Angelius de Rebuspubl: Hanseaticis.
Erici Olaj Tormij Antiqvitat: Danic: sermones.
Helmodus de Chronic: Slavorum et horum conversione ad Christianismum.
Helvaderi hist: sacrarum Encolpodion
M. Ioannis Schelderupij Concio Funeb:
M. Ioh. Michrælij Syntagma Histor: mundanarum Chronologia Cunradj Aslaci.
Jens Larisens Norrigia illustrata et Calendarium.et Calendarium./ tilføyelse i A og B2, mglr. i B1
Olaus Magnus de mirabilibus Septentrionalibus
D. Olai Wormij Norske Krønicke.
Martini Zeillerj descriptio Dan: et Norvegiæ.
Norske Lovbog.
Atlas minor Mercatoris. mglr. i B1, tilf. i A og B2
Ordinantzen
Cluveri Introd: in Geograph: som 4
Peder Clausen Undalensis Undalensis/ C, A tilf. over linjen, mglr. B1–2 om Norrigis Beskriffvelse.
Plinius Secundus Historicus Thuanus de historiis
H. Hans Nielsøn Strelovij Gutthilandische Hist:
Poemata M. Arnoldj de Fine de Incendio Anno 40 Bergis incenso.
Historia Regis Christiani. 22/ Secundi A (oppr.), B1–2. A og B1 sluttet oppr. her. I A er mestedelen av listen ved gjenklebning uleselig, erstattet av en lenger liste av ny hånd. B1 tilf. neste verk.
Lucas Jacobsen Debes de historia Færøensium. A, B2, C, Descriptio Ferøensium B1 (tilf.) M
M. Adami Bremensis Canonici Libellus de situ Daniæ etc.
Jonæ Coldingensis et Isaaci Pontani Chorographica Daniæ descriptio etc.
Erici Daniæ Regis Pomerani Historica narratio de Origine gentis Danicæ et Regibus ejusdem.
Erpoldj Lindenbruch ab incerto authore de Regibus Daniæ.
Jonas ab Elvervelt de Holsatia ejusque statu et ordinibus
Arngrimus Jonæ Islandus de Islandicæ gentis primordijs et veteri Repubhca.
Andreas Bureus Svecus de Svecorum Regis Dominis et opibus
Joannes Messenius Svecus de Regia familia Sveciæ
Physiologia Magiri. De Fluminum ortu
Livius Livius t.o.m. Chronicon Regum etc./tilf. i A, B2 Justinus Sleidanus Svaningius de 4 Monarchijs. Jtem Horologium illius chronolog.
Curtius Salustius Svetonius Cicero. Virgilius
Iosephus de Antiq. Iudaicis. et bello.
Biblia Tremellij. Julius Cæsar.
Origani Introductio in Astron. et Astrologiam
Hornij area Noæ, seu historia Imp. et regn: a cond: orbe ad nostra Tempora
Chronicon Regum Norvegiæ M. Halvardj Gunarj S S Theologiæ Lectoris Asloensis, Rostochj Anno 1606.
CommentariusFlg. skrifter bare i C, senere tilf. Historicus de Regibus Vetustis Norvagicis, Ducen– torum circi ter annorum res gestas complectens a Theodorico Monacho Nidrosiensi ante 500 Annos conscriptus opera et cura Ioh: Kirchmanni Lubec: nepotis Bernhard: Caspar: Kirchmannj editus 1684.

De Skræjfne Bøger.

M. Absolons BeskrifFvelse om Norge schrefven Anno Anno/mglr. B2 1575. Hans Protocoll fra 1550. til 71. Jtem hans oration om M. Gieble schrefven Aar 1571.
Herloff Larisens manusc: schrefven 1592.
Michael Hoffnagels Diarium.
Den Norsche Soe.
H. Ole paa Housis manusc:
Borgemester Søffren Jensensdescriptioner. descriptioner/A (rettet), B1, exscriptioner A (oppr.), B2, C
S: Niels Harboes–?–
Anders Raszmuszens–?–
Anders Larisens Diarium
M. Ludovici Munthis …. Vita.
M. Engelbrecht Jørgensens–?–
Strange Jørgensens–?–
Den Latijnsche Skolis Bog eller Inventarium.
Domkirckens Inventarij Bog.
De fleeste Protocoller oc Dombøger paa Raadstuen.
Borgemester Wilchen ThormodsensVita.
Borgemester Rasmus Larisens–?–
Kors Kircke Bræfgver.–?–
Det Søefarene Huusis Brefgver.
Gamle Bræffver oc pergamenter paa Kiøbmandstuen paa Bryggen.
Leges Scholasticæ.
Epitaphia Med denne linje slutter B1 et Cippi, det er TafFler oc Lijgsteene udj Kirckerne.
Kong Tilf. i A, avslutter A’s liste Sverres Krønnecke schrefven i gammel Norske.
M. Giert Miltzovs Præsbyterologia oc Anmerckninger i det gamle Norske Sprog.
Extract afF det gamle Norske Kaiskind om Kirckernis Jndkomme.
It gammelt manuscript Hr: Absolon Jørgensens. Avsluttet oppr. B2, som dog tilf. nestsiste verk.
Series Dynastarum et Regum Daniæ a Schioldio Othini filio ad Svenonem Estridum juxta monumentorum Islandicorum har– moniam deducta et concinnata, opera et studio Thormodi Thorfæj Island: Anno 1664.
Kong Tilf. i B2. Sverris Krønicke afF Pergamentet vdsat paa Svenske.
Bergens Fundatz paa Rijm incerti authoris mig laant af hans Vel– Ædelbaarenhed Amptmand Lauretz Lindenov, hans Kongl: May: høybetroede Justitiæ Raad

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Oration om Mester Geble

Oration om Mester Geble ble skrevet i 1571 og er en minnetale over biskop Geble Pederssøn, Norges første protestantiske biskop og Absalons fosterfar.

Deler av den er bevart og utgitt i 1674. Talen gir oss verdifulle opplysninger om biskopens liv. I Bergen var det et konfliktfylt forhold mellom borgerskapet og prestene. Til slutt lyktes det Absalons motstandere å anklage hans kone, Anne Pedersdotter, for hekseri. Den første gangen ble hun frikjent. 15 år senere ble hun anklaget for å ha kastet sykdom på Geble Pederssøn for at Absalon skulle kunne bli biskop. Denne gang ble hun dømt til døden, og det innledet hekseprosessene for alvor i Norge.

Les Kristens Valkners forord og Oluf Kolsruds innledning.

Les mer..

Om Absalon Pederssøn Beyer

Presten og historikeren Absalon Pederssøn Beyer fikk stor betydning etter at reformasjonen ble innført i 1536. Han var var en streng mann som svingte pisken over alle former for dårlig moral i Bergen. I 1552 giftet han seg med Anne Pedersdotter, som i 1590 ble dømt for trolldom og brent som heks på bålet.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.