Peder Rafns visebok

Forrige Neste

1. [PAa JEsu Liffsens HErre]

Visetrykket mangler tittelblad og all bibliografisk informasjon. Trykket er sammensatt av 5 blad (1 løsnet og 2 doble blad, dvs. 10 sider). Arksignatur: Aij, Aiij, [Aiiij], Av. Akrostikon. 2 varianter av typografisk skrift: 1 i fraktur og 1 i antikva, til initialer i akrostikon. Papiret er riflet, håndlaget og vannmerke er ikke synlig. Trykkets tilstand er dårlig pga. papirets lave kvalitet og håndteringen over tid. Visetrykket mangler melodiangivelse. Teksten til visa er uten proveniens, men er diktet til Peder Rafn og Karen Hansdatter. En variant av førstelinjens «Paa Jesu Liffsens Herre» finnes som førstelinje i den fjerde strofen av Hans Christensens Sthens salme «Et anfected Menniskes Bøn til Gud» fra En liden Vandrebog fra 1589. Denne salmen har melodiangivelsen «O Gud hvor saare mig længis/ etc.». I artikkelen «Lidt mere om Hans Christensen Sthens melodibrug» fra Musik & Forskning 6/1980 knytter Henrik Glahn melodien til denne salmen til den tyske salmen «O welt ich muss dich lassen» (Glahn 1980, 132). Dette er en geistlig kontrafaktur av den verdslige visa «Jsbruck ich muß dich lassen». Melodien skal være komponert av Heinrich Isaac rundt 1500, og ble satt ut i fire stemmer av Georg Forster i Ein außzug guter alter vnn newer Teutscher liedlein i Nürnberg 1539.

1. PAaP] Første bokstav P i akrostikon PEDER RAVEN KAREN HANSDAATTER AMEN JEsu Liffsens HErre/
Jmmanuel den kiere
Er all vor Salighed/
Som med sit Naffn det søde
Vel lesker Alskens møde
Oc hielper i Euighed.

2. Et Lius oc Trøst for alle/
Dem som det ret paakalle/
Oc altid i Munde staa/
Hiertet oc der paa grunde/
Saa wi andectig kunde/
JEsu Naffn kalde paa.

3. Det bør wi at betencke/
Huad Jesu Naffn kand skencke/skencke] rettet fra sken- / (cke/ (omløpende linje)
Som er den føde god:
Hand kand vor Siele spijse/
J hiertens nød giffue Lijse/
Oc styrcke voris Mod.

4. Er wi paa Mørcke steder/
Oc effter Sandhed leder/
JEsu Naffn skinner klart/
Oc et stort Lius optender/
Den rette Vey oss kiender/
Det Lærer oss scrifften bart.

5. Rett’ Veye oss da Lere/
O JEsu Frelser kiere/
Huer i sit Embed oc Kald/
Med retten en huer at tiene/
Som springer aff sandheds Grene/
Retfærd’ lig huer vden fald.

6: Regerer Had eller Vrede/
Det Retten ey kand stede/
Nogen til Last oc Meen/
Det JEsu Naffn det søde/
Som hardlig pintis til døde
Forbiuder huer oc Een.

7. Ah beder trolig alle/
JEsu Naffn oc paakalle/
Om hielp oc Naade der til/
Jngen sig at lade forføre/
Den Fattig wret at giøre/
JEsus det straffe vil.

8. Vdøsis Wret som bruser/
Aff den Wgudelig som Suser/
Paakald da JEsu Naffn/
At hand der’ raad vil vende/
Dem til Spot oc Elende/
For uden Ære oc gaffn.

9. En daarlig ting som anfangis/
Aff huem det kand begangis/
HuadHuad] rettet fra Hnad (omvendt type) helst det være maa/
Vist tager en ond ende/
Med før Spot oc Elende/Elende] rettet fra Eleude (omvendt type)
Huem der vil acte paa.

10. Nu lade sig huer paaminde/
JEsu Naffn alle sinde/
Sit Leffnit at skicke saa/
At huad i Mørckhed giøris/
Saaledis kand vdføris/
Enden at kund’ bestaa.

11. Kunst oc Gaffue aff Naade/
Alle dem sig lade raade/
Giffuer JEsu søde Naffn/
J Retfærdighed at bliffue/
Den stund wi er’ i Liffue/
Vor’ Siæl’ til euig gaffn.

12. Alle dette raad ey lyde/
JEsu lad dem fortryde/
Forstør ders onde forsæt/
Ders act de effter stunder/
Lad bliffue til vidunder/
Ders Naffn O JEsu vdslæt.

13. Ret Mørckhed dem befange/
Som tracter med forlange/
Aff Had oc falskheds Jid/Jid] gjerning
Sin Næste vden Aarsage/
Paaføre Løgn oc Plage/
O JEsu forkort ders tiid.

14. Eller til boed at komme/
Ved dig O JEsu fromme/
Deris onde forsæt affstaae/
J dette Mørckheds Elende/
Som hastig kand tage ende/
Oc straffen at vndgaae.

15. Naar de her fra skal skillis/
Oc ey kand effter stillis/
Det som de haffde act/
Mens hastelig vndryckis/
J Graffuen vndertryckis/
Med all deris Pral oc mact.

16. HErre JEsu du der tilføre/
Vore Hierter/ reger oc røre/
Fra Synd oc all den Last/
Den wskyldig kand fortrycke/
Oc fra sin ræt vndrycke/
Som lønner ilde med hast.

17. Actsom maa wi vel lede/
Oc JEsum Christum bede/
Hand oss regere vil:
Gudsfryct/ Sandhed at følge/
For ingen rette dølge/
JEsu hielp oss der til.

18. Naar wi den onde skare
Seer oss ey ville spare/
Men føre paa Veyen vrang/
O JEsu dem det for vende/
Dem selff til stor Elende/
Oc giør dem Veyen trang.

19. SaaSaa] rettet fra Saaa wi derfor kand sige/
Dig Priß oc Loff tillige/
O JEsu vor Frelser sød:
Som ocsaa vel bevarer/
Fra deris falske Snarer/
Dennem til et stort stød.

20. Demp med O JEsu dem alle/
Din Kirck’ som offuerfalle/
Som er en liden Hiord:
O JEsu vor straff forlindre/
JEsu deris mact forhindre/
JEsu affvend deris Mord.

21. At wi oss til ingen vende/
Vden til dig wi kiende/
JEsu vor Frelsermand/
Oss endnu Naadelig spare.
Fra deris grumhed bevare/
Alt med din stercke Haand.

22. At dine Børn kunde sige/
Du aldrig vill vnduige
Bortfra din Christenhed:
Men Jesu dig forbarme
Offuer hendis Lemmer Arme/
Som trengis med fortred.

23. Tenck HErre JEsu milde/
Wi raabe Aarlig oc silde/
Om din hielp oc bistand:
Din Øren til oss nedbøye/
Hielp oss vdaff det høye/
At wi dig loffue kand.

24. Trøst oc styrck aff din Naade/
Vor Konnings Hierte raade/
Hans Fiender at bestaa:
Lad dem for hannem bliffue/
Som AuffneAuffne]] avne: pollen, støv i Lufften flyffue/
Med Skendtzel at komme her fra.

25. Erens Konning regere/
Voris Konning oc Herre/
Giff hannem styrck oc mod/
Triumph oc Seyer at holde/
Det du O JEsu kand volde/
Oc giff oss Freden god.

26. Ret ynckelig wi maa klage/
Den store Nød oc Plage/
Som nu er for vor Dør:
Det volder vor synder mange/
Som nu giør vee oc bange/
Det wi ey tenckte før.

27. Ah JEsu aff din Trone/
See til oss oc forskone/
Oss fra fortiente Løn;
Din Naadige hielp snart komme/
Din Kircke at frels til fromme/
HErre JEsu hør vor Bøn.

28. Maade med straff aff Naade/
Naar Døden oss vil Plage/
Som er ret Syndsens Sold/
Betee oss JEsu kiere/
Du som er Liffsens HErre
Vor Siæle tag i din Vold.

29. Endelig O JEsu kiere/
Jmmanuel oc HErre/
Vor Konning Mectig oc Vijß/
Som snarlig det kand giøre/
Dine Christne vel vdføre/
Skee euig Ære oc Prijß.

30. Nu ville wi Amen sige/
Vnge oc Gamle tillige/
Det søde JEsu Naffn:
Oc bede hand oss vil sende
En god oc salig Ende/
Vdi sin Himmelske Haffn.

AMEN.

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Peder Rafns visebok

Peder Rafns visebok har lenge vært en av Nasjonalbibliotekets best bevarte hemmeligheter. Den er intet mindre enn Nordens største enkeltsamling av visetrykk fra 1500- og 1600-tallet, opprinnelig utgitt i Danmark-Norge og Tyskland mellom 1583 og 1634. Samlingen er et massivt bidrag til en kildefattig tid.

Denne tekstkritiske versjonen av Peder Rafns visebok åpner tilgangen til dette unike materialet for forskere og andre interesserte, og belyser den i et bredt tverrfaglig perspektiv. Transkripsjonen av tekster og melodier følger moderne edisjonsfilologiske standarder, og fragmenterte tekster er – så langt det er mulig – restituert etter andre eksisterende kilder. Utgaven er utstyrt med kommentarer til trykkenes materialitet, omtalte personer, illustrasjoner, melodier og bibelreferanser, med ordforklaringer, samt faglige innledninger.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.