Peder Rafns visebok

Forrige Neste

10. THRENODIA IN DICHOTOMIAM JVGALEM

København, Georg Hantzsch 1628. Trykket er sammensatt av 4 blad (2 doble blad, dvs. 8 sider), uten arksignatur. Akrostikon. Teksten er trykt på alle sider. 9 varianter av typografisk skrift, med ulik font og størrelse: 4 i fraktur, 1 i schwabacher og 4 i antikva (inkludert initialer i teksten og akrostikon). Papiret er riflet, håndlaget og vannmerke er ikke synlig. Trykkets tilstand er dårlig pga. papirets lave kvalitet og håndteringen over tid. På tittelbladet er det en røskenramme laget av 6 gjentatte bladmotiv, dobbel nederst og enkel langs tre sider. Samme enkle røskenramme omkranser teksten på alle sider. Tittelbladets ramme omkranser bibliografisk innhold, inkludert tittel og forfatternavn. Nedenfor er trykkested, trykker og trykkeår delt med en linje laget av et gjentatt lineært segment. På tittelbladets v er det en røskenfrise satt sammen av repetisjoner av 2 av de samme bladmotivene som i røskenrammen. På samme side er det også en vignett, ca. 45 x 55 mm (h x b), trykt fra en treblokk. Georg Hantzsch brukte den samme vignetten i PRV 18, 19, 50, 64 og 67. Identisk vignett finnes i PRV 63 uten trykkers navn. På tekstens siste side er det en røskenvignett, satt sammen av repetisjoner av samme bladmotiv som er brukt i røskenrammen.

THRENODIA
IN
DICHOTOMIAM JVGALEM.

Det er/ Sørgelig klagemaal offuer Hierte-Deeling oc Skilsmiß/ som offte skeer imellem tuende Ecte personer/ som haffue her i Verden været it venligt/ erligt oc kierligt Hierte tilsammen/ oc maa dog endelig omsider/ fordmedelst denne timelig Død/ tage Affskeed/ oc atskillis fra huer andre;
i Sangvjß effter den Thone/
Aus meines Hertzen grunde/ etc.Aus meines Hertzen grunde/ etc.] Melodiangivelsen viser til en tysk hymne skrevet av Georg Niege, første gang utgitt i Creutzbüchlein i Herford 1585–87 (Malling 1962, 2:478–481). Den eldste kjente kilden til melodien kommer fra David Wolders Neu Catechismus Gesangbüchlein i 1598, antakeligvis basert på en eldre tradisjonell melodi med ukjent opprinnelse. Salmen er en av de mest populære innenfor den protestantiske kirkesangen (nr. 443 i Evangelische Gesangbuch). Den tyske teksten og Jacob Madsen (København) sin danske oversettelse av den ble utgitt parallellt av Henrik Waldkirch i København 1603 i et trykk med tittelen Tuende skøne aandelige Viser. Samme melodi i PRV 106a.

befattit Aff Jens Jenssøn Othense/Jens Jenssøn Othense] Jens Jenssøn Odense, også kjent som J.J. Poscolan angivelig fordi han i Odense ble kalt «Jens på Skolen». Oversatte Paradises Urtegaard (Jens Bircherods dagbøker, KB).
K. M. S. S. S.K. M. S. S. S.] «Kongelig Majestæts Smaa Sangeres Skolemester», Jens Jenssøn Odense brukte tittelen fordi han tidligere var ved kongens kapell (Jens Bircherods dagbøker, KB).

Prentet i Kiøbenhaffn/ Aff Georgio Hantzsch/Georgio Hantzsch] Georg Hantzsch (Jørgen, Georgius; Hantsch, Hansk) (leveår ukjent) var av tysk boktrykkerfamilie og typograf hos boktrykker Henrik Waldkirch i København i 1611. Trolig selvstendig fra 1615 og fram til 1629. Han var en mindre boktrykker som neppe bekostet mange trykk på egen hånd og utførte til dels anonyme trykk for Waldkirch. Hantzsch trykte også flere bøker for bokførere og bokbindere. Typematerialet var visstnok beskjedent, men allerede i 1617 sto han bak en utgivelse med noter, noe vi også finner i PRV 50 («O Naadig’ Gud effter din’ bud») (Ilsøe 1992, 47 og DM 5, I 204–205). Oppgitt på 17 visetrykk (1620–1629) i PRV, inkludert en dublett. 1628.

Ezech. cap. 24. v. 15. 16. 17.Ezech. cap. 24. v. 15. 16. 17.] Esekiel kapittel 24 vers 15–17.
HErrens Ord skeede til mig/ oc sagde: Du Menniskens Søn/ See/ ieg vil tage fra dig dine Øyens Lyst ved en plage; Men du skalt icke klage/ oc ey græde/ oc din Graad skal ey komme her for; Hemmelig maat du vel sucke: Men ingen Døds klage føre.

1.
AH/Første bokstav A i akrostikon ALBRET IØRGENSSØN Ah huor bær DEnFørste bokstav D i akrostikon (mesostikon) DORETHE ANDERSDAATTER Angist/
     Som mister en Trofast Ven;
Hand maa vær’ aller-bangist/
     Som sidder een’ igien
Met mange Børn i rad:
     Ah: ah det er stor Smerte/
Naar To/ som er it Hierte/
     Maae dog endelig skillis ad.ad] rettet fra vd (omvendt type)

2.
Ljg’ som mand vild’ Opskære
     Jt Hiert’ i stycker tu;
Huad Smerte vild’ det være?
     Ljg’saa er mit oc nu:
Nu er ieg Sorrigfuld/
     Mit halffue Hierte venlig
Er borte/ ieg er eenlig:
     Huo er mig tro oc huld?

3.
Bort’ er nu min Raadgiffuer/
     Bort’ er min Herlighed/
Bort’ er den/ som vaar Jffuer
     For mig/ sin Kierlighed;
Borte er mit Hiertis Røst;
     Huad skal ieg mig tiltage?
For huem skal ieg mig Klage?
     Bort’ er mit Hiertis Trøst.

4.
Ræt kaldis ieg Elendig/
     Ræt kaldis ieg forlat/
Til ingen ting behendig
     J denne stand oc Stat:
Bort’ er den beste Ven/
     Som Husit skull’ regere/
Oc alting vel staffere:
     Ah! Sig/ huort skal ieg hen;

5.
Eja/ du mitmit] rettet fra ‘mit Tro Hierte/
     Eja du Kydske Blod/
Huor bær ieg for dig Smerte/
     Thi du vaarst mig saa god:
Fredsom met Venlighed/
     Som SARA, du dig Lydig/
Som RUTH, du dig oc dydig
     Mod mig haffuer beteed

6.
Tienstactig/ der Hoss villig
     Beujste MARTHA sig/
Det kand ieg sige frjlig/
     Mit Hierte/ oc om dig;
Hoss mig du venlig sad/
     Gudfryctig/ som MARIA;
Beprydet som LVCIA:
     Ah! Ah! Du giordst mig glad.

7.
Ia/ vist vaarst du Een Gaffue/
     Een Gaffue vdaff Gud:
Vel den/ som kunde haffue
     Saadan een til sin Brud;
Som vild’ vær’ blid oc mild/
     J Hiert’ oc Sind oprictig/
Fornufftig oc forsictig/
     Lig’ som ABIGAIL.

8.
Øyens Lyst min ALeene
     Vaar du men du vaarst her/
Dißmeer’ maa ieg mig veene/
     Oc Smert’ i Hiertet bær’:
Huor offte offuer Bord
     J Bibelen du Læste/
Vddrogst de aller-bedste
     Sententzer aff Guds Ord/

9.
Randsage J Nu flittig
     J Skrifften/ findis der:
En dwelig Quind’ oc Vittig/
     Som oc Gudfryctig er/
Sin Mand hun fryder mest/
     Hun Lædsker steds hans Hierte/
Hun Lindrer mangen Smerte:
     Sligt haffuer ieg oc frest.

10.
GVd rigelig Dig Lønner
     Met Kaastelig tractament,
Du skinner klar/ Ja skønner’
     End Soel paa Firmament/
Du est i Fryd oc Fred
     Hoss alle Guds vdualde
Det monn’ mig best befalde;
     Oc ieg er glad derved.

11.
Een Øyens Lyst/ Een Glæde
     Vaarst du der ieg dig saa
Din’ Synder at begræde/
     Med Hiertens stor Attraa
Til Christi Blod saa rød/
     Som rigelig forsoned/
Forløste oc rantzonedrantzoned] frikjøpte
     Dig fra den ewig Død.

12.
Nu giør det mig Ræt modig/
     At du mine Øyens Lyst
Med Ydmyghed vaarst rolig/
     Der du i Smert’ vaar Kryst;
Oc med Taalmodighed
     Vill’ gierne Byrden bære/
Huor tung den kund’ end være/
     Ja med all Villighed.

13.
Saa vist/ saa fast/ Saa stadig
     Jt Haab til IESUM CHRIST,
At hand vild vær’ dig naadig/
     Haffd’ du/ min Øyens Lyst:
Hand dig oc ey forlod;
     Men strax din Suck bønhørde/
Aff vaade dig vdførde/
     Oc raad’ paa Smerten bod.

14.
Saa haaber ieg Det samme
     At vederfaris mig;
Mig skal oc Gud anamme/
     Oc vore Børn til sig/
Som wi her haffde Kier’:
     Som du din Haand paalagde/
Velsignelsen tilsagde/
     Der du togst Affsked her.

15.
Øyens Lyst min At kalde
     Dig meer ey sømmer mig/
Gud vil ieg dig befale/
     Hand borttog sit til sig;
Her vaarst du mig een Ven/
     Een Gaffu’ mig Gud foræred/
Den rundelig formeered:
     Hand tog den samm’ igien.

16.
Nu vil ieg dig AntvaareAntvaare] rettet fra An‹…›vaare (konjektur)
     Den samm’ trofast’ Gud/
Hand kand dig best forsuare/
     Oc pryde dig/ sin Brud;
Hand vaar din tids-Fordriff:
     Hand er den beste Mester/
Som giff’rgiff’r] rettet fra giff r oss det/ der rester.
     Det sande evig’ Liff:

17.
NESt effter stor Trohiertig
     Forlængsel oc Attraa/
MIT Hierte bliffuer færdig
     Tilsamm’ min Gud at gaa/
Der som nu ER min Ven.
     Hoss Majestatens Throne/
Oc bær der Ærens Krone:
     Den skenck’ oss Gud! AMEN.

Soli DEO Gloria.

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Peder Rafns visebok

Peder Rafns visebok har lenge vært en av Nasjonalbibliotekets best bevarte hemmeligheter. Den er intet mindre enn Nordens største enkeltsamling av visetrykk fra 1500- og 1600-tallet, opprinnelig utgitt i Danmark-Norge og Tyskland mellom 1583 og 1634. Samlingen er et massivt bidrag til en kildefattig tid.

Denne tekstkritiske versjonen av Peder Rafns visebok åpner tilgangen til dette unike materialet for forskere og andre interesserte, og belyser den i et bredt tverrfaglig perspektiv. Transkripsjonen av tekster og melodier følger moderne edisjonsfilologiske standarder, og fragmenterte tekster er – så langt det er mulig – restituert etter andre eksisterende kilder. Utgaven er utstyrt med kommentarer til trykkenes materialitet, omtalte personer, illustrasjoner, melodier og bibelreferanser, med ordforklaringer, samt faglige innledninger.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.