Peder Rafns visebok

Forrige Neste

12. Tuende ny Viser

København, 1629. Trykket er sammensatt av 4 blad (2 doble blad, dvs. 8 sider). Arksignatur: [Aj], Aij, Aiij. Akrostikon. Teksten er trykt på alle sider. 8 varianter av typografisk skrift, med ulik font og størrelse: 3 i fraktur, 1 i schwabacher og 4 i antikva (1 i kursiv), inkludert initialer i akrostikon. Papiret er riflet, håndlaget og vannmerke er ikke synlig. Papiret og trykkets tilstand er ganske god. På tittelbladet er det en røskenramme laget av 6 gjentatte bladmotiv. Samme røskenramme omkranser alle sider unntatt tittelbladets v. Rammen omkranser bibliografisk innhold, inkludert tittel og forfatternavn. Nedenfor er trykkested og trykkeår delt med en linje laget av et gjentatt lineært segment. På tekstens siste side er det en sluttvignett, ca. 15 x 60 mm (h x b), trykt fra en treblokk. Nedenfor på samme side er det en liten vignett, satt sammen av repetisjoner av et eikenøttornament.

Tuende ny Viser/
Den første;
En kort oc enfoldig Beretning/ om Verdens listige onde Anslag; imod Christi lidendis oc stridendis Kircke paa Jorden.
Kand siungis som den Psalme/
Vil Gud vor HErre ey met oss staa/ etc.Vil Gud vor HErre ey met oss staa/ etc.] Melodiangivelsen viser til Hans Thomissøns danske oversettelse av den tyske reformatoren og teologen Justus Jonas’ salme «Wo Gott der Herr nicht bei uns hält», som ble skrevet over Davidssalme 124 i januar 1524. Salmen ble første gang publisert i Eyn Enchiridion i Erfurt 1524, og eldste kjente bevarte kilde til melodien er Joseph Klugs 1535-utgave av Geistliche Lieder auffs new gebessert zu Wittemberg, etter en førsteutgave fra 1529 (Danske reformationssalmer). Den danske oversettelsen ble første gang trykket i Hans Thomissøns Den danske Psalmebog, utgitt av Lorentz Benedicht i København 1569.

Den Anden/
En liden Sang/ at den trofaste Gud vilde beskierme alle sine/ fra Dieffuelens listige anløb/ i denne sørgelig tid: vdi huilcken at den hellig Christen Kircke staar vdi stor vaade oc fare/ Matth. 25. etc.Matth. 25. etc.] Matteus kapittel 25 etc.
Siungis met det Stemme/
Beholt oss HErre ved dit Ord/ etc.Beholt oss HErre ved dit Ord/ etc.] Melodiangivelsen viser til den danske oversettelsen av Martin Luthers salme «Erhalt uns, Herr, bei deinem Wort». Luthers salmetekst skal ha blitt utgitt første gang med melodi i et enkelttrykk fra 1542. Eldste kjente bevarte kilde er Geistliche Lieder Zu Wittemberg, utgitt av Joseph Klug i Wittenberg 1543 (Danske reformationssalmer). Melodien til «Behold os, Herre, ved dit ord» forekommer første gang med dansk tekst i Hans Tausens Een Ny Psalme Bog, utgitt hos den tyske boktrykkeren Asswerus Kröger i Lübeck 1568.

Erlig oc Velbyrdig Mand/
FRANS RANZOW/FRANS RANZOW] Frands Rantzau til Rantzauholm (1604–1632), rikshoffmester. I 1627 forlovet med ni år gamle Anna Cathrine, datter av Christian IV og Kirstine Munk. Druknet i vollgraven på Rosenborg etter en fuktig aften på slottet (DBL).
til Randtzowholm/ etc. Danmarckis Riges Raad/ oc Kongl. Mayest. Stadtholder/ vdi Danmarck: Til en ringe æris bevijßning for bevijfte Velgierninger ydmygelig dedicerit.
Aff Knud Lauritzøn/ Malmø.Knud Lauritzøn/ Malmø] Knud Lauritssøn fra Malmø, som må være identisk med den Canutus Lavrentius e schola Malmogiana som ble innskrevet ved Københavns Universitet 17. april 1624 (Tunold 1936c, 6).

Prentet i Kiøbenhaffn/ Aar 1629.

In Psalmum 133. Davidis, Arg. ex Mat. 5. et 18. cap.In Psalmum 133. Davidis, Arg. ex Mat. 5. et 18. cap.] Salmenes bok salme 133, fra Matteus kapittel 5 og 18. Den latinske teksten er en modernisering av Psalmus 133 i den latinske bibelen, skrevet av den katolske dikteren Marcus Antoninus Flaminius (1498–1550).

De Concordia in conjugioconjugio] rettet fra coujugio (omvendt type) maxima virtute.

O Quam beatum est, pacis insolubili
          Fratres ligari vinculo.
O qualia bona: Et quanta secum gaudia
          Apportat alma charitas,
Quales odores; spirat ungventi liquor
          Stillans Aaronis sacro.
Evertice, aureas ad oras vestium
          Tales odores candida.
Pax atque amoris mutui concordia,
          Afflant piorum mentibus.
Ut ros Zionis decidens, jugum et avia,
          Hermonis alti pascua,
Fœcundat ità, quas incolit domus pia,
          Pax, ditat omnibus bonis,
Nam degit ubi pax, et beata charitas
          Ibi cœlitum degit Pater.
Finis hujus elegantissimi et beatissimi Psalmi, tonantis de celeberrimo, et laudatissimo conjugio.

1.
FFørste bokstav F i akrostikon FRANS RANZOWAst mod den lystige Sommers tid/
     Fryder sig alle oc glæder/
Den deilige Soel saa mild oc blid/
     Saa herlig vederquæger/
Nu er det ynckeligt omvendt/
     Met sorrig erre wi trint omspendt/
        O Gud du oss benaade.

2.
Ræt ynckelig gaar det til met hast/
     Met Byer/ met Slot oc Feste/
De plyndris met stor offuerlast/
     Vdaff saa grumme Gieste/
Det giffuer wi lidet paa act/
     Før offuer oss kommer Krigsmact/
        Acter oss at ville besnære.

3.
Alt Fiendtlig er imod oss lagt/
     De falske RaadRaad] rettet fra |Raad oc Rencke/
Wi giffuer der paa liden act/
     At de vil oss belencke;
Wi meen her er ey fare nær/
     Før offuer oss er Fiendens suær/
        Voris velfarde staar i fare.

4.
Naadige HErre giff trøstig mod/
     Giff anslag vise/ oc faste/
Styr dennem selff oc vær oss god/
     At wi oss ey formaste;
Giff raad/ giff daad/ oc see dig om/
     Huort det gaar met din Christendom/Christendom/] rettet fra Christen- / (dom/ (omløpende linje)
        Oc lad det dig forbarme.

5.
Sandhedsens Gud/ oc Fader kier/
     O Jesu NaadsensNaadsens] rettet fra Naad sens Throne/
Hielp oss/ demp denne ynckelig fær/
     Oss dine Børn du skaane;
Bevar din arme Christenhed/
     Regier ocsaa vor Øffrighed/
        Opholt dem med din naade.

6.
Rætvise Dommer giff act oc see/
     Huad Fienden practicerer/
Giff du hannem mangfoldig vee/
     Met all’ hans Officerer;
Som vor Vngdom til Kietterij/
     Oss til gruelig Papisterij/
        Acter at ville forføre:

7.
Ah vijß at du vor Øffuerdst est/
     Vor Fane du selff føre/
Sla hannem ned den skadelig Giest/
     O naadig Gud oss høre;
Det spil din Haand vel driffue kand
     At hand maa vige met stor skam/
        Fra oss oc vore Lande.

8.
Noch hiertelig ville wi dit Naffn/
     Loff ære oc prijß siunge/
Ræt alle baade Quinde oc Mand/
     Met Røst/ Hierte oc Tunge;
Da høris skal i alle Land/
     Saa stor en klang/ met fryd oc sang/fryd oc sang/] rettet fra fryd oc / (sang/ (omløpende linje)
        Dig til en ævig ære.

9.
Zions Gud/ lad skinne klart dit Ord/
     Wi maa Sacramenterne nyde/
Frelß oss fra Tyranni oc Mord/
     Oc fra din grumme vrede;
Fra Pestilentz oc Hungers nød/
     Fra sorrig oc en skamm’lig død/
        See ned til vor ælende:

10.
O fredsens Første vor Siel oc Aand/
     Wi trolig dig befale/
Wer du vor Klippe oc faste stauffn/
     Huad wi skal lide oc taale;
Dinn’ Englers deilige samfund/
     Bevaar oss i dag oc allen stund/
        Wi siunger aff hiertet/ Amen.

Vive vale donec fluctus formica marinos,

Ebibat ac totum testudo perambulat orbem.

Dij faciant, ut sis fœlix et ubique beatus, Eximiumque decus, Conspicuumque jubar.

Sint tibi post cineres, cœlestia regna parata,

Quæ pius Angelicus possidet ipse chorus.

Sydera quæque dabunt, Dominus tibi cuncta secundet,

Omnipotens votis, quod precor usque meis:


En Anden Vise:

LOff prijß oc ærr’ ævindelig/
     Skee Gud Fader i Himmerig/
Som met sin’ hellig’ Engle skare
Beskærmer oss fra Satans snare.

2.
     Hand oc forsørger sine vel/
Som paa hannem troer/ til Liff oc Siel/
     Thi bør hannem tack/ hæder oc ære.
Jesu Christo vor Frelser kiere.

3.
     O milde Gud/ oc Fader god/
Raade du vor sorrig oc angist bod/
     Christe Guds Søn/ oc hellig Aand/
Du allerbest oss hielpe kand.

4.
     Du hellige Trefaaldighed/
Høyloffuet i all Evighed/
     Wi beder dig aff hiertens grund/
Sendt oss din hielp i denne stund.

5.
     Saa vill’ wi daglige met flid/
Paakalde dit Naffn/ til ævig tid/
     At du saa veedst i ligemaade/
Dine Børn at fri fra all vaade. Amen.

DEus Exercituum, qui est Rex Regum, et Dominus dominantium, C. V. concedat Regiminis tranquillitatem, vitæ longævitatem, omnigenam prosperitatem, ac beatam tandem illam in Cœlis immortalitatem; Quam promisit Deus omnibus verè piis Principibus. Qui enim in hoc seculo benè imperant, sine fine in perpetuum regnant, et de gloria hujus seculi ad æternam transeunt gloriam, Amen.

Quicquid homo serit præsentis tempore vitæ,
Hoc sibi messis erit, cum dicitur
ITE, VENITE.

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Peder Rafns visebok

Peder Rafns visebok har lenge vært en av Nasjonalbibliotekets best bevarte hemmeligheter. Den er intet mindre enn Nordens største enkeltsamling av visetrykk fra 1500- og 1600-tallet, opprinnelig utgitt i Danmark-Norge og Tyskland mellom 1583 og 1634. Samlingen er et massivt bidrag til en kildefattig tid.

Denne tekstkritiske versjonen av Peder Rafns visebok åpner tilgangen til dette unike materialet for forskere og andre interesserte, og belyser den i et bredt tverrfaglig perspektiv. Transkripsjonen av tekster og melodier følger moderne edisjonsfilologiske standarder, og fragmenterte tekster er – så langt det er mulig – restituert etter andre eksisterende kilder. Utgaven er utstyrt med kommentarer til trykkenes materialitet, omtalte personer, illustrasjoner, melodier og bibelreferanser, med ordforklaringer, samt faglige innledninger.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.